Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 82/1976 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly

Částka 16/1976
Platnost od 19.07.1976
Účinnost od 01.09.1976
Zrušeno k 01.01.2002 (254/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

82

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

ze dne 16. července 1976 Sb.

o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky v dohodě s federálním ministerstvem dopravy a s dotčenými ústředními orgány státní správy stanoví podle § 6 odst. 4 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon):


§ 1

Tato vyhláška upravuje v zájmu ochrany čistoty vod a zajištění péče o hromadnou rekreaci pracujících užívání některých povrchových vod k plavbě motorovými plavidly se spalovacími motory (dále jen "motorová plavidla").

§ 2

Zákaz plavby motorových plavidel

Zakazuje se plavba motorových plavidel na vodárenských tocích, 1) na úsecích toků a na nádržích nacházejících se v ochranných pásmech, 2) na vodních nádržích vybudovaných po 31. 12. 1975 a na povrchových vodách uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky.

§ 3

Omezení plavby motorových plavidel

Na povrchových vodách uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky zakazuje se plavba motorových plavidel ve dnech pracovního klidu; omezení v pracovních dnech stanoví okresní národní výbory v dohodě s krajským národním výborem a pro povrchové vody vodohospodářských děl v působnosti krajských národních výborů tyto národní výbory. 3)

§ 4

Stanoviště motorových letadel

(1) Motorová plavidla mohou mít svá stanoviště jen na místech k tomu určených. Stanoviště a nejvyšší přípustný počet motorových lodí na nich určuje Státní plavební správa ve spolupráci se správcem vodního toku a příslušným okresním národním výborem. 4) Povolená stanoviště musí být označena plavebními znaky. 5)

(2) Motorová plavidla na stanovištích musí být bezpečně uvázána. Zakazuje se vyvazovat motorová plavidla za stromy, poškozovat břehové porosty, břehy a jejich opevnění. Způsob vyvazování stanoví pro každé stanoviště Státní plavební správa. Zakazuje se budování pevných lávek a plovoucích ježků mimo vyznačená stanoviště a přistávání motorových plavidel u břehů určených k hromadné rekreaci. 5)

(3) Na dobu od 1. listopadu do 31. března musí být všechna motorová plavidla odklizena z vodní hladiny a vytažena na břeh nad kótu nejvyššího vzdutí nebo přemístěna na místo vhodné pro přezimování.

§ 5

(1) Ustanovení § 2 a 3 se nevztahují na plavbu:

a) plavidel federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, ministerstva vnitra České socialistické republiky, Státní plavební správy, požární ochrany a správců toků, pokud jsou použita ke služebnímu účelu,

b) plavidel použitých v souvislosti s údržbou vodních toků, výstavbou, opravami a údržbou staveb ve vodních tocích včetně staveb při vodních tocích a s prováděním měření na vodních tocích,

c) plavidel použitých k nutnému zajištění zdravotní služby a při ochraně před povodní.

d) plavidel veřejné lodní dopravy, včetně přívozních6) pokud se nejedná o plavbu na vodárenských tocích, vodárenských nádržích a úsecích toků a nádrží v I. ochranných pásmech, nebo pokud ji vodohospodářský orgán neomezí nebo nezakáže i ve II. a III. ochranných pásmech.

(2) S výjimkou vodárenských toků, úseků toků a nádrží nacházejících se v ochranných pásmech nevztahují se ustanovení § 2 a 3 na plavbu:

b) plavidel použitých při těžbě písku a štěrku a jejich přepravě,

c) plavidel použitých k veřejnému zásobování,

d) plavidel státního rybářství použitých při plnění úkolů vyplývajících z hospodářského plánu,

e) plavidel plavčíků při výkonu dozoru na místech vyhrazených pro vodní rekreaci,

f) plavidel přemísťovaných podle § 4 odst. 3 této vyhlášky,

g) plavidel havarovaných, která jsou přepravována na místo, kde je možno provést jejich opravu a zajištění.

