Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 80/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Švýcarskou spolkovou radou o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě

Částka 16/1976
Platnost od 19.07.1976
Účinnost od 15.01.1976
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

80

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 27. března 1976

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Švýcarskou spolkovou radou o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě


Dne 17. prosince 1975 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Švýcarskou spolkovou radou o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě. Na základě svého článku 11 vstoupila Dohoda v platnost dnem 15. ledna 1976.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Federální ministerstvo zahraničních věcí oznamuje, že dne 6. února 1980 bylo výměnou nót mezi federálním ministerstvem zahraničních věcí a švýcarským velvyslanectvím v Praze sjednáno Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a Švýcarskou spolkovou radou o rozšíření provádění Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Švýcarskou spolkovou radou o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě, podepsané v Praze dne 12. prosince 1975, na Lichtenštejnské knížectví. Tímto se doplňuje vyhláška ministra zahraničních věcí č. 80/1976 Sb.


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a Švýcarskou spolkovou radou o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě

Vláda Československé socialistické republiky a Švýcarská spolková rada ve snaze ulehčit mezinárodní spolupráci v oblasti silniční osobní a nákladní dopravy mezi oběma státy a tranzitem jejich územím se dohodly takto:

Článek 1

Rozsah platnosti

Ustanovení této Dohody platí pro přepravy osob a nákladů po silnici, prováděné na vlastní účet nebo na cizí účet z území nebo na území jedné ze smluvních stran, jakož i tranzitem přes tato území vozidly, jež jsou připuštěna k provozu na území druhé smluvní strany.

Článek 2

Stanovení pojmů

1. Pojem "dopravní podnik" označuje fyzickou nebo právnickou osobu, která je oprávněna přepravovat buď v Československé socialistické republice nebo ve Švýcarsku osoby nebo náklady po silnici na vlastní účet nebo na cizí účet podle předpisů platných v těchto státech.

2. Pojem "vozidlo" označuje mechanicky poháněné silniční vozidlo, včetně přívěsu nebo návěsu k tomuto vozidlu přináležejícího, konstruované nebo zařízené pro přepravy osob nebo nákladů. Osobní vozidla nejvýše s devíti sedadly včetně sedadla řidiče nespadají pod tento pojem.

Článek 3

Přepravy cestujících

1. Přeprava cestujících je osvobozena od povolovacího řízení, přepravují-li se tytéž osoby stejným vozidlem a

a) jedná-li se o okružní jízdu, která začíná a končí na území smluvní strany, kde je vozidlo připuštěno k provozu, nebo

b) jedná-li se o jízdu, která začíná na území smluvní strany, kde je vozidlo připuštěno k provozu, a končí na území druhé smluvní strany, pokud se vozidlo vrací prázdné, nebo

c) jedná-li se o tranzitní jízdu, prováděnou jako okružní nebo příležitostná jízda.

2. Ve vozidle musí být seznam cestujících.

3. Pro všechny jízdy, které nejsou uvedeny v odstavci 1, se vyžaduje podle vnitrostátního právního řádu smluvních stran povolení nebo koncese.

Článek 4

Přepravy nákladů

1. Přeprava nákladů mezi územími obou smluvních stran nebo tranzitem územím druhé smluvní strany podléhá povolovacímu řízení.

2. Přepravy z území druhé smluvní strany do třetího státu nebo z třetího státu na území druhé smluvní strany jsou postaveny na roveň přepravám uvedeným v odstavci 1; povolení se však udělují jen v případě, kdy se projíždí územím smluvní strany, kde je vozidlo připuštěno k provozu.

3. Z povolovacího řízení jsou vyjmuty:

a) přepravy leteckých zásilek při odklonu leteckých služeb,

b) přepravy stěhovaných svršků,

c) přepravy předmětů pro veletrhy a výstavy,

d) přepravy uměleckých předmětů a uměleckých děl,

e) přepravy materiálu (včetně zvířat) pro artisty, zábavná vystoupení, cirkusové skupiny, revue a podobná vystoupení,

f) přepravy materiálu pro divadelní, hudební a sportovní představení (včetně přepravy závodních koní, závodních vozů a člunů),

g) přepravy poškozených vozidel,

h) přepravy živých zvířat (s výjimkou jatečného dobytka),

i) přepravy mrtvol,

j) přepravy k poskytnutí pomoci při katastrofách.

Článek 5

Vnitrostátní přepravy

Žádné ustanovení této Dohody nedává dopravním podnikům jedné smluvní strany právo přepravovat na území druhé smluvní strany jiné cestující kromě těch, kteří jsou přepravováni při určité jízdě, nebo provádět na území druhé smluvní strany vnitrostátní nákladní přepravy. Výjimku tvoří přepravy přechodně dováženého materiálu pro výstavy nebo jiné časově omezené podniky.

Článek 6

Použití vnitrostátního právního řádu

Pokud tato Dohoda nestanoví jinak, je pro dopravní podniky a řidiče vozidel na území druhé smluvní strany závazný právní řád platný na tomto území.

Článek 7

Clo

1. Pohonné hmoty, nacházející se v běžných nádržích přechodně dovážených vozidel, nepodléhají žádným dovozním poplatkům, dovozním zákazům a dovozním omezením.

2. Náhradní díly, které mají sloužit pro opravy dočasně dováženého vozidla, se připouštějí k dočasnému dovozu, přičemž jsou osvobozeny od dovozních poplatků, dovozních zákazů a dovozních omezení. Příslušné orgány smluvních stran mohou vystavit pro celní odbavení těchto náhradních dílů osvědčení pro dočasný dovoz. Nahražené díly musejí být vyvezeny, procleny nebo zničeny za dozoru celních orgánů.

Článek 8

Porušení dohody

1. Příslušný orgán jedné smluvní strany může dopravním podnikům druhé smluvní strany, které hrubě nebo opětovně porušily ustanovení této Dohody nebo předpisy o silniční dopravě anebo provozu, odepřít na určitou dobu vstup na své výsostné území; trestní postih podle vnitrostátního právního řádu zůstává nedotčen.

2. Příslušný orgán jedné smluvní strany, která učinila takové opatření nebo se dozvěděla o porušení, vyrozumí příslušný orgán druhé smluvní strany.

Článek 9

Příslušné orgány

Smluvní strany si vzájemně sdělí orgány, které jsou příslušné pro provádění této Dohody. Tyto orgány jsou vzájemně v přímém styku.

Článek 10

Smíšená komise

K projednávání otázek, které vyplynou z provádění této Dohody, bude zřízena Smíšená komise, složená ze zástupců příslušných orgánů obou smluvních stran.

Článek 11

Platnost dohody

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost, jakmile si smluvní strany vzájemně písemně oznámí, že byly splněny ústavněprávní předpoklady pro její platnost.

2. Dohoda platí jeden rok ode dne vstupu v platnost. Pokud ji nevypoví jedna ze smluvních stran tři měsíce před uplynutím doby platnosti, prodlužuje se její platnost vždy o další rok.

Na důkaz toho zmocněnci podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Praze dne 17. prosince 1975 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Vladimír Blažek v. r.

Za Švýcarskou spolkovou radu:

Jean-Denis Grandjean v. r.

Přesunout nahoru