Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 88/1976 Sb.Vyhláška FMTIR o oprávnění k projektové činnosti

Částka 17/1976
Platnost od 06.08.1976
Účinnost od 01.10.1976
Zrušeno k 18.05.1990 (186/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

88

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj

ze dne 26. července 1976

o oprávnění k projektové činnosti

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj stanoví podle § 143 odst. 1 písm. l) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem výstavby a techniky České socialistické republiky, ministerstvem výstavby a techniky Slovenské socialistické republiky a po projednání s Ústřední radou odborů:


§ 1

Základní ustanovení

(1) Projektovou činností ve smyslu § 43 zákona se rozumí zpracovávání územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokumentace, 1) přípravné a projektové dokumentace staveb, které vyžadují stavební povolení, 2) typizačních směrnic a typových podkladů. 3)

(2) Projektovou činnost může vykonávat organizace jen na základě a v rozsahu uděleného oprávnění k projektové činnosti (dále jen "oprávnění"), občan jen na základě a v rozsahu povolení vydaného stavebním úřadem.

Oprávnění k projektové činnosti organizací

§ 2

Oprávnění k projektové činnosti

(1) Orgán příslušný k udělení oprávnění 4) může oprávnění udělit jen těmto organizacím:

a) organizacím, jejichž hlavním předmětem činnosti je projektová činnost (projektové organizace, útvary hlavních architektů národních výborů),

b) vysokým školám, popřípadě středním odborným školám technického směru,

c) jiným organizacím jen, je-li u nich pro projektovou činnost vytvořen samostatný útvar nebo jiné vhodné organizační předpoklady.

(2) Oprávnění může být uděleno jen organizaci, u níž jsou předpoklady, že splňuje nebo ve stanovené lhůtě splní tyto podmínky:

a) je způsobilá v rozsahu požadovaného oprávnění odborně zabezpečovat vlastními pracovníky komplexní technické, ekonomické a architektonické řešení dokumentace uvedené v § 1 odst. 1 v souladu s příslušnými právními předpisy včetně technických norem,

b) zaměstnává ve vedoucích a ostatních technických funkcích pracovníky s potřebnými kvalifikačními předpoklady, které jsou stanoveny příslušnými mzdovými, popřípadě jinými předpisy,

c) zaměstnává nejméně 150 pracovníků, jde-li o projektovou organizaci.

(3) Orgán příslušný k udělení oprávnění může oprávnění odepřít, i když organizace prokáže splnění předpokladů stanovených v odstavci 2.

(4) Oprávnění nepotřebuje stavebník (investor) k vypracování přípravné dokumentace pro vlastní investiční výstavbu a opravy vlastních staveb, popřípadě pro investiční výstavbu a opravy staveb v rámci výrobní hospodářské jednotky, jejíž je součástí.

(5) Oprávnění k projektové činnosti nepotřebuje zahraniční organizace, která bude vykonávat funkci generálního projektanta, prokáže-li, že je oprávněna k projektování dané stavby podle práva platného v zemi jejího sídla a zaváže-li se, že bude dodržovat předpisy o dokumentaci staveb 5) a ostatní právní předpisy včetně technických norem platné v Československé socialistické republice.

§ 3

Postup při udělování oprávnění

(1) Organizace předkládá žádost o udělení oprávnění, popřípadě o jeho změnu, orgánu příslušnému k udělení oprávnění. V žádosti uvede:

a) název a sídlo organizace,

b) odborné zaměření (specializaci) projektové činnosti podle druhu staveb, popřípadě prací, pro které žádá oprávnění,

c) jméno vedoucího organizace a jeho zástupců, u organizací s jinou hlavní činností než projektovou také jméno vedoucího projektového útvaru, popřípadě pracovníka odpovědného za projektovou činnost,

d) seznam vedoucích technických pracovníků s uvedením jejich kvalifikace, praxe a významných prací, jejichž jsou zpracovateli,

e) plánovaný počet pracovníků projektové organizace celkem a v členění podle jejich odborného zaměření, 6) u organizací s jinou hlavní činností než projektovou se uvede předpokládaný počet pracovníků samostatného projektového útvaru, popřípadě počet pracovníků, kteří se budou zabývat projektovou činností a v členění podle jejich odborného zaměření, 6)

f) jak splňuje podmínky v § 2 odst. 2, popřípadě do kdy tyto podmínky splní,

g) termín zahájení činnosti.

