Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 30/1977 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky

Částka 8/1977
Platnost od 15.04.1977
Účinnost od 20.01.1977
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

30

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 25. března 1977

o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky


Dne 14. října 1974 byla v Limě podepsána Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky. Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku XIV dnem 20. ledna 1977.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra: Krajčír v. r.


KULTURNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Peruánské republiky

vedeny snahou o upevnění přátelských vztahů mezi svými národy a o rozšíření spolupráce v oblasti kultury, školství, umění, tisku, rozhlasu, televize, filmu a sportu prohlašujíce, že budou respektovat zásady svrchovanosti a nevměšování do vnitřních záležitostí obou zemí, rozhodly se uzavřít tuto dohodu:

Článek I

Smluvní strany budou podporovat veškerou činnost přispívající k vzájemnému poznání a k rozvoji školství a kultury obou zemí, a za tímto účelem považují za vhodné pořizovat překlady literárních, historických a vědeckých děl obou zemí a vyměňovat si informace z oblasti kulturního života.

Článek II

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi oficiálními školskými a kulturními institucemi Československé socialistické republiky a Peruánské republiky formou výměny publikací, děl filmové a hudební tvorby, mikrofilmů a veškerého informačního materiálu z uvedených oblastí.

Článek III

Smluvní strany budou podporovat výměnu vědeckých pracovníků, tvůrčích a reprodukčních umělců, muzikologů, dirigentů, divadelních režisérů, vysokoškolských profesorů, spisovatelů, pracovníků filmu, novinářů, pracovníků televize a rozhlasu a ostatních představitelů v oblasti školství, kultury a vědy v zájmu výměny informací z uvedených oblastí.

Článek IV

Obě smluvní strany budou podporovat pořádání výstav s uměleckou a školskou tematikou, divadelních představení, koncertů, filmových festivalů a všech akcí, které přispějí k lepšímu poznání kultury a školství obou zemí, zvláště požádá-li druhá smluvní strana, aby některá ze státních institucí, spolu s příslušným velvyslanectvím převzala nad těmito akcemi záštitu.

Článek V

V souladu se svými možnostmi a platnými právními předpisy budou obě smluvní strany poskytovat oficiální cestou občanům druhého státu stipendia z oblasti vědeckého výzkumu, kultury, školství a sportu.

Smluvní strany kromě toho usnadní vědcům a kulturním pracovníkům přístup do svých knihoven, archivů, muzejí, galerií a jiných kulturních a vědeckých institucí.

Článek VI

Smluvní strany budou v souladu se svými vnitrostátními předpisy uznávat diplomy, tituly, vysvědčení a vědecké hodnosti udělené příslušnými orgány druhé smluvní strany.

Článek VII

Vysílání a přijímání studentů na školy obou zemí bude podmíněno předložením vysvědčení o dosaženém studiu ze strany zájemce, řádně uznaném a ověřeném vysílající stranou.

Studium bude uznáváno v souladu s platnými právními předpisy přijímající strany.

V každém případě bude přijetí studentů ke studiu podmíněno předběžným souhlasem školské instituce přijímající země.

Článek VIII

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi sportovními institucemi obou zemí a pořádání sportovních soutěží za účasti svých sportovních družstev a sportovců.

Článek IX

Každá ze smluvních stran umožní pozvání vědců, školských a kulturních pracovníků druhé země na kongresy, konference, festivaly a další mezinárodní setkání pořádaná na jejím území.

Smluvní strany budou ve své dvoustranné spolupráci pokračovat také v rámci mezinárodních vědeckých vzdělávacích a kulturních organizací.

Článek X

Každá ze smluvních stran bude na svém území chránit autorská práva příslušníků druhé smluvní strany, kterým poskytne tytéž výhody, které platí pro domácí autory, pokud jde o autorské honoráře.

Článek XI

Každá z vlád umožní na základě reciprocity a po vzájemné dohodě dočasné zapůjčení předmětů, jež jsou součástí archeologických a uměleckých podkladů Československa a Peru, s určením pro kulturní výstavy pořádané pod vládní záštitou a v souladu s právními předpisy upravujícími takové zapůjčení.

Země, v níž budou umělecké předměty vystavovány, zajistí jejich ochranu a navrácení.

Článek XII

Smluvní strany se vynasnaží vyhovět žádostem, které vznesou o poskytnutí školské a kulturní spolupráce za účasti odborníků, kteří by pracovali v přijímací zemi, v souladu s platnými právními předpisy obou zemí.

Podmínky spolupráce budou dohodnuty v protokolech uzavřených mezi příslušnými institucemi obou zemí.

Článek XIII

S cílem umožnit plnění této dohody a uspíšit přípravu dalšího rozvoje kulturních styků mezi oběma zeměmi, bude vytvořena smíšená komise, složená ze zástupců obou vlád.

Smíšená komise se bude scházet střídavě v Limě a v Praze vždy, kdy to obě strany uznají za vhodné.

Článek XIV

Tato dohoda vstoupí v platnost poté, kdy si obě strany oznámí její schválení podle platných právních předpisů.

Tato dohoda se sjednává na dobu pěti let a bude se prodlužovat vždy na dalších pět let, jestliže ji žádná ze smluvních stran nevypoví šest měsíců před uplynutím doby platnosti.

Vypovězení platnosti této dohody nebude mít vliv na realizaci probíhajících akcí a programů, pokud se obě strany nedohodnou na opaku.

Sepsáno v Limě dne 14. října 1974 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

ministr zahraničních věcí

Za vládu

Peruánské republiky:

brigádní generál Miguel A. de la Flor Valle v. r.

ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru