Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 87/1976 Sb.Vyhláška FMTIR o informacích o výrobcích pro stavební části staveb

Částka 17/1976
Platnost od 06.08.1976
Účinnost od 01.10.1976
Zrušeno k 01.07.1992 (262/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

87

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj

ze dne 26. července 1976

o informacích o výrobcích pro stavební části staveb

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj stanoví podle § 130 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v dohodě s ministerstvem výstavby a techniky České socialistické republiky, ministerstvem výstavby a techniky Slovenské socialistické republiky a Federálním statistickým úřadem:


§ 1

Základní ustanovení

(1) Informace o výrobcích pro stavební části staveb 1) (dále jen "výrobky") jsou součástí soustavy vybraných informací pro výstavbu; publikují se v katalogu výrobků, který tvoří samostatný informační blok Československého katalogu pro výstavbu, vydávaného Československým střediskem výstavby a architektury, Praha (dále jen "Středisko").

(2) Informace o výrobcích obsahují základní údaje o jednotlivých výrobcích a o organizacích, které je vyrábějí, dovážejí nebo dodávají.

(3) Informace o výrobcích poskytují Středisku organizace, které je vyrábějí nebo dovážejí (dále jen "výrobci a dovozci") a doplňují se informacemi získanými od jiných organizací a orgánů.

(4) Informacemi o výrobcích jsou též osvědčení o vhodnosti nových výrobků pro stavební části staveb vydávaná a zasílaná státními zkušebnami Středisku k publikaci v katalogu výrobků. 2)

§ 2

Povinnosti vydavatele katalogu výrobků

(1) Středisko, jako vydavatel katalogu výrobků shromažďuje, zpracovává, vyhodnocuje a rozšiřuje informace o výrobcích. K tomu účelu zejména

a) provádí výběr výrobků a údaje o nich pro zařazení do katalogu výrobků, určuje formu a obsah katalogových listů a podkladů pro jejich zpracování;

b) zpracovává, třídí a rediguje katalogové listy,

c) publikuje v katalogu výrobků vybrané informace a údaje o výrobcích, osvědčení vhodnosti výrobků a doklady (oznámení) o zrušení těchto osvědčení.

(2) Výběr výrobků pro zařazení do katalogu výrobků se řídí zejména šíří jejich použitelnosti, významem a užitečností informací o nich pro účastníky výstavby.

(3) Výběr údajů o jednotlivém výrobku pro zařazení do katalogu výrobků se provádí zejména podle toho, zda údaje

a) poskytují podklad k posouzení vhodnosti výrobků pro určité použití,

b) obsahují informace a podklady pro zpracování přípravné a projektové dokumentace,

c) jsou vhodné pro publikaci jako projektové podklady.

§ 3

Povinnosti výrobců a dovozců

(1) Výrobci a dovozci jsou povinni Středisku pro katalog výrobků

a) poskytovat každoročně k 1. říjnu údaje o tom, jaký sortiment budou v následujícím roce dodávat a jaké jeho změny (proti předcházejícímu roku - v průběhu roku) se předpokládají,

b) zpracovávat údaje o jednotlivých výrobcích vybraných pro zařazení do katalogu výrobků jako podklady pro katalogové listy v rozsahu a formě určené Střediskem a předat je alespoň 30 dnů před uvedením výrobku do oběhu,

c) oznamovat neprodleně všechny změny údajů o svých výrobcích publikovaných v katalogu výrobků.

(2) Výrobci a dovozci odpovídají za věcnou správnost a aktuálnost údajů zasílaných k publikaci v katalogu výrobků.


§ 4

Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Výrobci a dovozci zašlou Středisku údaje o svém současném sortimentu výrobků 3) do 2 měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky.

(2) Středisko provede výběr výrobků pro zařazení do katalogu výrobků a vyžádá si údaje o jednotlivých vybraných výrobcích do 2 měsíců po obdržení údajů zaslaných podle předchozího odstavce.

(3) Výrobci a dovozci zpracují a předají Středisku údaje o jednotlivých vybraných výrobcích v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 4 měsíců od jejich vyžádání.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1976.


První náměstek ministra:

Ing. Gábel v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 34 vyhlášky č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb.

2) § 5 odst. 2 vyhlášky č. 86/1976 Sb., o osvědčování vhodnosti výrobků pro stavební části staveb.

3) Tiskopis pro oznámení údajů vydává Československé středisko výstavby a architektury, Praha.

Přesunout nahoru