Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 3/1977 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy o přepravním řádu lanových drah

Částka 2/1977
Platnost od 31.01.1977
Účinnost od 01.04.1977
Zrušeno k 01.07.2000 (175/2000 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

3

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva dopravy

ze dne 7. ledna 1977

o přepravním řádu lanových drah

Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 4 odst. 2 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, podle § 319 a 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a podle § 392 odst. 3 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Všeobecná ustanovení

§ 1

Rozsah platnosti přepravního řádu lanových drah

Přepravní řád lanových drah (dále jen "přepravní řád") platí pro přepravu cestujících, zavazadel a zásilek na všech pozemních a visutých lanových dráhách s výjimkou lanových drah, které slouží jen provozní potřebě organizace, a lanových vleků. 1)

§ 2

Přepravní řád podrobně upravuje práva, povinnosti a odpovědnost dopravce, cestujících a přepravců při přepravě na lanových dráhách. Pod pojmem přepravce rozumí se v tomto přepravním řádu odesílatel, popř. příjemce zásilky.

§ 3

Věci vyloučené z přepravy

Z přepravy jsou vyloučeny:

a) nebezpečné látky a předměty, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození kabiny nebo sedačky nebo jiných zařízení lanové dráhy, nebo zásilek, jakož i újmu na zdraví lidí nebo zvířat nebo škodu na majetku; takovými jsou výbušiny, zápalné, vznětlivé, jedovaté, radioaktivní a žíravé látky nebo předměty, jakož i látky hnilobné, zapáchající nebo jinak odpor vzbuzující,

b) předměty, které svými rozměry, svou váhou nebo úpravou se nehodí k přepravě v kabině nebo na sedačce, nebo v nákladním vozíku,

c) jiné látky a předměty, jejichž přeprava je zakázána právními předpisy nebo opatřeními orgánů státní správy.

§ 4

Oprávnění pracovníků dopravce

(1) Pracovníci dopravce opatření služebním odznakem a pracovníci dopravce ve služebním stejnokroji (dále jen "oprávnění pracovníci") jsou oprávněni dávat cestujícím pokyny nutné v zájmu bezpečnosti a plynulosti přepravy. Jde zejména o pokyny týkající se nastupování a vystupování, umístění cestujících v kabině nebo na sedačkách, uvolnění určitého prostoru v kabině, připuštění zavazadel k přepravě a jejich uložení a zachování klidu a pořádku.

(2) Oprávnění pracovníci mohou provádět úkony, jimiž se zajišťuje a kontroluje plnění přepravních a tarifních podmínek; k těmto úkonům patří i zjišťování totožnosti cestujících. 2)

§ 5

Přerušení a omezení provozu

Každé přerušení nebo přechodné omezení provozu lanové dráhy je dopravce povinen oznámit vývěskou ve všech stanicích lanové dráhy a podle místních poměrů i na jiných vhodných místech pokud možno předem, nejpozději do jedné hodiny po přerušení nebo omezení provozu.

ČÁST DRUHÁ

Přeprava cestujících a jejich zavazadel

§ 6

Právo na přepravu

Cestující, který splní podmínky stanovené přepravním řádem a tarifem lanové dráhy (dále jen "tarif"), má právo na přepravu.

§ 7

Přeprava dětí

(1) Přeprava dětí do 10 let bez doprovodu cestujícího staršího 15 let je dovolena jen tehdy, předloží-li písemné prohlášení rodičů popřípadě občana, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů, že souhlasí, aby dítě používalo lanové dráhy (např. do školy) bez doprovodu osoby starší 15 let.

(2) Při přepravě na sedačkových lanových dráhách nemá dítě do 5 let nárok na samostatné sedadlo popřípadě místo a přepravuje se na klíně cestujícího staršího 15 let.

(3) Cestující má právo na bezplatnou přepravu jednoho dítěte do 5 let. Za každé další dítě do 5 let zaplatí polovinu obyčejného jízdného. Za přepravu dětí od 5 do 10 let se platí jízdné ve výši poloviny obyčejného jízdného. Za děti starší 10 let se platí obyčejné jízdné.

(4) U lanové dráhy, která byla prohlášena za součást městské hromadné dopravy:

a) se nevyžaduje písemné prohlášení podle odstavce 1,

b) přeprava dětí do 10 let se provádí za stejných podmínek jako v městské hromadné dopravě.1)

§ 8

Jízdenky

(1) Jízdenka musí mít tyto údaje:

a) nástupní a cílovou stanici,

b) směr jízdy (nahoru, dolů, jízda oběma směry),

c) jízdné,

d) dobu platnosti,

e) den výdeje,

f) číslo jízdenky,

g) druh slevy.

(2) Útržkové jízdenky nemusí mít údaj o době platnosti.

(3) Jízdenka platí jen ze stanice, ve které byla zakoupena, a do stanice na ní vyznačené jako cílové. Dobu platnosti jízdenek a jednotlivých druhů jízdného stanoví tarif.

(4) Pro přepravu na lanové dráze, která byla prohlášena za součást městské hromadné dopravy, se mohou používat jízdenky provozovatele příslušné městské dráhy za stejných podmínek jako v městské hromadné dopravě.2)

(5) Zní-li jízdenka na jméno, není postupitelná; nezní-li na jméno, je postupitelná pouze před nastoupením jízdy.

(6) Jízdenky se vydávají v nástupní stanici u výdejny jízdenek.

(7) Výdejna jízdenek musí být otevřena nejméně 30 minut před první jízdou. Je-li výdejna ze závažných důvodů uzavřena, zakoupí si cestující jízdenku od pracovníka dopravce na nástupišti před nastoupením jízdy.

(8) Cestující je povinen mít u sebe platnou jízdenku po celou dobu jízdy i v okamžiku vystoupení z kabiny nebo sedačky.

(9) Cestující je povinen na vyzvání oprávněného pracovníka kdykoliv během jízdy v kabině a v okamžiku výstupu z kabiny nebo sedačky předložit jízdenku popř. průkazku na slevu jízdného.

(10) Cestující bez platné jízdenky, který nesplní povinnost zaplatit jízdné a přepravné, popřípadě stanovené částky před započetím jízdy, může být z přepravy vyloučen. Cestující na lanové dráze, která byla prohlášena za součást městské hromadné dopravy, pokud se nemůže prokázat platnou jízdenkou, zaplatí 100,- Kčs a jízdné.

(11) Cestující bez platné jízdenky, který odepře zaplatit jízdné a přepravné popřípadě stanovené částky po započetí jízdy, je povinen oprávněnému pracovníku prokázat svoji totožnost k dodatečnému vymáhání dlužných částek.

(12) Za písemné vymáhání jízdného, přepravného popřípadě stanovené částky vybere dopravce za každou písemnou výzvu nebo upomínku poplatek stanovený v tarifu.

(13) Neplatnou je jízdenka, jejíž údaje byly neoprávněně změněny, nebo která je poškozena nebo znečištěna tak, že z ní nejsou patrny potřebné údaje, nebo nedodržel-li cestující podmínky stanovené pro její použití.

§ 9

Vyloučení osob z přepravy

(1) Do kabiny nebo na sedačku lanové dráhy nemají přístup nebo mohou být z přepravy vyloučeny kromě osob podle ustanovení § 7 odst. 1 a § 8 odst. 11

a) osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných prostředků, osoby které nezachovávají ustanovení tohoto řádu, pravidel technického provozu lanových drah a tarifu, osoby, které nedbají pokynů dávaných oprávněnými pracovníky při výkonu jejich služby v zájmu bezpečnosti, pořádku a klidu,

b) osoby, které pro nemoc, pro mimořádné znečištění oděvu nebo z jiných důvodů by mohly být na obtíž ostatním cestujícím.

