Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 29/1977 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky

Částka 8/1977
Platnost od 15.04.1977
Účinnost od 25.01.1977
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

29

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 23. března 1977

o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky


Dne 16. července 1976 byla ve Valettě podepsána Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky. Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku 10 dnem 25. ledna 1977.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra: Krajčír v. r.


OBCHODNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Maltské republiky, vedeny přáním posílit starobylá pouta přátelství mezi národy svých zemí vytvořením užších hospodářských a obchodních vztahů, se dohodly takto:

Článek 1

Obě vlády vynaloží veškeré možné úsilí pro rozvoj vzájemné výměny zboží a služeb mezi Československou socialistickou republikou a Maltskou republikou s cílem podpořit průmyslový, obchodní a hospodářský rozvoj obou zemí v souladu se zákony a nařízeními platnými v každé zemi.

Článek 2

Smluvní strany učiní všechna možná opatření, která mohou být nezbytná pro podporu co možná největšího obchodu mezi Československou socialistickou republikou a Maltskou republikou zvláště ve zboží uvedeném v listinách "A" a "B", které jsou indikativní a tvoří nedílnou součást této dohody.

Článek 3

Všechny platy mezi Československou socialistickou republikou a Maltskou republikou budou prováděny ve volně směnitelných měnách v souladu s právní úpravou platnou v obou zemích. Smluvní strany se zavazují povolit každou splatnou platbu věřiteli v druhé zemi.

Článek 4

Smluvní strany si navzájem poskytnou zacházení podle zásady nejvyšších výhod pokud se týče cel, dávek a jiných poplatků vybíraných při dovozu, způsobu vybírání těchto cel, dávek a poplatků, nařízení a formalit týkajících se celního postupu ve věci dovozu, vývozu, průvozu a skladování zboží. Každá smluvní strana poskytne druhé straně zacházení podle zásady nejvyšších výhod při vydávání dovozních a vývozních licencí.

Článek 5

Každá smluvní strana umožní bezcelný dovoz vzorků, katalogů a dalších předmětů majících vztah k rozvoji obchodu a obchodní výměně, pokud nemají obchodní hodnotu.

Článek 6

Ustanovení článku 4 této dohody, týkající se zacházení podle zásady nejvyšších výhod, se nevztahují

a) na zvláštní výhody, které jsou nebo budou poskytnuty Československou socialistickou republikou k usnadnění pohraničního styku se sousedními státy;

b) na výhody, které jsou nebo budou poskytnuty Československou socialistickou republikou členským státům Rady vzájemné hospodářské pomoci a Maltskou republikou členským státům Evropského hospodářského společenství;

c) na výhody, které jsou nebo budou poskytnuty kteroukoli z obou smluvních stran jiným zemím v důsledku vytvoření, přístupu nebo účasti v celní unii nebo oblasti volného obchodu.

Článek 7

a) Každá smluvní strana poskytne druhé straně zacházení podle zásady nejvyšších výhod pokud se týče obchodních lodí a jejich nákladů.

b) Každá smluvní strana umožní, aby příjmy námořních společností v jiném státě za poskytnuté služby mohly být použity na platby na území tohoto státu nebo volně převedeny do jiných států.

Článek 8

Obchodní operace mezi oběma zeměmi v rámci této dohody se uskuteční na základě smluv mezi československými a maltskými osobami a organizacemi oprávněnými podle zákonů příslušné země provozovat zahraniční obchod.

Článek 9

Smíšená komise složená ze zástupců obou vlád se sejde na žádost kterékoli strany s cílem dohlížet na provádění této dohody a zkoumat veškeré otázky ovlivňující záměry uvedené v preambuli této dohody.

Článek 10

Tato dohoda vstoupí v platnost vzájemnou notifikací smluvních stran, že ústavní předpisy pro její uzavření a vstup v platnost byly splněny. Zůstane v platnosti tři měsíce ode dne výpovědi některou ze stran.

Tomu na důkaz podepsaní zmocněnci podepsali tuto dohodu a připojili k ní své pečetě.

Sepsáno ve Valettě, Malta dne 16. července 1976 ve dvou originálech v anglickém jazyce, přičemž oba mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Andrej Barčák v. r.

ministr zahraničního obchodu

Za vládu Maltské republiky:

Paul Xuereb v. r.

ministr obchodu, průmyslu a turistiky

LISTINA "A"

Vývoz z Malty do ČSSR

1. Makaróny a jiné těstovinové výrobky

2. Ovocné prášky a rosolové krystalky

3. Konzervované maso

4. Ovocné a zeleninové šťávy

5. Víno

6. Cigarety

7. Razítka ze syntetické gumy

8. Dveře a okna z galvanizované oceli

9. Dřevěný nábytek

10. Kovový nábytek

11. Klimatizační zařízení

12. Telefonní přístroje

13. Vodní fitinky

14. Syntetické a bavlněné příze

15. Konfekce

16. Dětské prádlo

17. Pletené prádlo

18. Kožené rukavice (ochranné pro běžnou potřebu)

19. Kufry

20. Ruční tašky

21. Obuv (dámská i pánská)

22. Imitace šperků

23. Autochladiče

24. Náhradní díly pro automobily

25. Trubky a fitinky z PVC

26. Prací prášky

27. Dětské kalhotky a dečky z umělé hmoty, nafukovací koupací kola

28. Oděvy z umělé hmoty

29. Ozdobné sklo

30. Dýmky

31. Hračky (dřevěné a z umělé hmoty)

32. Filmy a filmové služby

33. Ostatní

LISTINA "B"

Vývoz z ČSSR na Maltu

1. Investiční celky

2. Obráběcí stroje

3. Textilní stroje (vhodné typy)

4. Tiskařské stroje

5. Šicí stroje

6. Dřevozpracující stroje

7. Stavební stroje

8. Zemědělské stroje

9. Čerpadla a zavlažovací zařízení

10. Dieselové motory a agregáty

11. Kompresory

12. Motorová vozidla

13. Motocykly (nepřesahující 250 ccm)

14. Jízdní kola

15. Traktory

16. Měřící přístroje

17. Elektroměry a vodoměry

18. Zařízení a nářadí pro lékařské a chirurgické účely

19. Statistické stroje

20. Psací stroje a počítací stroje

21. Laboratorní zařízení

22. Geometrické přístroje

23. Optické přístroje a zařízení

24. Výrobky ze železa a oceli (mimo tyčoviny od 1/4" do 1")

25. Chemikálie

26. Barvy a laky

27. Farmaceutické výrobky

28. Porcelán a keramika

29. Stavební a sanitní keramika

30. Domácí spotřebiče a zařízení

31. Sklářské výrobky

32. Hudební nástroje

33. Hračky

34. Psací potřeby

35. Kožené zboží (vhodné typy)

36. Filmy, knihy, gramodesky

37. Cukr

38. Obuv (vhodné typy)

39. Umělé šperky (vhodné typy)

40. Papír a kartóny

41. Pivo

42. Chmel

43. Ostatní

Přesunout nahoru