Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 109/1977 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalska

Částka 31/1977
Platnost od 30.12.1977
Účinnost od 15.03.1977
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

109

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 3.října 1977

o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalska


Dne 15.ledna 1976 byla v Praze podepsána Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalska. Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku 20 dnem 15. března 1977.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.


DOHODA

o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalska

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Portugalska, dále zvané „smluvní strany“,

jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví otevřené k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944,

vedeny přáním rozvíjet vzájemné vztahy v oblasti letecké dopravy,

se dohodly takto:

Článek 1

Pro účely této Dohody a její Přílohy, pokud z textu nevyplývá jinak:

a) výraz „Úmluva“ znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944 a zahrnuje všechny Přílohy přijaté podle článku 90 této Úmluvy a všechny změny Příloh nebo Úmluvy podle jejich článků 90 a 94, pokud tyto Přílohy a změny byly přijaty oběma smluvními stranami;

b) výraz „letecký úřad“ znamená, pokud jde o Československou socialistickou republiku, federální ministerstvo dopravy, pokud jde o Portugalsko, ministerstvo dopravy a spojů, nebo v obou případech jakoukoli jinou osobu nebo orgán pověřené prováděním úkolů, které jsou v současné době vykonávány uvedenými úřady;

c) výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, který jedna smluvní strana určila písemným oznámením druhé smluvní straně v souladu s článkem 3 této Dohody za účelem provozování dohodnutých služeb na tratích stanovených v Příloze této Dohody;

d) výrazy „území“, „letecká služba“, „mezinárodní letecká služba“ a „přistání pro neobchodní účely“ mají význam stanovený v článcích 2 a 96 Úmluvy;

e) výraz „Příloha“ znamená Přílohu této Dohody nebo její doplňky provedené v souladu s ustanoveními článku 17 této Dohody. Příloha tvoří nedílnou součást této Dohody a všechny odvolání k Dohodě v sobě zahrnují odvolání k Příloze, pokud není stanoveno jinak.

Článek 2

(1) Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v této Dohodě, aby umožnila zřídit pravidelné mezinárodní letecké služby na tratích stanovených v Příloze k této Dohodě. Tyto služby a tratě jsou dále nazývány „dohodnuté služby“ a „stanovené tratě“.

(2) S výhradou ustanovení této Dohody a/nebo její Přílohy určený letecký podnik každé smluvní strany bude při provozu dohodnuté služby na stanovené trati požívat tato práva:

a) létat bez přistání přes území druhé smluvní strany;

b) přistávat na uvedeném území pro neobchodní účely; a

c) přistávat na uvedeném území v bodě nebo bodech stanovených pro tuto trať v Příloze pro účely vykládání a nakládání cestujících, zboží a pošty v mezinárodní přepravě.

(3) Ustanovení odstavce 2 tohoto článku nezmocňují určený letecký podnik jedné smluvní strany k nakládání cestujících, zboží nebo pošty na území druhé smluvní strany k dopravě do jiného místa na území této druhé smluvní strany za úplatu nebo nájemné (kabotáž).

Článek 3

(1) Každá smluvní strana má právo určit písemným oznámením druhé smluvní straně jeden letecký podnik k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.

(2) Po obdržení písemného oznámení druhá smluvní strana udělí, s výhradou ustanovení odstavce 3 a 4 tohoto článku, bez odkladu určenému leteckému podniku příslušné provozní oprávnění.

(3) Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat od leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou, aby prokázal svou způsobilost dodržovat podmínky zákonů a předpisů, které tento úřad obvykle a přiměřeně uplatňuje v souladu s ustanoveními Úmluvy při provozu mezinárodních obchodních leteckých služeb.

(4) Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout udělení provozního oprávnění, zmíněného v odstavci 2 tohoto článku, nebo uložit určenému leteckému podniku při využívání práv stanovených článkem 2 této Dohody takové podmínky, které považuje za nezbytné v případě, kdy zmíněná smluvní strana není přesvědčena o tom, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku náleží smluvní straně, která určuje letecký podnik, nebo jejím státním příslušníkům.