(2) Zjistí-li oprávněný pracovník před započetím přepravy, že cestující vzal s sebou do kabiny nebo na sedačku látky nebo předměty uvedené v § 3 písm. a) a c), je oprávněn vyloučit cestujícího z přepravy bez nároku na vrácení jízdného. Zjistí-li toto během přepravy nebo po jejím ukončení, zaplatí cestující částku 60 Kčs a odpovídá za škodu z toho vzniklou podle obecných předpisů.

§ 10

Jízdní řády

(1) Dopravce je povinen vyvěsit ve všech stanicích lanové dráhy jízdní řády, které musí obsahovat alespoň tyto údaje:

a) název dopravce,

b) den, od kterého jízdní řád platí,

c) jména stanic,

d) dobu odjezdu a příjezdu při každé jízdě lanovky kyvadlového systému,

e) doby zahájení jednotlivých jízd lanovek oběžného systému,

f) podmínky mimořádných jízd.

(2) Trvalé změny jízdního řádu je dopravce povinen provést včas a čitelně ve všech jízdních řádech. Dočasné změny jízdního řádu je dopravce povinen oznámit ve všech stanicích lanové dráhy zvláštní vývěskou.

§ 11

Mimořádné jízdy

(1) Mimořádnou jízdu je možno sjednat za podmínek uvedených v jízdním řádu nebo na vývěsce.

(2) Každý cestující je povinen mít při mimořádné jízdě platnou jízdenku.

(3) Mimořádnou jízdou nesmí být rušeny pravidelné jízdy lanové dráhy podle jízdního řádu.

(4) Dopravce může odmítnout uskutečnit mimořádnou jízdu zejména v případě, je-li tato z jeho provozních důvodů nežádoucí.

§ 12

Povinnosti dopravce

(1) Dopravce je povinen provádět přepravu cestujících s odbornou péčí. Při přepravě je zejména povinen zajišťovat bezpečnost cestujících a pořádek a klid v kabině a na sedačkách.

(2) Dopravce zřizuje podle rozsahu přepravy pro potřeby cestujících čekárny, informační kanceláře, hygienická zařízení a podobná zařízení.

(3) Dopravce je povinen zajistit, aby čekárny byly otevřeny nejméně 30 minut před každou první pravidelnou jízdou podle jízdního řádu.

(4) Dopravce v kabině pozemní lanové dráhy vyhradí a označí dvě místa pro osoby těžce postižené na zdraví.

(5) Dopravce je povinen vyvěsit výňatky z tohoto přepravního řádu a tarifů. Dopravce rovněž poskytne na požádání cestujícího informace související s přepravou.

§ 13

Povinnosti cestujících

(1) Cestující jsou povinni zachovávat opatrnost přiměřenou druhu lanové dráhy a povaze jejího provozu, dbát vyhlášek a uposlechnout pokynů, které jim dávají oprávnění pracovníci v zájmu bezpečnosti dopravy, pořádku a klidu.

(2) Za jízdy nesmějí cestující:

a) otvírat a zavírat dveře kabiny nebo vyklánět se z oken kabiny,

b) otvírat uzávěr sedačky nebo se na ní houpat a vyklánět se z ní,

c) vyhazovat z kabiny nebo sedačky jakékoliv předměty,

d) kouřit v kabině a na sedačce.

(3) Poruší-li cestující zákazy uvedené v odstavci druhém a přes upozornění oprávněného pracovníka pokračuje v zakázaném jednání, zaplatí částku 30 Kčs.

(4) Cestující smějí nastupovat do kabiny nebo na sedačku a z nich vystupovat jen na místě k tomu určeném. Při nastupování rozhoduje pořadí, v jakém cestující ke kabině nebo sedačce přišli.

(5) Cestující smějí otvírat uzávěr sedačky jen při výstupu na místě k tomu ve stanici lanové dráhy určeném.