(2) Organizaci s jinou hlavní činností než projektovou může být uděleno oprávnění jen v tomto rozsahu:

a) stavebníku (investoru) 7) k vypracování projektové dokumentace pro vlastní investiční výstavbu a opravy vlastních staveb, popřípadě pro investiční výstavbu a opravy staveb v rámci výrobní hospodářské jednotky, jejíž je součástí,

b) dodavatelské organizaci 8) k vypracování částí úvodních projektů pro generálního projektanta a prováděcích projektů v rozsahu její dodávky, 9)

c) dodavatelské organizaci, která může být generálním projektantem, 10) k vypracování projektové dokumentace na stavby vymezené v oprávnění k projektové činnosti nebo zvláště určené federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj,

d) ostatním organizacím v rozsahu stanoveném ústředním orgánem příslušným k udělení oprávnění.

(3) Orgán příslušný k udělení oprávnění, je-li jím federální orgán, si před rozhodnutím vyžádá stanovisko federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, je-li jím orgán republiky, stanovisko ministerstva výstavby a techniky České socialistické republiky nebo ministerstva výstavby a techniky Slovenské socialistické republiky (dále jen "ministerstvo výstavby a techniky republiky"). Ve stanovisku se posuzuje účelnost udělení žádaného oprávnění zejména z hlediska využití a rozvoje projektových kapacit a z hlediska vztahů na státní plán projektových prací.

(4) V rozhodnutí o udělení oprávnění se vymezí jeho rozsah, popřípadě omezí objem projektových prací pro jednotlivou stavbu (zakázku) nebo projektová činnost se vymezí účelově tak, aby odpovídala odbornému zaměření organizace.

(5) Orgán, který udělil oprávnění, zašle jeho stejnopis příslušnému statistickému orgánu a federálnímu ministerstvu pro technický a investiční rozvoj. Jestliže oprávnění udělil orgán republiky, zašle jeho stejnopis také ministerstvu výstavby a techniky republiky.

(6) Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj a ministerstva výstavby a techniky republiky vedou evidenci jimi vydaných oprávnění i oprávnění, jejichž vydání jim bylo oznámeno.

§ 4

Povinnosti organizace

Organizace jsou povinny dodržovat podmínky, za nichž bylo uděleno oprávnění, a oznamovat orgánům příslušným k udělení oprávnění, jakož i federálnímu ministerstvu pro technický a investiční rozvoj, popřípadě ministerstvu výstavby a techniky republiky všechny změny ve stanovených podmínkách, k nimž došlo po udělení oprávnění.

§ 5

Změny, omezení a odnětí oprávnění

(1) Orgán, který udělil oprávnění, kontroluje dodržování podmínek, za nichž bylo oprávnění uděleno; zjistí-li, že organizace nedodržuje tyto podmínky nebo jsou-li pro to jiné závažné důvody, může jí stanovit další podmínky nebo oprávnění změnit, omezit, popřípadě odnít. Přitom postupuje obdobně podle § 3 odst. 3.

(2) Změny, omezení a odnětí oprávnění se oznamují obdobně jako udělení oprávnění (§ 3 odst. 5).

(3) Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj a ministerstva výstavby a techniky republik mohou provádět kontrolu dodržování podmínek oprávnění, a to i těch oprávnění, jejichž vydání jim nebylo oznámeno; zjištěné závady a opatření k jejich odstranění projednají s orgánem, který udělil oprávnění.

(4) Nedokončené práce, na jejichž provedení byly uzavřeny hospodářské smlouvy do doby změny, omezení nebo odnětí oprávnění, mohou být dokončeny podle těchto smluv, pokud orgán příslušný k udělení oprávnění nerozhodne jinak.

§ 6

Provádění projektové činnosti

(1) Organizace oprávněné k projektové činnosti provádějí tuto činnost především pracovníky v pracovním poměru. Jen výjimečně k zabezpečení neodkladných, mimořádných nebo speciálních dílčích projektových prací, které není možno zajistit pracovníky v pracovním poměru nebo u jiné oprávněné organizace, mohou organizace uzavírat o jejich provedení také dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dohody o provedení práce, popřípadě dohody o pracovní činnosti) s projektanty.

