Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 42/1976 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodohospodářích

Částka 7/1976
Platnost od 23.04.1976
Účinnost od 01.07.1976
Zrušeno k 01.01.2002 (254/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

42

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

ze dne 9. dubna 1976

o vodohospodářích

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky stanoví v dohodě s dotčenými orgány státní správy podle § 16 odst. 2 zákona České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství:


Určování vodohospodářů

§ 1

(1) Organizace jsou povinny určit k zajištění odborného hospodaření s vodou a čištění odpadních vod kvalifikované pracovníky (dále jen "vodohospodáři"), jestliže

a) odebírají nebo jinak užívají povrchové nebo podzemní vody, popřípadě k výrobním účelům vodu z veřejných vodovodů, v celkovém množství nad 1 250 m3 měsíčně nebo nad 15 000 m3 ročně,

b) vypouštějí odpadní nebo zvláštní vody obsahující při svém vzniku:

1. znečištění charakterizované ukazatelem BSK5 v množství větším než 5 tun za kalendářní rok,

2. nerozpuštěné látky v množství větším než 25 tun za kalendářní rok,

3. ropné látky přesahující koncentraci 10 mg/l a celkové množství 5 tun za kalendářní rok,

4. rozpuštěné anorganické soli přesahující koncentraci 1 000 mg/l a celkové množství 50 tun za kalendářní rok,

5. látky se zjevnou aciditou nebo se zjevnou alkalitou přesahující koncentraci 0,5 mval/l a celkové množství 500 kg ekv. za kalendářní rok,

6. radioaktivní látky nebo infikované látky (např. odpadní vody a z infekčních oddělení nemocnic, sanitních porážek, kafilerií, výroben očkovacích látek apod.),

7. jedy. 1)

(2) Splňuje-li podmínky uvedené v odstavci 1 jednotlivý závod nebo provoz, je organizace povinna určit vodohospodáře i pro tento závod nebo provoz.

(3) Organizace, které odebírají nebo jinak užívají vodu pro rybochovné účely, nemají povinnost určit vodohospodáře, i když jinak splňují podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a).

§ 2

Nadřízené organizace a orgány, jakož i jejich ústřední orgány, jsou povinny určit vodohospodáře, jestliže některá z jimi řízených organizací má povinnost určit vodohospodáře podle § 1.

§ 3

Je-li to účelné, a nebude-li to na újmu plnění úkolů, může být funkce vodohospodáře slučována s jinou činností nebo vodohospodář může být určen společně pro několik závodů nebo provozů, popřípadě pro jednotlivé závody může být touto funkcí pověřen vodohospodář organizace.

§ 4

Organizace jsou povinny oznámit jména pracoviště osob určených do funkce vodohospodáře vodohospodářskému orgánu příslušnému k povolení nakládání s vodami, které zakládá povinnost organizace určit vodohospodáře, a je-li tato povinnost založena odběrem vody z veřejného vodovodu okresnímu národnímu výboru, v jehož územním obvodu dochází k odběru z veřejného vodovodu; oznámení jsou povinny učinit i při změně nebo při novém určení vodohospodáře.

Činnost vodohospodářů

§ 5

Vodohospodáři určení podle § 1 plní při zajišťování odborného hospodaření s vodou a čištění odpadních vod pro organizaci, závod nebo provoz, pro které byli určeni, zejména tyto úkoly:

a) sledují dodržování obecně závazných právních předpisů vydaných na úseku vodního hospodářství, jakož i plnění rozhodnutí vodohospodářských orgánů,

b) připravují, navrhují a vyhodnocují vodohospodářská opatření související s rozvojem výroby, popřípadě se změnami technologie,

c) provádějí pravidelné technické a ekonomické rozbory,

d) vypracovávají návrhy na zlepšení hospodaření s vodou a na zlepšení jakosti vypouštěných odpadních nebo zvláštních vod,