§ 6

(1) Okresní národní výbor v dohodě s krajským národním výborem a krajský národní výbor pro povrchové vody vodohospodářského díla v jeho působnosti, mohou povolit z ustanovení této vyhlášky výjimky pro vodní lyžování, organizované tělovýchovné a sportovní akce, popřípadě z jiných závažných důvodů, v prostorech a době, které stanoví v dohodě se Státní plavební správou a správcem vodního toku; mohou také ve zvláště odůvodněných případech povolit na přechodnou dobu, nejpozději však do 31. 12. 1977, výjimky z ostatních ustanovení této vyhlášky, popřípadě do stejné lhůty nechat v platnosti dosavadní úpravu užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly.

(2) Výjimky podle odst. 1 nelze povolovat pro plavbu na vodárenských tocích, úsecích toků a nádržích nacházejících se v ochranných pásmech a na vodních nádržích vybudovaných po 31. 12. 1975.

§ 7

Ustanoveními této vyhlášky nejsou dotčeny předpisy na ochranu vod, popřípadě předpisy péče o zdraví lidu.


§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1976.


Ministr:

Ing. Hruzík v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 28/1975 Sb., kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků.

2) § 19 zákona č. 138/1973 Sb. , o vodách (vodní zákon).

3) § 2 a § 4 odst. 1 písmena d) zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství.

4) § 1 odst. 2 písm. ch) vyhlášky č. 137/1974 Sb. , o vnitrozemské plavbě.

5) Vyhláška č. 155/1973 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách.

6) § 7 zákona č. 26/1964 Sb. , o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb.


