Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 57/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o kontejnerech, 1972

Částka 12/1976
Platnost od 07.06.1976
Účinnost od 06.12.1975
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

57

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 27. ledna 1976

o Celní úmluvě o kontejnerech, 1972


Dne 2. prosince 1972 byla v Ženevě sjednána Celní úmluva o kontejnerech (1972), která byla jménem Československé socialistické republiky podepsána dne 27. prosince 1973. Listina o schválení Úmluvy vládou Československé socialistické republiky byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů dne 4. září 1974.

Úmluva vstoupila na základě svého článku 19 odstavce 1 v platnost dnem 6. prosince 1975 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Československou socialistickou republiku.


Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


CELNÍ ÚMLUVA O KONTEJNERECH, 1972

Preambule

Smluvní strany,

přejíce si rozvinout a usnadnit mezinárodní kontejnerovou dopravu,

se dohodly takto:

KAPITOLA I

Všeobecná ustanovení

Článek 1

Pro účely této Úmluvy se rozumějí:

a) „dovozním clem a poplatky“ cla a veškeré jiné daně, poplatky a různé dávky vybírané při dovozu nebo v souvislosti s dovozem zboží, avšak s výjimkou poplatků a dávek, jejichž výše je omezena přibližnou cenou poskytnutých služeb;

b) „dočasným dovozem“ dočasný dovoz s upuštěním od vybrání dovozních cel a poplatků bez dovozních zákazů a omezení s podmínkou zpětného vývozu;

c) „kontejnerem“ přepravní zařízení (přepravní skříň, snímatelná cisterna nebo jiné obdobné zařízení):

i) tvořící zcela nebo zčásti uzavřený prostor určený k umístění zboží;

ii) mající trvalou povahu, a tudíž dostatečně pevné, aby mohlo být opětovně používáno;

iii) speciálně konstruované tak, aby byla usnadněna přeprava zboží jedním nebo více druhy dopravních prostředků beze změny nákladu;

iv) konstruované tak, aby s ním bylo možno snadno manipulovat, zejména při jeho překládce z jednoho druhu dopravy na jiný;

v) konstruované tak, aby je bylo možno snadno nakládat a vykládat;

vi) mající vnitřní objem nejméně jeden krychlový metr.

Pod pojmem „kontejner“ se rozumí příslušenství a výstroj kontejneru podle jeho typu s podmínkou, že se takové příslušenství a výstroj dopravují spolu s kontejnerem. Pod pojmem „kontejner“ se nerozumějí vozidla, výstroj a náhradní díly vozidel, ani obaly;

d) „vnitřní dopravou“ doprava zboží naloženého na území daného státu s tím, že bude vyloženo na území téhož státu;

e) „osobou“ jak fyzické, tak i právnické osoby;

f) „uživatelem“ kontejneru osoba, která nezávisle na tom, zda je či není majitelem kontejneru, skutečně řídí jeho užívání.

Článek 2

Výhody uvedené v této Úmluvě se vztahují pouze na kontejnery, označené shodně s podmínkami, uvedenými v příloze 1.

KAPITOLA II

Dočasný dovoz

a) Výhody dočasného dovozu

Článek 3

1. Každá smluvní strana povoluje za podmínek uvedených v článcích 4 až 9 dočasný dovoz jak ložených, tak i prázdných kontejnerů.

2. Každá smluvní strana si vyhrazuje právo nepovolovat dočasný dovoz kontejnerů, které byly předmětem koupě, nájmu za úhradu nebo podobné smlouvy uzavřené osobou bydlící nebo sídlící na jejím území.

Článek 4

1. Kontejnery dovezené za podmínek dočasného dovozu musí být zpět vyvezeny do tří měsíců ode dne jejich dovozu. Tato lhůta však může být příslušnými celními orgány prodloužena.

2. Kontejnery dovezené za podmínek dočasného dovozu mohou být vyvezeny zpět přes kteroukoli příslušnou celnici, i když to není ta celnice, která povolila jejich dočasný dovoz.

Článek 5

1. Nehledě k povinnosti zpětného vývozu, stanoveného v odstavci 1 článku 4, nevyžaduje se zpětný vývoz značně poškozených kontejnerů, pokud jsou podle předpisů dotyčné země a podle povolení celních orgánů:

a) podrobeny dovozním clům a poplatkům, kterým podléhají s přihlédnutím k jejich stavu v době, kdy jsou předloženy k celnímu řízení; nebo

b) přenechány bezplatně příslušným orgánům této země; nebo

c) zničeny pod úřední kontrolou na náklady zájemců, přičemž zbytky a vymontované součásti jsou podrobeny dovozním clům a poplatkům, kterým podléhají se zřetelem k jejich stavu v době, kdy jsou předloženy k celnímu řízení.

2. Jestliže kontejner dovezený za podmínek dočasného dovozu nemůže být vyvezen následkem zabavení, odloží se povinnost zpětného vývozu, stanovená v odstavci 1 článku 4, po dobu trvání zabavení.

b) Postup při dočasném dovozu

Článek 6

S výhradou ustanovení článků 7 a 8 kontejnery, dočasně dovezené za podmínek stanovených touto Úmluvou, požívají režimu dočasného dovozu, aniž se při jejich dovozu nebo zpětném vývozu vyžadují celní doklady nebo složení jistoty.

Článek 7

Každá smluvní strana může dočasný dovoz kontejnerů podmínit splněním všech nebo některých ustanovení o postupu při dočasném dovozu, uvedeném v příloze 2.

Článek 8

Každá smluvní strana v případě, kdy nelze použít ustanovení článku 6, si ponechává právo požadovat určitý druh jistoty, popřípadě předložení celních dokladů týkajících se dovozu a zpětného vývozu kontejnerů.

c) Podmínky užívání dočasně dovezených kontejnerů

Článek 9

1. Smluvní strany dovolují, aby se kontejnery dovezené za podmínek dočasného dovozu podle ustanovení této Úmluvy, používaly pro vnitrostátní dopravu zboží, přičemž každá smluvní strana může ukládat všechny nebo některé podmínky uvedené v příloze 3.

2. Výhoda uvedená v odstavci 1 se poskytuje bez újmy předpisů, které na území každé smluvní strany platí pro tahače nebo podvozky kontejnerů.

d) Zvláštní případy

Článek 10

1. Dovoluje se dočasný dovoz náhradních dílů určených k opravě dočasně dovezených kontejnerů.

2. Zpět nevyvezené vyměněné díly jsou podle předpisů dotyčné země a podle toho, co celní orgány této země povolí:

a) podrobeny dovozním clům a poplatkům, kterým podléhají se zřetelem k jejich stavu v době, kdy jsou předloženy k celnímu řízení; nebo

b) přenechány bezplatně příslušným orgánům této země; nebo

c) zničeny pod úřední kontrolou na náklady zájemců.

3. Ustanovení článků 6, 7 a 8 platí obdobně pro dočasný dovoz náhradních dílů, uvedených v odstavci 1.

Článek 11

1. Smluvní strany se shodují v tom, že udělí souhlas k dočasnému dovozu příslušenství a výstroje dočasně dovážených kontejnerů, jsou-li dovážena spolu s kontejnerem a mají být zpět vyvezena zvlášť nebo s jiným kontejnerem anebo jsou dovážena zvlášť a mají být zpět vyvezena s kontejnerem.

