Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 49/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě

Částka 8/1976
Platnost od 03.05.1976
Účinnost od 04.02.1976
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 19. února 1976

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě


Dne 24. července 1975 byla podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě. Na základě svého článku 21 Dohoda vstoupila v platnost dnem 4. února 1976.


Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Bulharské lidové republiky vedeny přáním upravit přepravu cestujících a nákladů silničními vozidly, a to mezi oběma státy, jakož i tranzitem jejich územím, se dohodly takto:

I. Přeprava cestujících

Článek 1

1. Ve smyslu této Dohody se dělí přepravy cestujících mezi oběma státy na pravidelné, kyvadlové a nepravidelné.

2. Pravidelnou přepravou je přeprava na autobusových tratích, prováděná podle zveřejněných přepravních podmínek, tarifu a jízdního řádu autobusů po určené trase, s uvedením míst (zastávek) nástupu a výstupu cestujících.

3. Kyvadlovou přepravou je přeprava skupin cestujících v určených termínech z území jednoho státu na místo dočasného pobytu na území druhého státu nebo tranzitem jejich územím s návratem těchto cestujících autobusy téhož dopravce do státu, odkud původně vyjeli. Při kyvadlových přepravách se prvá cesta zpět a poslední cesta tam uskutečňují prázdným autobusem.

4. Nepravidelnou přepravou je každá mezinárodní přeprava, která není přepravou ve smyslu odst. 2 a 3 tohoto článku.

Článek 2

1. Pravidelné autobusové trati mezi dvěma státy, jakož i tranzitem jejich územím se uskutečňují na základě povolení.

2. Příslušné orgány každé smluvní strany vydávají povolení pro tu část trati, která prochází jejich územím.

Článek 3

1. Kyvadlová přeprava se provádí na základě povolení.

2. Příslušné orgány smluvních stran si vzájemně předají každoročně povolení v rámci kontingentu dohodnutého na příští rok. Bude-li počet předaných povolení nedostačující, vydají příslušné orgány smluvních stran v průběhu roku požadovaná povolení dodatečně.

Článek 4

Při přepravách cestujících podle této Dohody musí být v každém autobuse k dispozici příkaz k jízdě a seznam cestujících. Obsah a způsob vyplňování seznamu dohodne smíšená komise ustavená podle článku 18 této Dohody.

II. Přeprava nákladů

Článek 5

1. Přeprava nákladů mezi oběma státy nebo tranzitem jejich územím se provádí na základě povolení, s výjimkou přeprav uvedených v článku 6.

2. Příslušné orgány smluvních stran si každoročně vzájemně předávají povolení v rámci kontingentu dohodnutého na příští rok. Jestliže bude počet předaných povolení nedostačující, vydají příslušné orgány smluvních stran v průběhu roku požadovaná povolení dodatečně.

Článek 6

Bez povolení se přepravují

a) stěhované věci movité,

b) exponáty určené pro veletrhy a výstavy,

c) zvířata, vozidla, sportovní nářadí a zařízení určená pro sportovní účely,

d) divadelní dekorace, rekvizity a hudební nástroje určené pro umělecká vystoupení,

e) předměty a zařízení pro rozhlasové a televizní nahrávky a filmová natáčení,

f) rakve, případně urny s tělesnými pozůstatky zemřelých,

g) poškozená vozidla, jakož i jimi přepravované náklady.

Jízdy prázdných nákladních vozidel, jakož i speciálních vozidel, která nejsou určena pro přepravu cestujících nebo nákladů, se též budou provádět bez povolení.

Článek 7

Každá smluvní strana si vyhrazuje právo požadovat zvláštní povolení k přepravě nebezpečných nákladů.

Článek 8

Přepravy nákladů silničními vozidly se provádějí podle této Dohody na základě nákladního listu, jehož se používá v mezinárodní silniční dopravě.

III. Všeobecná ustanovení

Článek 9

Přepravy cestujících a přepravy nákladů podle této Dohody mohou provádět dopravci, kteří mají sídlo na území jedné ze smluvních stran a kteří podle vnitrostátních předpisů své země jsou oprávněni takové přepravy provádět.

Článek 10

Jestliže hmotnost a rozměry použitých vozidel a přepravovaného nákladu přesáhnou hmotnost nebo rozměry maximálně přípustné na území druhé smluvní strany, vyžaduje se pro tuto přepravu kromě povolení podle článku 3 a 5 odst. 1 této Dohody ještě zvláštní povolení příslušných orgánů této smluvní strany.

