Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 99/1976 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodní stráži

Částka 19/1976
Platnost od 26.08.1976
Účinnost od 01.01.1977
Zrušeno k 01.01.2002 (254/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

99

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

ze dne 17. května 1976

o vodní stráži

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky v dohodě s ministerstvem vnitra České socialistické republiky stanoví podle § 23 odst. 4 zákona České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství:


§ 1

Vodní stráž k ochraně vod, vodních toků a vodohospodářských děl ustanovují okresní národní výbory, v Praze Národní výbor hlavního města Prahy (dále jen "vodohospodářské orgány"), v jejichž územním obvodu jsou vody, vodní toky, popřípadě vodohospodářská díla, k jejichž ochraně má být ustanovena. jsou-li tyto vody, vodní toky, popřípadě vodohospodářská díla, k jejichž ochraně má být ustanovena. Jsou-li tyto vody, vodní toky, popřípadě vodohospodářská díla na území několika okresů, popřípadě krajů, může vodní stráž ustanovit vodohospodářský orgán, v jehož obvodu má občan, navržený k ustanovení vodní stráží, své bydliště.

§ 2

(1) Vodní stráží může být ustanoven Československý státní občan starší 21 let, oddaný socialistickému společenskému zřízení, bezúhonný, tělesně i duševně způsobilý k výkonu této funkce, požívající všeobecné vážnosti a důvěry, který zná povinnosti a práva vodní stráže a složil předepsaný slib.

(2) Organizace, 1) která navrhuje občana k ustanovení vodní stráží, předloží vodohospodářskému orgánu, příslušnému k ustanovení vodní stráže, doklad o zdravotním stavu navrhovaného, výpis z jeho rejstříku trestů, uvede kdy a jak jej poučila o povinnostech a právech vodní stráže a navrhne rozsah působnosti vodní stráže.

(3) Vodohospodářský orgán přezkouší znalosti navrženého o povinnostech a právech vodní stráže.

§ 3

Vodohospodářský orgán seznámí občana, jenž má být ustanoven vodní stráží, ve spolupráci s organizací, jež jeho ustanovení navrhuje, se stanoveným rozsahem jeho působnosti v této funkci. Při stanovení rozsahu této působnosti vychází vodohospodářský orgán z předloženého návrhu.

§ 4

(1) Občan, který má být ustanoven vodní stráží, skládá vodohospodářskému orgánu tento slib: "Slibuji, že jako vodní stráž budu chránit zájmy Československé socialistické republiky a že budu s největší péčí vykonávat ve stanoveném rozsahu ochranu vod, vodních toků, popřípadě vodohospodářských děl, že při své činnosti budu dodržovat právní předpisy a že nepřekročím oprávnění vodní stráži příslušející." 2)

(2) Po složení slibu vydá vodohospodářský orgán vodní stráži osvědčení o ustanovení vodní stráží a služební odznak. V osvědčení určí rozsah působnosti vodní stráže a uvede datum složení slibu a číslo služebního odznaku.

(3) Služební odznak je z kovu, má tvar elipsy, v jejímž středu je umístěn státní znak Československé socialistické republiky. Výška státního znaku je 5 cm a šířka 3,7 cm. V horní části obvodového pásu odznaku je nápis VODNÍ STRÁŽ, ve spodní části odznaku je vyraženo jeho číslo.

§ 4a

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky může pro pracovníky vodohospodářských orgánů, vykonávající vodohospodářský dozor, pracovníky Státní vodohospodářské inspekce a pracovníky státních vodohospodářských organizací řízených ministerstvem lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kteří vykonávají funkci vodní stráže, zavést stejnokroj a označení na stejnokroji podle jednotných zásad stanovených ministrem lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky. Součástí označení stejnokroje je státní znak.

§ 5

Vodní stráž je povinna při plnění svých úkolů se na požádání prokázat osvědčením o ustanovení vodní stráží.

§ 6

(1) Vodní stráž provádí ve vymezeném rozsahu ochranu vod, vodních toků a vodohospodářských děl proti osobám a organizacím, které poruší ustanovení vodního zákona k ochraně vod, vodních toků a vodohospodářských děl.

(2) Organizace , která ustanovení vodní stráže navrhla, vybaví vodní stráž pomůckami potřebnými k výkonu funkce a sleduje, zda řádně vykonává svou funkci.

§ 7

(1) Vodohospodářský orgán, který vodní stráž ustanovil, ji odvolává z funkce v případech, kdy

a) vodní stráž o odvolání požádá,

b) organizace, která ustanovení občana vodní stráží navrhla, oznámí vodohospodářskému orgánu okolnosti, které brání tomu, aby nadále plnil úkoly vodní stráže, popřípadě kdy se vodohospodářský orgán o takových okolnostech sám dozví,

c) vodní stráž poruší složený slib.

(2) Občan, který byl vodohospodářským orgánem odvolán z funkce vodní stráže, je povinen ihned odevzdat tomuto orgánu služební odznak a osvědčení o ustanovení vodní stráží.

(3) Dojde-li ke změně v určení místní působnosti vodní stráže, vodní stráž slib znovu neskládá.

§ 8

Vodohospodářské orgány vedou evidenci vodních stráží, které ustanovily do funkce.

§ 9

Vodní stráž je při výkonu ochrany podle povahy porušení předpisů povinna k zásahu, přičemž může

a) vyzvat, aby bylo upuštěno od činnosti, která je porušením ustanovení vodního zákona k ochraně vod, vodních toků a vodohospodářských děl,

b) zjistit organizaci nebo totožnost osob, které porušily vodní zákon,

c) ukládat občanům pokuty v blokovém řízení za přestupky proti ochraně vodního hospodářství, pokud je k tomu podle zvláštních předpisů 3) pověřena.

§ 10

Vodní stráž požívá při plnění svých úkolů ochrany veřejného činitele.


§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1977.


Náměstek ministra:

Ing. Šteffel v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 23 odst. 1 zákona České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství.

2) § 23 odst. 2 zákona České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství.

3) Vyhláška ministerstva vnitra č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení.

Přesunout nahoru