Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 1/1977 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení

Částka 1/1977
Platnost od 20.01.1977
Účinnost od 01.04.1977
Zrušeno k 01.11.1991 (426/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

1

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky

ze dne 30. prosince 1976

o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení

Ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky stanoví podle § 29 odst. 2, 4 a 5 a § 65 zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění č. 84/1969 Sb., § 152 odst. 2 a § 360 odst. 3 trestního řádu č. 141/1961 Sb., a § 373 občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb., a pokud jde o zmocnění uvedené v § 360 odst. 3 trestního řádu, v dohodě s generálním prokurátorem České socialistické republiky:


ODDÍL PRVNÍ

Srážky z pracovní odměny odsouzeného

§ 1

Pracovní odměnu příslušející podle § 29 odst. 1 zákona o výkonu trestu odnětí svobody (dále jen "zákon") osobě, která je ve výkonu trestu odnětí svobody a byla zařazena do práce (dále jen "odsouzený"), použije nápravně výchovný ústav, popřípadě věznice (dále jen "ústav") k úhradě především vyživovací povinnosti odsouzeného vůči dětem a k úhradě nákladů výkonu trestu, k úhradě dalších srážek a k zajištění kapesného a úložného.

§ 2

Srážky k úhradě výživného dětí

(1) Z pracovní odměny odsouzeného, pokud činí alespoň 400 Kčs měsíčně, se provede především srážka k úhradě výživného pro děti odsouzeného, které nejsou schopny samy se živit (dále jen "nezaopatřené děti"), a to ve výši stanovené v tabulkách, které jsou uvedeny v příloze této vyhlášky (dále jen "příloha").

(2) Má-li odsouzený dvě nebo více nezaopatřených dětí v péči různých osob, rozdělí se částka stanovená v příloze jako srážka na výživné těchto dětí stejným dílem.

(3) Srážky se provádějí na žádost odsouzeného nebo osoby, v jejímž zaopatření dítě je, na žádost zletilého nezaopatřeného dítěte, popřípadě zařízení pro mládež, v němž je nezaopatřené dítě umístěno.

§ 3

Srážky k úhradě nákladů výkonu trestu

(1) Z pracovní odměny odsouzeného, pokud činí alespoň 400 Kčs měsíčně, se provede srážka k úhradě nákladů výkonu trestu ve výši stanovené v příloze.

(2) Z pracovní odměny odsouzeného, pokud nedosahuje 400 Kčs měsíčně, se sráží k úhradě nákladů výkonu trestu celý zbytek přesahující 30 Kčs kapesného (§ 5 odst. 1).

(3) Na náklady výkonu trestu se sráží též rozdíl mezi pracovní odměnou odsouzeného a jejím zaokrouhlením směrem dolů na částku dělitelnou stem.

(4) Z pracovní odměny odsouzeného za práce konané ve volném čase pro jinou organizaci, než u které je na základě smlouvy mezi ústavem a hospodářskou organizací ve smyslu § 26 odst. 3 zákona zařazen do práce, se provede srážka ve výši 50 % k úhradě nákladů výkonu trestu.

§ 4

Další srážky

(1) Z pracovní odměny odsouzeného se provede další srážka k úhradě

a) nákladů výkonu vazby,

b) nákladů výkonu trestu uvedených v § 65 větě první zákona,

c) nákladů trestního řízení stanovených paušální částkou,1)

d) škody uvedené v § 32 zákona,

e) škody uvedené v § 33 zákona, bylo-li uspokojení nároku zajištěno dohodou o srážkách z pracovní odměny odsouzeného nebo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu,

f) škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví a škody způsobené úmyslným trestným činem proti majetku v socialistickém vlastnictví, bylo-li uspokojení nároku zajištěno dohodou o srážkách ze mzdy podle § 57 občanského zákoníku, popřípadě z pracovní odměny odsouzeného, nebo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu,

g) k úhradě přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, pokud je odsouzený povinen je vrátit na základě vykonatelného rozhodnutí podle předpisů o nemocenském pojištění, a

h) neprávem přijatých částek dávek sociálního zabezpečení, pokud je odsouzený povinen je vrátit na základě vykonatelného rozhodnutí podle předpisů o sociálním zabezpečení.