Článek 11

1. Dopravci jedné ze smluvních stran nemohou provádět přepravy osob nebo nákladů mezi dvěma místy ležícími na území druhé smluvní strany, s výjimkou případů, kdy dostanou zvláštní povolení vydané příslušnými orgány této smluvní strany.

2. Dopravci jedné smluvní strany mohou přepravovat náklady z území druhé smluvní strany na území třetího státu a zpět tranzitem přes území svého státu. Jiné přepravy z území a na území druhé smluvní strany na území a z území třetího státu se mohou uskutečňovat jen se souhlasem příslušných orgánů druhé smluvní strany.

Článek 12

Seznam přepravovaných cestujících, jakož i povolení vyžadované podle této Dohody, musí být k dispozici ve vozidle jedoucím po území druhé smluvní strany a musí být předloženy na žádost příslušných orgánů této smluvní strany.

Článek 13

1. Dopravci jedné ze smluvních stran, kteří provádějí přepravy podle této Dohody na území druhé smluvní strany, platí daně a poplatky stanovené na tomto území.

2. Příslušné orgány smluvních stran mají možnost po vzájemné dohodě částečně nebo úplně daně a poplatky spojené s prováděním přeprav podle této Dohody, jakož i s vydáváním povolení k těmto přepravám prominout.

Článek 14

Každá z obou smluvních stran uznává řidičské průkazy vydané druhou smluvní stranou.

Článek 15

1. Pohonné látky, jimiž jsou naplněny obvyklé, konstruktérem navržené nádrže dočasně pobývajících vozidel, jsou osvobozeny od dovozních cel a nepodléhají dovozním zákazům a omezením.

2. Náhradní díly, které mají sloužit k opravě dočasně pobývajících vozidel, je dovoleno dovážet bez dovozních cel, dovozních zákazů a omezení. Smluvní strany mohou vystavit pro celní odbavování těchto náhradních dílů doklad pro dočasný dovoz. Díly, které byly nahrazeny, musí být vyvezeny nebo pod dozorem celních orgánů zničeny.

3. Ošacení a jiné předměty, jakož i potraviny na cestu a tabákové výrobky pro osobní potřebu posádky vozidla je dovoleno dovážet bez dovozních cel a dovozních zákazů a omezení, jestliže jejich povaha a množství odpovídají charakteru a délce trvání přepravy, kterou posádka uskutečňuje.

Článek 16

Platby vyplývající z ustanovení této Dohody se provádějí podle platebních dohod platných mezi oběma smluvními stranami.

Článek 17

Dopravci jedné smluvní strany mohou k zabezpečování přeprav podle této Dohody zřídit na území druhé smluvní strany svá zastoupení v souladu s vnitrostátními předpisy druhé smluvní strany.

Článek 18

1. Příslušné orgány smluvních stran zřídí smíšenou komisi, která se zmocňuje:

- uzavřít protokol k této Dohodě,

- dohodnout kontingent povolení k přepravám,

- projednat otázky daní a poplatků a připravit příslušné návrhy,

- dohodnout způsob a podmínky vydávání povolení, jejich použití, druh a dobu jejich platnosti,

- řešit dohodou všechny otázky, které mohou vzniknout při provádění této Dohody.

2. Smíšená komise se schází střídavě na území obou smluvních stran, nejpozději v prvním čtvrtletí běžného roku.

Článek 19

Smluvní strany si sdělí navzájem, které orgány jsou příslušné řešit otázky spojené s prováděním této Dohody.

Článek 20

Otázky, které nejsou upraveny ustanoveními této Dohody nebo jinými mezinárodními smlouvami, jimiž jsou obě smluvní strany vázány, budou upraveny vnitrostátními předpisy každé z obou smluvních stran.

Článek 21

1. Tato Dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů každé z obou smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících její schválení.

2. Tato Dohoda se uzavírá na dobu jednoho roku a bude se automaticky prodlužovat vždy o další rok, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví písemně nejpozději tři měsíce před uplynutím doby její platnosti.

Dáno v Praze dne 24. července 1975 ve dvou vyhotoveních v ruském jazyce.

Za vládu Československé socialistické republiky:

JUDr. Ing. Štefan Šutka v. r .

ministr dopravy

Za vládu Bulharské lidové republiky:

Vasil Canov v. r.

ministr dopravy

Přesunout nahoru