(6) Zastaví-li kabina nebo sedačka mezi stanicemi na trati, vyčkají cestující pokračování v jízdě nebo pokynů, které jim dají oprávnění pracovníci.

(7) Cestující jsou povinni přidržovat se za jízdy v kabině a na sedačce závěsů a opěr k tomu určených.

(8) V čekárnách, společenských a kulturních zařízeních a útulcích pro děti je zakázáno kouřit.

(9) Do čekáren je zakázáno brát předměty a živá zvířata, jež není dovoleno vzít s sebou do kabiny nebo na sedačku.

(10) Do kulturních a společenských zařízení, do dětských útulků a čekáren pro matky s dětmi je zakázáno brát živá zvířata, lyže, sáňky.

(11) Cestující, který způsobil poškození nebo znečištění kabiny, sedačky nebo jiného zařízení dopravce, je povinen nahradit škodu a zaplatit při úmyslném poškození nebo znečištění ještě částku 30 Kčs. Pokutu ve stejné výši je povinen zaplatit ten, kdo přes upozornění oprávněného pracovníka pokračuje v jednání uvedeném v odstavcích 8 až 10 nebo v jiném jednání, jímž ohrožuje bezpečnost nebo narušuje plynulost přepravy.

§ 14

Ruční zavazadla

(1) Cestující má právo vzít s sebou do kabiny nebo na sedačku bezplatně jako ruční zavazadlo předměty snadno přenosné, jako např. cestovní kufry, cestovní brašny, vaky, tlumoky, lepenkové krabice a jiné předměty o váze do 10 kg při přepravě v kabině nebo o váze do 5 kg při přepravě na sedačce, pokud svými rozměry neznemožňují nebo neohrožují bezpečnou přepravu. Jako ruční zavazadlo jsou z přepravy vyloučeny předměty a látky uvedené v § 3.

(2) Cestující má právo vzít s sebou do kabiny nebo na sedačku bezplatně jedny lyže s holemi kromě předmětů podle odstavce 1. Cestující je povinen při bezplatné přepravě lyží, umístěných v kabině na zvláštním místě nebo v nákladním vozíku sedačkové lanové dráhy, označit lyže svým jménem a adresou.

(3) Osoby oprávněné k nošení střelné zbraně mohou vzít s sebou do kabiny nebo na sedačku odpovídající množství střeliva.

(4) U kabinových lanových drah oběžného systému nakládá a vykládá lyže průvodčí lanové dráhy.

(5) Oprávněný pracovník má právo za přítomnosti cestujícího nebo jiné osoby jako svědka se přesvědčit o povaze látek a předmětů, které cestující vzal s sebou do kabiny nebo na sedačku, jsou-li vážné důvody k podezření, že bylo porušeno ustanovení § 3 tohoto přepravního řádu.

(6) Naložení, vyložení a dohled na ruční zavazadlo, které cestující bere s sebou, přísluší cestujícímu; cestujícímu však nepřísluší dohled na lyže umístěné podle odstavce 2 druhé věty.

(7) Na pozemní lanové dráze , která byla prohlášena za součást městské hromadné dopravy, se přeprava dětských kočárků provádí za stejných podmínek jako v městské hromadné dopravě.3)

§ 15

Cestovní zavazadla

(1) K přepravě jako cestovní zavazadlo přijímá dopravce předměty, které lze snadno nakládat a které nejsou vyloučeny z přepravy podle § 3, je-li lanová dráha pro takovouto přepravu uzpůsobena.

(2) Cestovní zavazadlo se může skládat nejvýše ze tří kusů pro jednoho cestujícího. Váha jednoho kusu nebo svazku lyží nesmí přesahovat 15 kg.

(3) Cestovní zavazadlo musí být baleno tak (vyjma předměty, které lze podat k přepravě nebalené), aby obsah byl chráněn před ztrátou, poškozením, aby nemohlo způsobit škodu osobám, poškodit zařízení lanové dráhy, jakož i ostatní zavazadla nebo jiné předměty.

