Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 95/1976 Sb.Vyhláška federálního statistického úřadu o jednotném třídění základních prostředků

Částka 19/1976
Platnost od 26.08.1976
Účinnost od 01.01.1977
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

95

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu

ze dne 26. května 1976

o jednotném třídění základních prostředků

Federální statistický úřad stanoví podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:


§ 1

(1) Socialistické organizace (dále jen "organizace") sledují základní prostředky 1)

a) na prvních dvou třídících stupních (třída a obor) podle kódů a názvů obsažených v příloze 1 této vyhlášky,

b) na dalších třídících stupních v rozsahu a podle kódů a názvů jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a oborových číselníků průmyslových výrobků 2) a jednotné klasifikace stavebních objektů. 3)

(2) Ústřední orgány 4) mohou v dohodě s Federálním statistickým úřadem stanovit pro podřízené organizace jiný způsob třídění, než je stanoveno v odstavci 1 písm. b).

§ 2

(1) Uživatelé základních prostředků jsou povinni použít pro označení základních prostředků kódy uvedené v dokumentaci dodavatelů (na fakturách, dodacích listech apod.).

(2) Pro soubor předmětů nebo kombinovaný technologický a stavební celek, který se považuje za jediný základní prostředek, 5) je uživatel povinen určit kód takového základního prostředku, a to podle účelu, pro který je soubor nebo technologický a stavební celek určen.

(3) Změní-li se charakter nebo užití základního prostředku (např. při rekonstrukci nebo modernizaci), a je-li v důsledku toho nutno přeřadit základní prostředek do jiného oboru, provede uživatel změnu v evidenci základních prostředků ke dni opětovného uvedení základního prostředku do užívání. Jsou-li vynaložené náklady financovány z investičních prostředků, musí být změna v zatřídění základních prostředků provedena nejpozději v časové shodě s účetním zápisem převodu investičních nákladů do pořizovací ceny základních prostředků.

§ 3

(1) Energetické a hnací stroje a zařízení (třída 3) a pracovní stroje a zařízení (třída 4) pořízené po 1. lednu 1976 sledují organizace ještě podle stupňů technické úrovně vyjádřených kódem podle přílohy 2 této vyhlášky; tento doplňující kód uvádějí organizace odděleně za kódem jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a oborového číselníku průmyslových výrobků.

(2) Organizace s převažující průmyslovou činností a organizace s převažující stavební činností 6) sledují stroje a zařízení uvedené v odstavci 1 podle stupňů technické úrovně, i pokud byly pořízeny před 1. lednem 1976.

(3) Federální statistický úřad může povolit výjimky z ustanovení odstavce 1 a 2 na návrh příslušného ústředního orgánu.

(4) Zvýší-li se vlivem rekonstrukce nebo modernizace základního prostředku jeho technická úroveň, změní organizace ve své evidenci doplňující kód stupně technické úrovně podle odstavce 1, a to ode dne opětovného uvedení základního prostředku do provozu.

§ 4

(1) Dodavatelé základních prostředků uvedených v § 3 odst. 1 jsou povinni označovat v hospodářských smlouvách dodávkových, v dodacích listech a na fakturách (při etapové fakturaci na poslední faktuře) vedle kódů jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků 7) i kódy stanovené touto vyhláškou včetně doplňujícího kódu technické úrovně základních prostředků.

(2) Stejnou povinnost mají dodavatelé rekonstrukcí a modernizací základních prostředků v případech, kdy se dodávkou změní stupeň technické úrovně rekonstruovaného nebo modernizovaného základního prostředku.

§ 5

Vyskytne-li se ve správě (vlastnictví) organizace předmět mající znaky základního prostředku a nepatřící do žádného z oborů jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků uvedených v příloze 1, sdělí tuto skutečnost nadřízený ústřední orgán spolu se stanoviskem příslušného ministerstva financí Federálnímu statistickému úřadu k dodatečnému zatřídění.

§ 6

Způsob využití třídění uvedeného v této vyhlášce pro statistická zjišťování a povinnosti jednotlivých organizací s tím související stanoví Federální statistický úřad ve zvláštních předpisech 8) pro příslušná statistická zjišťování.


