Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 4/1976 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 98/1966 Sb.

Částka 1/1976
Platnost od 09.02.1976
Účinnost od 01.04.1976
Zrušeno k 01.07.2000 (175/2000 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

4

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva dopravy

ze dne 29. ledna 1976,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 98/1966 Sb.

Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 4 odst. 2 a § 8 odst. 1 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, podle § 392 odst. 3 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a podle § 319 a 508 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.:


Čl. 1

Vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 98/1966 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 1 na konci se vypouštějí slova "a vozových zásilek na dráze Dopravního podniku města Ostravy".

2. V § 7 odst. 1 písm. f) se na začátku vypouští slovo "neobvyklé" a na konci se vypouští tečka a připojují se slova v závorce "(mimořádné zásilky)".

3. § 12 odst. 2 se doplňuje ustanovením písm. f), které zní:

"f) číslo jízdenky.".

4. V § 13 odst. 1 druhé větě se nahrazují slova "Správa dráhy" slovem "Železnice".

5. § 16 odst. 7 poslední věta zní:

"Kdo poruší zákaz kouření, zaplatí pokutu Kčs 30,-."

6. Ve všech ustanoveních vyhlášky č. 132/1964 Sb. ve znění vyhlášky č. 98/1966 Sb. se slova "jídelní a bufetový" nahrazují slovem "restaurační".

7. V § 17 odst. 4 se doplňuje větou, která zní:

"V restauračních vozech není dovoleno kouřit. Kdo poruší tento zákaz, zaplatí pokutu Kčs 30,-."

8. § 18 odst. 2 zní:

"(2) Cestující jsou povinni šetřit dopravní prostředky a zařízení železnice a nesmějí je poškozovat a znečišťovat. Za poškození, znečištění nebo dojde-li znečištěním i k poškození dopravních prostředků popřípadě zařízení železnice, zaplatí cestující pokutu Kčs 30,- a náhradu stanovenou tarifem nebo ve výši nákladů spojených s opravou.".

9. V § 23 odst. 3 poslední větě se slovo "neprojetou" nahrazuje slovem "projetou".

10. § 24 odst. 1 druhá věta zní:

"Zavazadlo se může skládat nejvýše ze tří kusů a váha jednoho kusu nesmí převyšovat váhu 15 kg."

11. § 30 odst. 1 první věta před středníkem zní:

"Občané mohou podávat jako spěšninu předměty, které lze snadno nakládat a vykládat a u nichž váha jednoho kusu nepřevyšuje 15 kg;".

12. § 31 odst. 2 druhá věta zní:

"Části orámované silnými čárami vyplňuje odesílatel, ostatní železnice."

13. § 33 odst. 3 zní:

"(3) Odesílatel není povinen oznámit zamýšlený podej spěšniny, hodlá-li v témže dni podat k přepravě nejvýše tři spěšniny, z nichž se každá skládá nejvýše ze tří kusů a nepřevyšuje-li váha jednotlivých kusů 15 kg a celková váha jedné spěšniny 45 kg."

14. V § 33 odst. 5 poslední větě na konci se vypouštějí slova "a váhu zboží v egalizovaných obalech."

15. § 34 odst. 6 zní:

"(6) U zásilek, které dojdou do stanice určení v pracovní dny po 16. hodině, v sobotu, v neděli a ve svátek kdykoliv, staví se dodací lhůta po dobu od příchodu spěšniny do stanice až do 8. hodiny nejbližšího pracovního dne."

16. § 44 odst. 1 zní:

"(1) Stanice je povinna podat odesílateli, popřípadě příjemci zprávu o době přichystání vozu k nakládce nebo vykládce, a to, bude-li vůz přichystán v denní době, nejpozději 2 hodiny a bude-li vůz přichystán v noční době, nejpozději 3 hodiny před jeho přichystáním na všeobecné nakládkové a vykládkové koleje. Pro podávání zpráv o přichystání vozů na jiné koleje nebo jiná místa platí zvláštní předpisy, popřípadě dohody."

17. § 45 odst. 5 zní:

"(5) Pro ukládání zboží určeného k přepravě po železnici nebo došlého po železnici přenechává železnice do dočasného užívání přepravci podle možnosti volná prostranství nebo skladiště ve stanicích za podmínek sjednaných ve smlouvě o dočasném užívání složišť a skladišť."

18. V § 45 odst. 14 třetí větě na konci se slova "přepravní skříně" nahrazují slovem "kontejneru".

19. § 55 odst. 2 zní:

"(2) Stanice určení vydá nákladní list příjemci,

a) prokáže-li se průkazem totožnosti, byla-li zpráva o době přichystání vozu podána telefonicky; je-li příjemcem organizace, je třeba též prokázat, že pracovník jedná za organizaci,

b) odevzdá-li stanici určení telegram nebo dálnopis, byla-li zpráva o době přichystání vozu podána telegraficky nebo dálnopisně; nebyl-li příjemci telegram poštou doručen a pošta mu podala zprávu jen telefonicky, prokáže-li se průkazem totožnosti; je-li příjemcem organizace, je třeba též prokázat, že pracovník jedná za organizaci.".

20. § 56 odst. 11 část věty za středníkem zní:

"stanice na cestě zpraví o provedení změny odesílací stanici a podle okolností i původní stanici určení."

21. V § 73 nadpis zní:

"Lhůty pro podávání reklamací. Zánik práv."

22. V § 73 odst. 2 se slovo "zdržného" v závorce nahrazuje slovy "poplatku za pobyt vozu".


Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1976.


Ministr:

Ing. Blažek v. r.

Přesunout nahoru