Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 6/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o změnách a doplnění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968)

Částka 1/1976
Platnost od 09.02.1976
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

6

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 14. ledna 1976

o změnách a doplnění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968)


Na 44. zasedání Stálé komise RVHP pro zahraniční obchod v Moskvě byly dne 5. června 1975 sjednány změny a doplnění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968). Znění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci včetně těchto změn a doplnění se označuje zkráceně "VDP RVHP 1968/1975".

Federální shromáždění Československé socialistické republiky vyslovilo se změnami a doplněním Všeobecných podmínek souhlas a president Československé socialistické republiky je ratifikoval.

Změny a doplnění Všeobecných podmínek vstoupily pro Československou socialistickou republiku v platnost dnem 1. ledna 1976.

Všeobecnými podmínkami s těmito změnami a doplněním jsou dále vázány Bulharská lidová republika, Kubánská republika, Maďarská lidová republika, Mongolská lidová republika, Německá demokratická republika, Polská lidová republika, Rumunská socialistická republika a Svaz sovětských socialistických republik.


Český překlad změn a doplnění Všeobecných podmínek se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


ZMĚNY A DOPLNĚNÍ

Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968)

1. Název hlavy I se mění takto:

"Uzavírání, změna a zrušení smlouvy".

2. Hlava I se doplňuje paragrafem 2a tohoto znění:

"§ 2a

1. Smlouva může být změněna nebo zrušena dohodou stran.

2. Jednostranné odstoupení od smlouvy a jednostranné změnění smluvních podmínek není přípustné s výjimkou případů přímo stanovených v těchto Všeobecných dodacích podmínkách, dvoustranné dohodě nebo ve smlouvě."

3. Hlava III "Dodací lhůty" se doplňuje § 11a tohoto znění:

"§ 11a

1. Strany mohou uzavírat fixní obchody, tj. smlouvy, v nichž je přímo uvedeno nebo z jejichž obsahu jasně vyplývá, že při nedodržení dodací lhůty se automaticky ruší, nebo že kupující má právo bez odkladu od nich odstoupit.

2. U smluv uvedených v odstavci 1 tohoto paragrafu může prodávající uskutečnit dodávku po uplynutí dodací lhůty jen se souhlasem kupujícího."

4. § 31 odstavec 5 se upravuje takto:

"5. V případech předvídaných v odst. 2 tohoto paragrafu a rovněž v případech, kdy se prodávající zavázal odstranit vadu nebo vyměnit vadné zboží podle odst. 3 tohoto paragrafu, je kupující oprávněn, nemůže-li být zboží použito podle svého určení dokud není odstraněna vada, žádat od prodávajícího zaplacení penále způsobem a ve výši podle § 75 odst. 4."

5. Odstavec 4 § 44 se zrušuje.

6. § 58 se doplňuje touto větou:

"Případná škoda převyšující penále stanovené tímto paragrafem se nenahrazuje."

7. § 67 se doplňuje odstavcem 6 tohoto znění:

"6. Případná škoda převyšující penále stanovené tímto paragrafem se nenahrazuje."

8. Název hlavy XII se mění takto:

"Některá obecná ustanovení o odpovědnosti"

9. Hlava XII se doplňuje paragrafy 67a, 67b, 67c a 67d tohoto znění:

"§ 67a

1. Strany nesou hmotnou odpovědnost za nesplnění nebo nenáležité splnění závazků.

2. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, strana, která ke splnění svých smluvních závazků užila třetí osoby, odpovídá druhé smluvní straně za nesplnění nebo nenáležité splnění závazků touto třetí osobou jako za vlastní jednání.

§ 67b

1. Dlužník je povinen na žádost věřitele zaplatit penále za nesplnění nebo nenáležité splnění smluvních závazků, je-li takové penále stanoveno v těchto Všeobecných dodacích podmínkách, ve dvoustranné dohodě nebo ve smlouvě.

