Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 69/1976 Sb.Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1976 až 1980 (zákon o šestém pětiletém plánu)

Částka 14/1976
Platnost od 01.07.1976
Účinnost od 01.07.1976
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

69

ZÁKON

ze dne 22. června 1976

o státním plánu rozvoje národního hospodářství

Československé socialistické republiky na léta 1976 - 1980

(zákon o šestém pětiletém plánu)

Vycházejíc z dosažených výsledků rozvoje národního hospodářství a ze Směrnice XV. sjezdu Komunistické strany Československa pro hospodářský a sociální rozvoj Československé socialistické republiky v letech 1976 - 1980 usneslo se Federální shromáždění Československé socialistické republiky na tomto zákoně:


§ 1

Tento zákon stanoví základní cíl a hlavní úkoly státního plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1976 - 1980 (dále jen "šestý pětiletý plán") a podmínky pro jeho realizaci, které jsou závaznou směrnicí pro řídící činnost vlády Československé socialistické republiky, vlád republik, ústředních a jiných orgánů Československé socialistické republiky a republik a pro hospodářskou činnost socialistických organizací.

ČÁST PRVNÍ

Základní cíl a hlavní úkoly šestého pětiletého plánu

§ 2

Základním cílem šestého pětiletého plánu, vycházejícím z hospodářské a sociální politiky Komunistické strany Československa, je zajistit v souladu s prohlubováním socialistického způsobu života uspokojování rostoucích hmotných a duchovních potřeb obyvatelstva a další upevňování jeho životních a sociálních jistot na základě trvalého rozvoje a vysoké efektivnosti společenské výroby a kvality veškeré práce.

§ 3

K dosažení tohoto cíle a k posílení socialistického státu se stanoví tyto hlavní úkoly:

a) zabezpečit plynulý a proporcionální růst společenské výroby, umožňující krýt rostoucí potřeby společnosti především soustavným posilováním úlohy průmyslu, rozvojem zemědělské výroby a vzestupem stavební výroby a do roku 1980 zvýšit vytvořený národní důchod o více než 27 %,

b) zabezpečovat rozvoj národního hospodářství Československé socialistické republiky též jeho vyšším zapojením do mezinárodní socialistické ekonomické integrace,

c) zabezpečovat ve všech odvětvích národního hospodářství efektivní růst výroby a výkonů především růstem produktivity práce, zlepšováním kvality práce, účinnějším hospodařením a zhodnocováním všech druhů paliv a energie, materiálů a surovin, krmiv a potravin a rychlejším uplatňováním výsledků vědy a techniky v praxi; přírůstek národního důchodu krýt zhruba z 91 % růstem společenské produktivity práce,

d) využívat intenzívněji přírodního bohatství a zemědělského půdního fondu, zvyšovat jeho úrodnost a jeho ochranu; zajistit rozvoj vodních zdrojů,

e) věnovat trvalou péči životnímu prostředí, zejména ochraně přírody a ochraně vodních toků a ovzduší před znečištěním,

f) podstatně lépe využívat výrobně technickou základnu, zvýšit kvalitu, technickou úroveň a užitné vlastnosti produkce a zajistit vysoce účelné vynakládání prostředků na investiční činnost,

g) dosahovat předstihu tempa růstu obratu zahraničního obchodu před růstem národního důchodu a předstihu vývozu před dovozem,

h) zaměřit vědeckotechnický rozvoj a aplikaci výsledků vědy a techniky k řešení rozhodujících rozvojových záměrů,

i) orientovat hospodářský rozvoj České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky na řešení klíčových problémů dalšího proporcionálního rozvoje jednotné československé ekonomiky a růstu její efektivnosti; zabezpečit, aby do roku 1980 bylo dosaženo zvýšení vytvořeného společenského produktu v České socialistické republice o 25 % a ve Slovenské socialistické republice o 35 %,

j) rozvíjet a dále zdokonalovat řízení národního hospodářství tak, aby účinněji napomáhalo zvýšení efektivnosti rozvoje, aby k tomu mobilizovalo rezervy, podněcovalo růst produktivity práce, zvyšování kvality výroby, tvořivé síly a iniciativu pracujících.

