Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 110/1977 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o činnosti Československého kulturního a informačního střediska v Budapešti a Maďarského kulturního střediska v Praze

Částka 31/1977
Platnost od 30.12.1977
Účinnost od 16.09.1977
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

110

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 30. listopadu 1977

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o činnosti Československého kulturního a informačního střediska v Budapešti a Maďarského kulturního střediska v Praze


Dne 16. září 1977 byla v Budapešti podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o činnosti Československého kulturního a informačního střediska v Budapešti a Maďarského kulturního střediska v Praze.

Podle svého článku IX Dohoda vstoupila v platnost dnem podpisu.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o činnosti Československého kulturního a informačního střediska v Budapešti a Maďarského kulturního střediska v Praze

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Maďarské lidové republiky vedeny přáním

- prohlubovat přátelské vztahy spočívající na zásadách socialistického internacionalismu,

- podporovat vzájemnou informovanost o úspěších socialistické výstavby, politického, hospodářského a kulturního vývoje obou zemí,

- usilovat o ještě těsnější spolupráci a přispět k lepšímu poznání a dalšímu sblížení národů obou zemí,

- aby spolupráce a vztahy dobře sloužily zájmům obou států při propagování socialistické ideologie a v boji proti nepřátelské ideologii,

na základě Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou, podepsané v Budapešti dne 14. června 1968 a na základě Dohody o kulturní spolupráci uzavřené mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou dne 24. února 1961,

rozhodly se uzavřít tuto Dohodu:

Článek I

1. Obě smluvní strany budou všestranně podporovat činnost kulturních a informačních středisek v Československé socialistické republice a Maďarské lidové republice.

2. Kulturní a informační středisko Československé socialistické republiky v Budapešti nese název "Kulturní a informační středisko Československé socialistické republiky". Kulturní a informační středisko Maďarské lidové republiky v Praze nese název "Kulturní středisko Maďarské lidové republiky". (Dále jen střediska.)

3. Každá ze smluvních stran může dále zřídit na území druhé smluvní strany pobočku kulturního a informačního střediska po předchozím souhlase druhé smluvní strany. V případě, že pobočka střediska nebude zřízena na základě vzájemnosti, jdou náklady na zřízení a provoz k tíži smluvní strany, která ji zřídila.

4. Střediska jsou právnickými osobami.

Článek II

V čele střediska je ředitel jmenovaný tou stranou, která středisko zřizuje. Ředitel odpovídá za činnost střediska.

Článek III

1. Činnost střediska se uskutečňuje v souladu s právními předpisy přijímacího státu.

2. Střediska spolupracují při plnění plánů, které jsou uzavírány k Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou.

3. Středisko je podle této Dohody činné na celém území přijímajícího státu. Pokud smluvní strany zřídí pobočky, vymezí se okruh jejich činnosti na území přijímajícího státu po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

Článek IV

1. Činnost středisek zahrnuje zejména:

a) informování o politickém, hospodářském, kulturním a vědeckém životě svých zemí a o všestranné spolupráci zemí socialistického společenství;

b) rozšiřování a vydávání publikací;

c) pořádání přednášek, literárních vystoupení, výstav, filmových představení a koncertů, pořádání besed a setkání se zasloužilými pracovníky průmyslu, zemědělství, vědy a techniky;

d) udržování a vedení čítáren a knihoven, které patří střediskům;

e) půjčování knih, časopisů, filmů, magnetofonových pásků, diapozitivů a výstav;

f) pořádání jazykových kursů;

g) prodej knih a dalších polygrafických předmětů, jakož i gramofonových desek, výrobků lidového umění a uměleckého průmyslu, uměleckých předmětů, uměleckého skla a bižuterie ve střediscích, na prodejních výstavách a zásilkovou službou;

h) pořádání společenských podniků ve spolupráci s organizacemi hostitelské země a informačními středisky jiných zemí socialistického společenství;

i) pořádání dnů přátelství a kultury.

2. Prodejní činnost středisek má maloobchodní charakter.

Článek V

1. Smluvní strany vzájemně zabezpečí středisku místnosti potřebné pro činnost podle Dohody. Nájemné z těchto místností jakož i náklady provozu, po převzetí do užívání, hradí strana, která středisko zřizuje.

2. Pokud se hostitelská země rozhodne přemístit středisko z důvodů přestavby města, či z důvodů jiných, je povinna o této skutečnosti včas informovat a poskytnout druhé straně místnosti stejné hodnoty. Výdaje spojené se stavebními úpravami v důsledku městské přestavby a výdaje za změnu v instalačním zařízení na dodávku vody, elektřiny, plynu atd. hradí přijímající stát.

3. Hostitelská země poskytne prostřednictvím Správy služeb diplomatickému sboru odpovídající byty řediteli, jeho zástupci a dalším pracovníkům střediska, vyslaným druhou stranou.

Článek VI

1. Zařízení středisek a všechny předměty nutné pro jejich plynulou činnost jsou v přijímajícím státě osvobozeny ode všech daní, dávek a celních poplatků. Neplatí pro ně žádná dovozní ani vývozní omezení a jejich dovoz ani vývoz nepodléhá povolení.

2. Zboží určené pro prodej, které je vyjmenováno v článku III, odst. I. písmeno c) Protokolu k Dohodě, je osvobozeno ode všech daní, dávek a celních poplatků s výjimkou manipulačních poplatků.

3. Středisko v přijímajícím státě je osvobozené ode všech daní, dávek a poplatků daňového charakteru, s výjimkou těch daní, poplatků a příspěvků, které je středisko podle předpisu přijímajícího státu povinné odvádět jako zaměstnavatel.