2. Právo věřitele na zaplacení penále vzniká samotnou skutečností nesplnění nebo nenáležitého splnění závazku dlužníkem.

3. Rozhodčí soud není oprávněn snížit penále, o jehož zaplacení je žádáno v souladu s těmito Všeobecnými dodacími podmínkami nebo dvoustrannou dohodou.

4. V případech, kdy úplné nebo částečné nesplnění závazků bylo důsledkem neposkytnutí nebo nenáležitého poskytnutí součinnosti věřitelem dlužníku ke splnění jeho závazku, nebo neoprávněným jednáním věřitele při plnění závazku, je rozhodčí soud oprávněn zcela nebo zčásti odmítnout uspokojení nároků věřitele na zaplacení penále podle toho, jaký vliv mělo neoprávněné jednání věřitele na splnění dlužníkova závazku.

§ 67c

V těch případech, kdy za nesplnění nebo nenáležité splnění závazku nestanoví tyto Všeobecné dodací podmínky, dvoustranná dohoda nebo smlouva penále, je dlužník povinen nahradit věřiteli způsobenou škodu.

§ 67d

1. V těch případech, kdy je přípustný nárok na náhradu škody, povinnost strany nahradit druhé straně škodu způsobenou nesplněním nebo nenáležitým splněním smluvních závazků vzniká, nastanou-li tyto okolnosti:

a) nesplnění nebo nenáležité splnění smluvního závazku;

b) vznikla-li v důsledku nesplnění nebo nenáležitého splnění smluvního závazku druhé straně hmotná škoda;

c) je-li mezi nesplněním nebo nenáležitým splněním smluvního závazku jednou smluvní stranou a vznikem hmotné škody druhé straně přímá příčinná souvislost;

d) jestliže dlužník nesplnění nebo nenáležité splnění závazku zavinil.

2. Při posuzování zavinění se za kritérium pokládá vynaložení péče obvyklé ve vztazích daného druhu.

3. Břemeno dokazování okolností uvedených pod písm. a), b) ac) odstavce 1 tohoto paragrafu a rovněž výše škody leží na věřiteli. Zavinění dlužníka se předpokládá.

4. Dlužník není povinen nahrazovat škodu, kterou mohl věřitel odvrátit, kdyby projevil péči obvyklou ve vztazích daného druhu.

5. Smluvní strany nemohou uplatňovat vzájemně jako náhradu škody částky penále, zaplacené jejich kontrahentům uvnitř státu podle národního zákonodárství nebo hospodářských smluv.

6. Nenahrazuje se nepřímá škoda."

10. § 68 se doplňuje odstavcem 4 tohoto znění:

"4. Důkazní břemeno vzniku okolností vylučujících odpovědnost dlužníka za nesplnění nebo nenáležité splnění závazků leží na dlužníkovi."

11. § 69 se doplňuje odstavcem 3 tohoto znění:

"3. Neoznámení nebo opožděné oznámení vzniku okolností osvobozujících od odpovědnosti stranou, které vznikla nemožnost splnění smluvních závazků, má za následek její povinnost k náhradě škody způsobené neoznámením nebo opožděným oznámením."

12. § 70 odstavec 4 se upravuje takto:

"4. Ustanovení tohoto paragrafu o prodloužení lhůty ke splnění smlouvy se nevztahují na fixní obchody."

13. První věta odstavce 4 § 75 se upravuje takto:

"4. V případech uvedených v odstavci 3 tohoto paragrafu je kupující oprávněn, nemůže-li být zboží použito podle svého určení dokud není odstraněna závada, žádat od prodávajícího zaplacení penále jako za prodlení v dodávce ve výši stanovené v § 83, počítáno od data ohlášení reklamace do dne odstranění vady nebo do data dodávky zboží poskytnutého za vadné."

14. § 77 se doplňuje a upravuje takto:

"§ 77

1. U fixních obchodů je prodávající povinen odstranit vadu nebo vyměnit vadné zboží v rámci dodací lhůty stanovené smlouvou. Nestane-li se tak, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy ihned po uplynutí dodací lhůty a žádat od prodávajícího penále podle § 86 nebo, není-li ve dvoustranné dohodě nebo ve smlouvě stanoveno jinak, žádat místo tohoto penále náhradu škody způsobené nesplněním smlouvy.

