Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 162/1976 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích

Částka 32/1976
Platnost od 24.12.1976
Účinnost od 01.01.1977
Zrušeno k 01.01.1989 (231/1988 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

162

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky

ze dne 20. prosince 1976

o správních poplatcích

Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České socialistické republiky a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb. (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Předměty a sazby správních poplatků (dále jen "poplatky") se stanoví v připojených sazebnících, které jsou součástí této vyhlášky.

(2) Národní výbory a jiné orgány státní správy (dále jen "správní orgány") vybírají poplatky za poplatné úkony, které provádějí podle sazebníku I a oddílů A a B sazebníku II, bez ohledu na to, ve kterých oddílech sazebníků jsou stanoveny. Orgány státní měrové služby vybírají poplatky za zvláštní poplatné úkony, které provádějí podle oddílu C sazebníku II.

§ 2

(1) Poplatky stanovené v sazebnících rámcově (nejnižší a nejvyšší přípustnou částkou) se vyměřují v mezích sazby podle rozsahu, doby trvání, obtížnosti a závažnosti úkonu.

(2) Poplatky stanovené v sazebnících procentem z ceny věcí se vyměřují z maloobchodní ceny, a není-li stanovena, vyměřují se z ceny, za kterou lze věc prodat v době, ve které se poplatek vyměřuje, a u poplatků splatných bez vyměření z ceny, za kterou lze věc prodat v době splatnosti poplatku. Poplatník je povinen sdělit tuto cenu správnímu orgánu vyměřujícímu poplatek; neodpovídá-li jeho údaj zřejmě maloobchodní ceně nebo neudá-li poplatník tuto cenu vůbec, určí ji vyměřující orgán způsobem stanoveným v předchozí větě; pokud však nelze cenu věci stanovit ani tímto způsobem, určí ji vyměřující orgán podle skutečností mu známých.

(3) Základ poplatku, který je v sazebnících stanoven procentem ceny, zaokrouhluje se nahoru na částku dělitelnou dvaceti. Poplatky se zaokrouhlují do 50 haléřů na celé koruny dolů a přes 50 haléřů na celé koruny nahoru.

§ 3

Doba a způsob vyměření a splatnost poplatku

(1) Poplatky se vyměřují před provedením úkonu ústní nebo písemnou výzvou k zaplacení poplatku, pokud sazebníky nestanoví, že se platí bez vyměření.

(2) Poplatky jsou splatné před provedením úkonu, nestanoví-li sazebníky jinak.

(3) Po provedení úkonu se vyměřují jen poplatky:

a) za úkony, u nichž to stanoví sazebníky,

b) u nichž provedení úkonů je vzhledem ke způsobu stanovení sazby poplatku předpokladem pro stanovení výše poplatku,

c) za úkony, které byly provedeny, i když nebyl poplatek zaplacen (§ 7 zákona).

(4) Poplatky uvedené v odstavci 3 se vyměřují platebním výměrem a jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení tohoto výměru.

§ 4

Způsob placení

(1) Poplatky se platí kolkovými známkami, jestliže nepřevyšují 1 000 Kčs.

(2) V hotovosti nebo převodem z účtu u peněžního ústavu se platí poplatky:

a) stanoví-li tak sazebník,

b) jsou-li podle sazebníku přímým příjmem národních výborů nebo

c) je-li tento způsob placení vhodnější, i když poplatek nepřesahuje 1 000 Kčs.

(3) Poplatky, které se neplatí kolkovými známkami a nejsou příjmem národních výborů, se platí na účet státního rozpočtu federace nebo republiky, zřízeného u příslušné okresní (obvodní) finanční správy.

(4) Federální ministerstvo financí nebo ministerstvo financí republiky může v jednotlivých případech povolit dočasné placení poplatků na účet toho správního orgánu, který jej vyměřil, a stanovit, v jakých časových obdobích je správní orgán povinen takto placené poplatky převádět na účet státního rozpočtu federace nebo republiky.

§ 5

Měna

(1) Procentní poplatky za úkony československých zastupitelských úřadů se vyměřují v měně, ve které je vyjádřena cena základu poplatku . Ostatní poplatky za úkony československých zastupitelských úřadů se vyměřují v československých korunách.

(2) Poplatky za úkony československých zastupitelských úřadů vyměřené poplatníkům zdržujícím se v cizině se platí v měně státu, v němž je československý zastupitelský úřad vyměřující nebo vybírající poplatek. Poplatky za úkony československých zastupitelských úřadů vyměřené poplatníkům zdržujícím se v Československé socialistické republice se platí v československých korunách.