§ 7

(1) Zrušuje se vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 73/1966 Sb., o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci ve znění článku 1 vyhlášky Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí č. 103/1970 Sb., kterou se doplňují a upravují přílohy k vyhláškám č. 73/1966 Sb., o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci, a č. 76/1966 Sb., o odpisování základních prostředků.

(2) Pokud byly podle § 1 odst. 2 zrušované vyhlášky Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 73/1966 Sb. povoleny výjimky nebo odchylky ze stanoveného třídění základních prostředků, pozbývají platnosti ke dni účinnosti této vyhlášky.

(3) Případy dodatečného zatřídění předmětů (§ 5) do jednotného třídění základních prostředků provádí běžně Federální statistický úřad opatřeními publikovanými ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů a oznamovanými ve Sbírce zákonů.


§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1977.


Místopředseda:

Dr. Ing. Balogh v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 vyhlášky federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé č. 152/1975 Sb., o financování reprodukce základních prostředků.

2) Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví.

3) Vyhláška Státního statistického úřadu č. 89/1967 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace stavebních objektů.

4) § 16 odst. 4 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací.

5) § 22 vyhlášky č. 152/1975 Sb.

6) Podle odvětvové příslušnosti, vyjádřené kódem převažující činnosti v jednotném číselníku organizací v ČSSR (vyhláška č. 117/1972 Sb.).

7) § 9 vyhlášky č. 71/1965 Sb.

8) Prováděcí předpisy vydávané podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb.


Příloha 1 k vyhlášce č. 95/1976 Sb.

Jednotné třídění základních prostředků (Přehled kódů tříd a oborů)

Budovy (včetně příslušenství)

KódyNázev oboru
třídyoboru
1 801 Budovy občanské výstavby
1 802 Haly občanské výstavby
1 803 Budovy pro bydlení
1 811 Haly pro výrobu a služby
1 812 Budovy pro výrobu a služby

Stavby (včetně staveb rozvodných)

KódyNázev oboru
třídyoboru
2 813 Věže, stožáry, komíny
2 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, zásobníky, jámy
2 815 Objekty pozemní zvláštní
2 821 Mosty
2 822 Komunikace pozemní a letiště
2 823 Plochy a úpravy území
2 824 Dráhy kolejové
2 825 Objekty podzemní (mimo důlní)
2 826 Objekty podzemní důlní
2 827 Vedení trubní dálková a přípojná
2 828 Vedení elektrická a dráhy visuté
2 831 Hydromeliorace
2 832 Hráze a objekty na tocích
2 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály

Energetické a hnací stroje a zařízení

KódyNázev oboru
třídyoboru
3336Agregáty a prvky hydraulické
z tohoto oboru se zatřiďují pouze agregáty hydraulické ve skupině 336 7 a nářadí s motorickým pohonem hydraulicky ovládané v podskupině 336 89
3346Zdroje proudu elektrochemické
3354Kondenzátory silové, součásti montážní rozvodů a hromosvodů z tohoto oboru se zatřiďují pouze kondenzátory ze skupiny 354 1, pokud jsou samostatnými základními prostředky ve smyslu ustanovení § 2 vyhl. č. 152/1975 Sb.
3356Měniče (usměrňovače) výkonové nad 0,1 kW
3357Rozvaděče
3359Elektromotory
3361Zdroje proudu rotační
3362Transformátory a tlumivky výkonové
3364Jednotky měnírenské
3365Transformovny blokové a stožárové a rozvodny blokové
3366Soustrojí zdrojová a soustavy pohonné elektrické
3426Čerpadla
3427Kompresory a vývěvy objemové
3428Turbokompresory
3429Zařízení vzduchotechnická, zatříděných ve skupině 429 6, jež patří do třídy 6 - Dopravní prostředky
3432Zařízení chladicí a mrazicí
3436Zařízení pro úpravu vody
3482Motory pístové
3483Kotle průmyslové a lodní
3484Zařízení pro ústřední vytápění
3485Turbiny parní
3486Turbíny plynové a turbosoustrojí
3487Turbíny vodní
3488Reaktory jaderné a zařízení pro elektrárny jaderné