2. Ustanovení odstavce 2 článku 3 a článků 4, 5, 6, 7 a 8 platí obdobně pro dočasný dovoz příslušenství a výstroje kontejnerů, uvedený v odstavci 1. Toto příslušenství a výstroj lze používat ve vnitrostátní dopravě podle ustanovení odstavce 1 článku 9, je-li dopravováno s kontejnerem, na který se vztahují ustanovení zmíněného odstavce.

KAPITOLA III

Schvalování kontejnerů k dopravě zboží pod celní závěrou

Článek 12

1. Aby mohly být kontejnery schváleny k dopravě pod celní závěrou, musí odpovídat ustanovením Řádu uvedenému v příloze 4.

2. Schválení se provádí podle některého ze způsobů, uvedených v příloze 5.

3. Kontejnery schválené některou smluvní stranou k dopravě pod celní závěrou jsou přijímány ostatními smluvními stranami při jakémkoli režimu mezinárodní dopravy vyžadujícím takovou závěru.

4. Každá smluvní strana si vyhrazuje právo neuznávat platnost schvalovacího osvědčení kontejnerů, které nesplňují podmínky stanovené v příloze 4. Nicméně však se smluvní strany vynasnaží nezdržovat dopravu, jsou-li zjištěné nedostatky méně závažné a neposkytují-li možnost pašování.

5. Dříve, než se kontejner, jehož schválení se již neuznává, znovu použije k dopravě zboží pod celní závěrou, musí být znovu uveden do stavu, který je vyžadován k jeho schválení, nebo musí být předmětem nového schválení.

6. Ukáže-li se, že se závada vyskytovala již v době schválení kontejneru, uvědomí se o tom příslušný orgán odpovědný za schválení.

7. Zjistí-li se, že kontejnery schválené k dopravě zboží pod celní závěrou podle způsobů uvedených v odstavci 1 a) a b) přílohy 5 nevyhovují technickým podmínkám uvedeným v příloze 4, učiní orgán, který udělil schválení, veškerá nutná opatření, aby kontejnery byly uvedeny do stavu vyhovujícího těmto podmínkám, nebo aby schválení bylo zrušeno.

KAPITOLA IV

Vysvětlivky

Článek 13

Vysvětlivky uvedené v příloze 6 podávají výklad některých ustanovení této Úmluvy a jejích příloh.

KAPITOLA V

Různá ustanovení

Článek 14

Tato Úmluva nebrání stanovit výhodnější podmínky, které smluvní strany poskytují nebo chtějí poskytovat jednostrannými opatřeními nebo na základě dvoustranných nebo mnohostranných dohod s podmínkou, že takto poskytnuté výhody nenarušují platnost ustanovení této Úmluvy.

Článek 15

Každé porušení ustanovení této Úmluvy, každá změna, falešné prohlášení nebo činnost, kterou se výhody stanovené touto Úmluvou neoprávněně rozšiřují na nějakou osobu nebo předmět, vystavuje pachatele v zemi, kde přestupek byl spáchán, stíhání podle právního řádu této země.

Článek 16

Smluvní strany si na žádost vzájemně sdělují informace nutné k provádění ustanovení této Úmluvy, zejména pokud jde o schvalování kontejnerů a o technické charakteristiky jejich konstrukce.

Článek 17

Přílohy k této Úmluvě a podpisový protokol jsou nedílnou součástí Úmluvy.

KAPITOLA VI

Závěrečná ustanovení

Článek 18

Podpis, ratifikace, přijetí, schválení a přístup

1. Tato Úmluva je do 15. ledna 1973 v úřadě Spojených národů v Ženevě a potom od 1. února do 31. prosince 1973 včetně v sídle Organizace spojených národů v New Yorku otevřena k podpisu všem členským státům Organizace spojených národů nebo některé z jejích odborných institucí nebo Mezinárodní agentury pro atomovou energii, jakož i každému státu, který je smluvní stranou statutu Mezinárodního soudního dvora, i kterémukoli jinému státu pozvanému Valným shromážděním Organizace spojených národů, aby se stal stranou této Úmluvy.

2. Tato Úmluva může být ratifikována, přijata nebo schválena signatárními státy.

3. Tato Úmluva zůstane otevřena k přístupu kteréhokoli státu uvedeného v odstavci 1.

4. Ratifikační listiny a listiny o přijetí, schválení nebo přístupu se ukládají u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Článek 19

Vstup v platnost

1. Tato Úmluva vstoupí v platnost po uplynutí devíti měsíců ode dne, kdy bude uložena pátá ratifikační listina nebo listina o přijetí, schválení nebo přístupu.

2. Pro každý stát, který tuto Úmluvu ratifikuje, přijme nebo schválí anebo který k ní přistoupí po uložení páté ratifikační listiny nebo listiny o přijetí, schválení nebo přístupu, vstoupí tato Úmluva v platnost po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy tento stát složil svou ratifikační listinu nebo listinu o přijetí, schválení nebo přístupu.

3. Každá ratifikační listina nebo listina o přijetí, schválení nebo přístupu uložená poté, kdy vstoupila v platnost změna této Úmluvy, bude se mít za to, že se vztahuje již na změněné znění Úmluvy.

4. Každá taková listina uložená po přijetí změny, avšak před jejím vstupem v platnost, bude se mít za to, že se vztahuje na již změněné znění Úmluvy ode dne, kdy změna vstoupí v platnost.

Článek 20

Zrušení Celní úmluvy o kontejnerech (1956)

1. Dnem, kdy vstoupí v platnost, zrušuje a nahrazuje tato Úmluva ve vztazích mezi stranami této Úmluvy Celní úmluvu o kontejnerech, otevřenou k podpisu v Ženevě dne 18. května 1956.

2. Nehledě k ustanovením odstavců 1, 2 a 4 článku 12, smluvní strany přijímají k dopravě zboží pod celní závěrou kontejnery, schválené podle ustanovení Celní úmluvy o kontejnerech (1956) nebo podle ustanovení vyplynuvších z ní dohod uzavřených pod záštitou Spojených národů, jestliže tyto i nadále splňují podmínky, za kterých byly dříve schváleny. Za tím účelem mohou být osvědčení vydaná podle ustanovení Celní úmluvy o kontejnerech (1956) nahrazena schvalovacím štítkem, a to před uplynutím jejich doby platnosti.

Článek 21

Postup při projednávání pozměňovacích návrhů k této Úmluvě a k jejím přílohám

1. Každá smluvní strana může navrhnout jednu nebo více změn této Úmluvy. Znění každého pozměňovacího návrhu se oznamuje Radě pro celní spolupráci, která je rozešle všem smluvním stranám a zpraví o něm státy uvedené v článku 18, které nejsou smluvními stranami. Rada pro celní spolupráci je rovněž povinna ve shodě s jednacím řádem uvedeným v příloze 7 svolat správní výbor.

2. Každý pozměňovací návrh předložený podle předchozího odstavce nebo vypracovaný na schůzi výboru a schválený dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících členů se oznámí generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

3. Generální tajemník Organizace spojených národů rozešle pozměňovací návrh smluvním stranám k přijetí a zpraví o něm státy uvedené v článku 18, které nejsou smluvními stranami.