(5) Jakmile byl letecký podnik takto určen a oprávněn, může být kdykoli zahájeno provozování dohodnutých služeb za předpokladu, že pro takové služby byly navrženy a schváleny v souladu s ustanoveními článků 14 a 12 této Dohody tarify a letové řády.

Článek 4

(1) Každá smluvní strana bude mít právo odvolat provozní oprávnění nebo zastavit vykonávání práv stanovených v článku 2 této Dohody leteckému podniku určenému druhou smluvní stranou, nebo uložit pro využívání těchto práv takové podmínky, které považuje za nezbytné:

a) v případě, kdy není přesvědčena, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku náleží smluvní straně, která jej určila, nebo státním příslušníkům této smluvní strany;

b) v případě, kdy se letecký podnik nebude řídit zákony a předpisy smluvní strany, jež tato práva poskytuje;

c) v případě, že letecký podnik jinak nepostupuje při provozování leteckých služeb podle podmínek stanovených v této Dohodě a její Příloze.

(2) Pokud okamžité odvolání provozních oprávnění, nebo zastavení výkonu práv, nebo uložení podmínek z důvodů uváděných v odstavci 1 tohoto článku nebude nezbytné k zabránění dalšího porušování zákonů a předpisů, toto právo bude uplatněno teprve po poradě s druhou smluvní stranou. V takovém případě se porada uskuteční do dvaceti (20) dnů ode dne žádosti o konzultace.

Článek 5

(1) Zákony a předpisy jedné smluvní strany, týkající se vstupu na její území nebo výstupu letadel provozujících mezinárodní lety, nebo provozu a létání těchto letadel na jejím území, budou se vztahovat na letadla leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou a musí být dodržovány při vstupu na území první smluvní strany, výstupu z něho a pokud se nacházejí na tomto území.

(2) Zákony a předpisy jedné smluvní strany, týkající se vstupu na její území, pobytu nebo výstupu cestujících, posádek nebo zboží letadel, jako jsou předpisy o vstupu, výstupu, přistěhovalectví, cestovních dokladech, celní a zdravotní předpisy, se budou vztahovat na cestující, posádku nebo zboží při vstupu na území, výstupu z něho a pokud se nacházejí na území této smluvní strany.

Článek 6

Poplatky vybírané každou smluvní stranou za používání letišť a jiných zařízení na jejich příslušných územích nebudou vyšší než poplatky, které jsou všeobecně ukládány letadlům stejné třídy používaným pro podobné mezinárodní letecké služby.

Článek 7

(1) Letadla používaná k provozu mezinárodních leteckých služeb určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany, jakož i jejich obvyklé vybavení, náhradní díly, pohonné hmoty a mazací oleje, zásoby letadla (včetně potravy, nápojů a tabáku) uložené na palubě takového letadla budou osvobozeny ode všech celních, inspekčních a jiných poplatků nebo daní při příletu na území druhé smluvní strany za předpokladu, že takové vybavení a zásoby zůstanou na palubě letadla až do doby, kdy budou znovu vyvezeny.

(2) S výjimkou poplatků odpovídajících provedeným službám, budou osvobozeny od stejných dávek a daní:

a) zásoby letadla převzaté na palubu na území každé ze smluvních stran, v rámci limitů stanovených úřady této smluvní strany, pro použití na palubě letadla používaného v mezinárodní letecké službě druhé smluvní strany;

b) náhradní díly a obvyklé vybavení dovezené na území každé ze smluvních stran pro údržbu nebo opravy letadla používaného při mezinárodních leteckých službách určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany;

c) pohonné hmoty a mazací oleje určené k zásobování letadla provozujícího mezinárodní letecké služby určeným leteckým podnikem každé ze smluvních stran, i když budou použity na části cesty provedené nad územím smluvní strany, na němž byly vzaty na palubu. Může být požadováno, aby materiál shora uvedený v pododstavcích a), b) a c) byl pod celním dohledem nebo kontrolou.