Pracovní stroje a zařízení

KódyNázev oboru
třídyoboru
4316Výrobky trubkové
4363Zařízení elektrotepelná průmyslová
4411Nástroje řezné, střižné a tvářecí normalizované a nářadí a nástroje zeměvrtné obor
4412Nářadí upínací běžné
4414Nářadí ruční mechanizované
4415Nářadí upínací, řezné a ruční, měřidla a nástroje tvářecí, nenormalizované a nástroje diamantové
4416Formy, modely, šablony a nástroje pro práškovou metalurgii
4421Prostředky a nástroje brousicí
4431Sušárny
4433Stroje plnící a balící a stroje na úpravu obalů
4434Péče palivové průmyslové (bez keramických)
4435Zařízení pro čerpání a měření kapalných paliv
4463Lodě vnitrozemské a zařízení plovoucí (bez lodí sportovních) z tohoto oboru se do třídy 4 zatřiďují ( pouze podskupiny 463 31 sací bagry a 463 32 korečkové a jiná bagry; ostatní náplň tohoto oboru patří do třídy 6 - Dopravní prostředky
4479Roboty a manipulátory průmyslové
4492Stroje a zařízení pro hlubinná dobývání
4493Zařízení těžná hlubinných dolů
4494Stroje a zařízení pro úpravu uhlí a rud
4495Rypadla kolesová a zakladače
4496Stroje a zařízení pro geologický průzkum
4497Zařízení pro těžbu a zpracování rašeliny
4498Stroje a zařízení pro přípravu vysoko-pecní vsázky a pro výrobu surového železa
4499Stroje a zařízení koksoven
4501Stroje a zařízení oceláren
4502Zařízení válcovací
4503Stroje a zařízení sléváren
4508Zařízení společná převážná pro chemický a potravinářský průmysl
4507Stroje a zařízení pro chemický průmysl
4508Stroje a zařízení na výrobu a zpracování celulózy, papíru a lepenky
4509Stroje a zařízení pro zpracování pryže a plastických hmot
4512Stroje obráběcí (vyjma strojil dřevoobráběcích)
4513Stroje tvářecí na kovy a na plastická hmoty
4514Stroje a zařízení pro svařování, pájení a řezání kovů
4515Zařízení pro povrchovou úpravu
4518Stroje a zařízení zvláštní pro strojírenskou výrobu a hutní druhovýrobu
4519Stroje a zařízení pro dřevozpracující průmysl
4521Stroje a zařízení pro sklářsky průmysl
4522Stroje a zařízení pro textilní a konfekční průmysl
4524Stroje a zařízení pro kožedělný průmysl
4525Stroje a zařízení pro polygrafický a knihařský průmysl
4528Stroje a zařízení pro cukrovary, pivovary, sladovny, lihovary, pálenice. likérny, zpracování vína. výrobu kvasnic, plísní, kyselin, octa. enzymů, tuků, škrobárny a sušárny brambor
4527Stroje na zpracování mléka, vajec, obilí a krmiv, mouky, masa, ryb, tabáku, výrobu čokolády, cukrovinek a konzervování potravin
4533Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce
4534Rypadla lopatová a korečková
4535Stroje a zařízení pro zpracování nerostných hmot
4533Stroje a zařízení zemědělská
4533Stroje a zařízení pro veřejné stravovaní a prodej
4539Zařízení a přístroje čistící, prací, žehlící, úklidová, holičská a kadeřnická
4541Zařízení topná a varná
4544Stroje šicí a pletací pro domácnost

