Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 35/1977 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o požární bezpečnosti při skladování a používání topné nafty

Částka 11/1977
Platnost od 15.06.1977
Účinnost od 15.06.1977
Zrušeno k 01.07.1986 (133/1985 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

35

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra České socialistické republiky

ze dne 25. května 1977

o požární bezpečnosti při skladování a používání topné nafty

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky stanoví podle § 2 odst. 2 písm. a), b) zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně:


§ 1

Rozsah působnosti

Tato vyhláška upravuje povinnosti při skladování a používání topné nafty určené pro topidla, která nejsou napojena na potrubní rozvod. 1)

§ 2

(1) Topnou naftu lze skladovat jen v přenosných nádobách, sudech a nádržích (dále jen "nádoba"), odpovídajících platným technickým normám;2) Lze ji skladovat jen v bytech a jiných místnostech s provozem naftových topidel, ve sklepních a suterénních místnostech, v přístavcích budov, ve volně stojících jednopodlažních skladech5) a na otevřených prostorech a jen za podmínek v této vyhlášce stanovených.

(2) Při společném skladování topné nafty s tuhými palivy je nutno zabezpečit, aby nedošlo k potřísnění tuhého paliva naftou.

(3) Každá nádoba musí být označena dobře viditelným nápisem "Topná nafta".

(4) Nádoby je dovoleno plnit nejvýše do 95 % jejich objemu.

(5) Přenosné nádoby nesmějí mít objem větší než 50 l; pokud jsou z plastů bez antistatické úpravy a mají objem větší než 40 l, nesmějí se používat ke skladování topné nafty při teplotách vyšších než 30 “C. Musí být těsně uzaviratelné a při postavení stabilní. Není dovoleno používat přenosných nádob snadno rozbitných (skleněných, kameninových apod.).

(6) Sud nesmí mít větší objem než 200 l.

(7) Nádrž nesmí mít větší objem než 3 000 l; nádrže nesmějí být spojeny do baterií ani připojovány na pevné potrubí k jejich plnění nebo k odvodu topné nafty.

(8) Odebírat topnou naftu z nádob o objemu větším než 20 l je přípustné jen ručním čerpadlem nebo jiným zařízením, jehož výtok směřuje do záchytné jímky [§ 4 odst. 3 písm. c)].

(9) Dolévat nádrž topidla je dovoleno jen o objemu nejvýše 20 l; přitom topidlo musí být mimo provoz.

(10) Topná nafta, která při jakékoliv manipulaci unikne mimo nádobu, musí být okamžitě odstraněna. V místnosti, kde došlo k úniku topné nafty, musí být topidla a další zdroje možného vznícení vyřazeny z provozu až do úplného odstranění topné nafty a vyvětrání.

(11) Při manipulaci s topnou naftou je zakázáno kouřit a používat otevřeného plamene.

(12) Je zakázáno kouřit a používat otevřeného plamene ve sklepě, přístavku a ve volně stojícím jednopodlažním skladu, kde je skladována topná nafta, a ve vzdálenosti kratší než 3 m od nádob s topnou naftou, je-li skladována na otevřených prostorech; tento zákaz musí být zřetelně vyznačen na dveřích sklepa, přístavku nebo volně stojícího skladu nebo ve vzdálenosti nejvýše 3 m od nádob s topnou naftou, skladovanou na otevřených prostorech.

§ 3

Skladování topné nafty v bytech a jiných místnostech s provozem naftových topidel

(1) V bytech a v jiných místnostech (v provozních místnostech, kancelářích, ubytovnách, chatách apod.) s provozem naftových topidel je dovoleno skladovat nejvýše 40 l topné nafty v přenosných nádobách.

(2) Přenosné nádoby s topnou naftou nesmějí být ukládány ve vzdálenosti menší než 3 m od jakéhokoliv topidla.

§ 4

Skladování topné nafty ve sklepních a suterénních místnostech

(1) Ve sklepních a suterénních místnostech budov (dále jen "sklep"), je dovoleno skladovat nejvýše 200 l topné nafty pro každou bytovou jednotku. Celkové množství topné nafty v přenosných nádobách, sudech a v nádržích nesmí přesáhnout 3 000 l pro jednu budovu.

(2) Společné skladování topné nafty v přenosných nádobách, sudech a v nádržích je možné za předpokladu, že celkové skladované množství topné nafty nepřekročí 3 000 l.

(3) Skladování topné nafty podle odstavců 1 a 2 je možné jen za těchto podmínek:

a) zdi, strop a podlaha sklepa musí být z nehořlavého materiálu,

b) dveře do sklepa musí být uzamčené a včetně zárubní nehořlavé nebo oboustranně oplechované,

c) pod nádobami musí být zřízena nepropustná záchytná jímka (např. plechová vana) o takovém objemu, aby v případě unikání topné nafty byl zachycen obsah největší nádoby; funkci záchytné jímky může plnit též prostor omezený podlahou a stěnami sklepa, jestliže je dostatečně těsný, aby zabránil unikání topné nafty ze sklepa,

d) ve sklepě musí být zajištěno účinné přirozené nebo nucené větrání,

e) elektrická instalace ve sklepě musí odpovídat příslušným předpisům, 3)

f) sklep musí být vybaven nádobou se suchým pískem a lopatou pro případ hašení a tam, kde je skladováno více než 1 000 l topné nafty, musí být k dispozici alespoň jeden ruční pěnový nebo práškový hasicí přístroj.