(3) Obvyklé zařízení letadla, jakož i materiál a zásoby ponechávané na palubě letadla jedné smluvní strany mohou být vyloženy na území druhé smluvní strany pouze se souhlasem celnice tohoto území. V takovém případě mohou být uloženy pod dohledem celnice až do doby, kdy budou znovu vyvezeny nebo s nimi bude jinak naloženo v souladu s celními předpisy.

Článek 8

Cestující v přímém tranzitu přes území smluvní strany, tj. neopouštějící část letiště určenou pro takovou přepravu, budou podrobeni zjednodušené kontrole. Zavazadla a zboží v přímém tranzitu budou osvobozeny od celních a jiných poplatků.

Článek 9

(1) Každá smluvní strana poskytne na základě reciprocity určenému leteckému podniku druhé smluvní strany na svém území osvobození od všech daní ze zisků nebo příjmů plynoucích z provozování dohodnutých služeb.

(2) Převody příjmů, dosažených určeným leteckým podnikem každé ze smluvních stran v zemi druhé smluvní strany, se budou provádět podle devizových předpisů platných na území této smluvní strany v některé z volně směnitelných měn. Existuje-li platební dohoda mezi oběma smluvními stranami, budou platit ustanovení této dohody.

(3) Smluvní strana učiní opatření k usnadnění převodu takových příjmů do druhé země; tyto převody budou prováděny bez průtahů.

Článek 10

Určený letecký podnik každé ze smluvních stran má právo udržovat na území druhé smluvní strany technický a obchodní personál přiměřený rozsahu prováděných služeb.

Článek 11

(1) Letecké podniky obou smluvních stran budou mít řádné a stejné možnosti k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích mezi příslušnými územími. Při provozování dohodnutých služeb letecký podnik každé smluvní strany bude brát v úvahu zájmy leteckého podniku druhé smluvní strany, aby nedošlo k nevhodnému ovlivňování služeb, které tento letecký podnik zajišťuje zcela nebo částečně na téže trati.

(2) Celková kapacita, která má být zajištěna, bude udržována v rovnováze s přepravními požadavky mezi územími smluvních stran a bude, pokud možno, stejně rozdělena mezi určené letecké podniky.

(3) Frekvence a kapacita služeb, které mají být nabídnuty na tratích spojujících území obou smluvních stran, bude stanovena a upravena dohodou mezi příslušnými leteckými úřady tak, aby vyhovovala přepravní poptávce, berouce přitom v úvahu návrhy určených leteckých podniků.

(4) V případě kdy určený letecký podnik jedné smluvní strany užívá přepravní práva mezi územím druhé smluvní strany a mezilehlými body a/nebo body za zmíněným územím na stanovené trati, letecké úřady se dohodnou mezi sebou, berouce přitom v úvahu návrhy určených leteckých podniků, o kapacitě, která má být nabídnuta navíc ke kapacitě zřízené v souladu s odstavcem 3, aniž budou dotčena ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku.

Článek 12

Letecký podnik určený jednou smluvní stranou předloží leteckému úřadu druhé smluvní strany ke schválení, nejméně třicet (30) dnů předem, letový řád dohodnutých služeb a všeobecné podmínky provozu; ve zvláštních případech může být tento časový limit se souhlasem leteckých úřadů zkrácen.

Článek 13

Letecký úřad každé ze smluvních stran opatří leteckému úřadu druhé smluvní strany na požádání statistické údaje, jež mohou být rozumně požadovány pro účely posouzení kapacity poskytované při dohodnutých službách.

Článek 14

(1) Výraz „tarif“, užívaný dále, znamená ceny a podmínky pro jejich použití, které budou placeny za dopravu cestujících, zavazadel a zboží, jakož i poplatky a podmínky pro zprostředkovatelské a jiné pomocné služby; nezahrnuje však poplatky a podmínky pro dopravu pošty.