2. Souhlasí-li kupující s tím, aby prodávající odstranil vady zboží dodaného podle smlouvy o fixním obchodě po uplynutí dodací lhůty, je kupující oprávněn žádat od prodávajícího zaplacení penále jako za prodlení v dodávce podle § 31 odst. 5 (příp. § 75 odst. 4) od prvého dne po uplynutí dodací lhůty stanovené smlouvou o fixním obchodě."

15. § 83 odst. 2 se upravuje takto:

"2. Není-li ve dvoustranné dohodě nebo ve smlouvě stanoveno jinak, počítá se penále od prvého dne prodlení, a to v této výši:

v prvních 30 dnech - 0,05 % za každý den,

v dalších 30 dnech - 0,08 % za každý den,

v dalším - 0,12 % za každý den prodlení."

16. § 84 odst. 1 se doplňuje těmito větami:

"Následuje-li prodlení v dodání technické dokumentace za prodlením v dodávce strojů nebo zařízení, k nimž tato technická dokumentace patří, počítá se penále za prodlení v dodání technické dokumentace jako pokračování penále za prodlení v dodávce strojů a zařízení. Toto ustanovení platí i v případě, kdy prodlení v dodávce strojů nebo zařízení následuje za prodlením v dodání technické dokumentace."

17. § 86 se upravuje takto:

"1. Za nedodržení dodací lhůty u fixních obchodů platí prodávající kupujícímu penále ve výši 5 % z ceny nedodaného zboží, není-li ve dvoustranné dohodě nebo ve smlouvě stanovena jiná výše.

2. Není-li ve dvoustranné dohodě nebo ve smlouvě stanoveno jinak, má kupující právo při odstoupení od fixního obchodu za nedodržení dodací lhůty žádat od prodávajícího místo penále stanoveného v odstavci 1 tohoto paragrafu náhradu škody způsobené nesplněním smlouvy.

3. Souhlasí-li kupující u fixního obchodu s převzetím zboží bez ohledu na prodlení, penále podle odstavce 1 tohoto paragrafu mu nepřísluší. V takovém případě prodávající platí kupujícímu penále za každý den počítáno od prvého dne prodlení, a to ve výši stanovené v § 83."

18. § 87 se doplňuje novými odstavci tohoto znění:

"2. Za neavizování nebo opožděné avízo o odeslání zboží kupující neuplatňuje vůči prodávajícímu nároky na náhradu škody s výjimkou výloh za prostoj dopravních prostředků (lodí, železničních vagónů atp.), které zaplatil dopravci v důsledku neavizování nebo opožděného avíza.

3. Výlohy za prostoj dopravních prostředků uvedené v odstavci 2 tohoto paragrafu se uhrazují takto:

a) při dopravě po vodě - nad částku penále vypočteného anebo zaplaceného podle odstavce 1 tohoto paragrafu;

b) u jiných druhů dopravy - v části převyšující penále vypočtené anebo zaplacené podle odstavce 1 tohoto paragrafu, avšak částka penále a náhrady výloh za prostoj dopravních prostředků za jednu partii zboží odeslanou jedním dopravním dokumentem nemohou přesahovat maximální výši penále stanovenou v odstavci 1 tohoto paragrafu."

19. Hlava XIV "Sankce" se doplňuje § 87a tohoto znění:

"§ 87a

V těch případech, kdy tyto Všeobecné dodací podmínky stanoví, že se penále počítá za každý den prodlení, počítá se penále za každý započatý den."

20. § 106 se doplňuje dalšími odstavci tohoto znění:

"2. Úroky z prodlení s placením penále se počítají od okamžiku započetí běhu promlčecí lhůty nároku na penále až do dne jeho zaplacení.

3. Škoda vzniklá prodlením ve splnění peněžitých závazků přesahující úroky stanovené v odstavci 1 tohoto paragrafu se nenahrazuje."

Přesunout nahoru