Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 20/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky týkající se spolupráce na úseku veterinárním

Částka 3/1976
Platnost od 15.03.1976
Účinnost od 08.03.1975
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

20

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 8. října 1975

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky týkající se spolupráce na úseku veterinárním


Dne 3. září 1970 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky týkající se spolupráce na úseku veterinárním. Dohoda na základě svého článku 8 vstoupila v platnost dnem 8. března 1975.

Do překladu Prováděcího ujednání k této Dohodě lze nahlédnout ve Věstníku ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky a Věstníku ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky.


Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky týkající se spolupráce na úseku veterinárním

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Italské republiky, vedeny přáním rozvíjet a prohloubit spolupráci na úseku veterinárním, s cílem omezit nebezpečí, které vytvářejí nakažlivé choroby a ostatní choroby zvířat pro národní hospodářství a zdraví obyvatelstva obou zemí, a usnadnit tak budoucí rozvoj obchodních vztahů mezi oběma zeměmi, se dohodly na těchto ustanoveních:

Článek 1

1. Smluvní strany usnadní výměnu zvířat a výrobků živočišného původu. Projednají spolupráci na plánu dovozu, vývozu a průvozu zvířat, výrobků živočišného původu a krmiv, jakož i předcházení možnosti zavlečení nakažlivé choroby na území obou států.

2. Dovoz, vývoz a průvoz zvířat, výrobků živočišného původu a krmiv se uskuteční po obdržení povolení ze strany příslušných státních orgánů oprávněných smluvních stran.

Článek 2

1. Oprávněné orgány smluvních stran vytyčí v Ujednání veterinární podmínky vztahující se k dovozu živých zvířat, jakož i k výrobkům živočišného původu z území jedné smluvní strany.

2. V případě, kdy je nutno provést změny nebo doplnění výše uvedeného Ujednání, budou to oprávněné veterinární orgány smluvních stran, které mohou otázky rozhodnout dodatečným souhlasem.

Článek 3

Příslušné veterinární služby smluvních stran budou si pravidelně vyměňovat veterinární výkazy uvádějící statistiku nakažlivých chorob zvířat a zároveň si budou sdělovat všechny informace veterinárního významu, které by je mohly zajímat.

Článek 4

Smluvní strany usnadní:

a) spolupráci mezi veterinárními ústavy,

b) výměnu veterinárních odborníků za účelem získání informací o zdravotním stavu zvířat a všechny informace o veterinární činnosti a veterinární vědě a technice.

Článek 5

Náklady spojené s prováděním článku 4 této Dohody budou hrazeny státem, který ve svém zájmu vysílá své odborníky.

Článek 6

Příslušné veterinární služby smluvních stran budou ve styku během provádění této Dohody a Ujednání, sjednané na základě článku 2 této Dohody a mohou podle potřeby dohodnouti plány spolupráce pro určité časové období.

Článek 7

1. Sporné otázky, které mohou vzniknout při provádění této Dohody a Ujednání, sjednané na podkladě odstavce 2 této Dohody budou řešeny smíšenou komisí.

2. Komise bude složena ze tří členů každé strany, mezi kterými nejméně dva mají být veterinární lékaři, náležející k příslušné veterinární službě.

3. Komise se sejdou do dvou měsíců po svolání jednou ze stran.

4. Otázky, v nichž komise nedosáhne dohody, budou řešeny diplomatickou cestou.

5. Tato dohoda se nedotýká práv a smluv, které smluvní strany podepsaly nebo podepíší v rámci jiných mezinárodních smluv.

Článek 8

1. Tato dohoda podléhá schválení podle zákonů daných ústavou každé z obou smluvních stran a nabude platnosti 15 dnů po datu výměny smluvních listin.

2. Tato dohoda zůstává v platnosti tak dlouho, pokud jedna ze smluvních stran ji písemně nevypoví s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

Zhotoveno ve dvou výtiscích v Praze dne 3. září 1970, v jazyce francouzském.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Štefan Haladej v. r.

Za vládu Italské republiky:

Luigino Bellani v. r.

Přesunout nahoru