(2) Tarify používané leteckým podnikem jedné smluvní strany pro dopravu na nebo z území druhé smluvní strany budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude náležitě přihlíženo ke všem důležitým činitelům, jako jsou provozní náklady, přiměřený zisk a tarify jiných leteckých podniků.

(3) Tarify uvedené v odstavci 2 tohoto článku budou, bude-li to možné, dohodnuty určenými leteckými podniky obou smluvních stran po poradě s jinými leteckými podniky provozujícími dopravu na celé lince nebo její části a dohody o tom bude dosaženo, bude-li to možné, prostřednictvím procedury Mezinárodního sdružení leteckých dopravců k tomuto účelu vytvořené.

(4) Takto dohodnuté tarify budou předloženy ke schválení leteckým úřadům smluvních stran nejméně devadesát (90) dnů před navrhovaným datem jejich zavedení; ve zvláštních případech může být tento časový limit se souhlasem leteckých úřadů zkrácen.

(5) Tento souhlas může být dán výslovně. V případě, že žádný z leteckých úřadů neoznámí nesouhlas do třiceti (30) dnů ode dne předložení tarifů podle odstavce 4 tohoto článku, tarify budou považovány za schválené. Jestliže bude časový limit pro předložení zkrácen v souladu s odstavcem 4 tohoto článku, letecké úřady mohou dohodnout lhůtu kratší než třicet (30) dnů, během níž musí být nesouhlas oznámen.

(6) Nebudou-li moci být tarify dohodnuty podle odstavce 3 tohoto článku, nebo pokud v časové lhůtě stanovené v odstavci 5 tohoto článku letecký úřad jedné smluvní strany předá leteckému úřadu druhé smluvní strany oznámení o svém nesouhlasu s tarify dohodnutými podle odstavce 3 tohoto článku, letecké úřady smluvních stran se pokusí tarify určit dohodou mezi sebou.

(7) Nebudou-li se moci letecké úřady dohodnout na schválení tarifu předloženého jim podle odstavce 4 tohoto článku a na jeho určení podle odstavce 6 tohoto článku, spor bude řešen v souladu s ustanoveními článku 16 této Dohody.

(8) Tarify dohodnuté podle ustanovení tohoto článku budou v platnosti až do sjednání nových tarifů. Platnost tarifu nemůže však být na základě tohoto odstavce prodloužena o více než dvanáct (12) měsíců ke dni, k němuž by jinak platnost tarifu skončila.

Článek 15

V duchu úzké spolupráce budou letecké úřady obou smluvních stran provádět podle potřeby konzultace, týkající se výkladu a uspokojivého provádění ustanovení této Dohody a její Přílohy.

Článek 16

Jakýkoli spor týkající se výkladu nebo provádění této Dohody nebo její Přílohy bude urovnán přímým jednáním mezi leteckými úřady obou smluvních stran. Jestliže mezi těmito leteckými úřady nebude dosaženo dohody, bude spor urovnán diplomatickou cestou.

Článek 17

(1) Jestliže jedna ze smluvních stran bude považovat za žádoucí změnit kterékoli ustanovení této Dohody, může požádat o jednání druhou smluvní stranu. Takové jednání, které bude možno provést mezi leteckými úřady, a to buď přímým jednáním nebo písemně, se uskuteční do šedesáti (60) dnů ode dne podání žádosti. Změny takto dohodnuté vstoupí v platnost, jakmile budou potvrzeny výměnou diplomatických nót.

(2) Změny Přílohy této Dohody mohou být předběžně prováděny od data dohodnutého leteckými úřady a vstoupí v platnost po jejich potvrzení výměnou diplomatických nót.