Příloha 1

Seznam povrchových vod, na kterých se zakazuje plavba motorových plavidel

1. Název nádrže nebo úseku tokuTokKraj
HostivařBotič00
hl. m. Praha
DžbánLitovický potok
LázLitavka01
Středočeský
PilskáPilský potok
ObecniceObecnický potok
ZáskalskáČervený potok
SuchomastskáSuchomastský potok
Vrané nad VltavouVltava
StěchoviceVltava
SlapyVltava
Kamýk nad VltavouVltava
OrlíkVltava
OrlíkVltava02
Jihočeský
LipnoVltava
JordánKošínský potok
KarhofStudenský potok
Mariánské LázněÚšovický potok03
Západočeský
BřezováTeplá
České údolíRadbuza
SkalkaOhře
JeseniceOdrava
KlabavaKlabava
LesíkNejdecký potok (Rodišovka)
TatroviceChodovský potok
Dřínovská nádržBílina04
Severočeský
JezeříVesnický potok
Jiřetínská nádržJiřetínský potok
KamenickáKamenička
Otvická nádrž
HamryChrudimka05
Východočeský
Seč IChrudimka
KřižanoviceChrudimka
Seč II PadrtyChrudimka
PastvinyDivoká Orlice
Albrechtice - ústí do LabeSpojená Orlice
Nemešice - ústí do LabeChrudimka
RozkošRozkošský potok
MostištěOslava06
Jihomoravský
PístovKoželužský potok
PlumlovHloučela
VranovDyje
ZnojmoDyje
LuhačoviceLuhačovický potok
OleksoviceSkalická
BrněnskáSvratka
JevišoviceJevišovka
Ostrožská Nové Ves(štěrkoviště)
Kvasice(štěrkoviště)
Horní BečvaRožnovská Bečva07
Severomoravský
BaškaBaštice
OlešnáOlešná
TěrlickoStonávka
ŽermaniceLučina
BystřičkaBystřička
Mohelnice(štěrkoviště)
BušínovJahodný potok
2. Vodní tokyúsek
LabeLabská - Hradec Králové
JizeraPříšovice - Benátky nad Jizerou
Vltavapramen - České Budějovice
Ohře
Otava
Nežárka (včetně Kameničky
a Žírovničky)
Lužnicepramen - Bechyně
Blaníce (přítok Otavy)
BerounkaPlzeň - Jez v Berouně
SázavaSoběšín - ústí do Vltavy
3. Rybníky
a) rybníky, na nichž je prováděno řádné rybářské hospodaření,7)
b) dále tyto rybníky:
NázevKrajOkres
Olšanský rybník00
hl. m. Praha
Šeberák
Jarkovický01
Středočeský
Benešov
KonopišťskýBenešov
LibohošťskýBenešov
PapírníkBenešov
Pilský (Jetřichovice)Benešov
SvárovBenešov
MoustranskýBeroun
ProstředníBeroun
Cukrovarský KlobukyKladno
TuryňskýKladno
Velký (Nový) rybník BilichovKladno
JevanskýKolín
MlýnskýKolín
PodviňákKolín
StrašíkKolín
Tři DvoryKolín
VyžlovákKolín
KatlovKutná Hora
StarýKutná Hora
VelkýKutná Hora
VidlákKutná Hora
ZbýšovskýKutná Hora
DrhlenskýMladá Boleslav
HavránekMladá Boleslav
KomárovskýMladá Boleslav
Obora mlýnskýMladá Boleslav
JivákNymburk
ŠtiřínPraha-východ
BřevskýPraha-západ
MarkvartPraha-západ
NovýPříbram
PapežPříbram
SadonickýPříbram
VysokopeckýPříbram
Velký rybník JeseniceRakovník
Bezdrev02
Jihočeský
České Budějovice
DehtářČeské Budějovice
LindaČeské Budějovice
SpolskýČeské Budějovice
ŠtílecČeské Budějovice
CikánČeský Krumlov
Kleňský velkýČeský Krumlov
KremžskýČeský Krumlov
ZáhorovickýČeský Krumlov
HejtmanJindřichův Hradec
KomorníkJindřichův Hradec
MutinaJindřichův Hradec
Nový LipnickýJindřichův Hradec
OsikaJindřichův Hradec
OtínskýJindřichův Hradec
PěněnskýJindřichův Hradec
RatmírovskýJindřichův Hradec
StaňkovskýJindřichův Hradec
SvětJindřichův Hradec
Zvůle velkáJindřichův Hradec
Žipažský horníJindřichův Hradec
BudínPelhřimov
HejlovskýPelhřimov
JežkoyPelhřimov
KalichPelhřimov
SamsonPelhřimov
StrážPelhřimov
TuksaPelhřimov
Velký HrbovskýPrachatice
Horní zástavaStrakonice
MilavaStrakonice
VelkoholskýStrakonice
KozákTábor
RytířTábor
SudoměřickýTábor
TáborskýTábor
Babylonský03
Západočeský
Domažlice
ČernýDomažlice
Velký knížecíCheb
BetlémKarlovy Vary
DépoltovickýKarlovy Vary
NovorolskýKarlovy Vary
SladovýKarlovy Vary
VelkýKarlovy Vary
ValchaKlatovy
Velký (Bolevecký)Plzeň-město
Kostelský (Vrtišský)Plzeň-jih
Labuť (Žinkovský)Plzeň-jih
MerklínskýPlzeň-jih
Vísecký (Hamr)Plzeň-sever
BoreckýRokycany
HoloubkovskýRokycany
Dlouhý (Bonětický)Tachov
Labuť (Novomlýnský)Tachov
RegentTachov
Sycherák (Jistý)Tachov
VíchovskýTachov
Hamerský04
Severočeský
Česká Lípa
HolanskýČeská Lípa
KoňskýČeská Lípa
Máchovo jezeroČeská Lípa
Nohavice VelkáČeská Lípa
ChmelařLitoměřice
Kamencové jezeroChomutov
Januš 05
Východočeský
Havlíčkův Brod
Reka Havlíčkův Brod
Jinolický Jičín
Brodský Náchod
Spinka Náchod
Buňkov Pardubice
Věžický Semily
Olšovec 06
Jihomoravský
Blansko
U Muchovy boudy Brno-město
Apollo (Mlýnský) Břeclav
Černý Jihlava
Hamerský Jihlava
Maršovický Jihlava
Pávovský Jihlava
Velký Pařezitý Jihlava
Medlov Zďár nad Sázavou
Velké Dářsko Zďár nad Sázavou
Pod hradský Prostějov
Petrův 07
Severomoravský
Bruntál
Pískovna Karviná
Nezmar Opava
Stříbrné jezero Opava
Štěpán Opava

7) Zákon č. 102/1963 Sb. , o rybářství.

Příloha 2

Seznam povrchových vod, na kterých se omezuje plavba motorových plavidel

Název nádrže nebo úseku toku Tok Kraj
Vltava na území hl. m. Prahy Vltava 00
hl. m. Praha
Jez v Berouně - ústí do Vltavy Berounka 01
Středočeský
Hracholusky Mže 03
Západočeský
Nechranice Ohře 04
Severočeský
Přesunout nahoru