Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 18/1977 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky

Částka 6/1977
Platnost od 24.03.1977
Účinnost od 29.04.1976
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

18

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 16. listopadu 1976

o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky


Dne 11. září 1975 byla v Praze podepsána Dlouhodobá obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 dnem 29. dubna 1976.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DLOUHODOBÁ OBCHODNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Syrské arabské republiky, uváděné dále jako smluvní strany, přejíce si dále rozvíjet obchodní vztahy mezi oběma zeměmi na základě rovnoprávnosti a vzájemných výhod, dohodly se takto:

Článek 1

Obě smluvní strany učiní vše pro usnadnění a rozšiřování obchodu mezi oběma zeměmi v souladu s ustanoveními této dohody a s jejich platnými zákony a předpisy.

Článek 2

Smluvní strany si navzájem poskytnou, s cílem podpory a usnadnění obchodu mezi oběma zeměmi, zacházení podle zásady nejvyšších výhod ve všech záležitostech týkajících se jejich vzájemných obchodních vztahů. Zacházení podle zásady nejvyšších výhod se bude vztahovat zejména na celní poplatky a jakékoli další poplatky a daně, které mohou být vybírány při dovozu nebo vývozu zboží, jakož i na předpisy a formality upravující celní odbavování a na vydávání dovozních a vývozních licencí.

Zacházení podle zásady nejvyšších výhod, stanovené tímto článkem, se nebude vztahovat na zvláštní výhody, které:

a) jedna ze smluvních stran poskytla nebo poskytne sousedním zemím za účelem usnadnění pohraničního styku;

b) Syrská arabská republika poskytla nebo v budoucnu poskytne jedné nebo více arabským zemím;

c) vyplývají z oblasti volného obchodu nebo celní unie nebo hospodářského integračního seskupení, jehož členem je nebo se stane jedna ze smluvních stran.

Článek 3

a) Dodávky zboží v rámci této dohody budou uskutečňovány na základě kontraktů, které budou uzavřeny mezi fyzickými a právnickými osobami obou zemí, náležitě oprávněnými podle příslušných zákonů a předpisů těchto zemí provozovat zahraničně obchodní činnost.

b) Ceny zboží dodávaného podle této dohody budou utvářeny na základě cen světového trhu, tj. cen stejného nebo podobného zboží.

Článek 4

Obě smluvní strany se zavazují, že v souladu se zákony a předpisy platnými v obou zemích budou vydávat dovozní a vývozní licence, pokud takové licence budou požadovány, na zboží dodávané přímo z území druhé smluvní strany a určeného přímo pro území první smluvní strany, zvláště na ty druhy zboží, které jsou uvedeny v indikativních listinách "A" a "B" připojených k této dohodě.

Článek 5

Všechny platby v rámci této dohody budou prováděny v US dolarech nebo v jakékoli jiné volně směnitelné měně v souladu se zákony týkajícími se devizového hospodářství a kontroly platnými v obou zemích.

Článek 6

Zboží, dovezené jednou zemí z druhé země, nebude reexportováno do třetí země bez předchozího souhlasu příslušného úřadu vyvážející země.

Článek 7

Smluvní strany, v souladu se zákonodárstvím svých zemí, osvobodí:

a) od celních poplatků vzorky a propagační materiál vyžádaný za účelem získání objednávek a pro propagaci;

b) od celních poplatků, daní a ostatních poplatků, kromě kolků a poplatků vybíraných za dovozní a vývozní licence, zboží a níže uvedené položky, které jsou dováženy na přechodnou dobu:

1. nářadí a další výrobky dovezené montážními pracovníky pro montážní a kompletační účely;

2. výrobky určené pro zkoušky a pokusy nebo pro opravy;

3. zboží a výrobky, které mají být vystavovány na stálých nebo přechodných veletrzích a výstavách, stavební materiály a trvalá zařízení, zasílané na takové veletrhy a výstavy, od všech daní, celních a jiných poplatků;

4. označené obaly dovážené za účelem naplnění, jakož i balicí materiály nebo dovážené výrobky, které musí být reexportovány po uplynutí určeného období.

Zboží a výrobky uvedené v bodě b) tohoto článku mohou být rovněž reexportovány po uplynutí období stanoveného pro dočasný dovoz, nebo, po zaplacení obvyklých celních poplatků, mohou zůstat v příslušné zemi za účelem spotřeby, pokud to dovolují platné předpisy.

