Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 107/1977 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla

Částka 31/1977
Platnost od 30.12.1977
Účinnost od 01.01.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

107

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva paliv a energetiky

ze dne 21. prosince 1977,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla

Federální ministerstvo paliv a energetiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb., a podle § 18 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon):


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla, se mění a doplňuje takto:

1. § 2 odst. 2 zní:

"(2) U odběru elektrické práce ze zařízení pro veřejný rozvod je ve smluvním období přípustná tolerance + 1 % a - 5 %. U dodávek elektrické práce ze závodních zdrojů elektrické energie do zařízení pro veřejný rozvod je ve smluvním období přípustná tolerance + 3 % a - 2 %, pokud odběratel nedohodne s dodavatelem v technických a dodacích podmínkách jinou toleranci.".

2. § 2 odst. 4 zní:

"(4) U napětí elektřiny je přípustná tolerance podle technické normy; 1) napětí se měří na svorkách předávacího elektroměru. Dodavatel není povinen dodržet přípustnou toleranci napětí v těchto případech:

a) pokud odběratel současně odebírá elektřinu s účiníkem nižším než 0,95,

b) pokud odběratel současně nedodrží ve smlouvě dohodnutou hodnotu účiníku,

c) při současném překročení sjednaného technického maxima kW.".

3. § 2 odst. 8 zní:

"(8) Odběratel nesmí používat elektrické akumulační spotřebiče pro vytápění a ohřev užitkové vody bez blokování odběru v době od 6 do 22 hodin, pokud nedohodne s dodavatelem jinou dobu blokování. Odběratel nesmí tyto spotřebiče připojovat bez souhlasu dodavatele.".

4. V § 2 se za odstavec 8 připojují odstavce 9, 10 a 11, které zní:

"(9) Odběratel nesmí používat přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění a ohřev užitkové vody 2) v pracovní dny v době od 7 do 11 hodin a od 17 do 21 hodin.

(10) Odběratel nesmí nabíjet elektrické akumulátory pro dopravní prostředky v pracovní dny v době od 7 do 11 hodin a od 17 do 21 hodin.

(11) Federální ministerstvo paliv a energetiky je oprávněno podle vývoje palivo-energetické situace stanovit na některé období pro řízení odběru a spotřeby elektřiny rozšířená pásma energetických špiček 3) pro pracovní dny v takovém rozsahu, aby plně pokrývala doby maximálního zatížení elektrizační soustavy ČSSR.".

5. § 3 odst. 2, 3 a 4 zní:

"(2) Velkoodběratelé jsou odběratelé elektřiny, kteří jsou připojeni na přípojnice generátorového napětí, nebo na síť velmi vysokého napětí, nebo vysokého napětí s jedním nebo více transformátory (nezapočítávají se záložní transformátory) o celkovém příkonu nad 250 kVA.

(3) Střední odběratelé jsou odběratelé elektřiny, kteří jsou připojeni na síť vysokého napětí s jedním nebo více transformátory (nezapočítávají se záložní transformátory) do celkového příkonu 250 kVA včetně.

(4) Maloodběratelé jsou odběratelé elektřiny, kteří jsou připojeni na síť nízkého napětí nebo samostatným vývodem nízkého napětí z transformátoru bez ohledu na velikost připojeného příkonu.".

6. V § 3 se odstavec 5 vypouští, dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

7. V § 4 odst. 1 se připojuje písmeno c), které zní:

"c) střední odběratelé sjednat s dodavatelem výši ročního fondu elektřiny a v dohodě s ním provést jeho rozdělení na jednotlivá čtvrtletí.".

8. V § 4 se vypouští odstavce 2 a 3, dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

9. § 6 odst. 5 písm. b) zní:

"b) hodinový průběh smluvního výkonu nebo smluvní hodinový výkon v dopolední a odpolední směně pracovních dnů.".

10. § 6 odst. 6 zní:

"(6) Předmětem hospodářských smluv uzavíraných se středními odběrateli, u kterých je sjednané technické maximum 150 kW a větší, je množství elektrické práce a výše elektrického výkonu ve smluvním období, které je u elektrické práce čtvrtletní a u elektrického výkonu měsíční. V odběrovém diagramu se s těmito středními odběrateli sjednávají tyto závazné hodnoty:

a) smluvní objem elektrické práce na příslušné čtvrtletí,

b) smluvní hodinový výkon v dopolední a odpolední směně pracovních dnů,

c) měsíční smluvní 1/4 hod. výkon kW (maximum).".

