Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 28/1977 Sb.Vyhláška Československé komise pro atomovou energii o evidenci a kontrole jaderných materiálů

Částka 8/1977
Platnost od 15.04.1977
Účinnost od 01.06.1977
Zrušeno k 01.07.1997 (18/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

28

VYHLÁŠKA

Československé komise pro atomovou energii

ze dne 12. dubna 1977

o evidenci a kontrole jaderných materiálů

Československá komise pro atomovou energii v dohodě s federálním ministerstvem paliv a energetiky stanoví podle § 54 odst. 3 písm.c) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev:


§ 1

Účel vyhlášky

(1) Účelem této vyhlášky je právně upravit evidenci a kontrolu jaderných materiálů v Československé socialistické republice a zajistit plnění závazků vyplývajících z Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (dále jen "Agentura") o uplatnění záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní 1) (dále jen "Dohoda").

(2) Účelem evidence a kontroly jaderných materiálů je prevence jejich neoprávněného použití k jiným účelům, než pro které jsou určeny, včasné odhalení jejich ztrát, pokud by k nim došlo, a pomoc při jejich navrácení původnímu účelu.

§ 2

Rozsah platnosti

Tato vyhláška se vztahuje na všechny jaderné materiály uvedené v § 3, používané ve veškeré mírové jaderné činnosti na území Československé socialistické republiky, pod její pravomocí nebo v činnosti kdekoliv prováděné pod kontrolou jejích orgánů; nevztahuje se na jaderné materiály, které jsou majetkem cizího státu a jsou přepravovány přes území Československé socialistické republiky.

§ 3

Základní pojmy

(1) Za jaderné materiály se pro účely této vyhlášky považují

a) výchozí materiály: přírodní uran, ochuzený uran, thorium a jejich sloučeniny, které jsou buď ve fyzikální a chemické formě vyžadované pro technologický proces izotopické separace nebo pro výrobu palivových článků, anebo nejsou zpracovány do uvedené formy, avšak vyvážejí se z Československé socialistické republiky do států nevlastnících jaderné zbraně 1) nebo jsou do Československé socialistické republiky dováženy;

b) zvláštní štěpné materiály: Pu239, U233, uran obohacený U235 nebo U233 a materiály obsahující jeden nebo více z výše uvedených izotopů.

(2) Jadernými materiály pro účely této vyhlášky nejsou materiály během těžby a zpracování uranové a thoriové rudy.

(4) Dokladová inventura jaderných materiálů je evidenční stav množství těchto materiálů zjištěný podle evidenčních dokladů k určitému datu; stanoví se jako algebraický součet výsledku poslední fyzické inventury a všech přírůstků a úbytků, které podle evidenčních dokladů nastaly od této poslední fyzické inventury.

§ 4

Státní dozor nad evidencí a kontrolou jaderných materiálů

(1) Státní dozor nad evidencí a kontrolou jaderných materiálů provádí Československá komise pro atomovou energii (dále jen "komise") svými inspektory.

(2) Inspektor komise je oprávněn vstupovat do všech prostorů organizace souvisejících s výrobou, využitím a skladováním jaderných materiálů, nahlížet do všech dokumentů o evidenci, vyžadovat informace, které potřebuje k výkonu své funkce, a provádět fyzickou kontrolu jaderných materiálů.

(3) Zjistí-li inspektor komise, že se jaderné materiály nepoužívají v souladu s jejich určením nebo že nejsou evidovány a kontrolovány podle ustanovení § 5 a 6, může požádat vedoucího organizace o neprodlené odstranění zjištěných závad.

(4) Inspektor komise vyhotoví o výsledku inspekce zápis a předá jej předsedovi komise, který informuje o výsledku inspekce vedoucího organizace do 14 dnů ode dne jejího provedení.

§ 5

Evidence a kontrola jaderných materiálů v organizacích

(1) Vedoucí organizace, ve které se nacházejí jaderné materiály, odpovídá za jejich používání, vedení jejich evidence, jejich kontrolu a fyzickou ochranu.