Přístroje a zvláštní technická zařízení

KódyNázev oboru
třídyoboru
5343Svítidla z tohoto oboru se zatřiďují pouze mobilní osvětlovací zařízení, např. pro filmování v exteriérech, záchranné práce apod.
5382Zařízení pro drátovou telekomunikaci
5383Zařízení pro radiokomunikace
5388Přístroje měřicí mechanické (kromě vah a přístrojů časoměrných)
5389Přístroje měřící elektrické (kromě přístrojů časoměrných)
5391Přístroje měřicí elektronické a mikroskopy elektronové
5392Přístroje opticko-mechanické (včetně zařízení pro zpracování filmového a fotografického materiálu).
5333Váhy (bez vah laboratorních a vah pro domácnost)
5394Přístroje časoměrné
5395Stroje a přístroje pro zjišťování vlastností a vad materiálu
5396Přístroje vědecké a laboratorní a zařízení vakuová
5397Technika zdravotnická včetně přístrojů a název oboru
5401Zařízení reprografická
5402Stroje, přístroje a zařízení kancelářská
5403Stroje na zpracováni dat
5404Zařízení návěstní a zabezpečovací
5405Přístroje pro automatickou regulací a řízení
5409Měřidla a zařízení pro měření geometrických veličin
5423Zařízení mazací průmyslová
5545Zbraně lovecké a sportovní a účelová střelná zařízení
z tohoto oboru se zatřiďují pouze přístroje expanzní ve skupině 545 4; zbraně ve skupinách 545 2 a 545 3 se zatřiďují do třídy 7
5566Bloky stavebnicové, komplexů stavebně technologických
kromě blokových zařízení pro automatickou regulaci potrubní dopravy ropy a jiných kapalných substrátů ve skupině 566 5
5632Sklo technické laboratorní
z tohoto oboru se zatřiďují celoskleněné přístroje, příp. jiné předměty ze všech skupin, pokud splňují znaky základního prostředku, zejména výrobky z taveného a slinutého čediče a křemene ve skupině 632 3 a sklo technické pro průmyslovou potřebu ve skupině 632 6

Dopravní prostředky

KódyNázev oboru
třídyoboru
6429Zařízení vzduchotechnická z tohoto oboru se do třídy 6 zatřiďují pouze jednoúčelová zařízení pro pneumatickou dopravu - zatříděná ve skupině 429 6; ostatní náplň tohoto oboru patří do třídy 3 - Energetické a hnací stroje a zařízení
6444Automobily osobní a dodávkové
6445Automobily nákladní a jejich účelové modifikace
6446Přívěsy a návěsy
6447Autobusy
6448Trolejbusy a elektrobusy
6449Automobily protipožární a zařízení hasicí (prostředky požární ochrany)
6451Vozidla motorová jednostopá, jejich užitkové modifikace a návěsy
6454Zařízení pro technickou obsluhu dopravních prostředků
6456Lokomotivy elektrické
6457Lokomotivy motorové a parní (mimo elektrické)
6458Vozidla kolejová pro osobní dopravu
6459Vozidla kolejová pro nákladní dopravu
6463Lodě vnitrozemské a zařízení plovoucí (bez lodí sportovních) mimo podskupiny 463 31 - sací bagry a 463 32 - korečkové a jiné bagry, které patří do třídy 4 - Pracovní stroje a zařízení
6464Lodě námořní a lodě smíšené plavby
6465Letadla
6468jeřáby
6469Mechanismy zvedací
6471Výtahy
6472Zařízení transportní pro přepravu sypkých materiálů
6473Zařízení pro dopravu na laně
6474Zařízení pro ložné operace
6475Vozíky dopravní
6476Zařízení transportní pro přepravu kusových materiálů
6477Prostředky přepravní kovové pro paletizaci a kontejnerizaci
6531Traktory kolové a pásové
6543Dopravní prostředky drobné