(4) Dopravce přijme jako cestovní zavazadlo k přepravě též tyto nebalené předměty: dětské kočárky, dětské kočárky sportovní, skládací nebo dvoukolové, lehátka, lyže, sáňky a skiboby, je-li lanová dráha pro jejich přepravu uzpůsobena. Dopravce může tyto předměty vzhledem k uzpůsobení lanové dráhy vyloučit z přepravy.

(5) Cestovní zavazadlo se přepravuje na zavazadlový lístek za dovozné vypočtené podle tarifu příslušné lanové dráhy. Při podeji předloží cestující platnou jízdenku.

(6) Dopravce není povinen při přijímání cestovních zavazadel k přepravě přezkoumávat stav zavazadla a dostatečnost obalu. Zjistí-li však závadu, upozorní na ni cestujícího. Neodstraní-li ji cestující, nepřijme dopravce cestovní zavazadlo k přepravě.

(7) Každý kus cestovního zavazadla musí být označen trvanlivě a čitelně adresou cestujícího. Není-li zavazadlo takto označeno, vyzve oprávněný pracovník cestujícího, aby zavazadlo označil; neučiní-li tak cestující, nepřijme dopravce zavazadlo k přepravě.

(8) Při podeji cestovního zavazadla k přepravě je dopravce povinen zjistit počet kusů a celkovou váhu zavazadla bezplatně, pokud nejsou tarifem stanoveny pro výpočet dovozného jednotkové váhy.

(9) Nemůže-li dopravce přepravit cestovní zavazadlo při téže jízdě spolu s cestujícím, přepraví je nejbližší vhodnou jízdou podle jízdního řádu.

(10) Cestovní zavazadlo přepravované na zavazadlový lístek nakládá a vykládá dopravce.

(11) Dopravce může vývěskou ve stanicích lanové dráhy oznámit, u kterých jízd nelze přepravovat cestovní zavazadla nebo je jejich přeprava omezena.

(12) Po přijetí cestovního zavazadla k přepravě a po zaplacení dovozného vydá dopravce cestujícímu zavazadlový lístek. V cílové stanici dopravce vydá cestovní zavazadlo cestujícímu po vrácení zavazadlového lístku.

(13) Cestovní zavazadlo musí cestující neprodleně odebrat. Nestane-li se tak ihned po příjezdu kabiny nebo nákladního vozíku sedačkové dráhy, kterým bylo přepraveno, uschová je dopravce bezplatně nejdéle po dobu jedné hodiny. Po uplynutí této doby počítá dopravce za úschovu cestovního zavazadla poplatek podle tarifu.

(14) Nemůže-li cestující předložit zavazadlový lístek, vydá mu dopravce cestovní zavazadlo, prokáže-li cestující, že je oprávněn k odběru zavazadla a podepíše-li předepsané prohlášení.

(15) Znemožňují-li dopravu okolnosti mající povahu živelních pohrom nebo povětrnostní poměry nebo poruchy zařízení lanové dráhy, je cestující povinen odebrat cestovní zavazadlo v odesílací stanici a zavazadlový lístek vrátit. Na žádost cestujícího vydá dopravce cestovní zavazadlo i ve stanici na cestě před nesjízdným úsekem.

§ 16

Přeprava živých zvířat

(1) Pokud tomu nebrání zvláštní předpisy, může cestující vzít s sebou do kabiny nebo na sedačku jako ruční zavazadlo drobná domácí a jiná malá zvířata, jsou-li uzavřena v klecích, košících nebo jiných vhodných schránách s nepropustným dnem a není-li jejich přeprava na obtíž cestujícím (např. zápachem). Pro přepravu schránek ze zvířaty platí ustanovení o přepravě zavazadel.