(2) Vedoucí organizace je povinen v případě ztráty nebo odcizení jaderných materiálů neprodleně informovat příslušné oddělení Veřejné bezpečnosti.

(3) Vedoucí organizace stanoví v dohodě s komisí písemným příkazem způsob evidence a kontroly jaderných materiálů v organizaci; přitom se řídí ustanovením § 6.

(4) Vedoucí organizace, ve které se nacházejí jaderné materiály, pověří vedením jejich evidence a kontroly k tomu kvalifikovaného pracovníka (dále jen "vedoucí evidence jaderných materiálů") a oznámí jeho jméno a jméno jeho zástupce komisi.

(5) Organizace, která dosud nepoužívala jaderné materiály podléhající evidenci a kontrole podle této vyhlášky, je povinna projednat s komisí ještě před jejich objednáním způsob jejich použití, evidence a kontroly; komise jí poté vydá oprávnění k odběru jaderných materiálů.

(6) Organizace, ve které se nacházejí jaderné materiály, a státní organizace zahraničního obchodu nesmějí tyto materiály dodat organizaci, která nemá oprávnění komise podle odstavce 5.

(7) Při převodu jaderných materiálů mezi organizacemi je odesílající organizace povinna zaslat přijímající organizaci evidenční doklad obsahující údaje o jejich množství a druhu.

§ 6

Systém evidence jaderných materiálů v organizaci

(1) Organizace je povinna vést o jaderných materiálech evidenční a provozní záznamy. Údaje do evidenčních záznamů se uvádějí výlučně podle provozních záznamů nebo původních dokumentů (certifikátů). Provozní záznamy se vedou přímo na pracovištích, kde se jaderné materiály vyrábějí, používají nebo skladují.

(2) Evidenční záznamy obsahují:

a) údaje o přírůstcích a úbytcích, aby se mohla kdykoliv provést dokladová inventura jaderných materiálů v organizaci a na jejích jednotlivých pracovištích,

b) všechny výsledky měření, které se užívají ke stanovení fyzické inventury,

c) všechny úpravy a opravy, které byly provedeny pokud jde o přírůstky a úbytky, a dále dokladovou a fyzickou inventuru,

d) další údaje podle požadavků komise stanovených na základě dodatkových ujednání k Dohodě.

(3) Provozní záznamy obsahují:

a) data o provozních údajích používaných v organizaci k zachycení změn v inventurních množstvích a ve složení jaderných materiálů,

b) údaje získané z kalibrací kontrolně měřicích přístrojů a nádrží a údaje o odběru vzorků a analýzách,

c) popis činností provedených při přípravě a provedení fyzické inventury a pro zajištění její správnosti a úplnosti,

d) popis kvality měření a odhadu náhodných a systematických chyb,

e) popis opatření provedených ke zjištění příčiny a velikosti jakékoliv ztráty, která nebyla v důsledku havárie nebo z jiných důvodů změřena.

§ 7

Povinnosti vedoucího evidence jaderných materiálů

Vedoucí evidence jaderných materiálů

a) vede evidenční záznamy jaderných materiálů podle § 6 a odpovídá za jejich bezpečné uložení,

b) kontroluje dodržování předpisů o evidenci, kontrole a fyzické ochraně jaderných materiálů v organizaci,

c) uchovává písemnosti komise a Agentury týkající se evidence jaderných materiálů v organizaci,

d) provádí periodickou kontrolu souhlasu fyzického stavu jaderných materiálů s provozními záznamy a kontrolu pečetí komise a Agentury a dalších kontrolních technických zařízení, o těchto kontrolách pořizuje zápisy, které předkládá vedoucímu organizace,

e) organizačně zajišťuje provádění fyzické inventury jaderných materiálů,

f) doprovází inspektory komise a Agentury při inspekci,

g) je povinen, zjistí-li nedostatky v dodržování předpisů o evidenci a kontrole jaderných materiálů, neprodleně informovat vedoucího organizace,

h) fyzicky kontroluje každou dodávku jaderných materiálů do organizace a každé jejich odeslání z organizace.