4. Pozměňovací návrh oznámený podle předchozího odstavce se považuje za přijatý, jestliže do 12 měsíců ode dne, kdy pozměňovací návrh byl oznámen generálním tajemníkem Organizace spojených národů, žádná smluvní strana nevznese námitku.

5. Generální tajemník Organizace spojených národů vyrozumí co nejdříve všechny smluvní státy a státy uvedené v článku 18, které nejsou smluvními stranami, zda proti pozměňovacímu návrhu byla vznesena námitka. Byla-li proti pozměňovacímu návrhu vznesena námitka, považuje se pozměňovací návrh za nepřijatý a nemá žádný účinek. Nebyla-li generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů oznámena žádná námitka, vstoupí změna v platnost pro všechny smluvní strany tři měsíce po uplynutí 12měsíční lhůty uvedené v předchozím odstavci nebo pozdějším dnem, který správní výbor stanoví v době přijetí pozměňovacího návrhu.

6. Každá smluvní strana může oznámením zaslaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů požádat o svolání konference za účelem provedení revize této Úmluvy. Generální tajemník Organizace spojených národů oznámí žádost všem smluvním stranám a svolá konferenci za účelem provedení revize Úmluvy, jestliže mu do čtyř měsíců ode dne jeho oznámení alespoň jedna třetina smluvních stran sdělí souhlas s touto žádostí. Generální tajemník Organizace spojených národů rovněž svolá takovou konferenci; je-li o to požádán správním výborem. Správní výbor podá takovou žádost, je-li podporována většinou přítomných a hlasujících členů. Je-li podle tohoto odstavce konference svolána, vyzve generální tajemník Organizace spojených národů všechny státy uvedené v článku 18, aby se jí zúčastnily.

Článek 22

Zvláštní postup projednávání pozměňovacích návrhů k přílohám 1, 4, 5 a 6

1. Nezávisle na postupu projednávání pozměňovacích návrhů podle článku 21 mohou se v přílohách 1, 4, 5 a 6 provádět změny podle ustanovení tohoto článku a ve shodě s jednacím řádem uvedeným v příloze 7.

2. Kterákoli smluvní strana oznámí pozměňovací návrhy Radě pro celní spolupráci. Tato o nich vyrozumí smluvní strany a státy uvedené v článku 18, které nejsou smluvními stranami, a svolá správní výbor.

3. Každý pozměňovací návrh podaný podle předchozího odstavce, nebo vypracovaný na schůzi výboru a přijatý dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících členů tohoto výboru, se oznámí generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

4. Generální tajemník Organizace spojených národů rozešle pozměňovací návrh smluvním stranám k přijetí a vyrozumí o něm státy uvedené v článku 18, které nejsou smluvními stranami.

5. Změna se považuje za přijatou, jestliže do 12 měsíců ode dne, kdy generální tajemník Organizace spojených národů rozeslal pozměňovací návrh stranám, pětina smluvních stran nebo pět smluvních stran, je-li tento počet menší, neoznámilo generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, že proti tomuto pozměňovacímu návrhu vznášejí námitky. Pozměňovací návrh, který není přijat, nemá žádný účinek.

6. Je-li změna přijata, vstupuje pro všechny smluvní strany, které proti pozměňovacímu návrhu nevznesly námitky, v platnost tři měsíce po uplynutí 12měsíční lhůty uvedené v předchozím odstavci nebo kterýmkoli pozdějším dnem, který určil správní výbor v době přijetí změny. V době přijetí změny může výbor rovněž rozhodnout, že dosavadní přílohy zůstanou po přechodnou dobu zcela nebo zčásti v platnosti zároveň se změnou.

7. Generální tajemník Organizace spojených národů oznámí smluvním stranám den, kdy změna vstupuje v platnost, a vyrozumí o tom státy uvedené v článku 18, které nejsou smluvními stranami.

Článek 23

Výpověď

Každá smluvní strana může tuto Úmluvu vypovědět složením listiny u generálního tajemníka Organizace spojených národů. Výpověď nabývá účinnosti po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy listina o výpovědi byla složena u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Článek 24

Pozbytí platnosti

Tato Úmluva pozbývá platnosti, jestliže během kteréhokoli dvouměsíčního období poklesne počet smluvních stran na méně než pět.

Článek 25

Řešení sporů

1. Každý spor mezi dvěma nebo více smluvními stranami, který se týká výkladu nebo provádění této Úmluvy a který nemůže být vyřešen vyjednáváním nebo jinak, se na návrh jedné z nich předkládá rozhodčímu soudu složenému takto:každá sporná strana jmenuje rozhodce a oba rozhodci určí třetího rozhodce, který je předsedou. Jestliže po uplynutí tří měsíců od přijetí návrhu některá ze stran neurčí rozhodce nebo jestliže se rozhodci nemohou dohodnout na volbě předsedy, může kterákoliv z těchto stran požádat generálního tajemníka Organizace spojených národů, aby jmenoval rozhodce nebo předsedu rozhodčího soudu.

2. Rozhodnutí rozhodčího soudu ustaveného podle ustanovení odstavce 1 je pro sporné strany závazné.

3. Rozhodčí soud stanoví svůj vlastní jednací řád.

4. Jak o řízení a místě zasedání, tak i o jakékoli sporné otázce, která je mu předložena, rozhoduje rozhodčí soud většinou hlasů.

5. Jakýkoli rozpor, který by mohl vzniknout mezi spornými stranami ve věci výkladu nebo výkonu rozhodčího nálezu, může být kteroukoli stranou předložen k rozhodnutí rozhodčímu soudu, který nález vynesl.

Článek 26

Výhrady

1. Výhrady k této Úmluvě jsou přípustné s výjimkou výhrad týkajících se ustanovení článků 2 až 8, 12 až 17, 20 a 25 a tohoto článku, jakož i ustanovení příloh, s podmínkou, že se tyto výhrady oznámí písemnou formou a že, stane-li se to před složením ratifikační listiny nebo listiny o přijetí, schválení nebo přístupu, budou v této listině potvrzeny. Generální tajemník Organizace spojených národů oznámí tyto výhrady všem státům uvedeným v článku 18.

2. Každou výhradou oznámenou podle odstavce 1:

a) se pro smluvní stranu, která ji učinila, mění ustanovení této Úmluvy, na něž se výhrada vztahuje, a to v rozsahu této výhrady, a

b) v témže rozsahu se pro ostatní strany změní ustanovení ve vztahu ke smluvní straně, která výhradu učinila.

3. Každá smluvní strana, která oznámila výhradu podle odstavce 1, může ji kdykoli odvolat tím, že o tom uvědomí generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Článek 27

Oznámení

Kromě oznámení a vyrozumění uvedených v článcích 21, 22 a 26 oznamuje generální tajemník Organizace spojených národů všem státům uvedeným v článku 18:

a) podpisy, ratifikace, přijetí, schválení a přístupy podle článku 18,

b) data nabytí platnosti této Úmluvy podle článku 19,

c) datum nabytí platnosti změn Úmluvy podle článků 21 a 22,

d) výpovědi podle článku 23,

e) pozbytí platnosti této Úmluvy podle článku 24.