Inventář

KódyNázev oboru
třídyoboru
7384Přijímače rozhlasové a televizní a přístroje reprodukční
7478Zařízení pro sklady kusového zboží
7537Prostředky technické hromadné zábavy
7542Spotřebiče elektrické a chladničky pro domácnost (bez topných zařízení, zdrojů světla a svítidel)
7545Zbraně lovecké a sportovní a účelová střelná zařízení
z tohoto oboru se zatřiďují pouze zbraně ve skupinách 545 2 a 545 3, přístroje expanzní ve skupině 545 4 se zatřiďují do třídy 5
7557Nábytek kovový
7612Prvky pro montované stavby ze dřeva a ostatních lehkých hmot
z tohoto oboru se zatřiďují jen mobilní buňky, stánky, maringotky, garáže, telefonní kabiny aj. uvedené v podskupině 612 54
7615Nábytek ze dřeva a z ostatních hmot (mimo kovový)
7665Výrobky lnářšké technické a konfekční z tohoto oboru se zatřiďují pouze nafukovací haly, skladovací, cirkusové ap. stany a vagónové, automobilové ap. plachty ze skupin 665 2 a 665 3
7697Textilie bytové
z tohoto oboru se nezatřiďují skupiny 697 1 - tkaniny potahové, 697 2 - tkaniny závěsové a přehozové, 697 3 - textilie netkané potahové a závěsové a 697 7 - textilie bytové dvojplyšové
7738Potřeby školní a kancelářské
z tohoto oboru se zatřiďují pouze výukové pomůcky a zařízení jako jsou vyučovací stroje, trenažéry apod. ze skupiny 738 8 a spec. geodetické a kartografické pomůcky ze skupiny 738 9, pokud splňují znaky základního prostředku.
7739Zařízení jevištní a potřeby divadelní
7742Nástroje hudební
7744Potřeby sportovní
7746Výrobky ozdobnické
7793Výrobky ortopedické a protetické, výrobky oční optiky a ochranné pomůcky

Pozemky a trvalé porosty9)

KódyNázev oboru
třídyoboru
9091Pozemky zemědělské
9092Pozemky a porosty lesní
9093Pozemky ostatní
9094Porosty trvalé (kromě lesních)

9) Obory v této třídě uvedené jsou vytvořeny a kódovány jen pro účely této vyhlášky. Pro sledování pozemků v účetnictví a v operativní evidenci platí zvláštní předpisy.

Příloha 2 k vyhlášce č. 95/1976 Sb.

