Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 60/1976 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se vydávají zásady školení pracovníků o požární ochraně

Částka 13/1976
Platnost od 24.06.1976
Účinnost od 01.07.1976
Zrušeno k 01.07.1986 (133/1985 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

60

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra České socialistické republiky

ze dne 19. května 1976,

kterou se vydávají zásady školení pracovníků o požární ochraně

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky po dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně:


§ 1

Rozsah působnosti

(1) Vyhláška upravuje zásady školení o požární ochraně osob (dále jen školení), které jsou v pracovním, členském, učebním nebo jiném obdobném poměru k organizacím 1) provádějícím tato školení jako součást preventivních opatření ochrany před požáry.

(2) Školení v organizacích železniční, vodní a letecké dopravy, v organizacích lesního hospodářství, v útvarech a zařízeních Československé lidové armády, v útvarech Sboru národní bezpečnosti, ve vojskách ministerstva vnitra a v organizacích státní báňské správy se řídí zvláštními právními předpisy. 2)

(3) Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na školení pracovníků inspekcí požární ochrany národních výborů, příslušníků veřejných a závodních požárních útvarů, požárníků z povolání ve veřejných a závodních požárních sborech.

§ 2

Odpovědnost za školení

Za školení v organizacích odpovídá vedoucí organizace.

Stupně školení

§ 3

Školení prvního stupně

(1) Školení prvního stupně obsahuje výklad o základních povinnostech pracovníků při dodržování požárně bezpečnostních předpisů, výklad o požárním nebezpečí v organizaci a instruktáž o používání základních hasicích prostředků.

(2) Školení prvního stupně se zúčastňují

a) osoby, které jsou v pracovním, členském, učebním nebo jiném obdobném poměru k organizaci (dále jen "pracovníci");

b) studenti zařazení v organizacích, kde získávají odbornou praxi;

c) pracovníci, kteří nejsou uvedeni pod písm. a) a b) a v objektech organizací plní pracovní úkoly; obsah a rozsah školení prvního stupně těmto osobám organizace přiměřeně upraví.

Školení druhého stupně

§ 4

(1) Školení druhého stupně obsahuje podrobný výklad o požárním nebezpečí charakteristickém pro příslušné pracoviště (technologie výroby, skladování hořlavých látek apod.), o poplachových směrnicích, o požárním plánu a o požárním řádu organizace; z celkového rozsahu školení druhého stupně musí být jedna třetina zaměřena na praktický výcvik.

(2) Školení druhého stupně se zúčastňují

a) pracovníci, kteří absolvovali školení prvního stupně;

b) pracovníci, kteří přecházejí na jiné pracoviště nebo na jiný způsob práce, kde je tento stupeň školení vyžadován.

§ 5

Školení druhého stupně uskutečňuje organizace jednou za dva roky, pokud vedoucí organizace nebo nadřízený orgán s přihlédnutím ke zvýšenému požárnímu nebezpečí neurčí lhůtu kratší. Školení pracovníků pověřených zabezpečováním požární ochrany v organizacích v době, kdy se v nich nepracuje, se však uskutečňuje vždy nejméně jednou za rok.

Školení třetího stupně

§ 6

(1) Školení třetího stupně obsahuje podrobné seznámení se se systémem a řízením požární ochrany v organizaci, se základními znalostmi procesu hoření a hašení hořlavých látek a s obsahem příslušných státních technických a oborových norem.

(2) Školení třetího stupně se zúčastní

a) vedoucí organizací 3) a jejich zástupci;

b) ostatní vedoucí pracovníci organizace na všech stupních řízení a pracovníci, kteří vykonávají školení prvního a druhého stupně;

c) členové požárně technické komise, pracovníci na úseku požární prevence v organizacích; velitelé závodních požárních sborů se zúčastní školení, pokud nejsou požárníky z povolání;

d) pracovníci, kteří při výzkumu a vývoji výrobků nebo technologie odpovídají za protipožární opatření.

(3) Školení třetího stupně uskutečňuje organizace jednou za tři roky, pokud vedoucí organizace nebo nadřízený orgán neurčí lhůtu kratší.

§ 7

(1) Vědomosti získané na školení třetího stupně ověřuje odborná komise určená vedoucím organizace; u vedoucích pracovníků uvedených v § 6 odst. 2 písm. a) odborná komise nadřízeného orgánu. K úspěšnému absolvování školení třetího stupně vydá vedoucí organizace na návrh odborné komise osvědčení.