(2) Srážky k úhradě pohledávek podle odstavce 1 se provádějí v pořadí tam uvedeném. Pro pořadí několika pohledávek uvedených v ustanovení písm. e) a f) je rozhodující den, kdy příslušná dohoda o srážkách nebo pravomocné rozhodnutí soudu bylo doručeno ústavu.

§ 5

Kapesné

(1) Z pracovní odměny náleží odsouzenému kapesné ve výši stanovené v příloze; nedosahuje-li pracovní odměna odsouzeného 400 Kčs měsíčně, činí kapesné 30 Kčs (§ 3 odst. 2).

(2) Z pracovní odměny za práce konané ve volném čase pro jinou organizaci, než u které je zařazen do práce (§ 3 odst. 4), náleží odsouzenému kapesné ve výši 30 %.

(3) Kapesné slouží zpravidla k nákupu věcí osobní potřeby a odsouzený s ním může volně nakládat.

(4) Na žádost odsouzeného se kapesné, popřípadě jeho část, převede na úložné (§ 6).

(5) Odsouzenému může být poskytnuta záloha na kapesné až do částky 100 Kčs, lze-li předpokládat, že bude do tří měsíců vyrovnána z jeho pracovní odměny.

§ 6

Úložné

(1) Z pracovní odměny náleží odsouzenému úložné ve výši stanovené v příloze.

(2) Z pracovní odměny za práce konané ve volném čase pro jinou organizaci, než u které je zařazen do práce (§ 3 odst. 4), náleží odsouzenému úložné ve výši 20 %.

(3) K úložnému se dále připočítává též nevyčerpaný zbytek částky určené v příloze pro další srážky (§ 4) a popřípadě i částka převedená z kapesného (§ 5 odst. 4).

(4) Z části úložného převyšující předpokládanou částku náležející odsouzenému při jeho propuštění z výkonu trestu (odstavec 5) může odsouzený poskytovat příspěvky své manželce (manželovi), dětem, rodičům (prarodičům), sourozencům, družce (druhovi) a plnit své závazky, pokud tato část nepodléhá srážkám podle § 8 a 8a.

(5) Odsouzeným, u nichž doba výkonu trestu:

a) nepřesahovala dva roky a výše jejich úložného nedosáhla částky 1000 Kčs, se při propuštění z výkonu trestu vyplatí částka 1000 Kčs,

b) přesahovala dva roky, ale nepřesahovala tři roky a výše jejich úložného nedosáhla částky 1500 Kčs, se při propuštění z výkonu trestu vyplatí částka 1500 Kčs,

c) přesahovala tři roky a výše jejich úložného nedosáhla částky 2000 Kčs, se při propuštění z výkonu trestu vyplatí částka 2000 Kčs,

přičemž příspěvek, který tvoří rozdíl mezi výší úložného a výší uvedených částek se vyplatí z prostředků ústavu.

(6) Ve prospěch příspěvku (odstavec 5) se zúčtuje kapesné a úložné z pracovní odměny odsouzeného, z níž se provedou srážky po propuštění odsouzeného z výkonu trestu, a to až do výše poskytnutého příspěvku.

§ 7

Odchylky pro mladistvé odsouzené

(1) U mladistvých odsouzených, 2) kteří ve výkonu trestu nepřekročili osmnáctý rok svého věku a jsou zařazeni do práce jako učni v přípravném období, se z měsíční odměny 3) srážky neprovádějí; měsíční odměna se rozdělí na kapesné, jež činí jednu čtvrtinu, nejméně však 30 Kčs měsíčně, a na úložné, jež činí zbytek měsíční odměny.

(2) U mladistvých, kteří po dovršení osmnáctého roku svého věku jsou nadále ve výkonu trestu v ústavu pro mladistvé, a u mladistvých (odstavec 1), kteří nejsou zařazeni do práce jako učni v přípravném období, se provádějí srážky vztahující se na odsouzené zařazené do první nápravně výchovné skupiny.