e) dbají na dodržování manipulačních řádů a na jejich soulad se současným stavem vodního hospodářství provozu, závodu nebo organizace,

f) soustavně sledují a kontrolují stav a provoz zařízení zajišťujících hospodaření s vodou a čištění odpadních vod,

g) sledují a kontrolují hospodaření s vodou,

h) při selhání čisticích zařízení nebo při provozních poruchách, které mají nebo mohou mít za následek třeba i krátkodobé zhoršení jakosti vod, navrhují a sledují provádění potřebných opatření, popřípadě tato opatření provádějí,

i) zabezpečují, aby pro vodohospodářský, jakož i pro vrchní vodohospodářský dozor byla k dispozici vodoprávní rozhodnutí týkající se provozu, závodu nebo organizace.

§ 6

Vodohospodáři určení podle § 2 plní při zajišťování odborného hospodaření s vodou a čištění odpadních vod pro nadřízenou organizaci, orgán nebo pro ústřední orgán, pro které byli určeni, zejména tyto úkoly:

a) vypracovávají koncepci hospodaření s vodou a čištění odpadních vod,

b) metodicky řídí a po odborné stránce kontrolují vodohospodáře podřízených organizací,

c) pravidelně vyhodnocují hospodaření s vodou a čištění odpadních vod u podřízených organizací a provádějí potřebné technické a ekonomické rozbory,

d) vypracovávají celkové zprávy o hospodaření s vodou,

e) sledují vodohospodářské zájmy při investiční činnosti.

Kvalifikace vodohospodářů

§ 7

(1) Vodohospodářem může být pracovník, který má vysokoškolské nebo úplné střední odborné vzdělání vodohospodářského, chemicko-technologického nebo jiného příbuzného směru, popřípadě úplné střední všeobecné vzdělání doplněné specializovaným kursem pro vodohospodáře. Stupeň požadovaného vzdělání stanoví organizace úměrně k povaze pracoviště, pro které je vodohospodář určován. Při posuzování jiného příbuzného směru se přihlíží k povaze pracoviště, pro které je vodohospodář určován, a k náplni vyučovacích osnov absolvované školy.

(2) Výjimečně může být vodohospodářem určen i pracovník, který má jen úplné střední všeobecné vzdělání, pokud nejpozději do 3 let ode dne svého určení absolvuje specializovaný kurs pro vodohospodáře.

(3) Vodohospodáři jsou povinni soustavně doplňovat své poznatky na úseku nakládání s vodami a jejich ochrany.

§ 8

Pracovníci, kteří ku dni účinnosti této vyhlášky vykonávali funkci vodohospodáře podle dosud platných předpisů, se považují za způsobilé k výkonu funkce vodohospodáře, i když nesplňují požadavky vzdělání podle § 7.


Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 9

(1) Prvé oznámení podle § 4 jsou organizace povinny učinit do 6 měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky; jinak vždy do 15 dnů ode dne určení vodohospodáře.

(2) Organizace odvětví zemědělské výroby určí vodohospodáře podle § 1 nejpozději do 1. ledna 1978. Tím není pro toto odvětví dotčena povinnost nadřízených organizací a orgánů a jejich ústředních orgánů určovat vodohospodáře podle § 2, jakmile některá z jimi řízených organizací splňuje předpoklady pro určení vodohospodáře podle § 1.

§ 10

Povinnosti organizací vyplývající z této vyhlášky plní v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany vojenské útvary, hospodářské organizace a hospodářské organizace podle zvláštního statutu.

§ 11

Pro území České socialistické republiky pozbývají platnosti směrnice ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství čj. 68 880/73-1961 a ministerstva zdravotnictví čj. HE 3240 - 19. 1. 1961 pro činnost závodních, podnikových, oborových a resortních vodohospodářů (registrováno v částce 31/1966 Sbírky).

§ 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1976.


Ministr:

Ing. Hruzík v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví.

Přesunout nahoru