Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 19/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o odborné přípravě občanů Vietnamské demokratické republiky v československých organizacích

Částka 3/1976
Platnost od 15.03.1976
Účinnost od 16.04.1975
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

19

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 30. září 1975

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o odborné přípravě občanů Vietnamské demokratické republiky v československých organizacích


Dne 8. dubna 1974 byla v Hanoji podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o odborné přípravě občanů Vietnamské demokratické republiky v československých organizacích. Podle svého článku 7 Dohoda vstoupila v platnost dnem 16. dubna 1975.


Český text Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o odborné přípravě občanů Vietnamské demokratické republiky v československých organizacích

Řídíce se snahou o rozšíření přátelské spolupráce a v duchu bratrské pomoci Československé socialistické republiky Vietnamské demokratické republice vláda Československé socialistické republiky a vláda Vietnamské demokratické republiky dohodly tyto zásady odborné přípravy občanů Vietnamské demokratické republiky v československých organizacích.

Článek 1

Československá strana zabezpečí, aby v letech 1974 - 1976 bylo možno přijmout postupně do československých organizací do 5 tis. občanů Vietnamské demokratické republiky k odborné přípravě v oborech a profesích dohodnutých podle požadavku vietnamské strany.

Článek 2

K odborné přípravě v československých organizacích bude vietnamská strana vysílat občany ve věku od 17 do 25 let, kteří jsou zdravotně způsobilí a ukončili alespoň základní všeobecné vzdělání.

Článek 3

Odborná příprava v ČSSR bude zahrnovat období jazykové výuky, období získání základních teoretických a praktických znalostí, končící složením učňovské, případně kvalifikační zkoušky a rovněž období výrobní práce v československých organizacích.

Celková doba pobytu občanů Vietnamské demokratické republiky v Československé socialistické republice bude 6 let.

Článek 4

Vietnamští občané jsou povinni po dobu pobytu v ČSSR dodržovat československé zákony a ostatní právní předpisy. V oblasti pracovně právní mají stejná práva a povinnosti jako českoslovenští občané, pokud není v prováděcím dokumentu k této Dohodě (Ujednání) stanoveno jinak.

Článek 5

Podrobné zásady a podmínky odborné přípravy občanů Vietnamské demokratické republiky v československých organizacích dohodnou formou meziresortního ujednání federální ministerstvo práce a sociálních věcí Československé socialistické republiky a ministerstvo práce Vietnamské demokratické republiky. Tyto orgány jsou rovněž příslušnými k zajištění provádění této Dohody.

Článek 6

Případné změny a doplňky této Dohody musí být druhé straně sděleny nejméně šest měsíců před termínem navrhovaným pro jejich účinnost.

Článek 7

Tato Dohoda podléhá schválení podle právních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto jejím schválení.

Dohoda byla podepsána v Hanoji dne 8. dubna 1974 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a vietnamském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Štanceľ v. r.

Za vládu Vietnamské demokratické republiky:

Khieu v. r.

Přesunout nahoru