(3) Mladistvým, kteří jsou zařazeni do práce jako učni v období odborného rozvoje, se poskytuje kapesné ve výši alespoň 30 Kčs měsíčně, a to i na úkor srážek k úhradě nákladů výkonu trestu.

ODDÍL DRUHÝ

Srážky prováděné na základě výkonu rozhodnutí a dohod o srážkách ze mzdy a jiných příjmů

§ 8

(1) Je-li nařízen výkon rozhodnutí srážkami z pracovní odměny odsouzeného k vydobytí výživného nezaopatřených dětí, srazí se k uspokojení pohledávky běžného výživného částky ve výši odpovídající srážkám uvedeným v § 2. Běžné výživné, pokud nebylo těmito srážkami uspokojeno, a nedoplatky výživného se uspokojí z částky úložného převyšující 600 Kčs.

(2) Je-li nařízen výkon rozhodnutí srážkami z pracovní odměny odsouzeného pro jinou pohledávku, než která je uvedena v odstavci 1, uspokojí se tato pohledávka jen z částky úložného převyšující 600 Kčs tak, že se nejprve uspokojí pohledávka běžného výživného manžela, pak pohledávka odpovídající běžnému příspěvku na výživu rozvedeného manžela, poté pohledávka běžného výživného nezaopatřených dětí, pokud toto běžné výživné bylo stanoveno částkou vyšší, než odpovídá částkám uvedeným v příloze, dále pak pohledávky na nedoplatcích výživného nezaopatřených dětí odsouzeného a konečně ostatní pohledávky. Pro pořadí ostatních pohledávek se užije ustanovení § 280 odst. 3 občanského soudního řádu.

(3) Je-li nařízen výkon rozhodnutí pro některou z pohledávek vyjmenovaných v § 4 odst. 1, lze provádět srážky pro tutéž pohledávku souběžně podle § 4 i podle § 8 odst. 2; srážky podle § 4 se považují za srážky provedené při výkonu rozhodnutí.

§ 8a

(1) Je-li uspokojení pohledávky vůči odsouzenému zajištěno dohodou o srážkách ze mzdy a jiných příjmů,6) provádějí se srážky z částky úložného převyšující 600 Kčs spolu s ostatními pohledávkami, pro které je nařízen výkon rozhodnutí (§ 8 odst. 2 věta druhá). Pořadí srážek se řídí dnem, kdy byla dohoda ústavu doručena, popřípadě dnem uzavření dohody, jde-li o dohodu mezi ústavem a odsouzeným.

(2) Je-li dohodou zajištěna některá z pohledávek vyjmenovaných v § 4 odst. 1, použije se ustanovení § 8 odst. 3 obdobně.

ODDÍL TŘETÍ

Náhrada nákladů výkonu vazby

§ 9

(1) Denní sazba nákladů výkonu vazby se stanoví částkou 30 Kčs.

(2) Náhrada nákladů výkonu vazby se nepožaduje

a) za dobu, kterou vazba přesahuje devadesát kalendářních dnů,

b) za dobu, po kterou byla osobě, na které je vykonávána vazba (dále jen "obviněný"), poskytována ústavní (nemocniční) péče,

c) na obviněném, který v době výkonu vazby je poživatelem dávek důchodového zabezpečení nebo je starší 60 let,

d) na obviněném mladistvém, nebo

e) za dobu, po kterou byl obviněný zařazen do práce.

§ 10

(1) Rozhodnutí o výši nákladů výkonu vazby vydá náčelník ústavu, a to na základě pravomocného rozhodnutí soudu, kterým byla odsouzené osobě uložena povinnost k náhradě nákladů spojených s výkonem vazby.

(2) O odvolání proti rozhodnutí uvedenému v odstavci 1 rozhoduje ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky - správa Sboru nápravné výchovy.

(3) Prominutí náhrady nákladů výkonu vazby, popřípadě upuštění od jejího vymáhání nebo povolování splátek a prodlužování lhůt k zaplacení povolených splátek se řídí předpisy o správě národního majetku. 4) Od vymáhání náhrady nákladů výkonu vazby lze trvale upustit též tehdy, jestliže to vyžaduje zájem na nápravě odsouzené osoby nebo na dovršení její nápravy anebo jestliže osoba zemřela nebo byla vyhoštěna nebo vydána do ciziny. Úroky z prodlení se nepožadují.

