Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 36/1977 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o oblastním plánování v České socialistické republice

Částka 12/1977
Platnost od 17.06.1977
Účinnost od 17.06.1977
Zrušeno k 01.01.1990 (151/1989 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

36

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 23. března 1977

o oblastním plánování v České socialistické republice

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 16 odst. 3 zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování (dále jen "zákon"):


PRVNÍ ČÁST

Základní ustanovení

§ 1

(1) Komplexní a harmonický rozvoj oblastí je jedním z rozhodujících předpokladů efektivního, plynulého a proporcionálního rozvoje národního hospodářství. Plánovité řízení rozvoje oblastí zajišťuje oblastní plánování, které je nedílnou součástí národohospodářského plánování.

(2) Základním nástrojem řízení rozvoje oblastí jsou oblastní plány.

§ 2

Oblastní plánování se zaměřuje na tyto hlavní cíle a úkoly:

a) dosažení racionální oblastní struktury národního hospodářství,

b) určení a rozvíjení základních funkcí, které mají jednotlivé oblasti plnit v souvislosti s potřebou vývoje socialistické společenské dělby práce a které vyplývají z přírodních a ekonomických podmínek oblastí a ze schválené struktury osídlení,

c) vytváření vyvážených hospodářských a sociálních proporcí v oblastním uspořádání výrobních a nevýrobních odvětví a na péči o životní prostředí,

d) usměrňování racionálního vývoje osídlení, zejména rozmisťováním bytové výstavby a občanské a technické vybavenosti,

e) racionální rozmístění jednotlivých odvětví, oborů a činností s ohledem na specifické podmínky a zdroje jednotlivých oblastí tak, aby byly vytvořeny podmínky zejména pro efektivní územní specializaci, kooperaci a řízení výroby,

f) hodnocení stupně ekonomické a sociální úrovně jednotlivých oblastí a stanovení perspektivních cílů jejich vývoje,

g) řešení oblastní vyváženosti zdrojů a potřeb pracovních sil, jejich kvalifikační, věkové a biologické struktury, rozmisťování dorostu a usměrňování migrace obyvatelstva.

DRUHÁ ČÁST

Oblastní plány

§ 3

Soustava oblastních plánů

(1) Oblastní plány jsou součástí státních plánů rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky. Z hlediska délky plánovacího období se člení na

a) dlouhodobé výhledy rozvoje oblastí,

b) střednědobé oblastní plány,

c) prováděcí oblastní plány.

(2) Dlouhodobé výhledy rozvoje oblastí stanoví základní směry komplexního a harmonického rozvoje oblastí vycházejícího ze vzájemné vazby oblastních a odvětvových prvků rozvoje. Nedílnou součástí dlouhodobých výhledů rozvoje oblastí je zhodnocení potřeb a zdrojů rozvoje ekonomiky a určení etapizace a koordinované návaznosti při uskutečňování záměrů rozvoje a výstavby oblastí.

(3) Střednědobé oblastní plány konkretizují oblastní proporcionalitu cílů a úkolů v rozvoji jednotlivých odvětví národního hospodářství a určují způsoby a postupy k zabezpečení komplexního rozvoje hospodářství oblastí. Střednědobé oblastní plány vycházejí z dlouhodobých výhledů rozvoje oblastí a ze směrnic pro vypracování střednědobého státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky. 1)

(4) Prováděcí oblastní plány konkretizují úkoly střednědobých oblastních plánů především na úseku pracovních sil a investiční výstavby, včetně bytové výstavby. Přitom vycházejí ze směrnic pro vypracování prováděcího státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky.

§ 4

Tvorba oblastních plánů

(1) Při tvorbě oblastních plánů se vychází ze zásady souladu státních, oblastních a hospodářských plánů, zabezpečovaného zejména soustavnou výměnou informací, konfrontací a sjednocováním stanovisek všech orgánů a organizací zúčastňujících se plánovacího procesu.

(2) Oblastní plány zahrnují úkoly, limity a ukazatele pro činnost orgánů a organizací na území příslušné oblasti; dále obsahují ekonomické nástroje, diferencované podle podmínek odvětví, oborů a oblastí.

(3) Základními podklady pro tvorbu oblastních plánů jsou

a) dílčí studie a koncepce rozvoje oblastí,

b) rozbory současného a navrhovaného stupně využití přírodních a ekonomických zdrojů jednotlivých oblastí, podmínek a zábran jejich dalšího racionálního rozvoje,

c) oblastní bilance, zejména

1. obyvatelstva, zdrojů pracovních sil a dorostu a jejich rozdělení,

2. bytového fondu,

3. územního rozložení a užití stavebních kapacit ve vazbě na investiční výstavbu,

d) opatření a rozhodnutí k regulaci zaměstnanosti,

e) rozhodnutí k rozmístění investičních akcí,

f) opatření a rozhodnutí k rozmístění bytové výstavby podle uživatelů a území,

g) specifické odvětvové a oborové koncepce, úvahy a rozbory o stavu a rozvoji odvětví v oblastech a návrhy hospodářských plánů,

h) schválená struktura osídlení,

i) územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady.

§ 5

Územní jednotky oblastního plánování

(1) Základní územní jednotkou oblastního plánování je území kraje.

(2) Pro vypracování některých druhů nebo částí oblastních plánů je možno použít členění podle okresů nebo podle vybraných sídel, včetně jejich spádového území, popřípadě podle území průmyslových nebo sídelních aglomerací.

(3) V jednotlivých případech určených vládou České socialistické republiky se oblastní plány vypracovávají i pro jiné územní celky.

TŘETÍ ČÁST

Postavení orgánů a organizací v procesu oblastního plánování

§ 6

Vláda České socialistické republiky

Vláda České socialistické republiky v souladu se základními směry oblastní politiky vytyčenými vládou Československé socialistické republiky 2)

a) stanoví

1. zásady pro rozvoj jednotlivých oblastí,

2. zásady pro hlavní směry rozmisťování výrobních odvětví a oborů na území České socialistické republiky a v jejích jednotlivých oblastech,

3. podmínky oblastní dotační politiky a objemy dotačních prostředků,

b) schvaluje jako součást státních plánů rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky návrhy oblastních plánů.

§ 7

Česká plánovací komise

Česká plánovací komise zabezpečuje oblastní proporcionalitu rozvoje národního hospodářství na území České socialistické republiky. Za tím účelem

a) provádí analýzu vývoje hospodářství v jednotlivých oblastech České socialistické republiky,

b) navrhuje vládě České socialistické republiky zásady rozvoje oblastí a opatření k jejich realizaci,

c) vypracovává a předkládá vládě České socialistické republiky jako součást návrhu státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky návrhy oblastních plánů, včetně návrhů ekonomických nástrojů,

d) vydává metodické pokyny k vypracování oblastních plánů v návaznosti na jednotnou metodiku vypracování státních plánů, 3)

e) koordinuje činnost ústředních orgánů České socialistické republiky, jakož i krajských národních výborů a Národního výboru hlavního města Prahy (dále jen "krajské národní výbory") na úseku oblastního plánování,

f) vydává po projednání návrhů na rozmístění výrobních sil [§ 8 odst. 1 písm. a), § 11 odst. 1 písm. b)] závazná stanoviska k návrhům na rozmístění staveb, které mají charakter závazných úkolů státního plánu nebo zvlášť významných centralizovaných staveb anebo jsou navrhovány k rozmístění mimo sídla obvodního významu 4) a k návrhům na rozmístění pracovních sil,

g) organizuje v součinnosti s Českým statistickým úřadem kontrolu plnění oblastních plánů.

§ 8

Ústřední orgány, orgány středního článku řízení a socialistické organizace

(1) Ústřední orgány a orgány středního článku řízení 5) zajišťují v hospodářských plánech jimi řízených organizací racionální a efektivní rozvoj v oblastech v souladu s oblastními plány. Za tím účelem

a) projednávají s Českou plánovací komisí a příslušnými národními výbory rozvojové úkoly jimi řízených organizací v jednotlivých oblastech, zejména návrhy na rozmisťování výrobních sil a vývoj zaměstnanosti a požadavky na rozvoj odvětví nevýrobní sféry,

b) vypracovávají v rozsahu stanoveném metodickými pokyny návrhy svých hospodářských plánů v členění podle oblastí a předkládají je České plánovací komisi a příslušným krajským národním výborům,

c) provádějí současně s rozpisem úkolů státního plánu rozpis úkolů oblastního plánu a předkládají vybrané ukazatele v rozsahu stanoveném metodickými pokyny České plánovací komisi a krajským národním výborům.

(2) Orgány uvedené v odstavci 1 a socialistické organizace předkládají České plánovací komisi a krajským národním výborům metodickými pokyny určené, popřípadě dohodnuté nebo Českou plánovací komisí vyžádané podklady pro vypracování návrhů dlouhodobých výhledů rozvoje oblastí. Příslušným národním výborům předkládají podklady o připravovaných opatřeních, pokud se dotýkají rozvoje územních obvodů národních výborů a potřeb občanů, zejména podklady o připravovaných důležitých investicích, o rozmístění závodů a provozoven a o změnách v zaměstnanosti obyvatelstva.