Článek 28

Autentické texty

Prvopis této Úmluvy, jejíž znění v jazyce anglickém, čínském, francouzském, ruském a španělském mají stejnou platnost, se ukládá u generálního tajemníka Organizace spojených národů, který zašle jeho ověřené opisy všem státům uvedeným v článku 18.

Na důkaz toho podepsaní zplnomocněnci, řádně k tomu zmocnění svými vládami, tuto Úmluvu podepsali.

Dáno v Ženevě dne druhého prosince tisíc devět set sedmdesát dva.

PŘÍLOHA 1

Ustanovení o značení kontejnerů

1. Na příhodném a dobře viditelném místě musí být na kontejnerech trvanlivým způsobem uvedeny tyto údaje:

a) údaje o majiteli nebo hlavním uživateli;

b) poznávací značky a čísla kontejneru přijatá majitelem nebo uživatelem;

c) vlastní váha kontejneru s veškerou trvale připevněnou výstrojí.

2. Země, do které kontejner patří, musí být udána buď plným názvem, nebo poznávací značkou užívanou k označení země při registraci vozidel v mezinárodní silniční dopravě. Každá země může užívání svého názvu nebo své značky na kontejnerech upravit svými vnitrostátními předpisy. Totožnost majitele nebo uživatele může být zajištěna uvedením buď jeho jména, nebo jeho začátečních písmen s podmínkou, že písmena tvoří ustálenou zkratku, a s vyloučením takového značení, jako jsou zkratky nebo vlajky.

3. Kontejnery schválené pro dopravu pod celní závěrou musí mimoto nést dále uvedené údaje, které se podle ustanovení přílohy 5 rovněž uvádějí na schvalovacím štítku:

a) pořadové číslo přidělené výrobcem (výrobní číslo) a

b) jsou-li kontejnery schváleny podle prototypu, poznávací čísla nebo písmena tohoto typu.

PŘÍLOHA 2

Postup při dočasném dovozu podle článku 7 této Úmluvy

1. Při provádění ustanovení článku 7 této Úmluvy používá každá smluvní strana ke kontrole oběhu kontejnerů podrobených režimu dočasného dovozu doklady, na nichž oběh těchto kontejnerů zaznamenávají majitelé, uživatelé nebo jejich zástupci.

2. Provádějí se tato ustanovení:

a) majitel nebo uživatel kontejnerů musí být zastoupen v zemi, kde kontejnery mají být podrobeny režimu dočasného dovozu;

b) majitel, uživatel nebo jejich zástupce se písemně zavazuje:

i) podávat celním orgánům zmíněné země na jejich žádost podrobné informace o běhu každého kontejneru podrobeného režimu dočasného dovozu, včetně dat a míst vstupu do země a výstupu z ní;

ii) zaplatit dovozní cla a poplatky, které by mohly být vyměřeny v případě, kdyby podmínky dočasného dovozu nebyly splněny

PŘÍLOHA 3

Užívání kontejnerů ve vnitřní dopravě

Pro užívání kontejnerů ve vnitřní dopravě na svém území podle článku 9 této Úmluvy může každá smluvní strana stanovit tyto podmínky:

a) kontejner je nutno dopravit přiměřeně přímou dopravní cestou do místa nebo co nejblíže místa, kde má být naloženo vývozní zboží nebo odkud má být vyvezen zpět prázdný kontejner;

b) kontejner lze ve vnitřní dopravě před jeho zpětným vývozem použít pouze jednou.

PŘÍLOHA 4

Řád o technických podmínkách platných pro kontejnery, které mohou být schváleny k mezinárodní přepravě pod celní závěrou

Článek 1

Hlavní zásady

K mezinárodní přepravě zboží pod celní závěrou mohou být schváleny pouze kontejnery konstruované a vybavené tak, aby:

a) z celně uzavřené části kontejneru nebylo možno zboží vyjmout ani do ní vložit bez zanechání viditelných stop vlomu nebo bez porušení celní závěry;

b) bylo možno snadno a účinně na ně přiložit celní závěru;

c) neobsahovaly žádný prostor pro ukrytí zboží;

d) veškeré prostory, ve kterých lze umístit zboží, byly při celní prohlídce snadno přístupné.

Článek 2

Konstrukce kontejnerů

1. Aby vyhovovaly ustanovením článku 1 tohoto Řádu:

a) musí být konstrukční prvky kontejneru (stěny, podlaha, dveře, střecha, sloupky, rámy, traverzy atd.) spojeny takovými zařízeními, která nelze z vnějšku vyjmout a znovu dát na místo bez zanechání viditelných stop, nebo takovými metodami, kterými se vytvoří celek, který nelze změnit bez zanechání viditelných stop. Jsou-li stěny, podlaha, dveře a střecha zhotoveny z různých prvků, tyto musí odpovídat stejným požadavkům a být dostatečně pevné;

b) dveře a veškeré jiné uzavírací systémy (včetně kohoutů, průlezových nebo postranních otvorů atd.) musí mít zařízení umožňující přiložit celní závěru. Je nepřípustné, aby toto zařízení bylo možno z vnějšku sejmout a znovu dát na místo bez zanechání viditelných stop, a rovněž dveře nebo uzávěrové zařízení otevřít bez porušení celní závěry. Toto zařízení musí být vhodným způsobem chráněno. Střechy smějí mít otvírací otvory;

c) větrací a výpustné otvory musí být opatřeny zařízením bránícím přístupu dovnitř kontejneru. Toto zařízení musí být konstruováno tak, aby je nebylo možno zvenčí sejmout a znovu dát na místo bez zanechání viditelných stop.

2. Nehledě k ustanovení článku 1 písm. c) tohoto Řádu, základní prvky kontejneru, které z praktických důvodů musí obsahovat prázdné prostory (například dvojité stěny mezi přepážkami), jsou přípustné. Aby těchto prostorů nebylo možno použít k ukrytí zboží:

i) vnitřní obložení kontejneru musí být připevněno tak, aby je nebylo možno sejmout a znovu dát na místo bez zanechání viditelných stop, nebo

ii) počet zmíněných prostor musí být co nejmenší a tyto prostory musí být snadno přístupné při provádění celních prohlídek

Článek 3

Skládací nebo rozbíratelné kontejnery

Skládací nebo rozbíratelné kontejnery podléhají ustanovením článků 1 a 2 tohoto Řádu; mimoto musí být opatřeny systémem závěr, které blokují jednotlivé části smontovaného kontejneru, nachází-li se tento systém závěr na vnějších stranách kontejneru, musí být konstruován tak, aby v případě smontovaného kontejneru bylo možno na tento systém závěr přiložit celní závěry.

Článek 4

Kontejnery kryté plachtou

1. Kontejnery kryté plachtou musí vyhovovat podmínkám uvedeným v článcích 1, 2 a 3 tohoto Řádu, pokud se mohou tyto články na ně vztahovat. Mimoto musí být ve shodě s ustanoveními tohoto článku.

2. Plachta musí být vyrobena buď z pevného plátna, nebo z neroztažitelné a dostatečně pevné tkaniny potažené umělou hmotou, nebo pogumované. Plachta musí být v dobrém stavu a zhotovena tak, aby po přiložení závěrového zařízení nebyl možný přístup k nákladu bez zanechání viditelných stop.