(3) Československý zastupitelský úřad může přijmout placení poplatku i v měně jiného státu, než ve kterém má své sídlo; tato měna však musí být zaznamenána v kursovním lístku Státní banky československé v oddílu "Valuty".

(4) Přepočet československých korun na zahraniční měnu a naopak se provádí kursem příslušné měny podle kursovního lístku Státní banky československé platného v době vyměření poplatku.

§ 6zrušeno

§ 7

Osvobození

(1) Od poplatků jsou kromě orgánů osvobozených podle § 10 odst. 1 zákona o osvobození uvedených v položkách sazebníku dále osvobozeni diplomatičtí zástupci a konsulové z povolání pověření v Československé socialistické republice a další osoby, které podle mezinárodního práva požívají diplomatické výsady a imunity za předpokladu, že nejsou československými státními občany a je zaručena vzájemnost. 1)

(2) Kromě úkonů osvobozených v jednotlivých položkách sazebníků jsou dále osvobozeny úkony:

a) k provádění předpisů o nemocenském pojištění (zabezpečení v nemoci), sociálním zabezpečení, poskytování zdravotnických služeb, poskytování péče o pracovní síly, rodinu a matku a dítě,

b) k provádění předpisů o obraně státu,

c) k založení jednotných zemědělských družstev, nebo ke sloučení dosavadních jednotných zemědělských družstev,

d) související s prováděním pozemkových úprav nebo se zaokrouhlováním pozemků,

e) potřebné při zakládání a vedení evidence nemovitostí,

f) související s úplatnými nebo bezúplatnými převody nemovitostí nebo s bezúplatnými převody movitého majetku z osobního nebo soukromého vlastnictví občanů do vlastnictví socialistického,

g) v řízení o přihlášce k vynálezu se žádostí o udělení autorského osvědčení nebo úkony v řízení o přihlášce průmyslového vzoru se žádostí o udělení osvědčení na průmyslový vzor,

h) v řízení o vynálezu, na který bylo uděleno autorské osvědčení, nebo úkony v řízení o průmyslovém vzoru, na který bylo uděleno osvědčení.

§ 8

Vrácení poplatku

(1) Správní orgán, který poplatek vyměřil nebo vybral, rozhodne o vrácení zaplaceného poplatku v plné výši, jestliže k provedení úkonu nebo k věcnému projednání nedošlo bez zavinění poplatníka, anebo poplatek byl zaplacen, aniž byl k tomu poplatník povinen.

(2) Správní orgán, který vyměřil nebo vybral poplatek, rozhodne o vrácení částky, o kterou poplatník zaplatil na poplatek více, než byl povinen, nebo o kterou byl zaplacený poplatek dodatečně snížen nebo prominut.

(3) Správní orgán, který vyměřil nebo vybral poplatek, rozhodne na žádost poplatníka, zda a jaká část zaplaceného poplatku se vrátí, nedošlo-li k provedení úkonu, za který poplatek zaplatil vinou poplatníka. Správní orgán může vrátit nejvýše 65 % z částky zaplacené na poplatek. Vrácené částky se zaokrouhlují na celé Kčs dolů. Poplatek se nevrátí, nepřesahuje-li částku 30 Kčs.

(4) O vrácení poplatku (přeplatku) nelze rozhodovat po uplynutí tří let od počátku kalendářního roku následujícího po roce, v němž byl poplatek zaplacen.

§ 9

(1) Poplatky uvedené v položkách sazebníku I, které stanoví federální ministerstvo financí nebo ministerstva financí republik, jsou jmenovitě uvedeny ve společném ustanovení k celému sazebníku I. Ostatní poplatky jsou stanoveny společně.

(2) Poplatky uvedené v položkách sazebníku II stanoví federální ministerstvo financí.


§ 10

(1) Zrušují se:

vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR a ministerstva financí SSR č. 138/1971 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR a ministerstva financí SSR č. 120/1972 Sb. a vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR a ministerstva financí SSR č. 119/1973 Sb.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1977.


Ministr financí ČSSR:

Ing. Lér, CSc. v. r.

Ministr financí ČSR:

Ing. Tlapák v. r.

Ministr financí SSR:

Ing. Mišeje v. r.


SAZEBNÍK I

poplatků vybíraných a vyměřovaných správními orgány

Společná ustanovení k celému sazebníku I:

1. Federální ministerstvo financí stanoví tyto položky: 11, 12, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 63.

2. Ministerstvo financí ČSR a ministerstvo financí SSR stanoví tyto položky: 2, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66.

3. Poplatky podle položek 6, 8, 10, 15, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 39, 40, 58, 60, 61, 64, 65, 66, pokud úkony provádějí národní výbory - jsou příjmem národního výboru, který úkon provedl. V těchto případech se poplatky neplatí kolkovými známkami.