§ 4

V rozvoji průmyslové výroby se stanoví:

a) zvýšit na základě využívání všech výrobních činitelů, především vybudované výrobně technické základny a pracovních sil, objem průmyslové výroby do roku 1980 nejméně o 33 %, a to v České socialistické republice o 29 % a ve Slovenské socialistické republice o více než 43 %,

b) zabezpečit v jednotlivých průmyslových odvětvích do roku 1980 růst vyjádřený zvýšením objemu hrubé výroby:

v palivech a energetice o 20 %
v hutnictví o 21 %
ve strojírenství o 50 %
v chemickém průmyslu o 37 %
ve spotřebním průmyslu o 24 %
ve výrobě stavebních hmot o 43 %
v potravinářském průmyslu o 20 %

c) prosazovat progresivní změny ve výrobě, a to hlavně cestou realizace rozvojových programů průmyslu; dále posílit úlohu strojírenství a chemie jako hlavních nositelů technického pokroku a rozvíjet výrobu špičkových strojů a zařízení,

d) dále rozvíjet těžbu a zpracování surovin domácího původu a využívání druhotných surovinových zdrojů.

§ 5

(1) V rozvoji zemědělské výroby se stanoví zabezpečit vzestup celkové zemědělské výroby ve srovnání s obdobím 1971 - 1975 o více než 14 %, a to v České socialistické republice o téměř 13 % a ve Slovenské socialistické republice o více než 18 %, s cílem postupně dosáhnout soběstačnosti ve výrobě zrnin.

(2) V rozvoji lesního hospodářství se stanoví zvýšit těžbu dřeva do roku 1980 o zhruba 6 %, pokračovat v racionalizaci celého výrobního procesu a zlepšit komplexní využití dřevní hmoty.

§ 6

(1) V rozvoji dopravy se stanoví zvýšit do roku 1980 přepravu zboží o 23 % a počet přepravených osob o více než 11 %, zajistit koordinovaný rozvoj jednotlivých druhů dopravy a komunikační sítě lepším využíváním dopravních prostředků a další rozvoj kontejnerového dopravního systému; v osobní dopravě zvyšovat bezpečnost a kulturu cestování.

(2) Ve spojích se stanoví pokračovat v automatizaci meziměstského telefonního provozu na celém území Československé socialistické republiky, uvést do provozu 470 tis. nových telefonních stanic a rozšiřovat vysílací a přenosovou síť druhého televizního programu.

§ 7

(1) Celkový rozsah investování se stanoví tak, aby podíl investic na užitém národním důchodu nepřekročil 33 %; přitom soustřeďovat kapacity stavebních organizací a dodávky technologického zařízení v požadované struktuře na stavby, aby zejména u rozhodujících investičních akcí bylo dosaženo plnění plánovaných úkolů v dokončování staveb a v uvádění kapacit do provozu ve stanovených termínech.

(2) Ve stavební výrobě se stanoví zvýšit objem stavebních prací do roku 1980 o 36 %, přitom v České socialistické republice o 33 % a ve Slovenské socialistické republice o 41 %.

§ 8

Ve vnějších ekonomických vztazích se stanoví:

a) zvýšit celkový obrat zahraničního obchodu o 33 % a zajistit, aby hlavním nositelem dynamiky vývozu byl vývoz strojů a zařízení,

b) intenzivněji zapojovat československou ekonomiku do mezinárodní dělby práce, zejména do mezinárodní socialistické ekonomické integrace a rozvíjet všestrannou hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci se socialistickými zeměmi, především se Svazem sovětských socialistických republik,

c) dále rozšiřovat vzájemně výhodné hospodářské vztahy s vyspělými kapitalistickými státy na dlouhodobém základě; přitom využívat výrobní a vědeckotechnické kooperace,

d) věnovat zvýšené úsilí rozšiřování dlouhodobých, stabilních a vzájemně výhodných hospodářských a vědeckotechnických vztahů s rozvojovými zeměmi.

§ 9

V rozvoji životní úrovně se stanoví:

a) dále všestranně rozvíjet dosažený stupeň hmotné spotřeby obyvatelstva, zlepšovat její skladbu a zvyšovat pohotovost a kvalitu služeb,

b) posilovat význam a vliv odměňování za práci jako základního principu rozdělování v socialistické společnosti; zvýšit reálné příjmy obyvatelstva zhruba o 25 %,

c) soustavně zlepšovat životní a pracovní prostředí a pracovní podmínky, především na základě komplexních programů péče o pracovníky,

d) postupně v souladu s dosaženými výsledky rozvoje hospodářství dále rozvíjet péči o rodiny s dětmi a o zabezpečení obyvatelstva ve stáří a nemoci,

e) v období let 1976 - 1980 vystavět ve všech formách výstavby 640 tis. bytů, a to v České socialistické republice 410 tis. a ve Slovenské socialistické republice 230 tis.; přitom zabezpečit komplexnost budovaných sídlišť výstavbou objektů technické a občanské vybavenosti,

f) ve zdravotnictví dále rozvíjet dosažený vysoký stupeň péče o zdraví obyvatelstva a vytvářet podmínky pro další zlepšování léčebné preventivní péče,

g) ve školství vytvářet předpoklady pro další zvyšování úrovně vzdělání a pro zdokonalování přípravy kvalifikovaných pracovníků,

h) zabezpečovat soustavný růst kulturní úrovně pracujících a zvyšovat úlohu kultury a umění při uspokojování duchovních potřeb obyvatelstva.

