Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 21/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indonéské republiky

Částka 3/1976
Platnost od 15.03.1976
Účinnost od 16.09.1975
Zrušeno k 02.12.1997 (101/2000 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

21

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 20. října 1975

o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indonéské republiky


Dne 11. března 1975 byla v Praze podepsána Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indonéské republiky, která podle svého článku 8 vstoupila v platnost dnem 16. září 1975.


Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


OBCHODNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indonéské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Indonéské republiky, přejíce si podporovat a rozvíjet obchodní vztahy mezi oběma zeměmi na zásadě rovnosti a vzájemného prospěchu, se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany si poskytnou vzájemně neméně příznivé zacházení v obchodních vztazích mezi oběma zeměmi, než které poskytly, nebo které by mohlo být poskytnuto kteroukoliv ze smluvních stran kterékoliv jiné zemi, zejména pokud se týká celních předpisů a formalit, cel, daní a poplatků jakéhokoliv druhu a také ve spojitosti s ustanoveními upravujícími dovoz a vývoz zboží.

Ustanovení tohoto článku se však nebude vztahovat na výhody a výsady

a) poskytnuté kteroukoliv ze smluvních stran sousedním zemím k usnadnění pohraničního styku;

b) vyplývající z celní unie anebo z oblasti volného obchodu, jíž je, nebo se stane kterákoliv ze smluvních stran členem;

c) vyplývající z mnohostranné dohody směřující k ekonomické integraci, jíž je, nebo se stane kterákoliv ze smluvních stran členem.

Článek 2

Smluvní strany si vzájemně poskytnou ve všech záležitostech námořní plavby zacházení neméně příznivé, než to, které je poskytováno jejich příslušnými zákony, předpisy a nařízeními lodím pod vlajkou kterékoliv jiné třetí země. Výše uvedené ustanovení se nevztahuje na pobřežní obchod.

Článek 3

Výměna zboží mezi oběma zeměmi bude prováděna na základě obchodních kontraktů uzavřených mezi československými organizacemi zahraničního obchodu na jedné straně a indonéskými podniky, oprávněnými provádět vývozní a dovozní operace, na straně druhé.

Článek 4

Všechny platby mezi smluvními stranami budou uskutečňovány v jakékoliv volně směnitelné měně.

Článek 5

Smluvní strany osvobodí od cel a ostatních fiskálních poplatků následující zboží pocházející ze země druhé smluvní strany:

a) katalogy, tiskoviny a ostatní propagační materiály, včetně filmů o zboží nabízeném k prodeji na trhu dovozní strany, pokud platné předpisy a nařízení nestanoví jinak;

b) obchodní vzorky bez hodnoty, nezamýšlené k prodeji;

c) zboží a materiály pro dočasné veletrhy a výstavy, nezamýšlené k prodeji a které mají být opět vyvezeny v přiměřené době.

Článek 6

S cílem usnadnit provádění této dohody se obě smluvní strany mohou vzájemně radit o jakékoliv záležitosti vznikající z obchodu, nebo v souvislosti s obchodem mezi oběma zeměmi.

Článek 7

Transakce započaté během platnosti této dohody a neukončené do data uplynutí její platnosti budou splněny v souladu s ustanoveními této dohody.

Článek 8

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících její schválení v souladu s ústavními předpisy smluvních stran a zůstane v platnosti pro období jednoho roku. Jestliže kterákoliv z obou vlád neoznámí druhé vládě písemně 90 dnů před uplynutím výše uvedeného období jednoho roku svůj úmysl ukončit platnost této dohody, bude dohoda považována za automaticky prodlouženou o další období jednoho roku a dále vždy o další jednoroční období s výhradou stejného postupu pro ukončení její platnosti.

Článek 9

Na základě písemné žádosti kterékoliv ze smluvních stran může být tato dohoda po vzájemném souhlasu pozměněna.

Článek 10

Tato dohoda nahrazuje Obchodní dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indonéské republiky z 18. května 1964.

Vyhotoveno a podepsáno v Praze dne 11. března 1975 ve dvou vyhotoveních v anglickém jazyce, přičemž obě mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za vládu

Indonéské republiky:

Adam Malik v. r.

Přesunout nahoru