ODDÍL A

Všeobecná správa

Položka 1:

a) Vydání úředního potvrzení ............................. Kčs 5,-

b) Vydání potvrzení nebo písemného sdělení o pobytu osob ........................................... Kčs 5,-

c) Vydání druhého, třetího a dalšího stejnopisu vyřízení za každou i jen započatou stránku vydávaného

- Úřadem pro vynálezy a objevy ........................ Kčs 100,-

- v ostatních případech ............................... Kčs 5,-

- orgány celní správy pro organizace zahraničního obchodu Kčs 20,-

d) Vydání opisu, výpisu nebo písemné informace z úředních knih, úředních záznamů, rejstříků,

listin a spisů nebo ze soukromých spisů v úřední úschově, s výjimkou potvrzení o

nedoplatcích na daních a poplatcích, popř. o tom, že žadatel nedluží daně a poplatky, za

každou i jen započatou stránku

- vydávaného Úřadem pro vynálezy a objevy ............. Kčs 100,-

- v ostatních případech ............................... Kčs 5,-

e) Vydání stejnopisu osvědčení zápisu ochranné známky nebo průmyslového vzoru, výpisu nebo

potvrzení z rejstříku ochranných známek nebo z rejstříku průmyslových vzorů .......................... Kčs 40,-

f) Za cizojazyčné potvrzení o pravosti destilátu ......... Kčs 10,-

Osvobození:

1. Od poplatku za vydání písemného sdělení o pobytu osob jsou osvobozeny:

a) pošty,

b) Živnostenská banka, n. p.

c) Československý Červený kříž.

2. Od poplatku jsou osvobozeny sdělení skutečností uvedených v matrikách, zasílané k dožádání církvím a církevním společnostem.

3. Od poplatku jsou osvobozeny úkony uvedené v této položce prováděné Úřadem pro vynálezy a objevy, pokud o ně žádá autor vynálezu (průmyslového vzoru) nebo jeho dědic a pokud se týkají jeho přihlášek vynálezů (průmyslových vzorů) se žádostí o udělení autorského osvědčení (osvědčení) nebo jemu udělených autorských osvědčení (osvědčení).

Poznámky:

1. Vydává-li se úřední potvrzení nebo písemné sdělení pro více osob jedním opatřením, vybere se poplatek Kčs 5,- za potvrzení nebo sdělení adresy každé osoby.

2. První stejnopis listu rodného, oddacího, úmrtního (úplný výpis z matriky), nepodléhá poplatku, pokud není v dalších položkách nebo předpisech stanoveno jinak.

3. Za vydání potvrzení ve smyslu této položky se nepovažuje a poplatek se nevybere, jedná-li se o vydání osvědčení skutečností, které nejsou obsahem správního řízení.

4. Za opisy vyhotovované československými zastupitelskými úřady vybírá se poplatek podle položky 10 sazebníku II.

5. Úhrada reprodukcí vyhotovených na objednávku se řídí příslušnými cenovými předpisy.

Položka 2:

Vydání řidičského průkazu ................................ Kčs 20,-

Položka 3:

a) Vydání dokladu (průkazu) náhradou za doklad (průkaz) zničený, ztracený nebo

neupotřebitelný ....................................... Kčs 10,-

b) Vydání cestovního dokladu náhradou za doklad ztracený, zničený nebo neupotřebitelný ................ Kčs 10,- až 500,-

Osvobození:

Osvobození uvedené u položky 1 sazebníku I pod č. 3 platí zde obdobně.

Zmocnění:

Správní orgán může snížit poplatek až na pětinu nebo zvýšit až na desetinásobek sazby, jedná-li se o opětné vydání dokladu (průkazu) náhradou za doklad (průkaz) ztracený, zničený nebo neupotřebitelný.

Poznámky:

1. Poplatek se vybere i když za vydání původního dokladu (průkazu) se poplatek nevybírá.

2. Za vydání listu rodného, oddacího a úmrtního náhradou za doklad ztracený, zničený nebo neupotřebitelný se vybere poplatek podle položky 1 písmene d) (úplný výpis z matrik).

Položka 4:

Ověření:

a) podpisu na listinách za každou osobu, jejíž podpis se ověřuje ..................................... Kčs 4,-

b) úředních pečetí a úředních podpisů (superlegalizace) ...................................... Kčs 40,- až 200,-

Osvobození:

Od poplatku podle této položky je osvobozeno ověření podpisu stran na listinách potřebných pro provedení zák. č. 255/1946 Sb., o příslušnících čs. armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.

