Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 58/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Portugalskou republikou o obchodní výměně

Částka 12/1976
Platnost od 07.06.1976
Účinnost od 04.12.1975
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

58

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 26. února 1976

o Dlouhodobé dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Portugalskou republikou o obchodní výměně


Dne 1. března 1975 byla v Lisabonu podepsána Dlouhodobá dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Portugalskou republikou o obchodní výměně. Na základě svého článku XII Dohoda vstoupila v platnost dnem 4. prosince 1975.


Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.


DLOUHODOBÁ DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Portugalskou republikou o obchodní výměně

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Portugalské republiky, vedeny přáním rozvíjet a co nejvíce usnadnit vzájemné obchodní vztahy v duchu rovnosti a vzájemné výhodnosti se dohodly takto:

Článek I

Berouce v úvahu současný vývoj obchodu mezi Československou socialistickou republikou a Portugalskem a přihlížejíce k ustanovením této dohody se obě smluvní strany vynasnaží zabezpečit harmonický rozvoj vzájemných obchodních vztahů, majíce na zřeteli hospodářské zájmy obou zemí tak, aby bylo možné co nejúplnější využití možností, vyplývajících z pokroku jejich hospodářství.

Článek II

Výměna zboží mezi oběma smluvními stranami se bude provádět v souladu s ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT).

Každá smluvní strana bude uplatňovat na dovozy zboží původu z druhé smluvní strany tak příznivé zacházení, jako na podobné zboží dovážené z jiných zemí, požívajících zacházení podle doložky nejvyšších výhod.

Článek III

Ustanovení doložky nejvyšších výhod podle článku II se nebude vztahovat na výhody:

- které jedna ze smluvních stran poskytuje nebo poskytne sousedním zemím za účelem usnadnění pohraničního styku;

- vyplývající ze současné nebo budoucí příslušnosti jedné ze smluvních stran k celní unii nebo oblasti volného obchodu.

Článek IV

S loďmi, jejich posádkami, cestujícími a náklady každé ze smluvních stran bude zacházeno v přístavech a ve vnitřních a teritoriálních mořských vodách druhé smluvní strany jako s loďmi, jejich posádkami, cestujícími a náklady zemí, požívajících zacházení podle doložky nejvyšších výhod. Tato ustanovení se nebudou uplatňovat na činnosti, jež jsou v souladu s právními předpisy každé smluvní strany vyhrazeny národním organizacím nebo podnikům, jako tažení lodí v přístavu, řízení lodí, záchranné práce, pobřežní plavba a rybolov.

Smluvní strany se zavazují uznávat za platné lodní dokumenty vydané nebo schválené příslušnými úřady druhé smluvní strany týkající se národní vlajky, měření tonáže, totožnosti členů posádky a další, vztahující se na lodě a náklady .

Článek V

Smluvní strany povolí v souladu se svými platnými zákony , nařízeními a ustanoveními dovoz a vývoz bez cla, daní a dalších poplatků stejné povahy, jež nemají charakter placení služeb:

a) vzorků zboží a propagačního materiálu potřebného k získání objednávek a propagaci, neurčených k prodeji;

b) předmětů dovezených za účelem náhrady, jestliže původní předměty jsou vráceny;

c) předměty a zboží určené na veletrhy a výstavy za podmínky, že budou opět vyvezeny;

d) označené obaly dovezené za účelem naplnění, jakož i obaly, obsahující předměty dovozu, které musí být vráceny do vypršení dohodnuté lhůty.

Článek VI

Obě smluvní strany, pokud se jedná o zboží a výrobky druhé smluvní strany, si budou vzájemně poskytovat v souladu s mezinárodními dohodami, jichž jsou členy, všechny úlevy, obsažené v jejich právních předpisech, potřebné pro operace uskutečňované v rámci dovozu na celní záznam a v rámci zušlechťovacího styku.

Článek VII

Kontrakty na dodávky zboží a poskytování služeb v oblasti zahraničního obchodu budou uzavírány z československé strany podniky zahraničního obchodu, jednajícími jako nezávislé právnické osoby nebo jinými nezávislými právnickými osobami, oprávněnými podle platných předpisů k zahraničně obchodní činnosti a z portugalské strany fyzickými a právnickými osobami způsobilými vykonávat zahraniční obchod.

Článek VIII

Obě smluvní strany si budou navzájem uznávat zdravotní, veterinární a fytopatologická osvědčení, jakož i kvalitativní analýzy vystavené příslušnými institucemi druhé země, osvědčícími, že výrobky pocházející ze země, která vydala uvedená potvrzení, vyhovují vnitřním předpisům země původu.

Článek IX

Podrobné podmínky obchodní výměny, upravované touto dohodou, budou stanoveny v ročních protokolech. Příslušné podmínky budou stanoveny na základě práce Smíšené komise, vytvořené podle článku XI této dohody, přičemž se vezme v úvahu přání obou smluvních stran během platnosti této dohody usnadňovat a z roku na rok zvyšovat vzájemnou obchodní výměnu zboží.

Článek X

Obě smluvní strany se dohodly, že platby vyplývající z operací uskutečněných v rámci této dohody se budou provádět ve volně směnitelných měnách v souladu s devizovými předpisy platnými v každé zemi .

Článek XI

Obě smluvní strany ustanovují Smíšenou komisi, jejímž posláním bude dohlížet na správné provádění této dohody, studovat všechny otázky, týkající se obchodních vztahů mezi oběma zeměmi a zejména předkládat svým vládám návrhy na usnadnění a zvýšení obchodní výměny.

Zvláštním úkolem Smíšené komise bude stanovení úpravy uvedené v článku IX této dohody, týkající se vzájemné obchodní výměny.

Zasedání Smíšené komise se budou konat jednou ročně, střídavě v Praze a Lisabonu.

Článek XII

Ustanovení této dohody budou používána od 1. července 1975 a budou platná do 31. prosince 1979. Po této době bude tato dohoda mlčky prodlužována vždy o jeden rok, pokud nebude písemně vypovězena tři měsíce před uplynutím své platnosti. Vypršení platnosti této dohody nebude mít vliv na platnost a plnění kontraktů uzavřených v rámci této dohody.

Tato dohoda bude předložena ke schválení oběma smluvním stranám podle předpisů platných v každé z obou zemí, o schválení si obě strany vymění nóty. Datum přijetí druhé nóty bude považováno za datum definitivního vstupu v platnost této dohody.

Vyhotoveno v Lisabonu 1. března 1975 ve dvou původních vyhotoveních ve francouzském jazyce.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Jaroslav Jakubec v. r.

Za vládu Portugalské republiky:

José Vera Jardim v. r.

Přesunout nahoru