ČÁST DRUHÁ

Podmínky pro realizaci šestého pětiletého plánu

§ 10

(1) Vláda Československé socialistické republiky, vlády republik a všechny ústřední orgány státní správy odpovídají za zvýšení kvality a autority národohospodářských plánů jako základního nástroje řízení a za úroveň řídící a organizátorské práce na všech stupních řízení.

(2) Materiálně technické zásobování a dodavatelsko - odběratelské vztahy budou zdokonalovány prohloubením plánování, zvýšením odpovědnosti odvětvových ústředních orgánů a výrobních hospodářských jednotek za plynulé zásobování národního hospodářství výrobky svěřených oborů, stanovením zdůvodněných a neustále obnovovaných norem spotřeby a norem zásob, posilováním úlohy smluv k zabezpečení stabilizace dodavatelsko - odběratelských vztahů a racionalizací zásobovacích a odbytových cest.

(3) Orgány hospodářského řízení jsou povinny účinněji využívat mzdových, finančních a cenových nástrojů v souladu se záměry státních plánů rozvoje národního hospodářství při prosazování nejefektivnějších cest jejich realizace a orientovat je ke zvyšování množství a kvality společensky žádoucí produkce, na posilování kvalitativních stránek výroby a snižování její energetické a materiálové náročnosti, na rychlé rozšiřování poznatků vědeckotechnického pokroku, na rozvoj tvorby a realizace vynálezů a zlepšovacích návrhů, na dokonalejší využívání základních prostředků a zásob, na zvyšování efektivnosti zahraničního obchodu a ke stabilizaci pracovních sil; v jednotě s těmito nástroji uplatnit morální stimuly.

(4) Na všech stupních řízení bude důsledněji uplatňována kontrola plnění plánu.

§ 11

(1) K plnění cílů a úkolů šestého pětiletého plánu, k zajištění trvalého růstu efektivnosti národního hospodářství, jakož i k zabezpečování finanční, rozpočtové a měnové rovnováhy stanoví se povinnost účinněji působit na zajištění potřebné úrovně finančních zdrojů a prosazovat hospodárnost při vynakládání finančních a devizových prostředků.

(2) Státní rozpočty československé federace a státní rozpočty republik vycházejí ze základních cílů a úkolů šestého pětiletého plánu a pětiletých plánů republik, z rozpočtového výhledu Československé socialistické republiky a rozpočtových výhledů republik na léta 1976 - 1980 a ze záměrů finanční politiky stanovených vládou Československé socialistické republiky.

(3) Státní rozpočty československé federace a státní rozpočty republik jsou v zásadě vyrovnané.

(4) K zajištění vyrovnanosti státních rozpočtů republik se poskytují ze státního rozpočtu federace v návaznosti na úkoly prováděcích státních plánů Československé socialistické republiky a v souladu se zásadou hospodárnosti účelové a globální dotace do státních rozpočtů republik.

§ 12

Dosažení základního cíle a plnění úkolů šestého pětiletého plánu bude cílevědomě podporováno rozvojem tvořivých schopností lidí, jejich společenskou angažovaností, vysokou aktivitou, iniciativou a odpovědností v práci a organizováním dalšího rozmachu socialistického soutěžení v jeho nejrůznějších formách a rozvojem vynálezeckého a zlepšovatelského hnutí. Účast pracujících na tvorbě, realizaci a kontrole plnění hospodářských plánů a na řídící a kontrolní činnosti se dále prohloubí.


ČÁST TŘETÍ

Závěrečná ustanovení

§ 13

(1) Vláda Československé socialistické republiky zajistí vyjádření údajů stanovených tímto zákonem v nových velkoobchodních cenách vyhlášených k 1. lednu 1977.

(2) Vláda Československé socialistické republiky, popřípadě na základě jejího zmocnění vlády republik, mohou pro účely experimentálního ověřování nových prvků plánovitého řízení národního hospodářství povolit výjimky z ustanovení zákonů, upravujících řízení národního hospodářství.

§ 14

(1) Pokud není uvedeno jinak, jsou údaje o rozvoji národního hospodářství v tomto zákoně vyjádřeny porovnáním s úrovní dosaženou v roce 1975.

(2) Prováděcí státní plán Československé socialistické republiky na rok 1976, stanovený na základě zákona č. 141/1975 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1976, je prováděcím státním plánem k šestému pětiletému plánu.

§ 15

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Přesunout nahoru