ODDÍL ČTVRTÝ

Náhradu nákladů výkonu trestu

§ 11

Denní sazba nákladů výkonu trestu za dobu, po kterou odsouzený svým zaviněním způsobil, že tyto náklady nemohly být uhrazeny srážkami z jeho pracovní odměny (§ 65 věta první zákona), se stanoví částkou 50 Kčs.

§ 12

(1) Rozhodnutí o povinnosti k náhradě nákladů uvedených v § 11 a o jejich výši vydá náčelník ústavu.

(2) O odvolání proti rozhodnutí uvedenému v odstavci 1 rozhoduje ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky - správa Sboru nápravné výchovy.

(3) Ustanovení § 10 odst. 3 se přiměřeně užije též na náhradu nákladů uvedených v § 11.

ODDÍL PÁTÝ

Pracovní odměna obviněného a výkon rozhodnutí srážkami z ní

§ 13

U obviněných zařazených po dobu výkonu vazby do práce se provádějí srážky vztahující se na odsouzené zařazené do první nápravně výchovné skupiny.

§ 14

Na výkon rozhodnutí srážkami z pracovní odměny obviněného se užijí obdobně ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny odsouzeného.

ODDÍL ŠESTÝ

Výkon rozhodnutí srážkami z pracovní odměny chovanců zvláštních výchovných zařízení

§ 15

Při výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny chovance zvláštního výchovného zařízení se od jeho pracovní odměny odečte částka, která se na částečnou úhradu nákladů uhrazuje z vlastních příjmů chovance 5) a zbytek se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi, vyjádřenou v celých korunách. Z této částky lze srazit k uspokojení vymáhané pohledávky jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky uvedené v § 279 odst. 3 občanského soudního řádu lze však srazit i druhou třetinu, nepostačí-li jedna třetina k uspokojení nebo nemohou-li být z první třetiny uspokojeny, protože mají horší pořadí než jiné pohledávky. Dojde-li takto ke srážkám také z druhé třetiny, uspokojí se z ní bez ohledu na pořadí nejprve pohledávky výživného a teprve pak ostatní přednostní pohledávky podle svého pořadí. Třetí třetina se nesráží. Jinak se na výkon rozhodnutí srážkami z pracovní odměny chovance zvláštního výchovného zařízení užije obecných ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí.


ODDÍL SEDMÝ

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Společná ustanovení

§ 16

Srážky z pracovní odměny odsouzeného se provádějí za období kalendářního měsíce, a to i tehdy, byl-li odsouzený v tomto období zařazen do práce na několika pracovištích, popřípadě byl přemístěn do jiného ústavu.

§ 17

(1) Jestliže ten, proti němuž byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, nastoupí trest odnětí svobody nebo je vzat do vazby, postupuje se podle ustanovení § 293 až 295 občanského soudního řádu jako při změně plátce mzdy, přičemž za mzdu povinného se tu považuje pracovní odměna odsouzeného, pokud podle této vyhlášky může sloužit k uspokojení vymáhané pohledávky.

(2) Byl-li odsouzený nebo obviněný přemístěn do jiného ústavu, pokračuje tento ústav ve výkonu rozhodnutí srážkami z jeho pracovní odměny. Tato změna nemá vliv na pořadí vymáhaných pohledávek.

(3) Přemístění odsouzeného do jiného ústavu se nepovažuje za změnu plátce mzdy.7)

(4) Ustanovení odstavců 1 a 2 se použije přiměřeně v případech, kdy osoba uvedená v § 15 byla přemístěna do jiného zvláštního výchovného zařízení.

(5) Jinak se na výkon rozhodnutí srážkami z pracovní odměny odsouzeného a na výkon rozhodnutí srážkami z pracovní odměny chovanců zvláštních výchovných zařízení vztahují obecná ustanovení o výkonu rozhodnutí.