§ 8

Fyzická inventura jaderných materiálů

(1) Organizace provádějí v obdobích stanovených komisí podle dodatkových ujednání k Dohodě fyzickou inventuru jaderných materiálů, která spočívá v identifikaci jejich jednotlivých položek a v jejich měření.

(2) Způsob provedení fyzické inventury a metodiku měření stanoví komise na návrh vedoucího organizace; využijí se přitom nejpřesnější dostupné přístroje a zařízení.

(3) Identifikace a měření se provedou u všech položek jaderných materiálů, pokud nejsou opatřeny pečetěmi Agentury.

(4) Organizace je povinna oznámit komisi dobu provedení fyzické inventury nejméně 6 týdnů před jejím zahájením.

§ 9

Evidenční zprávy, zvláštní zprávy, předběžná oznámení

(1) Organizace je povinna podávat komisi evidenční zprávy, zvláštní zprávy a předběžná oznámení o jaderných materiálech.

(2) Evidenční zprávy uvádějí změny evidenčního stavu množství jaderných materiálů, zjištěné podle evidenčních záznamů k určitému datu, soupis fyzického inventáře a materiálovou bilanci. Obsah a formu evidenčních zpráv stanoví komise podle dodatkových ujednání k Dohodě. Organizace je předkládá komisi nejpozději do pěti dnů po každé změně evidenčního stavu množství jaderných materiálů nebo do deseti dnů po ukončení fyzické inventury.

(3) Organizace podává komisi zvláštní zprávu

a) o každé nehodě, při které došlo nebo mohlo dojít ke ztrátě jaderných materiálů, k porušení celistvosti položky, jež obsahuje jaderné materiály, nebo k narušení fyzické ochrany materiálů. Tuto zvláštní zprávu zašle komisi nejpozději do 24 hodin poté, kdy se o takové nehodě nebo možnosti jejího vzniku doví,

b) o příčinách nehody nebo události uvedených v tomto odstavci pod písm. a) podrobně informuje zejména o jejich rozsahu ve vztahu k jaderným materiálům a navrhuje opatření, která zabrání opakování takové nehody. Tuto zvláštní zprávu zašle neprodleně, nejpozději však do 14 dnů poté, kdy se o takové nehodě nebo možnosti jejího vzniku doví,

c) o porušení zařízení komise nebo Agentury, kterými se kontrolují jaderné materiály. O takové události informuje organizace komisi neprodleně.

(4) Organizace zašle komisi předběžné oznámení

a) chce-li jaderné materiály spotřebovat nebo rozředit takovým způsobem, že jsou zpětně nezískatelné; toto oznámení zašle komisi nejméně šest týdnů před zahájením operací. Ustanovení se nevztahuje na spotřebu jaderných materiálů v jaderných reaktorech štěpením.

Předběžné oznámení obsahuje

1. název organizace,

2. označení, množství a složení jaderných materiálů, které budou rozředěny nebo spotřebovány,

3. dobu zahájení operací,

4. stručný popis operací a jejich účelu;

b) plánuje-li provádění operací, při nichž budou porušeny pečetě komise nebo Agentury nebo jestliže dojde k jejich porušení vlivem mimořádné události. Organizace informuje komisi o takovém plánu nebo události neprodleně.

(5) K zahájení operace podle § 9 odst. 4 písm. a) si organizace vyžádá souhlas komise.

§ 10

Údaje o konstrukci jaderných zařízení 2)

Organizace je povinna předložit komisi údaje o konstrukci nebo změnách konstrukce jaderných zařízení, ve kterých se jaderné materiály vyrábějí, používají nebo skladují, a to v rozsahu nutném pro posouzení technických možností evidence a kontroly jaderných materiálů a ve lhůtách stanovených zvláštním předpisem.