§ 9

Krajské národní výbory

(1) Krajské národní výbory

a) zabezpečují oblastní proporcionalitu rozvoje hospodářství na svém území,

b) v souladu s politickohospodářskými směrnicemi vlády České socialistické republiky vypracovávají komplexní návrhy dlouhodobých výhledů rozvoje oblastí, návrhy střednědobých oblastních plánů a prováděcích oblastních plánů a předkládají je České plánovací komisi; tyto návrhy projednávají s okresními národními výbory a národními výbory měst Brna, Ostravy a Plzně (dále jen "okresní národní výbory"), které též informují o schválených návrzích a o jejich plnění,

c) vydávají na základě zvláštních předpisů rozhodnutí o regulaci zaměstnanosti a rozmisťování pracovních sil a o rozdělení bytové výstavby, 6)

d) vydávají závazná stanoviska k návrhům na rozmístění staveb, pokud jejich vydání nepřísluší jiným orgánům [§ 7 písm. f), § 10 odst. 1 písm. e), § 10a odst. 2],

e) navrhují příslušným orgánům zrušení zastaralých a neefektivních provozoven a neperspektivních výrob a jeho zařazení do plánu, stanoví spolu s příslušným orgánem podmínky zrušení zastaralých a neefektivních provozoven a neperspektivních výrob a požadují u příslušných orgánů uplatnění postihu vůči organizacím, které tyto podmínky neplní, 13)

f) vytvářejí předpoklady k realizaci schválené struktury osídlení, vypracovávají návrhy ekonomické struktury sídel obvodního významu a jejich směrných velikostí,

g) kontrolují plnění úkolů oblastních plánů.

(2) Krajské národní výbory zabezpečují základní výchozí podklady pro tvorbu oblastních plánů, zejména

a) rozbory přírodních a ekonomických podmínek a zdrojů,

b) analýzy vývoje výrobních a nevýrobních odvětví na území kraje,

c) analýzy stavu a vývoje ekonomické a sociální úrovně,

d) analýzy vývoje struktury osídlení,

e) oblastní bilance, především

1. obyvatelstva, zdrojů pracovních sil a dorostu a jejich rozdělení,

2. bytového fondu,

3. územního rozložení a užití stavebních kapacit ve vazbě na investiční výstavbu,

f) ukazatele rozvoje oblastí a souhrny těchto ukazatelů (pasporty).

§ 10

Okresní národní výbory

(1) Okresní národní výbory

a) spolupracují s krajskými národními výbory při vypracování koncepce rozvoje okresů a vyjadřují se k návrhům oblastních plánů; návrhy koncepcí rozvoje okresu projednávají s místními národními výbory ve střediskových obcích, které též informují o schválených koncepcích a o jejich plnění,

b) rozpracovávají dlouhodobé výhledy rozvoje kraje pro území okresů, popřípadě jejich menších územních celků,

c) podílejí se na realizaci schválené struktury osídlení; vypracovávají návrhy hospodářského rozvoje a směrných velikostí středisek místního významu,

d) kontrolují plnění úkolů oblastních plánů na svém území,

e) vydávají závazná stanoviska k návrhům na rozmístění staveb pro zabezpečení služeb obyvatelstvu a staveb místního významu; 4) spolupracují s krajským národním výborem při vypracování závazných stanovisek k návrhům na rozmístění vybraných investic, u nichž toto stanovisko vydává krajský národní výbor a při zrušování zastaralých a neefektivních provozoven a neperspektivních provozoven a neperspektivních výrob, 14)

f) vedou pasporty a přehledy ukazatelů ekonomického a sociálního rozvoje okresů.

(2) Okresní národní výbory se podílejí na zpracování

a) rozborů přírodních a ekonomických podmínek a zdrojů,

b) analýz vývoje nevýrobních odvětví na území okresu a návrhů jeho dalšího rozvoje,

c) analýz vývoje struktury osídlení,

d) oblastních bilancí,

e) dalších základních výchozích podkladů pro tvorbu oblastních plánů, které určí krajský národní výbor.