3. Je-li plachta zhotovena z několika kusů, musí být jejich okraje přehnuty jeden do druhého a sešity dvěma švy vzdálenými od sebe alespoň 15 mm. Tyto švy musí být provedeny podle náčrtku čís. 1, přiloženého k tomuto Řádu, nelze-li však některé části plachty (např. zadní záložku a zesílené rohy) takto spojit, stačí přehnout horní část a sešit okraje, jak je znázorněno na náčrtku čís. 2, přiloženého k tomuto Řádu. Jeden ze švů smí být viditelný zevnitř a barva nitě použité pro tento šev se musí zřetelně lišit od barvy plachty, jakož i od barvy nitě použité pro druhý šev. Všechny švy musí být šité na stroji.

4. Je-li plachta zhotovena z tkaniny potažené umělou hmotou, a to z několika kusů, mohou být tyto kusy rovněž spojeny svárem podle náčrtku čís. 3, přiloženého k tomuto Řádu. Okraj jednoho kusu musí překrývat okraj druhého v šířce nejméně 15 mm. Spojení kusů musí být zajištěno po celé šířce. Vnější okraj spoje musí být překryt páskou z umělé hmoty o šířce nejméně 7 mm, která musí být rovněž připevněna svárem. Na této pásce, jakož i v šířce nejméně 3 mm, po každé její straně, musí být vyryt jednotný a výrazný reliéf. Svár musí být proveden tak, aby se kusy nedaly od sebe oddělit a znovu spojit bez zanechání viditelných stop.

5. Opravy je nutno provádět způsobem znázorněným na náčrtku čís. 4, přiloženém k tomuto druhého a spojeny dvěma viditelnými švy vzdálenými od sebe nejméně 15 mm; barva niti viditelné zevnitř se musí lišit od barvy niti viditelné zvenčí, jakož i od barvy plachty; všechny švy musí být širé na stroji. Je-li nutno provést opravu poškozené plachty na jejích okrajích, je třeba nahradit zničenou část jedním kusem a přišít ho rovněž podle ustanovení odstavce 3 tohoto článku, a podle náčrtku čís. 1, přiloženého k tomuto Řádu. Opravy plachet z tkaniny potažené umělou hmotou lze rovněž provádět způsobem popsaným v odstavci 4 tohoto článku, avšak v tomto případě je nutno svár provést na obou stranách plachty a záplata musí být přiložena zevnitř.

6.

a) Plachta musí být ke kontejneru připevněna přesně ve shodě s podmínkami stanovenými v článku 1 písm. a) a b) tohoto Řádu. Připevňování musí být zajištěno:

i) kovovými kroužky připevněnými na kontejner;

ii) šněrovacími dírkami na okraji plachty;

iii) vazným prostředkem procházejícím kroužky nad plachtou a viditelným zvenčí po celé jeho délce

Plachta musí krýt pevné části kontejneru na vzdálenost nejméně 250 mm, měřeno od středu připevňovacích kroužků, kromě případů, kdy již systém konstrukce kontejneru brání jakémukoliv přístupu ke zboží.

b) Je-li nutno, aby okraj plachty byl ke kontejneru trvale připojen, musí být spojení souvislé a provedeno pevnými prostředky.

7. Vzdálenost mezi kroužky a mezi šněrovacími dírkami nesmí být větší než 200 mm. Šněrovací dírky musí být vyztuženy.

8. Jako vazné prostředky je nutno používat:

a) ocelová lana o průměru nejméně 3 mm; nebo

b) konopné nebo sisalové provazy o průměru nejméně 8 mm, obalené pláštěm z průhledné a neroztažné umělé hmoty. Lana mohou být opatřena pláštěm z průhledné a nepružné umělé hmoty.

9. Každé lano nebo provaz musí být z jednoho kusu a být opatřeno koncovkou z tvrdého kovu na obou koncích. Způsob připevnění každé kovové koncovky musí být proveden dutým nýtem procházejícím lanem nebo provazem a umožňujícím protáhnout vazný prostředek celní závěry. Lano nebo provaz musí zůstat viditelné z obou stran dutého nýtu, aby bylo možno se přesvědčit, že lano nebo provaz je vskutku z jednoho kusu (viz náčrtek čís. 5, přiložený k tomuto Řádu).

10. V místech, kde jsou v plachtě otvory sloužící k nakládce a vykládce, musí se oba okraje plachty dostatečně překrývat. Jejich uzavření musí být rovněž zajištěno:

a) šitou nebo svařovanou záložkou podle odstavců 3 a 4 tohoto článku;

b) kroužky a šněrovacími dírkami vyhovujícími podmínkám uvedeným v odstavci 7 tohoto článku a

c) řemínkem zhotoveným z jednoho kusu vhodného nepružného materiálu, nejméně 20 mm široký a 3 mm tlustý, provlečený kroužky a spojující oba okraje plachty i záložku; tento řemínek musí být připevněn na vnitřní straně plachty a mít šněrovací dírku pro lano nebo provaz uvedený v odstavci 8 tohoto článku. Existuje-li zvláštní zařízení (přepážka apod.) bránící přístupu k nákladu bez zanechání viditelných stop, není záložka nutná.

11. Identifikační značky, které musí být uvedeny na kontejneru podle přílohy 1, jakož i schvalovací štítek podle přílohy 5, nesmějí být v žádném případě zakryty plachtou.

Článek 5

Přechodná ustanovení

Až do 1. ledna 1977 bude dovoleno používat koncovky odpovídající náčrtku čís. 5, přiloženému k tomuto Řádu, i když jejich dutý nýt dříve schváleného typu má otvor, jehož rozměry jsou menší než rozměry, uvedené na zmíněném náčrtku.

Náčrtek č. 1 - Plachta zhotovená z více kusů

Náčrtek č. 1 - Plachta zhotovená z více kusů

Náčrtek č. 2 - Plachta zhotovená z více kusů

Náčrtek č. 2 - Plachta zhotovená z více kusů

Náčrtek č. 3 - Plachta zhotovená z více kusů

Náčrtek č. 3 - Plachta zhotovená z více kusů

Náčrtek č. 4 - Oprava plachty

Náčrtek č. 4 - Oprava plachty

Náčrtek č. 5 - Vzor koncovky

Náčrtek č. 5 - Vzor koncovky

PŘÍLOHA 5

Postup při schvalování kontejnerů odpovídajících technickým podmínkám uvedeným v příloze 4

Všeobecná ustanovení

1. Kontejnery mohou být schváleny pro dopravu zboží pod celní závěrou:

a) buď na základě prototypu během jeho výroby (schvalování ve výrobním stadiu);

b) nebo po skončení výroby - jednotlivě nebo určitého počtu kontejnerů téhož typu (schvalování po skončení výroby).

Společná ustanovení pro oba způsoby schválení

2. Příslušný schvalovací orgán vydává po schválení žadateli platné schvalovací osvědčení podle daných okolností pro neomezenou řadu kontejnerů schváleného typu nebo pro určitý počet kontejnerů.

3. Dříve než majitel schvalovacího osvědčení použije schválený kontejner k dopravě zboží pod celní závěrou, je povinen připevnit na něj schvalovací štítek.