(4) Při menším počtu uživatelů bytových jednotek, zúčastněných na skladování topné nafty, lze přípustné množství topné nafty pro bytovou jednotku zvýšit, nesmí však v součtu překročit celkově přípustné množství, stanovené v odstavcích 1 a 2. Jestliže by celkově přípustné množství stanovené v odstavcích 1 a 2 bylo při větším počtu uživatelů bytových jednotek zúčastněných na skladování překročeno, vlastník domu (socialistická organizace spravující bytový majetek) je povinen upozornit uživatele, aby snížil skladované množství topné nafty. Na základě tohoto upozornění musí uživatelé snížit skladované množství topné nafty tak, aby celkové množství stanovené v odstavcích 1 a 2 nebylo překročeno.

(5) Ve sklepě, jehož stavební provedení nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 3, je dovoleno skladovat topnou naftu jen v přenosných nádobách do nejvyššího množství 100 l na bytovou jednotku. Celkové množství skladované nafty pro jednu budovu nesmí přesáhnout 1 000 l. Přelévat topnou naftu zde není dovoleno.

§ 5

Skladování topné nafty v přístavcích budov

(1) V přístavcích budov lze skladovat topnou naftu, splňují-li podmínky uvedené v § 4 odst. 3 a jsou umístěny u stěn bez otvorů (oken, dveří apod.), zhotovených z nehořlavých materiálů s požární odolností nejméně 30 minut.

(2) Pro množství a způsob skladování topné nafty se použije ustanovení § 4.

§ 5a

Skladování topné nafty ve volně stojícím jednopodlažním skladu

Ve volně stojícím jednopodlažním skladu je dovoleno skladovat topnou naftu za podmínek stanovených v § 4 odst. 1 až 4; přitom musí být splněny tyto další podmínky

a) obvodové stěny a strop musí mít požární odolnost nejméně 30 minut,6)

b) vzdálenost skladu od okolních staveb nesmí být kratší než 3 m,

c) dveře musí splňovat podmínky stanovené v § 4 odst. 3 písm. b) a nesmí být umístěny ve vzdálenosti kratší než 10 m od východů z okolních staveb.

§ 6

Skladování topné nafty na otevřených prostorech

Na otevřených prostorech (zahradách, dvorech apod.) je dovoleno skladovat topnou naftu v množství a způsobem stanoveným v § 4 odst. 1, 2 a 4, a to za těchto podmínek:

a) nádoby nesmějí být umístěny ve vzdálenosti kratší než 8 m od okolních staveb a kratší než 10 m od východů z těchto staveb,

b) na vhodném místě musí být umístěna nádoba se suchým pískem a lopata pro případ hašení a tam, kde je skladováno více než 1 000 l topné nafty, musí být k dispozici alespoň jeden ruční pěnový nebo práškový hasicí přístroj.


Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 7

Výjimky z ustanovení § 5a písm. b), c) a § 6 písm. a) této vyhlášky může povolit okresní národní výbor. 4)

§ 8

V objektech, ve kterých byla ke dni počátku účinnosti této vyhlášky topná nafta skladována a jejichž technický stav nesplňuje podmínky stanovené touto vyhláškou a v objektech ve výstavbě, musí být tyto podmínky zajištěny nejpozději do 31. srpna 1979. Podmínky skladování topné nafty podle § 5a a § 6 písm. a) této vyhlášky musí být splněny nejpozději do 30. června 1982.

§ 9

Zrušuje se část II článek 14 až 27 "Prozatímních směrnic pro vytápění topnou naftou a lehkým topným olejem z hlediska požární ochrany", vydaných Hlavních inspekcí požární ochrany pod čj. PO-1410/1965, oznámených v částce 47/1967 Sb.

§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. Jung v. r.

Poznámky pod čarou

1) V oboru působnosti státní báňské správy platí zvláštní předpisy.

2) ČSN 65 0201 "Předpisy pro zajištění požární bezpečnosti při výrobě, manipulaci, skladování a dopravě hořlavých kapalin". ČSN 16 0110 "Ocelové sudy". ČSN 06 1391 "Nádrže stabilné na vykurovaciu naftu pre domácnosť do objemu 1 000 l".

3) ČSN 34 1440 "Elektrické zařízení v místnostech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par".

4) § 6 zák. č. 18/1958 Sb., o požární ochraně.

5) ČSN 65 0201 "Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady".

6) ČSN 73 0802 "Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení".

Přesunout nahoru