(2) Pracovníci uvedení v § 6 odst. 2, kteří při ověřování vědomostí neuspěli, jsou povinni podrobit se do tří měsíců novému ověření vědomostí.

Organizace školení

§ 8

Pro všechny stupně školení vypracuje organizace tematické plány a časový rozvrh školení , které vedoucí organizace projedná s nadřízeným orgánem a s příslušným národním výborem - inspekcí požární ochrany. Tematický plán a časový rozvrh školení vedoucích pracovníků uvedených v § 6 odst. 2 písm. a) projedná nadřízený orgán s krajským národním výborem - inspekcí požární ochrany (Národním výborem hl. m. Prahy - městskou inspekcí požární ochrany) podle sídla organizace.

§ 9

(1) Školení zabezpečuje organizace zpravidla svými pracovníky. Školení prvního a druhého stupně vykonávají pracovníci zabezpečující výkon požární ochrany v organizacích, vedoucí pracovníci nebo jiní pověření pracovníci, kteří úspěšně absolvovali školení třetího stupně.

(2) Školení třetího stupně vedoucích pracovníků uvedených v § 6 odst. 2 písm. a) zabezpečuje nadřízený orgán. U ostatních pracovníků zařazených do školení třetího stupně zabezpečuje toto školení organizace zpravidla svými odborně kvalifikovanými pracovníky v součinnosti s pracovníky zajišťujícími výkon požární ochrany v organizaci.

§ 10

O školení vede organizace dokumentaci. Dokumentaci o školení a o ověřování vědomostí pracovníků uvedených v § 6 odst. 2 písm. a) vede nadřízený orgán.


Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 11

Organizace spolupracují při školení s orgány Revolučního odborového hnutí, s e Svazem požární ochrany Československé socialistické republiky, popřípadě s dalšími společenskými organizacemi.

§ 12

(1) Školení prvního a druhého stupně u nově přijatých pracovníků a školení druhého stupně u pracovníků převáděných na jinou práci nebo pracoviště jsou organizace povinny zabezpečit před zařazením, případně před převedením pracovníka na jiné pracoviště.

(2) Školení třetího stupně u nově přijatých pracovníků nebo pracovníků zařazených do funkcí, kde je tento stupeň školení vyžadován, zabezpečí organizace do tří měsíců od přijetí nebo převedení pracovníka. U pracovníků uvedených v § 6 odst. 2 písm. a) zabezpečí školení v téže lhůtě nadřízený orgán.

(3) Školení druhého a třetího stupně podle této vyhlášky u osob, které jsou pracovníky k počátku účinnosti této vyhlášky, zabezpečí tato organizace nejpozději do jednoho roku od její účinnosti . Školení třetího stupně u pracovníků uvedených v § 6 odst. 2 písm. a) zabezpečí v téže lhůtě nadřízený orgán.

§ 13

Zvláštní předpisy, které upravují školení nebo ověřování vědomostí pracovníků o požární ochraně, touto vyhláškou nejsou dotčeny. 4)

§ 14

Zrušují se:

1. ustanovení § 8 vyhlášky ministra vnitra č. 169/1955 Ú. l., o zabezpečování a organizaci požární ochrany v závodech;

2. směrnice ministerstva vnitra ze dne 19. října 1959, č. j. PO-1638/1959, pro školení zaměstnanců závodů o požární ochraně, jejíž další platnost byla oznámena v částce č. 47/1967 Sb. (XVIII/9).

§ 15

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1976.


Ministr:

Ing. Jung v. r.

Poznámky pod čarou

1) Organizace ve smyslu tohoto předpisu jsou zejména organizace státní, družstevní a společenské, jakož i jiné organizace, útvary, včetně jejich organizačních svazků a složek.

2) § 9 zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně.

3) Viz § 21 zák . č. 109/1946 Sb., hosp. zákoníku, úplné znění č. 37/1971 Sb.

4) Např.:
- Směrnice min. vnitra ČSR č. 11/1972 Ústředního věstníku ČSR, o ochraně úrody před požáry (registrovaná ve Sbírce zákonů částka 14 z 12. 7. 1972, č. j. PO-2065/72 z 3. 7. 1972).
- ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro sváření a řezání kyslíkem
- ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro sváření elektrickým obloukem

Přesunout nahoru