4. Schvalovací štítek musí být trvale připevněn na dobře viditelném místě vedle dalšího schvalovacího štítku vydaného pro úřední účely.

5. Schvalovací štítek, odpovídající vzoru čís. 1 zobrazenému v dodatku 1 této přílohy, tvoří kovová destička o rozměrech alespoň 20 x 10 cm. Na jejím povrchu musí být vyryty, vyraženy, nebo jiným trvale čitelným způsobem uvedeny údaje nejméně ve francouzštině nebo angličtině:

a) nápis „Schváleno pro dopravu pod celní závěrou“;

b) název země, ve které byl kontejner schválen, a to slovy nebo rozlišovacím znakem užívaným k označení země při registraci silničních vozidel v mezinárodní silniční dopravě, a číslo schvalovacího osvědčení (číslice, písmena atd.), jakož i rok schválení (například „NL/26/73“ znamená: Nizozemsko, schvalovací osvědčení čís. 26, vydané v r. 1973);

c) pořadové číslo kontejneru přidělené výrobcem (výrobní číslo);

d) byl-li kontejner schválen na základě prototypu, poznávací čísla nebo písmena prototypu kontejneru.

6. Jestliže kontejner již nevyhovuje technickým podmínkám vyžadovaným pro jeho schválení, musí být před svým dalším použitím k dopravě zboží pod celní závěrou uveden do stavu, ve kterém byl schválen, aby tak znovu vyhovoval těmto technickým podmínkám.

7. Změní-li se základní charakteristiky kontejneru, pozbude jeho schválení platnosti a kontejner musí být příslušným orgánem znovu schválen, dříve než může být použit k dopravě zboží pod celní závěrou.

Zvláštní ustanovení o schvalování prototypu během jeho výroby

8. Vyrábějí-li se kontejnery sériové podle téhož konstrukčního typu, může výrobce požádat příslušný orgán země výroby o jejich schválení na základě prototypu.

9. Výrobce musí ve své žádosti uvést poznávací čísla nebo písmena, která přiděluje typu kontejneru, o jehož schválení žádá.

10. K této žádosti je nutno přiložit výkresy a podrobný popis konstrukce typu kontejneru, který má být schválen.

11. Výrobce se písemně zavazuje:

a) předvést příslušnému orgánu ty z kontejnerů daného typu, které si tento orgán bude přát přezkoumat;

b) umožnit příslušnému orgánu přezkoumat další jednotky během sériové výroby dotyčného typu;

c) informovat příslušný orgán o každé změně ve výkresech nebo v popisech konstrukce, nehledě na důležitost takové změny, a to dříve, než bude zavedena;

d) uvést na viditelném místě na kontejnerech kromě údajů stanovených pro schvalovací štítek rovněž poznávací čísla nebo písmena konstrukčního typu, jakož i pořadové číslo každého kontejneru v sérii dotyčného typu (výrobní číslo);

e) vést evidenci kontejnerů vyrobených podle schváleného typu.

12. Příslušný orgán případně určí, jaké změny je nutno na prototypu provést, aby mohl být schválen.

13. Osvědčení na prototyp nelze vydat, aniž příslušný orgán zjistil prohlídkou jednoho nebo více kontejnerů vyrobených podle tohoto typu, že kontejnery tohoto typu vyhovují technickým podmínkám stanoveným v příloze 4.

14. V případě schválení prototypu kontejneru se vydává jedno vyhotovení schvalovacího osvědčení shodného se vzorem čís. II, uvedeným v dodatku 2 k této příloze, a platného pro všechny kontejnery vyrobené shodně se schváleným prototypem. Toto osvědčení opravňuje konstruktéra připevňovat na každý kontejner typové série schvalovací štítek podle vzoru popsaného v odstavci 5 této přílohy.

Zvláštní ustanovení o schvalování po skončení výroby

15. Jestliže o schválení nebylo požádáno ve stadiu výroby, může vlastník, uživatel nebo zástupce některého z nich požádat o schválení příslušný orgán, kterému někdo z nich může předvést jeden nebo více kontejnerů, o jejichž schválení žádají.

16. V každé žádosti o schválení, podané podle ustanovení odstavce 15 této přílohy, je nutno uvést pořadové číslo (výrobní číslo) vyznačené výrobcem na každém kontejneru.

17. Příslušný orgán prohlédne tolik kontejnerů, kolik uzná za nutné, a zjistí-li, že tento kontejner nebo tyto kontejnery vyhovují technickým podmínkám uvedeným v příloze 4, vydá schvalovací osvědčení shodné se vzorem čís. III, uvedeným v dodatku 3 k této příloze, a platné pouze pro počet schválených kontejnerů. Toto osvědčení, ve kterém se uvádí pořadové číslo nebo čísla přidělená výrobcem kontejneru nebo kontejnerů, na které se osvědčení vztahuje, opravňuje žadatele připevnit ke každému schválenému kontejneru schvalovací štítek podle odstavce 5 této přílohy.

Doplněk 1 k příloze 5

Vzor č. 1

Schvalovací štítek (francouzská verze)

 Schvalovací štítek (francouzská verze)

Vzor č. 1

Schvalovací štítek (anglická verze)

 Schvalovací štítek (anglická verze)

Dodatek 2 k příloze 5

Dodatek 2 k příloze 5

Důležité upozornění

(odstavce 6 a 7 přílohy 5 Celní úmluvy o kontejnerech, 1972)

6. Jestliže kontejner již nevyhovuje technickým podmínkám vyžadovaným pro jeho schválení, musí být před svým dalším použitím k dopravě zboží pod celní závěrou uveden do stavu, ve kterém byl schválen, aby tak znovu vyhovoval těmto technickým podmínkám.

7. Změní-li se základní charakteristiky kontejneru, pozbude jeho schválení platnosti a kontejner musí být příslušným orgánem znovu schválen, dříve než může být použit k dopravě zboží pod celní závěrou.

Dodatek 3 k příloze 5

Dodatek 3 k příloze 5

Důležité upozornění

(odstavce 6 a 7 přílohy 5 Celní úmluvy o kontejnerech, 1972)

6. Jestliže kontejner již nevyhovuje technickým podmínkám vyžadovaným pro jeho schválení, musí být před svým dalším použitím k dopravě zboží pod celní závěrou uveden do stavu, ve kterém byl schválen, aby tak znovu vyhovoval těmto technickým podmínkám.

7. Změní-li se základní charakteristiky kontejneru, pozbude jeho schválení platnosti a kontejner musí být příslušným orgánem znovu schválen, dříve než může být použit k dopravě zboží pod celní závěrou.

