Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 28/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o změně průběhu státních hranic a o některých dalších otázkách souvisejících s výstavbou a provozem polské přehrady na Dunajci

Částka 4/1976
Platnost od 29.03.1976
Účinnost od 14.03.1976
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

28

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 12. března 1976

o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o změně průběhu státních hranic a o některých dalších otázkách souvisejících s výstavbou a provozem polské přehrady na Dunajci


Dne 21. března 1975 byla ve Varšavě podepsána Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o změně průběhu státních hranic a o některých dalších otázkách souvisejících s výstavbou a provozem polské přehrady na Dunajci.

Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a president republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 13. února 1976.

Podle svého článku 5 vstoupila Smlouva v platnost dnem 14. března 1976.


Slovenské znění Smlouvy se vyhlašuje současně.*)


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zde se uveřejňuje český překlad.


SMLOUVA

mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o změně průběhu státních hranic a o některých dalších otázkách souvisejících s výstavbou a provozem polské přehrady na Dunajci

President Československé socialistické republiky a Státní rada Polské lidové republiky

vedeni přáním vytvořit v duchu vzájemného porozumění potřebné předpoklady pro výstavbu a provoz polské přehrady na Dunajci

rozhodli se uzavřít tuto Smlouvu a za tím účelem jmenovali svými zmocněnci:

president Československé socialistické republiky

Františka Hagaru, ministra lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky,

Státní rada Polské lidové republiky

Jerzyho Maciaka, náměstka ministra zemědělství,

kteří po výměně plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, dohodli se na těchto ustanoveních:

Článek 1

(1) Průběh československo-polských státních hranic se mění v prostoru československé obce Lysá nad Dunajcem, okres Poprad a polské obce Sromowce Wyžne, okres Nowy Targ a československé obce Lenártov, okres Bardejov a polské obce Wojkowa, okres Nowy Sacz.

(2) Průběh státních hranic od hraničního znaku 114/7 až po hraniční znak II/118 (hraniční úsek II) v prostoru československé obce Lysá nad Dunajcem, okres Poprad a polské obce Sromowce Wyžne, okres Nowy Targ určují tyto hraniční a měřické dokumenty:

a) protokolární popis průběhu hraniční čáry s tabulkou číselných údajů, listy číslo II/35 a II/36,

b) náčrt průběhu hraniční čáry v měřítku 1:5 000, listy číslo II/35 a II/36,

c) přehled kladu náčrtů průběhu hraniční čáry v měřítku 1:50 000 pro hraniční úsek II, list číslo 2,

d) plán plochy státního území Československé socialistické republiky připadajícího Polské lidové republice v měřítku 1 : 2500.

(3) Průběh státních hranic od hraničního znaku 278/8 po hraniční znak 281/3 (hraniční úsek I) v prostoru československé obce Lenártov, okres Bardejov a polské obce Wojkowa, okres Nowy Sacz určují tyto hraniční a měřické dokumenty:

a) protokolární popis průběhu hraniční čáry s tabulkou číselných údajů, listy číslo I/107 a I/108,

b) náčrt průběhu hraniční čáry v měřítku 1 : 5000, listy číslo I/107 a I/108,

c) přehled kladu náčrtů průběhu hraniční čáry v měřítku 1 : 50 000 pro hraniční úsek I, list číslo 5,

d) plán plochy státního území Polské lidové republiky připadajícího Československé socialistické republice v měřítku 1 : 2500.

(4) Dokumenty uvedené v odstavcích 2 a 3 jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

(5) Hraniční dokumenty uvedené v odstavci 2 písm. a), b), c) a v odstavci 3 písm. a), b), c) nahrazují příslušné hraniční dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o konečném vytyčení státních hranic, podepsané ve Varšavě dne 13. června 1958.

Článek 2

(1) Podle článku 1 odstavce 2 odstupuje Československá socialistická republika část svého území v prostoru obce Lysá nad Dunajcem, okr. Poprad o výměře 24,9439 ha Polské lidové republice. Nemovitosti, jakož i zařízení a porosty (dále jen "nemovitosti") nacházející se na této části území přecházejí do vlastnictví Polské lidové republiky.

(2) Podle článku 1 odstavce 3 a v souvislosti s odstavcem 1 tohoto článku odstupuje Polská lidová republika část svého území v prostoru obce Wojkowa, okres Nowy Sacz o výměře 24,9439 ha Československé socialistické republice. Nemovitosti nacházející se na této části území přecházejí do vlastnictví Československé socialistické republiky.

(3) Převodem vlastnictví podle odstavců 1 a 2 zanikají všechna věcná práva k převáděným nemovitostem, jakož i všechna jiná práva omezující nebo vylučující dispozice s těmito nemovitostmi nebo jejich užívání.

(4) V případě, že převodem vlastnictví podle odstavců 1 a 2 byla dotčena práva třetích osob k převáděným nemovitostem, poskytne smluvní strana, na jejímž území se nemovitosti před převodem vlastnictví nacházely, těmto osobám náhradu podle svých vnitrostátních předpisů; vůči smluvní straně, do jejíhož vlastnictví nemovitosti přešly, nemohou třetí osoby uplatňovat žádné nároky.

Článek 3

(1) Polská strana uhradí československé straně:

a) náklady řízení k vyvlastnění pozemků na části území Československé socialistické republiky v prostoru obce Lysá nad Dunajcem, okres Poprad, které podle článku 2 odstavce 1 přecházejí do vlastnictví Polské lidové republiky;

b) cenu úseku silnice mezi československou obcí Lysá nad Dunajcem a polskou obcí Niedzica včetně telekomunikačních zařízení, který podle článku 2 odstavce 1 přechází do vlastnictví Polské lidové republiky.

(2) Platby podle odstavce 1 uhradí polská strana do 30 dnů po vstupu této Smlouvy v platnost ve výši a způsobem zvláště stanoveným.

Článek 4

Polská strana učiní potřebná opatření, aby v důsledku výstavby a provozu přehrady na Dunajci nedocházelo ke škodám na území Československé socialistické republiky. Případné škody vzniklé na území Československé socialistické republiky výstavbou nebo provozem přehrady uhradí polská strana, pokud neprokáže, že škody nezavinila.

Článek 5

Tato Smlouva podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost třicátý den po výměně ratifikačních listin, která bude provedena v Praze.

Dáno ve Varšavě dne 21. března 1975 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce slovenském a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Na důkaz toho zmocněnci smluvních stran tuto Smlouvu podepsali a opatřili ji pečetěmi.

Za presidenta Československé socialistické republiky:

Hagara v. r.

Za Státní radu Polské lidové republiky:

Maciak v. r.

Přesunout nahoru