Článek 8

V zájmu podpory a usnadnění obchodu mezi oběma zeměmi, nebudou obě smluvní strany požadovat konzulární legalizaci faktur a jiných dokumentů, týkajících se obchodu mezi oběma zeměmi, na zboží pocházející z území některé smluvní strany.

Článek 9

Smluvní strany budou usnadňovat a podporovat účast na mezinárodních veletrzích a výstavách, jakož i pořádání výstav na území druhé smluvní strany.

Článek 10

S cílem zajistit plnění této dohody se bude na požádání některé smluvní strany střídavě scházet v Praze a Damašku Smíšená komise složená ze zástupců obou smluvních stran.

Článek 11

Ustanovení této dohody se budou vztahovat rovněž na kontrakty, uzavřené během platnosti této dohody, které nebyly splněny před skončením její platnosti.

Článek 12

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny nót, potvrzujících, že tato dohoda byla schválena nebo ratifikována v souladu s ústavními předpisy obou zemí.

Tato dohoda nahradí Dlouhodobou obchodní dohodu a Smlouvu o obchodu a plavbě, které byly uzavřeny dne 7. února 1959 mezi Československou republikou a Sjednocenou arabskou republikou.

Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu tří let a bude vždy automaticky prodloužena na další období jednoho roku, pokud některá smluvní strana nesdělí písemně opačné nejméně tři měsíce před ukončením platnosti.

Dáno a podepsáno v Praze dne 11. září 1975 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Andrej Barčák v. r.

Za vládu Syrské arabské republiky:

Nourallah Nourallah v. r.

LISTINA "A"

Československé výrobky pro vývoz do Syrské arabské republiky

1. Kompletní strojírenské závody a zařízení

2. Čerpadla na tekutiny

3. Motory - různé druhy

4. Obilní mlýny a zařízení pro pekárny

5. Elektromotory a elektrická zařízení

6. Měnírny elektrického napětí

7. Dopravní prostředky

8. Důlní zařízení

9. Stroje pro zemní a stavební práce

10. Textilní stroje

11. Jeřáby

12. Obráběcí stroje a ruční nástroje

13. Mechanické nástroje pro dílny

14. Přístroje pro telekomunikace

15. Lokomotivy a železniční vagóny

16. Elektrické, měřící a laboratorní přístroje

17. Zemědělské stroje a zařízení

18. Náhradní díly

19. Pneumatiky a duše

20. Oleje a mazadla pro motory

21. Vybavení pro domácnost

22. Papír - různé druhy

23. Válcovaný materiál (tyče, pláty, trubky)

24. Řezivo

25. Chemické výrobky

26. Farmaceutické a lékařské výrobky

27. Zemědělské výrobky a produkty živočišné výroby

28. Rafinovaný cukr

29. Sušené a kondenzované mléko

30. Hudební nástroje a gramofonové desky

31. Fotografické kamery a promítačky

32. Filmy a fotografické papíry

33. Vybavení pro koupelny a sanitární keramika

34. Sportovní potřeby

35. Přesné nástroje a přístroje, nástroje pro školní dílny, tiskací stroje, psací stroje a počítače

36. Bižuterie včetně příslušenství, skleněné, syntetické a umělé kameny

37. Různé

LISTINA "B"

Syrské výrobky pro vývoz do Československé socialistické republiky

1. Bavlna

2. Expelery z bavlněných semen, pokrutiny, výtažky

3. Bavlněné příze

4. Vlna

5. Ječmen

6. Čočka

7. Kůže a kožky

8. Podzemnice

9. Jiné zemědělské produkty, jako např. tabák, čerstvá a sušená zelenina, ovoce, lékořice

10. Hotová jídla, jako např. konzervy, olivový olej, sušenky, cukrovinky, alkoholické nápoje

11. Ropa

12. Fosfáty

13. Překližky, dřevodesky, tabule a dýhy

14. Různé druhy textilu

15. Rukodělky (výrobky uměleckého řemesla)

16. Strojně a ručně tkané koberce

17. Chemické produkty, jako např. líčidla, mýdla, holicí krémy, zubní pasty a kosmetika

18. Různé spotřební výrobky, např. zápalky, suché a mokré baterie, vodoměry a elektroměry, plynové sporáky a jiné výrobky

19. Různé

Přesunout nahoru