Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c32/1976 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 32/1976
Platnost od 24.12.1976
Účinnost od 01.10.1976
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo dopravy

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků železnic a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce výnos ze dne 14. července 1976 čj. 16 429/1976-03 o odměňování dělníků v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy.

Výnos se vztahuje na dělníky, řidiče a závozníky silničních motorových vozidel, hlídače, vrátné a členy závodních stráží v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy, ve kterých se na základě rozhodnutí tohoto ministerstva uplatňuje soustava odměňování podle usnesení vlády ČSSR ze dne 18. prosince 1975 č. 365 ke zhodnocení ověřování a postupu racionalizace práce a mzdových soustav v dalších odvětvích. Ve Výzkumném ústavu železničním se tento výnos vztahuje jen na dělníky Železničního zkušebního okruhu.

Pro dělníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti:

— předpis MD Ok 5 ze dne 1. září 1963; Směrnice pro poskytování příplatků za prácí ve ztíženém nebo zdraví škodlivém pracovním prostředí,

— opatření ke zvýšení osobní hmotné zainteresovanosti na včasné nakládce a vykládce železničních vagónů ze dne 18. května 1963 č. 18 143/63-21, ve znění opatření ze dne 6. října 1964 č. 34 618/64-11 a ze dne 25. listopadu 1964 č. 39 028/64-03,

— vyhláška č. 42/1967 Sb., o mzdových podmínkách domovníků, s výjimkou ustanovení § 4 a § 6,

— výnos ministerstva dopravy ze dne 4. prosince 1967 čj. 32 305/67-21 o úpravě mzdových podmínek dělníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (Věstník ministerstva dopravy č. 2a/1968; reg. v částce 47/1967 Sb.) ve znění výnosu ministerstva dopravy ze dne 30. května 1968 čj. 15 964/68-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 11-12/1968) a výnos ministerstva dopravy ze dne 29. listopadu 1968 čj. 26 646/68-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 23-24/1968; reg. v částce 49/1968 Sb.),

— ustanovení § 5 odst. 1 první věty vyhlášky Státní komise pro finance, ceny a mzdy ze dne 15. prosince 1967 č. 132/1967 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru,

— výnos ministerstva dopravy ze dne 29. března 1968 čj. 12 930/68-21 o úpravě mzdových podmínek pracovníků lokomotivních a vlakových čet železniční dopravy (Věstník ministerstva dopravy č. 7/1968; reg. v částce 16/1968 Sb.) ve znění výnosu ministerstva dopravy ze dne 26. září 1968 čj. 25 281/68-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 19/1968; reg. v částce 40/1968 Sb.),

— výnos ministerstva dopravy ze dne 26. dubna 1968 čj. 31 839/1967-21/3 o úpravě mzdových podmínek lodních posádek vnitrozemské plavby v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (Věstník ministerstva dopravy č. 9-10/1968; reg. v částce 25/1968 Sb.),

— vyhláška č. 103/1968 Sb., o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany, pokud se týká členů závodních stráží, hlídačů a vrátných,

— vyhláška č. 111/1968 Sb., o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách,

— výnos ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 1968 čj. 30 532/68-21 o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích a výhybkářů městských dopravních podniků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (Věstník ministerstva dopravy č. 1/1969 Sb., reg. v částce 1/1969 Sb.),

— vyhláška č. 200/1968 Sb. o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích,

— výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 19. února 1969 o odměňování řidičů silničních motorových vozidel, závozníků a průvodčích autobusů (reg. v částce 11/1969 Sb.),

— výnos ministerstva stavebnictví České socialistické republiky ze dne 28. února 1969 čj. SZ 340.1/19 EP 1-1969 o úpravě mzdových tarifů pro pracovníky pracující v komplexní bytové výstavbě (Věstník ministerstva dopravy č. 9-10/1969),

— výnos ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky ze dne 1. března 1969 o odměňování řidičů silničních motorových vozidel, závozníků a průvodčích autobusů (reg. v částce 25/1969 Sb.),

— výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 31. března 1972 čj. 10 642/72-03 o mzdovém zvýhodnění pracovníků v metalurgických provozech v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (reg. v částce 11/1972 Sb.),

— výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 19. července 1974 čj. 19 209/1974-03 o odměňování dělníků v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy (reg. v částce 18/1974 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti v organizacích, ve kterých již tato soustava byla zavedena od 1. října 1976 a v ostatních organizacích dnem, který určí federální ministerstvo dopravy.

Do výnosu lze nahlédnout v organizacích, na které se tento výnos vztahuje a na federálním ministerstvu dopravy (odbor práce a mezd).

Federální ministerstvo dopravy vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků železnic a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ze dne 26. září 1978 čj. 19 601/1978-03, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 14. července 1976 čj. 16 429/1976-03 o odměňování dělníků v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy, ve znění výnosu ze dne 22. září 1977 čj. 19 423/1977-03. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979 a lze do něho nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor práce a mezd) a v organizacích, na něž se výnos vztahuje.

Federální ministerstvo dopravy vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků železnic a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb , o působnosti federálních ministerstev výnos ze dne 21. února 1980 čj. 9368/1980-03, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva dopravy za dne 14. července 1976 čj. 16 429/1976-03 o odměňování dělníků v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy, ve znění výnosů ze dne 22. září 1977 čj. 19 423/1977 03 a ze dne 26. září 1978 čj 19 601/1978-03. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1980 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor práce a mezd) a na jednotlivých správách drah.

Federální ministerstvo dopravy vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ze dne 24. července 1980 čj. 17 033/1980-03, kterým se mění výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 14. července 1976 čj. 16 429/1976 03 o odměňování dělníků v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy, ve znění výnosu federálního ministerstva dopravy ze dne 22. září 1977 čj. 19 423/1977-03, ze dne 26. září 1978 čj. 19 601/1978-03 a ze dne 21. února 1980 čj. 9368/1980-03. Výnos nabyl účinnosti dnem 15. května 1980 a je uveřejněn ve Věstníku dopravy č. 15-16/1980.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 27. listopadu 1981 čj. 22 699/81-03, pozbývá platnosti výnos ze dne 14. července 1976 č. 16 429/1976-03 o odměňování dělníků v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy (reg. v částce 32/1976 Sb.) ve znění výnosu ze dne 22. září 1977 č. 19 423/1977-03 (reg. v částce 28/1977 Sb.), výnosu ze dne 26. září 1978 č. 19 601/1978-03 (reg. v částce 32/1978 Sb.), výnosu ze dne 21. února 1980 č. 9368/1980-03 (reg. v částce 19/1980 Sb.), výnosu ze dne 24. července 1980 č. 17 033/1980-03 (reg. v částce 35/1980 Sb.).

Přesunout nahoru