(2) Beze schrány je možno vzít do kabiny nebo na sedačku jen psa. V kabině může být jen jeden pes; musí mít náhubek a být držen na vodítku.

(3) Přepravuje-li se pes na sedačkové lanové dráze na volné sousední nebo jiné volné sedačce nebo v nákladním vozíku, musí mít náhubek a musí být připoután tak, aby nemohl vyskočit.

(4) Za přepravu psa, kterého cestující bere s sebou do kabiny, na sedačku nebo který je přepravován v nákladním vozíku lanové dráhy, zaplatí cestující přepravné ve výši poloviny obyčejného jízdného. Na zaplacené přepravné se vydá cestujícímu jízdenka. Za psy doprovázející slepce se přepravné neplatí. Na lanové dráze, která byla prohlášena za součást městské hromadné dopravy, se přepravné za psa platí ve stejné výši jako v městské hromadné dopravě.4)

(5) Dopravce může ze závažných důvodů vyloučit psy z přepravy na přechodnou dobu. Toto oprávnění dopravce se nevztahuje na služební psy, psy horské služby a na psy doprovázející slepce. Vyloučení psů z přepravy oznámí dopravce vývěskou ve stanicích lanové dráhy a uvede v jízdním řádu.

ČÁST TŘETÍ

Přeprava zásilek

§ 17

Podej a přeprava zásilek

(1) Dopravce převezme k přepravě zásilky, které nejsou vyloučeny z přepravy podle ustanovení § 3 a které lze bezpečně přepravovat vzhledem k rozměrům, objemu, váze, množství a dalším vlastnostem s ohledem na technické provedení lanové dráhy.

(2) Jednotlivé kusy zásilky nesmějí vážit více než 15 kg a celá zásilka více než 300 kg.

(3) Každý kus zásilky musí být označen trvanlivě a čitelně adresou přepravce.

(4) K podeji zásilky je třeba předchozího souhlasu dopravce, který určí dobu a místo převzetí zásilky k přepravě.

(5) Zásilku podává přepravce k přepravě s přepravní listinou, kterou vyplní čitelně podle předtisku a odpovídá za údaje, které v přepravní listině uvedl.

(6) Neuvede-li přepravce v přepravní listině váhu zásilky, zjistí ji dopravce odvážením nebo ji stanoví odhadem. Za zjištění váhy se počítá poplatek podle tarifu.

(7) Přepravní smlouva vzniká převzetím zásilky k přepravě s přepravní listinou.

(8) Převzetí zásilky k přepravě potvrdí dopravce na přepravní listině razítkem odesílací stanice s datem převzetí, a to ihned po podeji celé zásilky, která je uvedena v přepravní listině, a po zaplacení přepravného. Po zaplacení přepravného vydá dopravce přepravci druhopis přepravní listiny.

(9) Zásilku nakládá přepravce a vykládá dopravce, není-li stanoveno jinak dohodou nebo místní úpravou dopravce. Dopravce může výjimečně převzít k přepravě zásilku, váží-li jednotlivé kusy i více než 15 kg při dodržení celkové váhy 300 kg celé zásilky. Takovou zásilku je povinen naložit a vyložit přepravce. Přepravce odpovídá za škodu, kterou při nakládce způsobil na kabině nebo sedačce nebo jiné zásilce nebo na zařízení lanové dráhy.

(10) Naloží-li nebo vyloží-li dopravce zásilku za přepravce, účtuje poplatky stanovené tarifem.

§ 18

Výdej zásilek

(1) Přepravce je povinen odebrat zásilku ihned po příjezdu kabiny nebo sedačky, kterou byla zásilka přepravena.

(2) Dopravce není povinen podat přepravci zprávu o příchodu zásilky. Přepravce může však sjednat s dopravcem písemnou úmluvu o podávání zpráv.

(3) Přepravce potvrdí převzetí zásilky na příslušném díle přepravní listiny, popřípadě jiného předepsaného dokladu. Dopravce mu po potvrzení vydá příslušný díl přepravní listiny.