§ 18

Přechodná ustanovení

(1) Srážky z pracovní odměny odsouzeného za měsíc březen 1977 se provedou podle ustanovení této vyhlášky.

(2) U odsouzených, z jejichž pracovní odměny jsou v době nabytí účinnosti této vyhlášky prováděny srážky na základě výkonu rozhodnutí nařízeného k vydobytí výživného nezaopatřených dětí, a běžné výživné nelze uspokojit v celé výši srážkami podle § 8, bude do 31. prosince 1978 uhrazován rozdíl na úkor částek připadajících na úložné (§ 6 odst. 1 a 2), další srážky (§ 4), popřípadě náklady výkonu trestu (§ 3).

(3) Ustanovení § 10 odst. 3 a § 12 odst. 3 se užije i na náhrady nákladů výkonu vazby a náhrady nákladů výkonu trestu uvedených v § 65 větě první zákona, o nichž bylo pravomocně rozhodnuto před počátkem účinnosti této vyhlášky.

Závěrečná ustanovení

§ 19

Zrušují se:

1. vyhláška č. 100/1963 Sb., o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a chovanců v domovech mládeže,

2. směrnice o pracovní odměně odsouzených a směrnice o náhradě nákladů výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody, vydané rozkazem ministra vnitra č. 19 ze dne 15. července 1967 a registrované v částce 32 Sbírky zákonů z roku 1967.

§ 20

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1977.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 113/1983 Sb. Čl. II

(1) Náklady výkonu vazby (§ 9) a výkonu trestu (§ 11) upravené touto vyhláškou se stanoví ode dne její účinnosti.

(2) Podle § 8a se postupuje i u dohod uzavřených nebo doručených ústavu před počátkem účinnosti této vyhlášky.

(3) Srážky z pracovní odměny odsouzeného za měsíc prosinec 1983 se provedou podle této vyhlášky.


Ministr: Dr. Němec v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 61/1970 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení.

2) § 74 odst. 1 trestního zákona.

3) § 1 a 2 vyhlášky č. 61/1969 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení učňů.

4) § 18 až 24 vyhlášky č. 156/1975 Sb., o správě národního majetku.

5) § 2 a 4 vyhlášky č. 124/1967 Sb., o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež.

6) § 57 občanského zákoníku.
§ 246 zákoníku práce.

7) § 293 - 296 občanského soudního řádu.


Příloha

Tabulka pro provádění srážek z pracovní odměny odsouzených I., II. a III. nápravně výchovné skupiny s vyživovací povinností a bez vyživovací povinnosti

Pracovní S vyživovací povinnostíBez vyživ. povin.Kapesné pro NVS
odměnaVýživné proDalší srážkyÚložnéDalší srážkyÚložné
od Kčs1 dítě2 děti3 děti4 a více dětíI.II.III.
123456789101112
40014816416419624124024403632
50018020521024530155030504540
60021024625829436186036605448
70023828730834342217042706356
80026432836039248248048807264
90028836941444154279054908172
10003104104704906030100601009080
11003304515285396633110661109988
120034849256458872361207212010896
1300364533598637783913078130117104
1400378560630686844214084140126112
1500390585660720904515090150135120
1600400608688752964816096160144128
170041062971478210251170102170153136
180042064873881010854180108180162144
190043066576083611457190114190171152
200044068078086012060200120200180160
210045069379888212663210126210189168
220046070481492413266220132220198176
230047071382896613869230138230207184
2400480720864100814472240144240216192
2500490725900105015075250150250225200
2600500754936109215678260156260234208
2700510783972113416281270162270243216
28005208121008117616884280168280252224
29005308411044121817487290174290261232
30005408701080126018090300180300270240
310055089911161302186110310230310279248
320056092811521344192130320280320288256
330057095711881386198150330330330297264
340058098612241428204170340380340306272
3500 590 101512601470210190350430350315280
3600 600104412961512216210360480360324288
3700610107313321554222230370530370333296
3800620110213681596228250380580380342304
3900630113114041638234270390630390351312
4000640116014401680240290400680400360320
41006401160144016806%290 + 64% z částky nad 400010%680 + 48% z částky nad 400010%9%8%
Přesunout nahoru