Stupně technické úrovně
Kód
1 Stroje a zařízení, kde zdrojem činností je lidská síla
2 Stroje a zařízení mechanizované
3 Stroje a zařízení částečně automatizované s řízením pracovního cyklu pomocí řídicích mechanismů
4 Stroje a zařízení částečně automatizované s řízením pracovního cyklu pomocí programového řízení
5 Stroje a zařízení plně automatizované s řízením pracovního cyklu pomocí řídicích mechanismů
6 Stroje a zařízení plně automatizované s řízením pracovního cyklu pomocí programového řízení
7 Stroje a zařízení plně automatizované s řízením pracovního cyklu pomocí programového řízení se samočinnou optimalizací řídícího procesu-programu
9 Prostředky nezařaditelné
Vymezení náplně stupňů technické úrovně
1 Stroje a zařízení, kde zdrojem činností je lidská síla
Stroje a zařízení, při nichž všechny činnosti jsou prováděny obsluhou.
Rozumí se tím pohon, vedení, nakládání a vyprazdňování, jakož i všechny řídicí, kontrolní, seřizovací a jiné činnosti.
2 Stroje a zařízení mechanizované
Stroje a zařízení, které mají pohyby částečně nebo plně mechanizované.
Do tohoto stupně patří částečně mechanizované stroje, tj. stroje s mechanickým hlavním pohonem (elektrickou energií apod.), při nichž nástroj nebo obráběný předmět je veden rukou (soustruh na dřevo s ručně přikládaným a vedeným nástrojem, jednoduché brousicí a lešticí stroje apod.).
Plně mechanizovanými stroji se rozumějí stroje s mechanickým hlavním pohonem pomocí elektrické energie nebo jiných zdrojů energie a s mechanickým vedením pracovních nástrojů (nářadí), jakož i s částečně samočinným prováděním některé pracovní operace (univerzální kovoobráběcí stroje, mechanické nebo hydraulické lisy, elektrické šicí stroje apod.).
Dále do této skupiny patří také zařízení s částečně nebo plně mechanizovaným plněním (nakládáním) a vyprazdňováním, ale s ručním ovládáním.
3 Stroje a zařízení částečně automatizované s řízením pracovního cyklu pomocí řídicích mechanismů
Částečně automatizované stroje a zařízení s řízením pracovního cyklu pomocí mechanických, hydraulických, pneumatických, elektrických nebo jiných prvků jsou stroje a zařízení se samočinným řízením funkcí včetně jejich sledu u více pracovních činností od upnutí (naložení) až po vyjmutí pracovního předmětu (obrobku nebo materiálu). Vložení a vyjmutí pracovního předmětu nebo některé z těchto činností je však prováděno ručně, jakož i zapínání počátku cyklu. Pro tyto stroje a zařízení je charakteristické, že samočinné řídicí funkce pro postupné nebo současné provádění několika pracovních činností jsou řízeny ručně seřízenými mechanickými, hydraulickými, pneumatickými, elektrickými nebo jinými prvky.
4 Stroje a zařízení částečně automatizované s řízením pracovního cyklu pomocí programového řízení
Částečně automatizované stroje a zařízení s řízením pracovního cyklu pro postupné nebo současné provádění několika pracovních činností programovým řízením pomocí mechanických, hydraulických, pneumatických, elektrických nebo jiných prvků.
Programové řízení těchto strojů se provádí pomocí děrných karet, děrných pásek, magnetických pásků apod., které přejímají pracovní průběh několika činností. Vložení a vyjmutí předmětů nebo jednu z těchto funkcí, jakož i zapnutí pracovního cyklu se musí provádět ručně.
Do tohoto stupně nutno též zařadit stroje a zařízení řízené kombinací řídicích mechanismů a programového řízení.
5 Stroje a zařízení plně automatizované s řízením pracovního cyklu pomocí řídicích mechanismů
Plně automatizované stroje a zařízení, které analogicky se stroji a zařízeními částečně automatizovanými, mimo řízení pracovního cyklu pomocí mechanických, hydraulických, pneumatických, elektrických nebo jiných prvků pro provádění několika pracovních činností, provádějí také samočinně vložení a vyjmutí pracovního předmětu, resp. plnění a vyprazdňování, jakož i zapojování a vypínání průběhu práce.
Práce obsluhujícího personálu je omezena pouze na dozor a kontrolu.
6 Stroje a zařízení plně automatizované s řízením pracovního cyklu pomocí programového řízení
Plně automatizované stroje a zařízení s programovým řízením, které analogicky se stroji a zařízeními částečně automatizovanými s programovým řízením, provádějí postupně nebo současně několik pracovních činností programově pomocí mechanických, hydraulických, pneumatických, elektrických nebo jiných prvků, ale také provádějí samočinně vložení a vyjmutí pracovního předmětu, jakož i zapojování a vypínání průběhu práce. Programové řízení těchto strojů se provádí pomocí děrných karet, děrných pásek, magnetických pásků apod.
Do tohoto stupně nutno též zařadit stroje a zařízení řízené kombinací řídicích mechanismů a programového řízení.
Práce obsluhujícího personálu je omezena pouze na dozor a kontrolu.
7 Stroje a zařízení plně automatizované s řízením pracovního cyklu pomocí programového řízení se samočinnou optimalizací řídicího procesu-programu
Plně automatizované stroje a zařízení, které mimo automatické řízení výrobního procesu v rozsahu 4. nebo 6. stupně úrovně, provádějí samočinně optimalizaci výrobního procesu pomocí programu, tj. samočinně vytvářejí nejpříznivější podmínky pro realizaci daného výrobního procesu prostřednictvím optimálního řídicího programu.
Programování řídicích funkcí těchto strojů a zařízení se provádí pomocí děrných karet, děrných pásek, magnetických pásků a jiných prostředků s elektronickým zpracováním s vybavením těchto strojů pro samočinné nastavení optimálního řídicího programu (např. řídicí - procesový - počítač - CNC systémy strojů).
Práce obsluhujícího personálu je omezena na dozor, případně kontrolu a manipulaci s pracovním předmětem (obrobkem, materiálem).
9 Prostředky nezařaditelné
Prostředky, jejichž technická úroveň nemůže být jednoznačně ohraničena a technická úroveň ohodnocena (nádoby, nádrže, vany, zařízení pro vysoušení a vyhřívání licích pánví, formovací stoly apod.).
Přesunout nahoru