Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 7/1976 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 48/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku

Částka 1/1976
Platnost od 09.02.1976
Účinnost od 01.04.1976
Zrušeno k 01.04.1983 (11/1983 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

7.

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí České socialistické republiky

ze dne 4. února 1976,

kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 48/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku

Ministerstvo financí České socialistické republiky stanoví podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. s platností pro pojištění u České státní pojišťovny:


Čl. I

Vyhláška č. 48/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku, se mění takto:

1. V § 10 se vypouštějí slova "nebo motorové vozidlo, které má přidělenou státní poznávací značku".

2. § 13 zní:

"§ 13

Povinností pojištěného podle § 357 občanského zákoníku je také

a) oznámit bezpečnostním orgánům pojistnou událost, která vznikla za okolnosti vzbuzující podezření z trestného činu nebo z pokusu o něj, byla-li způsobena škoda větší než 300 Kčs,

b) vyčkat s opravou věci poškozené pojistnou událostí nebo s odstraňováním zbytků věci takto zničené na pokyn pojišťovny, nejdéle však 3 dny po oznámení pojistné události pojišťovně, pokud z bezpečnostních, hygienických nebo jiných vážných důvodů není třeba s opravou nebo s odstraněním zbytků začít dříve."

3. § 22 se vypouští.

4. Nadpis nad § 23 zní:

"5. Pojištění pro případ poškození, zničení nebo odcizení motorového vozidla".

5. § 23 zní:

"§ 23

(1) Z pojištění pro případ poškození, zničení nebo odcizení motorového vozidla vzniká právo na plnění, jestliže

a) pojištěné motorové vozidlo (dále jen "vozidlo") bylo poškozeno nebo zničeno jakoukoli událostí nebo bylo odcizeno, a to i způsobem, který nemá znaky uvedené v § 20,

b) části vozidla nebo jeho obvyklá výbava byly poškozeny nebo zničeny jakoukoli událostí nebo byly z vozidla odcizeny části k němu připevněné nebo jeho obvyklá výbava v něm uzamčená.

(2) Byly-li poškozeny nebo zničeny pneumatiky nebo plné pryžové obruče vozidla anebo bylo-li poškozeno elektrické zařízení vozidla zkratem, vzniká právo na plnění, jen došlo-li

a) současně i k jinému poškození vozidla, za něž je pojišťovna povinna plnit,

b) k jejich poškození nebo zničení zásahem jiné osoby než pojištěného nebo řidiče."

6. V § 24 odst. 1 písm. a) se vypouštějí slova "anebo došlo-li k poškození elektrického zařízení vozidla zkratem".

7. § 35 zní:

"§ 35

Vzniklo-li právo na plnění z pojistné události, kterou bylo motorové vozidlo poškozeno tak, že přiměřené náklady na jeho opravu po odpočtu ceny zbytků nahrazovaných částí vozidla nepřevyšují cenu, kterou mělo vozidlo bezprostředně před pojistnou událostí, je pojišťovna povinna až do výše této ceny vyplatit částku odpovídající přiměřeným nákladům na jeho opravu, od které odečte cenu zbytků nahrazovaných částí vozidla a u pojištění vzniklých před 1. červencem 1967 též částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení nahrazovaných částí z doby před pojistnou událostí."

8. § 36 zní:

"§ 36

Bylo-li vozidlo poškozeno tak, že přiměřené náklady na jeho opravu po odpočtu ceny zbytků nahrazovaných částí vozidla převyšují cenu, kterou mělo vozidlo bezprostředně před pojistnou událostí, je pojišťovna povinna vyplatit částku ve výši této ceny, od které odečte cenu zbytků vozidla. Stejně je pojišťovna povinna plnit, bylo-li vozidlo odcizeno nebo zničeno."


Čl. II

Ustanoveními této vyhlášky se řídí i pojištění vzniklá před 1. dubnem 1976; vznik těchto pojištění, jakož i nároky z nich vzniklé před 1. dubnem 1976, se však řídí dosavadními předpisy.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1976.


Ministr:

Ing. Tlapák v. r.

Přesunout nahoru