11. V § 6 se za odstavec 6 vkládá odstavec 7, který zní:

"(7) Předmětem hospodářských smluv uzavíraných se středními odběrateli, u kterých je sjednané technické maximum menší než 150 kW, je množství elektrické práce v ročním smluvním období. Nedílnou součástí technických a dodacích podmínek s těmito středními odběrateli je protokol se jmenovitým seznamem elektrických spotřebičů, které nesmí být provozovány v pracovní dny v době od 7 do 11 hodin a od 17 do 21 hodin.".

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

12. § 9 odst. 2 zní:

"(2) Odběratel je povinen v dohodnutém termínu upravit své odběrné zařízení v místě měření odběru elektřiny podle pokynu dodavatele, pokud to vyžaduje prohloubení jednotného státního řízení odběru a spotřeby elektřiny. Dodavatel může v případě potřeby na svůj náklad vyměnit své měřicí zařízení namontované u odběratele.".

13. § 9 odst. 5 zní:

"(5) Namontování kontrolních měřicích zařízení odběratele v případech, kdy je nutno připojit je na měřicí transformátory, nebo využívat impulsy a ovládací zařízení měřicích souprav dodavatele, je možné jen se souhlasem dodavatele. Toto připojení provádí dodavatel na náklad odběratele.".

14. § 10 odst. 3 zní:

"(3) Nelze-li přesně zjistit spotřebu činné (wattové) elektřiny nebo hodnoty odběru potřebné pro výpočet účiníku za dobu závady na měřicím zařízení, stanoví dodavatel potřebné hodnoty podle rozsahu a druhu poruchy:

a) u velkoodběratelů a středních odběratelů na základě

- údajů srovnatelného uceleného období v průběhu smluvního období, kdy byly údaje správně měřeny,

- fakturačních hodnot z minulého srovnatelného období, kdy byly údaje správně měřeny,

- sjednaných hodnot na příslušné smluvní období,

b) u maloodběratelů na základě spotřeby ve stejném období minulého roku, upravené podle trendu spotřeby elektřiny.".

15. § 11 odst. 2 zní:

"(2) Odečty elektroměrů pro měření činné a jalové elektrické energie pro účely sledování a vyhodnocování spotřeby a odběru elektřiny provádí odběratel takto:

a) velkoodběratelé a střední odběratelé, se sjednaným technickým maximem 150 kW a větším, u kterých je odebíraný výkon předmětem smlouvy a měří se pouze ukazatelem 1/4 hod. kW maxima, jsou povinni provádět směnové odečty odběru a spotřeby elektřiny v pracovní dny v 6.00, 14.00 a 22.00 hodin, dále provádět v hodinách, kdy jsou uplatněna závazná opatření sloužící k usměrnění odběru a spotřeby elektřiny, hodinové odečty a vést o tom i písemný záznam. Součástí těchto směnových odečtů je i záznam o dosaženém 1/4 hod. kW maximu. Výjimky z povinnosti provádět směnové a hodinové odečty povoluje podle druhu odběru dodavatel,

b) velkoodběratelé a střední odběratelé, se sjednaným technickým maximem 150 kW a větším, u kterých se odebíraný výkon měří pouze ukazatelem 1/4 hod. kW maxima a kteří jsou zařazeni v regulačním plánu, jsou povinni, pokud byl vyhlášen některý ze stupňů jednotného regulačního plánu, určující jim snížení spotřeby elektřiny, provádět hodinové odečty elektřiny a vést o tom i písemný záznam,

c) velkoodběratelé a střední odběratelé, kteří jsou povinni provádět odečty elektroměrů podle písmene a) a b), jsou povinni předkládat dodavateli písemné záznamy o těchto odečtech za předchozí ukončené měsíce při sjednávání odběrových diagramů podle § 6 odst. 3.".

16. V § 11 odst. 3 se v první větě slova "Všichni odběratelé" nahrazují slovy "Velkoodběratelé a střední odběratelé se sjednaným technickým maximem 150 kW a větším" a v druhé větě slovo "Velkoodběratelé" se nahrazuje slovy "Tito odběratelé".

17. § 12 písm. h) zní:

"h) zabraňuje-li nebo neumožní-li odběratel dodavateli přístup k měřicím přístrojům a elektrickým zařízením,".

