Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 19/1977 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou

Částka 6/1977
Platnost od 24.03.1977
Účinnost od 29.04.1976
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

19

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 16. listopadu 1976

o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou


Dne 11. září 1975 byla v Praze podepsána Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dnem 29. dubna 1976.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Syrské arabské republiky, uváděné dále jako smluvní strany, přejíce si podporovat rozvoj vzájemné vědecké a technické spolupráce za účelem dalšího upevňování přátelských styků a posílení hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi, dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou spolupracovat ve vědeckých a technických záležitostech s cílem co nejúčinnějšího využití posledních poznatků vědy a techniky pro hospodářský rozvoj obou zemí.

Článek 2

Spolupráce mezi smluvními stranami uvedená v článku 1 této dohody bude zejména zahrnovat:

1. poskytování služeb odborníků za účelem rady a pomoci ve všech věcech týkajících se vědy a technologie;

2. organizování teoretického a praktického výcviku státních příslušníků obou smluvních stran;

3. všechny další formy spolupráce, které mohou být dohodnuty mezi smluvními stranami.

Článek 3

Všeobecné podmínky provádění technické a vědecké spolupráce budou dohodnuty během šesti měsíců ode dne vstupu této dohody v platnost mezi oprávněnou československou právnickou osobou za Československou socialistickou republiku a Státní plánovací komisí za Syrskou arabskou republiku.

Rozsah a podrobné podmínky spolupráce, včetně výše, jakož i způsobu odměňování, budou dohodnuty mezi oprávněnou československou právnickou osobou a oprávněnou syrskou organizací.

Článek 4

Každá smluvní strana bude poskytovat státním příslušníkům druhé smluvní strany na svém území veškerou podporu potřebnou k úspěšnému plnění úkolů, které budou vykonávat podle této dohody.

Článek 5

Obě smluvní strany učiní vše pro zajištění toho, aby odborníci kterékoli smluvní strany, plnící své úkoly na území druhé smluvní strany, požívali stejné zacházení, jaké bylo poskytnuto odborníkům kterékoli třetí země.

Článek 6

Všechny osoby, plnící své povinnosti na území druhé smluvní strany podle této dohody , se budou ve své činnosti řídit podmínkami a předpisy stanovenými pro plnění jejich úkolů a zdrží se jakéhokoli zasahování do jiných záležitostí.

Článek 7

Každá smluvní strana se zavazuje, že zvláštní znalosti získané v rámci spolupráce podle této dohody nesdělí třetí straně bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.

Článek 8

Ustanovení této dohody se nebudou vztahovat na odborníky, techniky, úředníky a další osoby plnící své povinnosti na území jedné ze smluvních stran podle kontraktů týkajících se dodávek zboží nebo poskytování služeb spojených s těmito dodávkami zboží, uzavřených mezi příslušnými československými a syrskými organizacemi.

Článek 9

Smluvní strany se budou na žádost kterékoliv z nich radit navzájem o jakýchkoli věcech týkajících se provádění této dohody.

Článek 10

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících, že byla schválena nebo ratifikována v souladu s ústavními předpisy obou zemí.

Tato dohoda bude platná tři roky a bude vždy automaticky prodloužena na další období jednoho roku, pokud některá smluvní strana nesdělí písemně opačné nejméně tři měsíce před ukončením platnosti.

V případě ukončení této dohody smluvní strany se ještě před jejím ukončením dohodnou na způsobu dokončení akcí započatých podle této dohody, které by zůstaly nesplněny ke dni ukončení této dohody.

Dáno a podepsáno v Praze dne 11. září 1975 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Andrej Barčák v. r.

Za vládu Syrské arabské republiky:

Nourallah Nourallah v. r.

Přesunout nahoru