(4) Neodebere-li přepravce zásilku, uskladní ji dopravce na bezpečném místě. Za uskladnění účtuje dopravce poplatky stanovené tarifem.

ČÁST ČTVRTÁ

Odpovědnost z přepravy

§ 19

Všeobecná ustanovení

(1) Dopravce odpovídá z přepravní smlouvy cestujícím a přepravcům a cestující a přepravci odpovídají z přepravní smlouvy dopravci podle příslušných ustanovení občanského zákoníku nebo hospodářského zákoníku a tohoto přepravního řádu.

(2) Dopravce odpovídá za škody, které vzniknou na přepravovaném cestovním zavazadle nebo zásilce úplnou nebo částečnou ztrátou nebo poškozením v době od převzetí k přepravě až do vydání.

(3) Dopravce se své odpovědnosti za ztrátu nebo poškození zprostí, jestliže ztráta nebo poškození byly způsobeny

a) okolností, kterou dopravce nemohl odvrátit (např. zemětřesení, sesutí půdy, povodeň, úder blesku, sněhová vánice),

b) cestujícím nebo přepravcem (při nakládce nebo vykládce),

c) vadností zásilky,

d) vadností obalu nebo balení,

e) zvláštní povahou zásilky (např. křehkostí zboží, hnitím, rezivěním, zapařením, vysycháním, u živých zvířat poraněním nebo uhynutím).

(4) Důkaz o tom, že ztráta nebo poškození vznikly z příčin uvedených v odstavci 3 písm. a), b) a c), přísluší dopravci. Přepravce je povinen dokázat, že škoda nebyla způsobena příčinou uvedenou v odstavci 3 písm. d) a e).

§ 20

Ztráta zásilky

(1) Cestovní zavazadlo se pokládá za ztracené, jestliže nebylo cestujícímu vydáno do dvou dnů po dni, kdy bylo převzato k přepravě.

(2) Zásilka nebo některý její kus se pokládají za ztracené, jestliže nebyly příjemci vydány do deseti dnů a jde-li o věci, které se rychle kazí, do dvou dnů po dni, kdy zásilka byla převzata k přepravě.

§ 21

Výše náhrady za ztrátu a poškození cestovních zavazadel a zásilek

(1) Za ztrátu nebo poškození cestovního zavazadla (zásilky) uhradí dopravce na žádost cestujícího (přepravce) jen skutečnou škodu. Při určení výše škody se vychází z ceny v době ztráty nebo poškození s přihlédnutím k míře opotřebení.

(2) Nemůže-li cestující (přepravce) prokázat cenu cestovního zavazadla (zásilky), dopravce na žádost cestujícího (přepravce) mu vyplatí vzhledem k obsahu nejvýše 20 Kčs za každý kilogram váhy.

§ 22

Reklamace

(1) Právo z přepravy cestujících, jejich zavazadel a zásilek se uplatňuje u příslušného dopravce.

(2) Cestující může uplatnit právo na

a) vrácení jízdného, předloží-li příslušnou platnou jízdenku,

b) náhradu škody za ztrátu nebo poškození cestovního zavazadla, předloží-li zavazadlový lístek, a při částečné ztrátě nebo poškození průpis zápisu.

(3) Přepravce může uplatnit právo na náhradu za ztrátu nebo poškození zásilky, předloží-li přepravní listinu, popřípadě druhopis přepravní listiny a při částečné ztrátě nebo poškození zásilky průpis zápisu.

(4) Při částečné ztrátě nebo poškození cestovního zavazadla (zásilky) je dopravce povinen vyhotovit na žádost cestujícího (přepravce) zápis v dolní stanici lanové dráhy.

(5) Právo na vrácení jízdného může cestující uplatnit jen v den, kdy jízdenka byla zakoupena, jestliže nedošlo k uskutečnění přepravy.

