Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 5/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o vzájemné ochraně autorských práv k dílům literárním, vědeckým a uměleckým

Částka 1/1976
Platnost od 09.02.1976
Účinnost od 23.09.1975
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 11. listopadu 1975

o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o vzájemné ochraně autorských práv k dílům literárním, vědeckým a uměleckým


Dne 18. března 1975 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o vzájemné ochraně autorských práv k dílům literárním, vědeckým a uměleckým.

S Dohodou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a president republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Moskvě dne 23. září 1975.

Podle svého článku 8 vstoupila Dohoda v platnost dnem 23. září 1975.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o vzájemné ochraně autorských práv k dílům literárním, vědeckým a uměleckým

President Československé socialistické republiky a presidium Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik

- vedeni úsilím o další prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti výměny kulturních hodnot v souladu s Dohodou mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o kulturní a vědecké spolupráci ze dne 28. února 1972,

- uznávajíce za nezbytné vytvořit takový vzájemný systém ochrany autorských práv k dílům literárním, vědeckým a uměleckým, který bude napomáhat dalšímu šíření kulturních hodnot,

- vycházejíce z účasti Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik ve Všeobecné úmluvě o právu autorském ze dne 6. září 1952

se rozhodli uzavřít tuto dohodu:

Článek 1

Každá z obou smluvních stran bude na svém území podporovat šíření literárních, vědeckých a uměleckých děl, vytvořených občany druhé smluvní strany, a to zejména vydávání děl slovesných, hudebně dramatických, hudebních, vydávání a vystavování děl výtvarných, zařazování dramatických, hudebně dramatických, choreografických, pantomimických a hudebních děl do repertoárů divadel, orchestrů, hudebních souborů a sólistů, jakož i do televizního a rozhlasového vysílání a filmového promítání.

Článek 2

Každá z obou smluvních stran bude uznávat autorská práva občanů druhé smluvní strany k dílům literárním, vědeckým a uměleckým a zabezpečí na svém území ochranu těchto práv za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny jejími vnitrostátními právními předpisy pro její státní občany.

Článek 3

Tato dohoda se vztahuje i na užití děl uvedených v článku 2, k nimž dojde po vstupu této dohody v platnost, pokud v okamžiku tohoto užití díla dosud neuplynula doba trvání autorského práva uvedená v článku 4 odst. 1.

Článek 4

1. Doba trvání autorského práva se řídí vnitrostátními právními předpisy té smluvní strany, kde se ochrana poskytuje; není však delší, než stanoví vnitrostátní právní předpisy druhé smluvní strany.

2. Právo na ochranu autorství a ochranu nedotknutelnosti díla není časově omezeno.

Článek 5

1. Výplata autorských odměn se bude provádět v měně té smluvní strany, na jejímž území dojde k užití díla. Převod vyplácených částek bude prováděn podle dohody o neobchodních platech, platné mezi smluvními stranami v době provádění převodu.

2. Autorské odměny vyplácené podle této dohody budou podléhat zdanění pouze ve státě stálého bydliště autora.

Článek 6

1. Každá ze smluvních stran zajistí, aby její organizace užívající díla uvedená v čl. 2 dodržovaly vnitrostátní právní předpisy druhé smluvní strany, týkající se provádění této dohody. Smluvní strany budou vzájemně přiznávat výhradní právo příslušným organizacím pro ochranu autorských práv na zprostředkování při vzájemných stycích v otázkách užití literárních, vědeckých a uměleckých děl.

2. Obě smluvní strany učiní opatření, aby na základě této dohody sjednaly příslušné organizace pro ochranu autorských práv prováděcí dohody, v nichž bude zejména dohodnut způsob sjednávání smluv o užití díla a výplaty autorských odměn, způsob vzájemného vyúčtování a převodu autorských odměn, jakož i poskytování právní pomoci při vybírání daní a ochraně autorských práv autorů, kteří jsou občany druhé smluvní strany.

Článek 7

Tato dohoda se nedotýká práv a závazků smluvních stran vyplývajících pro ně z jiných mezinárodních smluv.

Článek 8

1. Tato dohoda podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost dnem výměny ratifikačních listin, která bude provedena v Moskvě.

Tato dohoda bude předběžně prováděna ode dne podpisu.

2. Tato dohoda se uzavírá na dobu 3 let a bude se prodlužovat mlčky vždy o další 3 roky, pokud ji žádná ze smluvních stran nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím příslušného tříletého období.

Dáno v Praze dne 18. března 1975 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Z plné moci presidenta ČSSR:

M. Klusák v. r.

Z plné moci presidia Nejvyššího sovětu SSSR:

B. Pankin v. r.

Přesunout nahoru