Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 48/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky

Částka 8/1976
Platnost od 03.05.1976
Účinnost od 14.11.1975
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

48

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 22. ledna 1976

o Dlouhodobé dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky


Dne 14. listopadu 1975 byla v Paříži podepsána Dlouhodobá dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky. Na základě svého článku VI Dohoda vstoupila v platnost dnem podpisu.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DLOUHODOBÁ DOHODA

o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Francouzské republiky

- odvolávajíce se na Dohodu o hospodářské spolupráci na úseku průmyslu uzavřenou v Paříži 23. února 1970, jakož i na účast obou zemí ve Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT),

- přejíce si rozvíjet své vztahy za nejlepšího využívání všech zdrojů, které poskytuje hospodářský pokrok obou zemí,

- vědomy si podstatné úlohy, kterou má mít hospodářská spolupráce v rozvoji dvoustranných vztahů,

- považujíce za nutné stanovit pevný rámec a dlouhodobá ustanovení, aby bylo usnadněno vytvoření úzkých a trvalých vztahů spolupráce mezi příslušnými orgány a podniky obou zemí,

- přejíce si pozvednout rozvoj spolupráce na vzájemně výhodném základě, se dohodly takto:

Článek I

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Francouzské republiky budou podporovat všemi prostředky, které mají k dispozici, rozvoj hospodářské spolupráce mezi orgány a podniky obou zemí.

Článek II

Pro posílení vztahů mezi podniky se budou obě vlády zvláště věnovat zvýšení vzájemného poznání svých perspektiv dlouhodobého rozvoje.

V zájmu usnadnění výměny informací v této oblasti budou moci představitelé orgánů odpovědných za plánování, jestliže s tím budou obě strany souhlasit, být pozváni k účasti na zasedáních Smíšené komise předvídané článkem V této dohody.

Článek III

Smíšená komise předvídaná článkem V této dohody určí oblasti, ve kterých se rozvoj spolupráce jeví nejžádanějším, a vytvoří, jakmile bude možné, orientační program dlouhodobé hospodářské spolupráce.

Obě strany se domnívají, že příznivé perspektivy existují zvláště v těchto oblastech:

- hutnictví železa

- průmysl strojírenský a elektrotechnický

- průmysl chemický

- elektronika

- informační technika

- výroba automobilů a ostatních dopravních prostředků

- průmysl stavební

- zemědělská technika a potravinářský průmysl.

Článek IV

Spolupráce mezi orgány a podniky obou zemí může mít zvláště tyto formy:

- společná výstavba nových průmyslových zařízení, rozšíření a modernizace existujících jednotek v každé z obou zemí a v třetích zemích,

- spolupráce v oblasti výroby, zpracovatelského průmyslu a prodeje,

- výměna know-how, technických informací, patentů a licencí; vývoj nové techniky; výchova a výměna specialistů a stážistů.

Článek V

Pro sledování plnění této dohody a pro přijímání opatření nutných k realizaci jejích ustanovení se zřizuje Smíšená komise pro hospodářskou spolupráci.

Její působnost se vztahuje na všechny otázky vyplývající z hospodářské spolupráce mezi oběma zeměmi. Má zvláště za úkol vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj této spolupráce, určovat záměry a vypracovávat nové návrhy v této oblasti. Vytváří zejména specializované pracovní výbory v hlavních oblastech spolupráce a koordinuje jejich činnost.

Smíšená komise se schází na žádost jedné z obou stran, v zásadě jednou ročně, střídavě v Praze a v Paříži.

Článek VI

Tato dohoda je uzavřena na dobu deseti let a vstupuje v platnost dnem podpisu. Šest měsíců před ukončením její platnosti se smluvní strany dohodnou o opatřeních, která bude třeba přijmout pro zajištění pokračování hospodářské spolupráce mezi oběma zeměmi.

Dáno v Paříži dne 14. listopadu 1975 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Dr. Lubomír Štrougal v. r.

Za vládu Francouzské republiky:

Jacques Chirac v. r.

Přesunout nahoru