§ 11

Mezinárodní převody jaderných materiálů

(1) Jestliže státní organizace zahraničního obchodu vyváží nebo dováží zásilku jaderných materiálů, která přesahuje 1 efektivní kilogram 3) nebo má-li v období 3 měsíců vyvézt nebo dovézt několik samostatných zásilek, jejichž celkové množství je vyšší než 1 efektivní kilogram, je povinna zaslat nejpozději 6 týdnů před přijetím nebo odesláním prvé zásilky komisi předběžné oznámení o převodu jaderných materiálů. Toto oznámení obsahuje:

a) název a adresu odesílající a přijímající organizace,

b) údaje o množství a složení jaderných materiálů,

c) dobu a místo, kde bude zásilka uzavřena nebo otevřena,

d) dobu odeslání nebo příjmu zásilky,

e) název odesílajícího nebo přijímajícího státu a místo, ve kterém Československá socialistická republika přebírá odpovědnost za jaderné materiály nebo předává odpovědnost přejímajícímu státu.

(2) Jestliže státní organizace zahraničního obchodu vyváží jaderné materiály do státu, ve kterém nepodléhají zárukám Agentury, zajistí v kontraktu, aby příslušný orgán přijímajícího státu zaslal Agentuře do 3 měsíců ode dne, kdy převzal odpovědnost za jaderné materiály od Československé socialistické republiky, potvrzení, že takový převod byl proveden. Státní organizace zahraničního obchodu o tom informuje komisi.

§ 12

Archivace evidenčních a provozních záznamů a původních dokumentů

Organizace archivuje evidenční a provozní záznamy a původní dokumenty o evidenci a kontrole jaderných materiálů nejméně 5 let.

§ 13

Analýzy jaderných materiálů

Analýzy jaderných materiálů pro potřeby komise provádí Ústřední kontrolní laboratoř v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži.

§ 14

Inspekce Agentury

(1) Agentura provádí podle Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a Dohody inspekce vlastními inspektory. Povinnosti a práva inspektorů stanoví Dohoda.

(2) Rozsah a četnost inspekcí stanoví dodatková ujednání k Dohodě.

(3) Organizace, ve které má být provedena inspekce podle odstavce 1, je povinna udělit včas inspektorům Agentury, schváleným vládou Československé socialistické republiky, povolení ke vstupu do objektů, ve kterých bude provedena inspekce.

§ 15

Povinnosti organizace při inspekcích komise a Agentury

(1) Organizace je povinna zajistit, aby po dobu inspekce komise a Agentury byli přítomni její pracovníci odpovědní za manipulaci s jaderným materiálem a vedoucí evidence jaderného materiálu v organizaci nebo jeho zástupce.

(2) Organizace je povinna zajistit, aby podle pokynů komise byla k dispozici měřicí zařízení, prostředky pro manipulaci s jadernými materiály a dodávka energie pro kontrolní přístroje.

(3) Organizace je povinna vybavit inspektory komise a Agentury nezbytnými ochrannými pomůckami a dozimetrickými prostředky.


§ 16

Touto vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti organizací stanovené vyhláškou ministra zdravotnictví České socialistické republiky č. 59/1972 Sb., o ochraně zdraví před ionizujícím zářením, a vyhláškou ministra zdravotnictví Slovenské socialistické republiky č. 65/1972 Sb., o ochraně zdraví před ionizujícím zářením.

§ 17

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1977.


První náměstek předsedy: Ing. Barabas, DrSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 61/1974 Sb., o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní.

2) Jaderné zařízení je definováno v § 5 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu.

3) Efektivní kilogram znamená zvláštní jednotku užívanou při uplatňování záruk na jaderné materiály. Množství v efektivních kilogramech je: a) u plutonia jeho hmotnost v kilogramech, b) u uranu s obohacením 0,01 a výše jeho hmotnost v kilogramech násobená čtvercem jeho obohacení, c) u uranu s obohacením pod 0,01, ale nad 0,005 jeho hmotnost v kilogramech násobená 0,0001, d) u ochuzeného uranu s obohacením 0,005 nebo nižším a thoria jeho hmotnost v kilogramech násobená 0,00005.

Přesunout nahoru