(3) Pokud ve vztahu k oběma smluvním stranám vstoupí v platnost obecná mnohostranná úmluva o pravidelných mezinárodních leteckých službách, bude tato Dohoda a její Příloha upravena tak, aby odpovídaly ustanovením takové mnohostranné úmluvy.

Článek 18

Tato Dohoda a její Příloha a jakákoli její změna podle článku 17 budou registrovány u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 19

Každá ze smluvních stran může kdykoli oznámit druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této Dohody. Kopie výpovědi bude zároveň zaslána Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Jestliže byla taková výpověď dána, skončí platnost této Dohody dvanáct (12) měsíců ode dne, kdy výpověď obdržela druhá smluvní strana, pokud nebude tato výpověď mezi smluvními stranami po vzájemné dohodě odvolána před uplynutím tohoto období. Nebude-li potvrzeno přijetí výpovědi druhou smluvní stranou, výpověď bude považována za doručenou čtrnáct (14) dnů poté co její kopii obdržela Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 20

(1) Každá ze smluvních stran oznámí písemně druhé smluvní straně schválení této Dohody podle svých vnitrostátních předpisů. Dohoda vstoupí v platnost počínaje datem posledního z těchto písemných oznámení.

(2) Dohoda bude předběžně prováděna ode dne podpisu. Takové předběžné provádění nebude trvat déle než šest (6) měsíců, pokud nebude oběma smluvními stranami dohodnuto jinak.

Dáno v Praze dne 15. ledna 1976 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém.

Na důkaz toho zmocněnci smluvních stran podepsali tuto Dohodu a opatřili ji pečetěmi.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu Portugalska:

mjr. Ernesto Melo Antunes v. r.

Příloha

k Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalska

Oddíl I

1. Letecký podnik určený vládou Portugalska může provozovat pravidelné letecké služby na následující trati v obou směrech:

Body v Portugalsku - mezilehlé body - Praha - body za Prahou.

2. Letecký podnik určený vládou Československé socialistické republiky může provozovat pravidelné letecké služby na následující trati v obou směrech:

Body v Československu - mezilehlé body - Lisabon - body za Lisabonem.

3. Při provozování trati určené ve shora uvedeném odstavci určený portugalský letecký podnik bude oprávněn:

a) vykládat na území Československé socialistické republiky cestující, zboží a poštu naložené na území Portugalska;

b) nakládat na území Československé socialistické republiky cestující, zboží a poštu určené pro území Portugalska;

c) vynechat jeden nebo více mezilehlých bodů vyjma bod nebo body na portugalském území za předpokladu, že vynechání byla předem uveřejněna v letových řádech.

4. Při provozování trati určené ve shora uvedeném odstavci 2 určený československý letecký podnik bude oprávněn:

a) vykládat na území Portugalska cestující, zboží a poštu naložené na území Československé socialistické republiky;

b) nakládat na území Portugalska cestující, zboží a poštu určené pro území Československé socialistické republiky;

c) vynechat jeden nebo více mezilehlých bodů vyjma bod nebo body na československém území za předpokladu, že vynechání byla předem uveřejněna v letových řádech.

Oddíl II

Určený letecký podnik jedné smluvní strany může mít právo nakládat nebo vykládat na území druhé smluvní strany v mezinárodní přepravě cestující, zboží a poštu určené pro body nebo pocházející z mezilehlých bodů na tratích stanovených v oddíle I.

Vykonávání takového práva bude podléhat dohodě mezi leteckými úřady obou smluvních stran, které vezmou v úvahu návrhy určených leteckých podniků.

Oddíl III

Určený letecký podnik jedné smluvní strany může mít právo nakládat nebo vykládat na území druhé smluvní strany v mezinárodní přepravě cestující, zboží a poštu určené pro body nebo pocházející z bodů za zmíněným územím na tratích stanovených v oddíle I.

Vykonávání takového práva bude podléhat dohodě mezi leteckými úřady obou smluvních stran, které vezmou v úvahu návrhy určených leteckých podniků.

Přesunout nahoru