PŘÍLOHA 6

Vysvětlivky

Úvod

i) V souladu s ustanovením článku 13 této Úmluvy podávají vysvětlivky výklad některých ustanovení této Úmluvy a jejích příloh.

ii) Vysvětlivkami se nemění ustanovení Úmluvy nebo jejích příloh; upřesňuje se jimi pouze jejich obsah, význam a dosah

iii) Se zřetelem k zásadám určeným ustanoveními článku 12 přílohy 4 k této Úmluvě pro schvalování kontejnerů pro dopravu pod celní závěrou upřesňují vysvětlivky, v případech kdy je to možné, konstrukční metody, které mají smluvní strany přijímat ve shodě s těmito ustanoveními

iv) Vysvětlivky umožňují provádět ustanovení Úmluvy a jejích příloh v souladu s technickým rozvojem a s požadavky hospodářského charakteru

0. Základní text Úmluvy

0.1 Článek 1

Písmeno c) i) - Částečně uzavřené kontejnery

0.1 c) i) - 1 Ve smyslu písmena c) i) článku 1 použitý výraz „kontejnery“ tvořící zcela nebo zčásti uzavřený prostor, znamená zařízení skládající se obvykle z podlahy a z horní konstrukce, kterou je vymezen ložný prostor rovnající se ložnému prostoru uzavřeného kontejneru. Horní konstrukce se obvykle skládá z kovových prvků tvořících kostru kontejneru. Tyto typy kontejnerů mohou mít rovněž jednu nebo více bočních nebo čelních stěn. Některé z těchto kontejnerů mají pouze střechu spojenou s podlahou svislými sloupky. Kontejnery tohoto typu se užívají zejména k dopravě objemného zboží (např. osobních automobilů).

Písmeno d) Příslušenství a výstroj kontejneru

0.1 c) -1 Výraz „příslušenství a výstroj kontejneru“ zahrnuje zejména tato zařízení, i když jsou snímatelná:

a) výstroj, jejímž účelem je kontrolovat, měnit nebo udržovat teplotu uvnitř kontejneru;

b) malé přístroje (zapisovače teploty nebo nárazů apod.), které udávají nebo zaznamenávají okolní podmínky a nárazy;

c) vnitřní přepážky, palety, přihrádky, podpěry, háčky a jiná podobná zařízení pro uložení zboží.

4. PŘÍLOHA 4

4.2 Článek 2

Odstavec 1 pododstavec a) - Montáž konstrukčních prvků

4.2.1.

a) - 1a) Je-li použito spojovacích součástí (nýtů, šroubů, svorníků, matic atd.), musí tyto součásti být v dostatečném počtu umístěny zvenčí, procházet spojenými prvky a vyčnívat dovnitř a tam být spolehlivě připevněny (např. přinýtovány, svařeny, opatřeny kroužky, přišroubovány a přinýtovány nebo přivařeny k matici šroubu). Obyčejné nýty (tj. takové, k jejichž přiložení je třeba zásahu z obou stran spojovaných prvků) však lze přikládat také zevnitř. Přitom však podlaha kontejnerů může být připevněna samořeznými šrouby, nýty přikládanými pomocí výbušné nálože nebo samoprůchodnými nýty přiloženými zevnitř a procházejícími v pravém úhlu podlahou a spodními kovovými traverzami s podmínkou, že při použití samořezných šroubů budou některé z jejich konců vyčnívat nad vnější povrch traverz nebo budou k němu přivařeny.

b) Příslušný orgán stanoví počet a druh spojovacích součástí, které musí vyhovovat podmínkám písmene a) této vysvětlivky, přičemž se tento orgán musí přesvědčit, že takto spojené konstrukční prvky nelze přemístit bez zanechání viditelných stop. Volba a umístění jiných spojovacích součástí nejsou nijak omezeny.

c) Spojovací součásti, které lze bez zanechání viditelných stop odstranit a vyměnit zásahem z jedné strany, tj. aniž by bylo nutno zasáhnout z obou stran spojovaného prvku, nejsou ve smyslu písmene a) této vysvětlivky přípustné. Jde zejména o výbušné nýty, slepé nýty apod.

d) Shora popsané způsoby montáže platí rovněž pro speciální kontejnery, např. pro izotermické kontejnery, chladicí kontejnery a cisternové kontejnery, pokud tyto způsoby nejsou neslučitelné s technickými předpisy, kterými tyto kontejnery musí vyhovovat se zřetelem na jejich použití. Nelze-li z technických důvodů upevnit konstrukční prvky způsobem popsaným pod písmenem a) této vysvětlivky, mohou být tyto konstrukční prvky spojeny spojovacími součástmi zmíněnými pod písmenem c) této vysvětlivky, pokud spojovací součásti použité na vnitřní straně stěny nejsou přístupné z vnější strany.

Odstavec 1 písmeno b) - Dveře a jiné uzavírací systémy

4.2.1. b) - 1

a) Zařízení umožňující přikládat celní závěry musí:

i) být připevněno svařováním nebo alespoň pomocí dvou spojovacích součástí vyhovujících ustanovením písmene a) vysvětlivky 4.2.1. a) - 1 nebo

ii) být konstruováno tak, aby po uzavření a zaplombování kontejneru nemohlo být odstraněno bez zanechání viditelných stop; nebo

iii) mít otvory o průměru alespoň 11 mm nebo průřezy dlouhé alespoň 11 mm a široké 3 mm

b) Kloubové a nasazovací závěsy, závěsné čepy a jiná zařízení pro zavěšení dveří a podobné prvky musí být připevněny podle ustanovení písmene a) této vysvětlivky. Mimoto musí být různé součásti takových závěsných zařízení (např. osy nebo dříky závěsů nebo čepů) zamontovány tak, aby nemohly být bez zanechání viditelných stop odstraněny nebo demontovány, je-li kontejner uzavřen a opatřen celní závěrou. Není-li však závěsné zařízení přístupné zvenčí, stačí, aby dveře, které byly uzavřeny a opatřeny celní závěrou, nemohly být bez zanechání viditelných stop z něho vyňaty. Mají-li dveře nebo uzavírací systém více než dva závěsy, musí být pouze dva z nich, které jsou nejblíže konců dveří, připevněny podle ustanovení shora uvedeného písmene a) i).

c) Kontejnery s velkým počtem takových uzávěrů jako záklopky, kohouty, průlezy, příruby atd. musí být upraveny tak, aby počet celních závěr mohl být co nejmenší. Za tím účelem musí být sousední uzávěry spolu společným zařízením, vyžadující pouze jednu celní závěru nebo opatřeny krytem vyhovujícím témuž účelu.

d) Kontejnery s otvírací střechou musí být konstruovány tak, aby počet celních závěr mohl být co nejmenší.

Odstavec 1 písmeno c) - Větrací otvory

4.2.1. c) - 1

a) jejich největší rozměr nesmí být v zásadě větší než 400 mm.

b) Otvory, které by umožňovaly přímý přístup ke zboží, musí být nahrazeny kovovým pletivem nebo dírkovanou kovovou deskou (největší rozměr děr: 3 mm v obou případech) a chráněny přivařenou kovovou mřížkou (největší rozměr ok: 10 mm)

c) Otvory neumožňující přímý přístup ke zboží (např. u kolenových nebo přepážkových systémů) musí být opatřeny stejnými zařízeními, avšak díry a oka mohou být velká až 10 a 20 mm.

d) Jsou-li otvory zhotoveny v plachtách, vyžadují se v zásadě zařízení uvedená pod písmenem b) této vysvětlivky. Přípustné však jsou uzávěrové systémy zhotovené z dírkované kovové desky umístěné zvenčí a z kovového pletiva nebo z pletiva z jiného materiálu, připevněného zevnitř.

