Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 55/1976 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu o rodném čísle

Částka 11/1976
Platnost od 28.05.1976
Účinnost od 01.06.1976
Zrušeno k 01.01.2003 (543/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

55

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu

ze dne 22. ledna 1976

o rodném čísle

Federální statistický úřad v součinnosti s federálním ministerstvem vnitra, federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ministerstvy práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky stanoví podle § 35 odst. 2 k provedení § 23 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:


§ 1

(1) Každému obyvateli, který se narodil na území Československé socialistické republiky anebo má zde trvalý pobyt, popř. je v pracovním poměru k některé tuzemské socialistické nebo jiné organizaci - s výjimkou osob, které požívají diplomatických imunit a výsad - určují orgány uvedené v § 2 a 3 rodné číslo.

(2) Rodné číslo je identifikační charakteristika obyvatele vytvořená z dat jeho narození a z tzv. koncovky. Rodné číslo je desetimístné: první dvojčíslí vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí vyjadřuje měsíc narození (u žen zvýšené o "50"), třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození; čtyřmístná koncovka je rozlišujícím znakem osob narozených v témž kalendářním dnu.1)

§ 2

(1) Rodné číslo určují zásadně okresní oddělení Českého statistického úřadu a okresní oddělení Slovenského statistického úřadu, popř. jiné oblastní statistické orgány republik vykonávající působnost okresních oddělení 2) (dále jen "okresní oddělení").

(2) Obyvatelům narozeným na území Československé socialistické republiky dne 1. ledna 1969 a později určuje rodné číslo okresní oddělení příslušné podle místa narození obyvatele.

(3) Československým státním občanům narozeným dne 1. ledna 1969 a později v cizině, jejichž narození je zapsáno v matrice vedené Národním výborem města Brna, cizím státním příslušníkům a osobám bez státní příslušnosti narozeným v cizině dne 1. ledna 1969 a později, určuje rodné číslo Městské oddělení Českého statistického úřadu v Brně.

§ 3

Pokud obyvatelům, narozeným do 31. prosince 1968 na území Československé socialistické republiky a československým státním občanům, cizím státním příslušníkům a osobám bez státní příslušnosti, narozeným do 31. prosince 1968 v cizině, nebylo rodné číslo dosud výjimečně určeno, určí je Úřad důchodového zabezpečení v Praze prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví okresního (městského, obvodního) národního výboru příslušného podle místa narození, popř. trvalého pobytu obyvatele.

§ 4

Rodné číslo dětí narozených na území Československé socialistické republiky dne 1. ledna 1969 a později i dětí československých státních občanů narozených v cizině v téže době se zapisuje do matriky (knihy narození), společně s ostatními údaji o narození.

§ 5

Dokladem o rodném čísle je

a) rodný list, na němž je zapsáno rodné číslo obyvatele,

b) samostatný doklad o rodném čísle vydaný a potvrzený příslušným orgánem státní statistiky,

c) potvrzení o rodném čísle vydané národním výborem pověřeným vedením matriky, příslušným podle místa narození obyvatele,

d) zápis o rodném čísle na str. 14 občanského průkazu, u vojáků z povolání Československé lidové armády na str. 3 osobního průkazu,

e) u dětí, nemajících ještě samostatný občanský průkaz, zápis o jejich rodném čísle na str. 5-6 občanského průkazu některého z rodičů dítěte,

f) u cizích státních příslušníků a osob bez státní příslušnosti potvrzení o rodném čísle uvedené na povolení k pobytu v Československé socialistické republice, vydaném příslušným útvarem pasů a víz.

§ 6

(1) Doklad o rodném čísle podle § 5 písm. a) vydává

a) obyvatelům narozeným na území Československé socialistické republiky dne 1. ledna 1969 a později národní výbor pověřený vedením matriky, příslušný podle místa narození obyvatele,

b) československým státním občanům narozeným v cizině dne 1. ledna 1969 a později, jejichž narození je zapsáno v matrice vedené Národním výborem města Brna, Národní výbor města Brna.

(2) Obyvatelům narozeným do 31. prosince 1968, kteří nemohou prokázat své rodné číslo některým z dokladů podle § 5, vydává doklad o rodném čísle Úřad důchodového zabezpečení v Praze prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví okresního (městského, obvodního) národního výboru příslušného podle místa narození, popř. trvalého pobytu obyvatele.

§ 7

Opravy a změny rodného čísla provádí

a) u obyvatelů narozených na území Československé socialistické republiky dne 1. ledna 1969 a později okresní oddělení příslušné podle místa narození obyvatele,

b) u československých státních občanů narozených v cizině dne 1. ledna 1969 a později, jejichž narození je zapsáno v matrice vedené Národním výborem města Brna, a u cizích státních příslušníků a osob bez státní příslušnosti narozených v cizině dne 1. ledna 1969 a později Městské oddělení Českého statistického úřadu v Brně,

c) u obyvatelů narozených do 31. prosince 1968 na území Československé socialistické republiky, u československých státních občanů narozených v cizině do 31. prosince 1968 a u cizích státních příslušníků a osob bez státní příslušnosti narozených v cizině do 31. prosince 1968 Úřad důchodového zabezpečení v Praze prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví okresního (městského, obvodního) národního výboru příslušného podle místa narození, popř. trvalého pobytu občana.


§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1976.


Předseda:

Ing. Kazimour v. r.

Poznámky pod čarou

1) Rodná čísla přidělená osobám narozeným do 31. prosince 1953 jsou devítimístná s třímístnou koncovkou.

2) Městská oddělení Českého statistického úřadu v Brně, Ostravě a Plzni, Městské oddělení Slovenského statistického úřadu v Košicích a dále Městská správa Českého statistického úřadu v hl. m. Praze a Městská správa Slovenského statistického úřadu v hl. m. SSR Bratislavě, popř. obvodní oddělení těchto městských správ, pokud byla Českým statistickým úřadem nebo Slovenským statistickým úřadem zřízena.

Přesunout nahoru