§ 10a

Městské národní výbory

(1) Městské národní výbory

a) vyjadřují se k návrhům závazných stanovisek, které vydávají Česká plánovací komise, krajské národní výbory a okresní národní výbory k návrhům na rozmístění vybraných investic, zejména z hlediska nároků na přírodní zdroje, bytovou výstavbu, vlivu na tvorbu a ochranu životního prostředí, jakož i k návrhům na zrušování zastaralých a neperspektivních výrob, popřípadě dávají k tomuto zrušování podněty, 15)

b) zaujímají stanoviska k záměrům, koncepcím a jiným opatřením ústředně řízených hospodářských, družstevních a ostatních organizací, pokud se dotýkají rozvoje a výstavby města a potřeb občanů, 16) jakož i k návrhům koncepcí rozvoje a hospodářských plánů organizací poskytujících služby, které jsou řízeny národními výbory vyšších stupňů. 17)

(2) Městské národní výbory první kategorie mimo působnost, která jim přísluší podle odstavce 1, vydávají závazná stanoviska k návrhům na rozmístění staveb pro zabezpečení služeb obyvatelstvu a staveb místního významu. 15)


ČTVRTÁ ČÁST

Společná a závěrečná ustanovení

§ 11

(1) Česká plánovací komise a krajské národní výbory k plnění svých úkolů na úseku oblastního plánování

a) vyžadují od ústředních orgánů, orgánů středního článku řízení a socialistických organizací pro vypracování návrhů oblastních plánů informace a podklady o dosavadním a plánovitém rozvoji jednotlivých odvětví, oborů a činností v územním členění podle příslušných oblastí, 7)

b) projednávají s ústředními orgány a orgány středního článku řízení rozvojové úkoly jimi řízených socialistických organizací, vztahující se k celkovému rozvoji hospodářství na území krajů, zejména pokud jde o přípravu důležitých investičních záměrů a opatření týkajících se rozmisťování závodů a provozoven a změn v zaměstnanosti obyvatelstva; obdobná jednání vedou i se socialistickými organizacemi, 8)

c) poskytují ústředním orgánům, orgánům středního článku řízení a socialistickým organizacím podklady a údaje potřebné pro jejich činnost z hlediska hospodářského rozvoje oblastí. 9)

(2) O účasti pracujících a ostatních občanů na tvorbě, zabezpečování a kontrole plnění oblastních plánů a o formách zabezpečování, kontrole plnění a změnách těchto plánů platí příslušná ustanovení zákona. 10)

§ 12

Toto nařízení se nevztahuje na úkoly zařazené do zvláštní části státních plánů, zejména na úkoly na úseku obrany a bezpečnosti. 11)

§ 13

(1) Postup národních výborů při organizování a koordinaci sdružování prostředků a činností upravující zvláštní předpisy. 18)

(2) Rozsah a způsob zjišťování sociálně ekonomických informací pro účely oblastního plánování a kontroly plnění oblastních plánů upravují zvláštní předpisy. 12)

§ 14

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 16 odst. 1 písm. d) zákona.

2) Postavení a působnost vlády Československé socialistické republiky a Státní plánovací komise v procesu oblastního plánování vyplývá ze zákona.

3) § 18 odst. 1 písm. a) zákona.

4) Zásady postupu při projednávání návrhů na rozmísťování (lokalizaci) staveb s orgány oblastního plánování uveřejněné pod č. 1/1983 Ú. v. ČSR.
Pokyny České plánovací komise ze dne 7. února 1983 č. j. 150 180/83 k postupu při projednávání návrhů na rozmísťování (lokalizaci) staveb s orgány oblastního plánování uveřejněné pod č. 3/1983 Ú. v. ČSR.

5) § 2 odst. 2 zákona.

6) Např. vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb, vládní nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly.

7) § 19 odst. 2, 3, 5, § 20 odst. 4, § 21 odst. 3 zákona.

8) § 19 odst. 5, § 20 odst. 4, § 21 odst. 3 zákona a § 68 odst. 4 písm. a) zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 22 odst. 2 zákona.

10) § 2 odst. 1, § 20 odst. 4, § 21 odst. 2, § 23 až 29, § 30 odst. 1 zákona.

11) § 31 zákona.

12) Např. § 7, 8, 14 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, a zákon České národní rady č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací.

13) § 28 odst. 2 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 31/1983 Sb.).
Zásady pro zrušování zastaralých a neefektivních provozoven a neperspektivních výrob uveřejněné pod č. 2/1983 Ú. v. ČSR.

14) § 27 odst. 4 zákona o národních výborech.

15) § 26 odst. 4 písm. c) zákona o národních výborech.

16) § 26 odst. 4 písm. b) č. 2 zákona o národních výborech.

17) § 26 odst. 4 písm. a) č. 1 zákona o národních výborech.

18) § 6a zákona o národních výborech.
Zásady koordinační činnosti národních výborů při sdružování prostředků a činností socialistických organizací uveřejněné pod č. 52/1983 Sb.

Přesunout nahoru