Odstavec 1 písmeno c) - Výtokové otvory

4.2.1. c) - 2

a) Jejich největší rozměr nesmí být v zásadě větší než 35 mm.

b) Otvory umožňující přímý přístup ke zboží musí být opatřeny zařízeními uvedenými pod písmenem b) vysvětlivky 4.2.1. c) - 1, týkající se větracích otvorů.

c) Jestliže výtokové otvory neumožňují přímý přístup ke zboží, nevyžadují se zařízení uvedená pod písmenem b) této vysvětlivky za předpokladu, že otvory jsou opatřeny spolehlivým přepážkovým systémem snadno přístupným zevnitř kontejneru.

4.4. Článek 4

Odstavec 3 - Plachty zhotovené z několika kusů

4.4.3. 1

a) Jednotlivé kusy téže plachty mohou být vyrobeny z různých materiálů vyhovujících ustanovení odstavce 2 článku 4 přílohy 4.

b) Při zhotovení plachty je přípustné jakékoli uspořádání kusů, jež dostatečně zajišťuje bezpečnost s podmínkou, že kusy jsou spojeny shodně s ustanoveními článku 4 přílohy 4.

Odstavec 6 písmeno a)

4.4.6. a) - 1

Na náčrtku čís. 1, 2 a 3, připojených k této příloze jsou uvedeny příklady vyhovujících zařízení pro připevnění plachty ke kontejneru a systému připevnění plachet k rohovým prvkům kontejnerů z celního hlediska.

Odstavec 8 - Uzávěrová lana s textilním jádrem .

4.4.8. - 1

Pro účely tohoto odstavce jsou přípustná lana obsahující textilní jádro zcela obalené šesti prameny ocelových drátů s podmínkou, že průměr těchto lan je nejméně 3 mm (nepočítaje v to případný plášť z průhledné umělé hmoty).

Odstavec 10 písmeno c) - Řemínky plachet

4.4.10. c) - 1

Ke zhotovení řemínků může být použit tento materiál:

a) kůže,

b) textilie, a to i pogumované tkaniny nebo tkaniny potažené umělou hmotou s podmínkou, že po přetržení nemohou být svařeny nebo spojeny bez zanechání viditelných stop.

4.4.10. c) - 2

Zařízení zobrazené na náčrtku čís. 3 připojeném k této příloze, vyhovuje ustanovením poslední části odstavce 10 článku 4 přílohy 4. Vyhovuje rovněž ustanovením pod písmenem a) odstavce 6 článku 4 přílohy 4.

5. PŘÍLOHA 5

5.1. Odstavec 1 - Schválení spojených kontejnerů krytých plachtou

5.1.1. Jestliže dva kontejnery kryté plachtou a schválené pro dopravu pod celní závěrou jsou spojeny tak, že tvoří jediný kontejner krytý jedinou plachtou a vyhovující podmínkám dopravy pod celní závěrou,nevyžaduje se pro tento celek zvláštní schvalovací osvědčení ani zvláštní schvalovací štítek.

PŘÍLOHA 6

Náčrtek č. 1
Náčrtek č. 1

Náčrtek č. 2
Náčrtek č. 2

Náčrtek č. 3
Náčrtek č. 3

PŘÍLOHA 7

Složení a jednací řád správního výboru

Článek 1

1. Členy správního výboru jsou smluvní strany.

2. Výbor může rozhodnout, že příslušné správy států uvedených v článku 18 této Úmluvy, které nejsou smluvními stranami, nebo zástupci mezinárodních organizací, mohou být přítomni při projednávání otázek týkajících se jejich zájmů na zasedání výboru jako pozorovatelé.

Článek 2

Rada pro celní spolupráci poskytuje výboru potřebné sekretářské služby.

Článek 3

Výbor volí každoročně na svém prvním zasedání svého předsedu a svého místopředsedu.

Článek 4

Příslušné správy smluvních stran zasílají Radě pro celní spolupráci zdůvodněné pozměňovací návrhy k této Úmluvě, jakož i žádosti o zařazení otázek na pořad jednání zasedání výboru. Rada pro celní spolupráci uvědomuje o těchto návrzích a žádostech příslušné správy smluvních stran a států, které jsou uvedeny v článku 18 této Úmluvy a nejsou smluvními stranami.

Článek 5

1. Rada pro celní spolupráci svolává výbor na žádost příslušných správ nejméně pěti smluvních stran. Rozesílá návrh pořadu jednání příslušným správám smluvních stran a států uvedených v článku 18 této Úmluvy, které nejsou smluvními stranami, a to nejméně šest týdnů před zasedáním výboru.

2. Na základě rozhodnutí výboru, učiněného podle ustanovení odstavce 2 článku 1 tohoto jednacího řádu, navrhuje Rada pro celní spolupráci příslušným správám států uvedených v článku 18 této Úmluvy, které nejsou smluvními stranami, jakož i zainteresovaným mezinárodním organizacím, aby na zasedání výboru vyslaly své pozorovatele.

Článek 6

O návrzích se hlasuje. Každá smluvní strana zastoupená na zasedání má jeden hlas. Návrhy, které nejsou pozměňovacími návrhy k této Úmluvě, přijímá výbor většinou hlasů odevzdaných přítomnými a hlasujícími členy. Pozměňovací návrhy k této Úmluvě, jakož i rozhodnutí o nabytí platnosti jejích změn v případech uvedených v odstavci 5 článku 21 a v odstavci 6 článku 22 této Úmluvy, se přijímají dvoutřetinovou většinou hlasů odevzdaných přítomnými a hlasujícími členy.

Článek 7

Před ukončením svého zasedání schvaluje výbor zprávu.

Článek 8

Pokud tato příloha neobsahuje jiná příslušná ustanovení a nerozhodne-li výbor jinak, používá se jednacího řádu Rady pro celní spolupráci.

PODPISOVÝ PROTOKOL

Při podpisu této Úmluvy datované dnem dnešním, prohlašují podepsaní, svými vládami k tomu řádně zmocnění, toto:

1. Uznání zásady dočasného dovozu kontejnerů je neslučitelné s tím, aby se při výpočtu dovozních cel a poplatků váha nebo cena kontejneru připočítávala k váze nebo ceně zboží. Připočítávat k váze zboží určité tárové procento je dovoleno, jestliže se to děje vzhledem k tomu, že zboží není baleno, nebo vzhledem k povaze obalu, avšak nikoliv vzhledem k tomu, že se zboží dopravuje v kontejnerech.

2. Ustanoveními této Úmluvy není nikterak omezeno použití vnitrostátního zákonodárství nebo mezinárodních dohod jiné než celní povahy, které upravují užívání kontejnerů.

3. V článku 1 této Úmluvy stanovený minimální vnitřní objem jednoho krychlového metru neznamená, že by pro kontejnery menšího objemu měly platit přísnější předpisy, a smluvní strany se vynasnaží uplatňovat u těchto kontejnerů stejný režim dočasného dovozu jako u kontejnerů definovaných v této Úmluvě.

4. Pokud jde o režimy dočasného dovozu kontejnerů podle ustanovení článků 6, 7 a 8 této Úmluvy, uznávají smluvní strany, že zrušením veškerých celních dokladů a veškerých celních jistot by mohly dosáhnout jednoho z hlavních cílů této Úmluvy, a vynasnaží se, aby k tomuto výsledku dospěly.

Přesunout nahoru