(2) Dohodu o práci konané mimo pracovní poměr (dohodu o provedení práce, popřípadě dohodu o pracovní činnosti) může organizace uzavřít, jsou-li splněny podmínky stanovené v § 232 a násl. zákoníku práce a jestliže projektant splňuje kvalifikační předpoklady stanovené pro odpovídající funkci ve mzdovém předpisu. Povolení podle § 7 a násl. této vyhlášky není přitom třeba.

(3) Za práce provedené na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr přísluší projektantu odměna odpovídající mzdovému předpisu, který platí pro odměňování stejných nebo obdobných prací v pracovním poměru, pokud výše odměny není stanovena zvláštním předpisem.

Povolování projektové činnosti občanům

§ 7

Zpracování projektové dokumentace občany

(1) Občané jako projektanti jednotlivci (dále jen "projektanti jednotlivci") mohou zpracovávat projektovou dokumentaci určenou pro účely vydání stavebního povolení, bylo-li jim vydáno povolení podle § 8 a jde-li o stavbu:

a) jejímiž stavebníky jsou občané, jestliže odborný odhad stavebního nákladu nepřesahuje Kčs 500 000,-,

b) prováděnou národním výborem občanskou svépomocí, jestliže propočtové náklady stavby 11) nepřesahují 2 000 000,- Kčs,

c) prováděnou stavebním bytovým družstvem, popřípadě družstvem pro výstavbu rodinných domků, jestliže rozpočtový náklad stavby 11) nepřesahuje Kčs 500 000,-. Zpracovává-li projektovou dokumentaci pro bytovou výstavbu stavebního bytového družstva, popřípadě družstva pro výstavbu rodinných domků jeho člen nebo několik projektantů jednotlivců, z nichž alespoň jeden je členem tohoto družstva a v projektované stavbě je řešena pro tohoto člena družstva potřeba bydlení, činí tato hranice Kčs 4 000 000,-.

(2) Je-li stavebníkem občan, uzavírá s projektantem jednotlivcem smlouvu o občanské výpomoci. 12) Je-li stavebníkem organizace, uzavírá s projektantem jednotlivcem dohodu o práci konané mimo pracovní poměr (dohodu o provedení práce, popřípadě dohodu o pracovní činnosti) za podmínek stanovených v § 232 až 238 zákoníku práce. Projektant jednotlivec je na žádost stavebníka povinen současně se zavázat k výkonu autorského dozoru. 13)

(3) Jestliže na projektové dokumentaci stavby má pracovat několik projektantů jednotlivců, uzavře stavebník s každým z nich smlouvu o občanské výpomoci, popřípadě dohodu o práci konané mimo pracovní poměr a s jedním z nich sjedná v rámci této smlouvy nebo dohody ujednání o koordinaci prací zúčastněných projektantů. Každý z těchto projektantů jednotlivců musí mít samostatné povolení podle § 8.

§ 8

(1) Povolení ke zpracování projektové dokumentace (dále jen "povolení") vždy jen na určitou stavbu vydá projektantovi jednotlivci na jeho žádost stavební úřad příslušný pro vydání stavebního povolení této stavby. 14) Žadatel v žádosti uvede, kolik povolení a v jakých nákladech projektovaných staveb obdržel v průběhu kalendářního roku (§ 9).

(2) Podmínkou pro vydání povolení je, že projektant jednotlivec

a) má vysokoškolské vzdělání příslušného směru a nejméně 5 roků odborné praxe, při které se vyžaduje znalost projektování příslušného směru, nebo má úplné střední odborné vzdělání příslušného směru a nejméně 10 roků praxe, při které se vyžaduje znalost projektování příslušného směru; povolení může být výjimečně dáno i projektantovi, který má nižší odborné vzdělání, nejméně 12 let praxe a jehož pracovní výsledky mají trvale vysokou úroveň;

b) je zaměstnán v pracovním poměru na plnou stanovenou týdenní pracovní dobu a má předchozí písemný souhlas organizace, u níž tento pracovní poměr trvá, k provedení prací uvedených v odstavci 1. Souhlas k provedení prací může dát organizace jen pracovníkovi, kterého pokládá za odborně způsobilého tyto práce provádět; souhlas lze udělit pouze na rozsah prací, který je projektant jednotlivec schopen vzhledem ke své kvalifikaci zvládnout sám. Podmínka zaměstnání v pracovním poměru se nevyžaduje u důchodců a žen trvale pečujících o dítě v předškolním věku.