18. V § 15 odst. 1 úvodní věta zní:

"(1) Za nedodání, neodebrání nebo překročení smluveného množství elektřiny stanoví se penále, a to u velkoodběratelů, středních odběratelů se sjednaným technickým maximem 150 kW a větším čtvrtletně a u ostatních středních odběratelů ročně takto:".

19. V § 15 odst. 2

- v úvodní větě se slovo "velkoodběratelů" nahrazuje slovem "odběratelů",

- připojuje se písmeno d), které zní:

"d) zjistí-li dodavatel, orgán Státní energetické inspekce nebo kontrolní orgán federálního ministerstva paliv a energetiky při kontrole, že odběratel, se kterým byl sjednán smluvní hodinový výkon a jehož odběr je měřen pouze ukazatelem 1/4 hod. kW maxima, překročil v rozšířených pásmech energetických špiček (§ 2 odst. 11) smluvený hodinový výkon nebo nesnížil smluvený hodinový výkon v době vyhlášení regulačních stupňů nebo jiných závazných opatření, určujících mu snížení spotřeby elektřiny, a to i v době mimo rozšířená pásma energetických špiček, zaplatí dodavateli za každý zjištěný případ překročení penále ve výši:

5 Kčs za každý kW při překročení do 5 % smluvené hodnoty,

10 Kčs za každý kW při překročení do 10 % smluvené hodnoty,

20 Kčs za každý kW při překročení přes 10 % smluvené hodnoty.".

20. § 15 odst. 4 zní:

"(4) Organizace, která nedodržela lhůtu stanovenou v § 4 odst. 1, § 9 odst. 3, § 10 odst. 2 a § 11 odst. 3, je povinna zaplatit oprávněné organizaci penále ve výši 50 Kčs za každý den prodlení, nejvýše však 1 000 Kčs za každý případ.".

21. § 15 odst. 6 zní:

"(6) Odběratel je povinen zaplatit dodavateli:

a) za neoprávněný odběr podle § 14 odst. 1 písm. c) a d),

b) za odebírání elektřiny pro spotřebiče, jejichž používání nebo připojování je touto vyhláškou (§ 2 odst. 8, 9, 10 a § 6 odst. 7) nebo zvláštními předpisy 4) zakázáno nebo časově omezeno,

c) za překročení technického maxima sjednaného v hospodářské smlouvě ve 1/4 hod. intervalu v kteroukoliv dobu,

d) za neohlášení poruchy na kompenzačním zařízení pro vykompenzování jalového příkonu transformátoru,

e) za neumožnění přístupu k měřicím přístrojům a k elektrickému zařízení (§ 12 písm. h),

f) za neupravení odběrného zařízení v místě měření odběru elektřiny v dohodnutém termínu (§ 9 odst. 2),

g) za nedodržení povinnosti podle § 11 odst. 2 písm. c) a d) penále ve výši 1 000 Kčs za každý zjištěný případ.".

22. § 25 odst. 4 zní:

"(4) K uzavření hospodářské smlouvy na odběr tepla v předpokládané výši do 200 Gcal za rok nebo na odběr tepla ze soustavy o dosažitelném výkonu do 5 Gcal/hod. 5) stačí potvrzení přihlášky k odběru tepla.".

23. § 33 odst. 9 zní:

"(9) Penále podle odstavce 1 - 8, pokud v jednotlivém případě nepřesáhne částku 1 000 Kčs, nemusí být účtováno ani vymáháno; dále nemusí být účtováno a vymáháno penále za neodebrání a nedodání smluveného množství tepla u odběratelů II. a III. skupiny (§ 23), i když v jednotlivém případě přesáhne částku 1 000 Kčs.".

24. V § 35 odst. 2 se na konci připojuje tato věta:

"Odběry elektřiny a tepla Kanceláře prezidenta Československé socialistické republiky se řídí zvláštní dohodou uzavřenou s federálním ministerstvem paliv a energetiky.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978.


Ministr: Ing. Ehrenberger, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) ČSN 34 0035.

2) Používání elektřiny pro vytápění a ohřev užitkové vody se řídí směrnicí federálního ministerstva paliv a energetiky č. 22/1977.

3) Jde o regulační opatření, které nemění podmínky ceníku VC 3/2/77.

4) Např. vyhláška ministerstva energetiky č. 10/1958 Ú. l., o jednotných podmínkách pro připojování odběrných elektrických zařízení k zařízením pro veřejný rozvod elektřiny (připojovací podmínky).

5) ČSN 38 0110.

Přesunout nahoru