Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 34/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou o kriminalistické spolupráci na řekách Dunaji, Moravě a Dyji

Částka 5/1976
Platnost od 12.04.1976
Zrušeno k 01.06.1990 (275/1990 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

34

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 4. února 1976

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou o kriminalistické spolupráci na řekách Dunaji, Moravě a Dyji

Dne 5. prosince 1975 byla ve Vídni podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou o kriminalistické spolupráci na řekách Dunaji, Moravě a Dyji. Na základě svého článku 9 Dohoda vstoupila v platnost dnem 3. února 1976.

Slovenské znění Dohody se vyhlašuje současně. *)

Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou o kriminalistické spolupráci na řekách Dunaji, Moravě a Dyji

Vláda Československé socialistické republiky a rakouská spolková vláda, vedeny přáním urychlit identifikaci mrtvol vylovených nebo vyplavených z řek Dunaje, Moravy a Dyje, jakož i pátrání po nezvěstných osobách na těchto řekách, se dohodly na následujícím:

Článek 1

Dohoda se vztahuje na řeky Dunaj, Moravu a Dyji v úsecích, kde tvoří společnou státní hranici mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou, a pokud jde o Dunaj, též v jeho dalším úseku na výsostném území Československé socialistické republiky (dále jen "řeky").

Článek 2

Kriminalistickou spolupráci pro účely této Dohody se rozumí spolupráce při identifikaci mrtvol vylovených nebo vyplavených z řek a pátrání po nezvěstných osobách na těchto řekách.

Článek 3

Příslušné orgány smluvních stran budou neprodleně vyrozuměny:

a) o nezvěstných osobách, o nichž lze předpokládat, že jejich mrtvoly mohou být z řek vyloveny nebo vyplaveny,

b) o mrtvolách, vylovených nebo vyplavených z řek, pokud nelze s jistotou vyloučit, že byly doplaveny z výsostného území druhého státu.

Článek 4

Příslušným orgánem je na československé straně federální ministerstvo vnitra a na rakouské straně spolkový ministr vnitra (generální ředitelství Veřejné bezpečnosti). Tyto orgány uskutečňují styk prostřednictvím generálního konzulátu Rakouské republiky v Bratislavě.

Článek 5

Vyrozumění podle článku 3 této Dohody se provádí písemně poslem nebo doporučenou poštovní zásilkou. V případech mimořádné naléhavosti bude vyrozumění provedeno telefonicky. Písemné vyrozumění se v těch případech neprodleně odevzdá dodatečně, pokud je to nutné pro další pátrání nebo identifikaci.

Článek 6

(1) Příslušný orgán jedné smluvní strany předá příslušnému orgánu druhé smluvní strany tyto podklady, a to v některém z jazyků smluvních států:

a) popis nezvěstné osoby;

b) zprávu o nálezu mrtvoly;

taktéž podle potřeby a pokud budou k dispozici:

rentgenové snímky chirurgických zákroků, stomatologické záznamy, popřípadě fotografie, dokumentaci nebo popis jiných zvláštních znamení a tetování nezvěstné osoby nebo nalezené mrtvoly; fotografie nezvěstné osoby nebo fotografickou dokumentaci o nálezu mrtvoly;

daktyloskopickou kartu;

vzorkovnici oděvních součástí, vlasů a u neznámé mrtvoly nalezených věcí;

pitevní protokol.

(2) Příslušné orgány smluvních stran předávají podklady uvedené v odst. 1 na jimi používaných tiskopisech.

Článek 7

(1) Příslušné orgány smluvních stran umožní poznávacím svědkům v souladu s platnými právními předpisy svého státu dostavit se na dožádání příslušného orgánu druhé smluvní strany urychleně k poznávacímu řízení na určené místo identifikace.

(2) Jestliže hrozí jednou smluvní stranou navrženému poznávacímu svědkovi na území druhého státu za spáchanou trestnou činnost trestní stíhání, bude o tom vyrozuměna. Od přizvání takové osoby jako poznávacího svědka podle této Dohody bude upuštěno.

Článek 8

V případě, že se při identifikaci mrtvoly zjistí, že jde o bývalého státního občana jednoho ze smluvních států, usnadní smluvní strany vyřízení potřebných formalit pro případný převoz mrtvoly.

Článek 9

Tato Dohoda nabude platnosti šedesátého dne po jejím podpisu.

Uzavírá se na dobu pěti let a její platnost se prodlužuje vždy o dalších pět let, jestliže nebude vypovězena šest měsíců před uplynutím příslušné pětileté lhůty.

Dáno ve Vídni dne 5. prosince 1975 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce slovenském a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

K. Komárek v. r.

Za rakouskou spolkovou vládu:

E. Bielka v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zde se uveřejňuje český překlad.

Přesunout nahoru