Článek VII

Zástupci organizací smluvních stran, které střediska zřídily, se zpravidla jednou za rok setkají za účelem výměny zkušeností a k projednání otázek, které vzniknou při provádění této Dohody. Smluvní strany podporují bezprostřední výměnu zkušeností svých středisek.

Článek VIII

Další otázky činnosti středisek jsou podrobně upraveny Protokolem, který je součástí této Dohody.

Článek IX

Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti pět let.

Platnost této Dohody se prodlužuje vždy o jeden rok, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví šest měsíců před uplynutím probíhajícího období platnosti.

Dáno v Budapešti dne 16. září 1977 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a maďarském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky: Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu Maďarské lidové republiky: Puja Frigyes v. r.

PROTOKOL

k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o činnosti kulturních a informačních středisek v Praze a Budapešti

Článek I

1. Obě strany poskytnou k užívání střediskům místnosti nutné k provádění jejich plánované činnosti. Nájemné a výdaje za elektrický proud, plyn, vodu, poplatky za čištění ulice, odvoz odpadků, topení, větrání atd. hradí zřizující stát. Při výběru místností budou obě smluvní strany na základě reciprocity brát v úvahu přání druhé strany.
Místnosti poskytované pro činnost středisek jsou po případné jednorázové investici (přestavbě) předávány v takovém stavu, aby mohly být používány podle zvláštní dohody po provedení vnitřních instalačních prací. Obě smluvní strany zajistí místnosti nutné pro plánovanou činnost středisek za úhradu nájemného na základě vzájemnosti.

2. Náklady na běžnou stavební údržbu hradí smluvní strana, která poskytla k užívání potřebné místnosti. Každé středisko je povinno místnosti poskytnuté k užívání pojistit na svůj náklad proti živelným škodám. Přijímající stát pečuje o technický stav a kontrolu všech zabudovaných zařízení, která dal k dispozici.

3. Výdaje spojené s vnitřním zařízením, s jeho údržbou a výdaje za případnou přestavbu středisek jdou k tíži té smluvní strany, která kulturní a informační středisko zřídila.

Článek II

Prodejní činnost kulturních a informačních středisek se provozuje na základě vzájemnosti ve vlastní režii smluvní strany, která středisko zřídila, a to těmito formami:

- individuálním prodejem v místnostech kulturního a informačního střediska;

- zásilkovým prodejem, včetně objednávkové služby pro přímé spotřebitele;

- prodejními výstavami i mimo středisko;

- v rámci akci mimo středisko.

Článek III

1. Maloobchodní prodej v kulturních a informačních střediscích zahrnuje:

a) polygrafické výrobky, jako knihy, periodické a neperiodické publikace, reprodukce, pohlednice, leporela, mapy, atlasy, globy, noty;

b) gramofonové desky, nahrané magnetofonové pásky, diapozitivy;

c) umělecké předměty, výrobky umělecké tvořivosti, uměleckých řemesel a uměleckého průmyslu, umělecké sklo a bižuterii.

2. Z hlediska odpovědnosti za kvalitu zboží prodávaného v maloobchodních prodejnách, jakož i z hlediska vyřizování reklamací spotřebitelů jsou směrodatné předpisy přijímajícího státu.

Článek IV

Dodávky zboží se řídí poptávkou, přičemž není třeba usilovat o vyrovnaný obrat středisek smluvních stran. Výše kontingentu určeného pro prodej bude stanovena v ročních protokolech o vzájemné výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou. Smluvní strany mohou po vzájemné dohodě v průběhu roku změnit stanovenou výši kontingentu v závislosti na poptávce. Rozdělení zboží z hlediska sortimentu spadá do působnosti ředitelů středisek.

Článek V

1. Zboží určené k prodeji ve střediscích dodávají střediskům příslušné organizace zahraničního obchodu přijímajícího státu.

2. Dodávky zboží mezi organizacemi zahraničního obchodu se uhrazují podle podmínek platné obchodní dohody. Střediskům se fakturují dodávky zboží v maloobchodních cenách v měně přijímajícího státu, kromě výrobků uvedených v článku III, odstavec 1, písmeno c) Protokolu k Dohodě.

3. Organizace zahraničního obchodu poskytnou střediskům třicetiprocentní rabat z maloobchodní ceny.

4. Tvorba maloobchodních cen se řídí platnými předpisy přijímajícího státu. Organizace zahraničního obchodu přijímajícího státu účtují střediskům zboží uvedené v článku III, odstavec 1, písmeno c) Protokolu k Dohodě za rublové ceny přepočtené na domácí měnu koeficienty platnými pro podniky zahraničního obchodu zvýšenou o manipulační poplatky. Maloobchodní ceny tohoto zboží se tvoří podle platných cenových předpisů přijímajícího státu.

Článek VI

Čistý zisk z prodejní činnosti je nepřevoditelný; zůstává k použití středisku v přijímajícím státě.

Článek VII

1. Střediska mají u příslušné státní banky přijímajícího státu provozní konto v měně tohoto státu.

2. Středisko vede účetnictví podle systému, formou a v jazyce toho státu, který středisko zřídil.

Článek VIII

Pro podmínky zřizování a otevírání, jakož i pro činnost prodejen jsou směrodatné předpisy přijímajícího státu vztahující se na národní podniky. Výjimku tvoří odchylná ustanovení v tomto Protokolu.

Článek IX

Přijímající stát může, po předchozím oznámení termínu velvyslanectví vysílajícího státu, provést kontrolu dodržování předpisů přijímajícího státu a dodržování podmínek této Dohody.

Dáno v Budapešti dne 16. září 1977 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a maďarském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Přesunout nahoru