Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 106/1977 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv

Částka 31/1977
Platnost od 30.12.1977
Účinnost od 01.01.1978
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

106

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva paliv a energetiky

ze dne 15. prosince 1977,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv

Federální ministerstvo paliv a energetiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. (dále jen "zákon"):


ODDÍL PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

Rozsah platnosti

Tato vyhláška upravuje dodávky tuhých paliv 1) mezi socialistickými organizacemi. Nevztahuje se na dodávky pro vývoz a z dovozu.

§ 2zrušeno

ODDÍL DRUHÝ

Hospodářské smlouvy

§ 3 – § 5zrušeno

ODDÍL TŘETÍzrušeno

§ 6 – § 18zrušeno

ODDÍL ČTVRTÝ

Prověřování plnění a odpovědnost za vady

§ 19

Prověřování plnění

(1) V případě zjištění vady jakosti dodaného paliva je odběratel povinen:

a) oznámit dodavateli zjištěné vady jakosti bezodkladně dálnopisně, nebo spěšným doporučeným psaním, což je současně výzvou k jeho účasti na kontrolní přejímce;

b) nedojde-li po oznámení vady jakosti k jiné dohodě, vadnou dodávku vyložit, označit a odděleně uskladnit.

(2) Nedostaví-li se dodavatel do 2 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel oznámení o vadné dodávce (u dodávek v přímých odesilatelských vlacích do 24 hodin od oznámení), ke kontrolní přejímce, je odběratel oprávněn ji provést podle příslušné technické normy. V tom případě je podkladem pro reklamační řízení kontrolní vzorek odebraný podle příslušné technické normy 1) a zápis o odběru.

(3) Provádí-li laboratorní rozbor jiná organizace než dodavatel, je odběratel povinen jeho výsledek zaslat dodavateli nejpozději do 2 dnů po jeho doručení.

§ 20

Záruční doba

Záruční doba činí 10 dnů od převzetí zásilky odběratelem.

§ 21zrušeno

§ 22

Odpovědnost za vady

(1) Bylo-li dodáno palivo, jehož jakost zjištěná rozborem kontrolního vzorku (laboratorním či mechanickým) nevyhovuje účelovým znakům jakosti stanoveným technickou normou,10) má odběratel

a) může-li použít dodané palivo, právo na přiměřenou slevu,

b) nemůže-li použít dodané palivo, právo požadovat v rozsahu vadného plnění nové bezvadné plnění nebo zrušení smlouvy.

(2) V případě stanoveném v odstavci 1 písm. b), je odběratel povinen vyrozumět dodavatele o svém požadavku na nové bezvadné plnění nebo zrušení smlouvy současně s oznámením o zjištěných vadách dodávky podle § 19. Dodavatel je v tom případě povinen dát odběrateli do 2 pracovních dnů dispozice, jak má s vadným palivem na náklady dodavatele naložit.

(3) Dodávky uhlí a briket uskutečněné organizaci obchodu palivy, jejichž vady spočívají v překročení technickou normou přípustného obsahu viditelné hlušiny, prachu a podsítného oproti deklarovanému druhu, převezme organizace obchodu palivy jako dodávky kvalitativně nižšího druhu podle přílohy této vyhlášky.

(4) Dodávky uhlí a briket uskutečněné organizaci obchodu palivy u nichž došlo k narušení kvalitativních znaků v důsledku samovznícení v záruční době při dodržení ustanovení technické normy,10a) jsou posuzovány jako dodávky kvalitativně nižšího druhu podle přílohy této vyhlášky. Organizace obchodu palivy má právo požadovat na dodavateli určení odběratele tohoto vadného paliva.

(5) Samovznícením se pro účely posouzení kvality uhlí a briket podle odstavce 4 rozumí zvýšení teploty paliva nad 1008C.

ODDÍL PÁTÝzrušeno

§ 23, § 24zrušeno

ODDÍL ŠESTÝzrušeno

§ 25zrušeno


ODDÍL SEDMÝ

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 26 – § 28zrušeno

§ 29

Zrušuje se vyhláška ministerstva paliv č. 142/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv.

§ 30

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978.


Ministr: Ing. Ehrenberger, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) ČSN 44 1402.

5) § 2 vyhlášky č. 117/1972 Sb., o jednotném číselníku organizací v ČSSR.

5a) ČSN 44 1406.

5b) § 23 vyhlášky Úřadu pro normalizaci a měření č. 61/1963 Sb., o zajišťování správnosti měřidel a měření.

6) Vyhláška č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví.

7) Zákon č. 64/1962 Sb., kterým se rozšiřuje působnost Státní energetické inspekce.

8) § 8 vyhlášky č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu.

9) ČSN 44 1301.

10) ČSN 44 1400.

10a) ČSN 44 1315.


Příloha vyhlášky č. 3/1990 Sb.

Převzetí vadných dodávek uhlí a briket obchodem palivy

Původní deklarace dodávkyKritérium vadNová deklarace dodávky
1. Obsah viditelné hlušiny
uhlí jak. skupiny A101 - 200 % normyjak. skupina B
nad 201 % normyC
B101 - 200 % normyC
nad 201 % normyprach C
Cnad 100 % normyprach C
2. Obsah prachu
uhlí jak. skupiny A101 - 200 % normyjak. skupina B
nad 201 % normyC
B101 - 200 % normyC
nad 201 % normyprach C
Cnad 100 % normyprach C
3. Obsah podsítného
brikety101 - 200 % normyzlomky
nad 201 % normytřísky
4. Samovznícení v záruční době
hnědé uhlí
jakostní skupiny Aprach B
jakostní skupiny Bprach C
jakostní skupiny Ctěžné a ostatní
briketytřísky
Přesunout nahoru