(6) Právo na náhradu škody vzniklé z přepravy cestovních zavazadel a zásilek musí cestující (přepravce) uplatnit do šesti měsíců ode dne, kdy cestovní zavazadlo (zásilka) bylo převzato k přepravě, jinak zaniká.

(7) Dopravce je povinen vyřídit podanou reklamaci a zpravit oprávněného o uznání nebo zamítnutí jeho reklamace do tří měsíců ode dne odeslání popřípadě osobního doporučení reklamace nebo ústního uplatnění.

§ 23

Vrácení jízdného (přepravného)

(1) Cestující má právo žádat vrácení jízdného popřípadě i přepravného, neuskutečnila-li se přeprava

a) pro přerušení nebo omezení provozu pro poruchy zařízení lanové dráhy nebo vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek,

b) pro nemoc nebo nevolnost nebo špatnou pohyblivost cestujícího,

c) pro vyloučení z přepravy z příčin uvedených v § 7 odst. 1 a v § 9 odst. 1 písm. b).

(2) Dopravce vrátí jízdné jen na žádost cestujícího, který předloží jízdenku platnou pro den, v němž se neuskutečnila přeprava z příčin uvedených v odstavci 1.

(3) Jízdné při částečném uskutečnění přepravy vrátí dopravce po odečtení části jízdného za projetý úsek.

(4) V jiných případech než podle odstavce 1 a 3 se jízdné a přepravné nevrací. Jízdné a přepravné se rovněž nevrací, neuskutečnila-li se přeprava na lanové dráze, která byla prohlášena za součást městské hromadné dopravy.

§ 24

Likvidace cestovních zavazadel a zásilek

(1) Dopravce provádí likvidaci neodebraných nebo nedoručitelných cestovních zavazadel nebo zásilek jen prodejem, ve výjimečných případech jich zničením. O prodeji nebo zničení sepíše dopravce zápis.

(2) Dopravce uvědomí oprávněného (cestujícího nebo přepravce), je-li znám, telegraficky, dálnopisem nebo poslem o zamýšlené likvidaci. O provedení likvidace podá zprávu doporučeným dopisem. Výdaje za podání zprávy je povinen zaplatit oprávněný.

(3) K likvidaci cestovního zavazadla nebo zásilky přikročí dopravce po uplynutí pěti kalendářních dnů ode dne, ve kterém byla podána oprávněnému zpráva o zamýšlené likvidaci. Jde-li o přepravu věcí, které se rychle kazí nebo o přepravu živých zvířat, je dopravce oprávněn přikročit k likvidaci podle povahy a stavu cestovního zavazadla nebo zásilky již po uplynutí jednoho kalendářního dne od podání zprávy.

(4) Z výtěžku likvidace se uhradí přednostně pohledávka dopravce váznoucí na zásilce a pak pohledávky orgánů státní správy. Zbytek vyplatí dopravce na požádání cestujícímu, který předloží zavazadlový lístek nebo přepravci, který předloží přepravní listinu (její druhopis). Částky z výtěžku likvidace, o které oprávněný včas nepožádal, se odvedou do státního rozpočtu. Právo na výplatu zaniká po jednom roce ode dne likvidace.


ČÁST PÁTÁ

Ustanovení společná a závěrečná

§ 25

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se

a) Přepravní řád lanových drah v provozu Československých státních drah platný od 1. července 1957,

b) § 1 odst. 2 a § 27 vyhlášky č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu.

§ 26

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1977.


Ministr: Ing. Blažek v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 1 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách.

1) § 6 odst. 3 vyhlášky ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu.

2) § 9 odst. 1 zákona o dráhách.

2) § 13 vyhlášky č. 127/1964 Sb.

3) § 9 vyhlášky č. 127/1964 Sb.

4) § 11 a 12 vyhlášky č. 127/1964 Sb., ve znění vyhlášky č. 118/1973 Sb.

Přesunout nahoru