(3) Projektant jednotlivec může vypracovávat projektovou dokumentaci pro vlastní stavbu jen splňuje-li podmínky uvedené v odstavci 2 písm. a) a má povolení.

(4) Stavební úřad nevydá povolení, je-li mu známo, že dosavadní pracovní výsledky žadatele v projektování neposkytují záruku požadované kvality díla nebo jestliže projektant jednotlivec by překročil částku stanovenou v § 9, anebo jestliže zpracování projektové dokumentace projektantem jednotlivcem není odůvodněno společenskou potřebou.

(5) Za vydání povolení zaplatí projektant jednotlivec stavebnímu úřadu poplatek podle předpisů o správních poplatcích.

(6) Stejnopis povolení zasílá stavební úřad příslušné finanční správě a pro účely evidence též okresnímu (obvodnímu) národnímu výboru příslušnému podle místa bydliště projektanta jednotlivce.

§ 9

Nejvyšší počet povolení

V průběhu kalendářního roku je možno projektantu jednotlivci vydat jen tolik povolení, aby součet cen projektové dokumentace jím zpracované nepřekročil celkem Kčs 50 000,-.

§ 10

Posouzení projektové dokumentace

(1) Jde-li o stavbu, kde je nutno řešit složitější územně technické nebo architektonické podmínky, anebo o stavbu zvláštního společenského významu, může stavební úřad při vydání povolení stanovit, že projektová dokumentace musí být před jejím předáním stavebníkovi posouzena, jak těmto podmínkám nebo významu vyhovuje.

(2) Posouzení podle odstavce 1 si vyžádá projektant jednotlivec u projektové organizace příslušné podle místa stavby nebo druhu stavby, popřípadě určené stavebním úřadem.

(3) Za posouzení zaplatí projektant jednotlivec 10 % z ceny projektové dokumentace, vypočtené podle § 11 odst. 2.

§ 11zrušeno

§ 12

Evidence vydaných povolení

Stavební úřady vedou evidenci povolení vydaných projektantům jednotlivcům (§ 8).


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 13

(1) Organizace, kterým bylo uděleno oprávnění podle dosavadních předpisů, jsou povinny do tří měsíců od účinnosti této vyhlášky oznámit orgánům příslušným k udělení oprávnění, do jaké míry splňují podmínky této vyhlášky. Pokud organizace nepředloží v uvedené lhůtě toto oznámení, nesmějí se po uplynutí lhůty zavazovat k další projektové činnosti.

(2) Orgány uvedené v odstavci 1 přezkoumají předložené oznámení a rozhodnou, zda oprávnění bude ponecháno v platnosti, změněno nebo odňato.

(3) Nedokončené práce, na jejichž provedení byly uzavřeny hospodářské smlouvy do uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1, popřípadě do doby přezkoumání oznámení, mohou být dokončeny podle uzavřených hospodářských smluv, pokud orgán příslušný k udělení oprávnění nerozhodne jinak.

§ 14

Výjimky z ustanovení této vyhlášky povoluje na návrh orgánu příslušného k udělení oprávnění, je-li jím federální orgán, federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj, je-li jím orgán republiky nebo jde-li o projektanty jednotlivce, ministerstvo výstavby a techniky republiky.

§ 15

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1976.


První náměstek ministra:

Ing. Gábel v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 a 8 zákona.

2) § 55 odst. 1 zákona, vyhláška č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhláška č. 79/1973 Sb., o experimentálním ověřování ve výstavbě.

3) Vyhláška č. 75/1971 Sb., o typizaci ve výstavbě.

4) § 43 zákona.

5) Vyhláška č. 163/1973 Sb.

6) V členění na urbanisty, architekty, projektanty pozemních staveb, inženýrských staveb, vodohospodářských staveb, zdravotnické techniky, elektrotechniky, strojaře, technology, geodety, geology, rozpočtáře apod.

7) § 3 odst. 2 vyhlášky č. 163/1973 Sb.

8) § 3 odst. 3 vyhlášky č. 163/1973 Sb.

9) § 26 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 163/1973 Sb.

10) § 3 odst. 5 vyhlášky č. 163/1973 Sb.

11) § 45 vyhlášky č. 163/1973 Sb. - hlava II. až VIII. propočtu.

12) § 384 a další občanského zákoníku.

13) Obdobně podle § 68 vyhlášky č. 163/1973 Sb. přiměřeně k rozsahu stavby.

14) § 140 zákona.

Přesunout nahoru