Poznámka:

Za ověření podpisu federálním ministerstvem zahraničních věcí a československými zastupitelskými úřady (legalizace a superlegalizace) se vybírá poplatek podle položky 9 sazebníku II.

Položka 5:

a) Ověření neúředního opisu (fotokopie) předloženého poplatníkem, není-li na ně

stanoven zvláštní poplatek, za každou i započatou stránku listiny, jejíž opis

(fotokopie) se ověřuje

v českém nebo slovenském jazyce ....................... Kčs 5,-

v cizím jazyce ........................................ Kčs 10,-

b) Za ověření opisu materiálu ze státních a ostatních archivů ..................................... Kčs 10,- až 50,-

Osvobození:

Od poplatku podle této položky je osvobozeno ověřování opisů listin, kterých je třeba k vyměření notářských poplatků nebo pro sbírku registrovaných smluv nebo pro evidenci nemovitostí vedenou u příslušného orgánu Ústřední správy geodézie a kartografie. Na těchto opisech musí však být vyznačen účel, k němuž byly vyhotoveny.

Poznámka:

Za ověření opisu československým zastupitelským úřadem vybírá se poplatek podle položky 10 sazebníku II.

Položka 6:

a) Znalecký nebo odborný posudek správního orgánu na žádost poplatníka za každou i jen započatou

hodinu pracovní doby nutné pro vypracování posudku (včetně ověřování podkladů, získávání

materiálu apod.) ...................................... Kčs 25,-, nejvýše však

celkem Kčs 3 000,-

b) Znalecký nebo odborný posudek k žádosti o vývoz kulturních památek, předmětů muzejní

nebo galerijní hodnoty a archiválií za každou i jen započatou hodinu pracovní doby nutné pro

vypracování posudku ................................... Kčs 30,-, nejvýše však

Kčs 3 000,-

c) Za znalecký nebo odborný posudek při posuzování projektů technických zařízení,

parních kotlů, tlakových nádob, zdvihadel a silnoproudých elektrických zařízení ................... Kčs 300,- za

každou druhou i další započatou hod. Kčs 25,-, nejvýše však Kčs 3 000,-

Poznámka:

Jestliže k vydání odborného posudku bylo nutno provést místní (komisionální) řízení, zvýší se úměrně poplatek za odborný posudek a poplatek za provedení místního šetření se nevybere.

Položka 7:

Vydání osvědčení o tuzemském právu, za každou i jen započatou hodinu pracovní

doby nutné pro vypracování osvědčení ..................... Kčs 25,-, nejvýše však Kčs 3 000,-

Položka 8:

Místní šetření (komisionální řízení) - jestliže je podle příslušných předpisů

nařízeno nebo koná-li se z podnětu účastníků řízení ...... Kčs 25,- až 250,-

Osvobození:

1. Od poplatku je osvobozeno místní šetření prováděné v obecném zájmu (např. při živelních pohromách a nehodách) nebo bylo-li nařízeno bez návrhu účastníků řízení správním orgánem nebo soudem.

2. Osvobození uvedené u položky 1 sazebníku I pod č. 3 platí zde obdobně.

Poznámky:

1. Poplatek podle této položky se nevybere, je-li komisionální řízení prováděno za účelem vydání rozhodnutí zpoplatněného podle pol. 27 a 28 sazebníku I, není-li dále stanoveno jinak.

2. Za místní šetření z podnětu účastníka řízení se ve smyslu této položky považuje i takové šetření, které musel provést správní orgán za účelem vyřízení podání, i když účastník řízení o ně ve svém podání výslovně nežádal, nebo které provedl správní orgán na dožádání jiného správního orgánu vyřizujícího podání účastníka řízení.

3. Poplatek podle této položky vybírají i orgány celní správy za celní řízení prováděné mimo celní prostor.

Položka 9:

- o zrušení práva užívat byt nebo část bytu (ve smyslu § 37 zák. č. 41/1964 Sb.) ve prospěch vlastníka rodinného domku nebo uživatele bytu Kčs 60,-(Ustanovení se použije obdobně u žádostí o uvolnění nebytových prostor ve prospěch vlastníka nebo uživatele rodinného domku)

- o souhlas k užívání bytu nebo jeho části k jiným účelům než bytovým Kčs 50,-

- u Úřadu pro vynálezy a objevy Kčs 50,-

- o vydání cestovního dokladu Kčs 10,- až 50,-

- o urychlené vydání cestovního dokladu (do 96 hodin) za účelem služební cesty Kčs 10,- až 400,-

- cizinky, která uzavřela manželství s československým státním občanem o vyslovení souhlasu s nabytím československého státního občanství Kčs 50,-

- o provedení registrace k výcviku řidičů silničních motorových vozidel Kčs 50,-

Osvobození:

Osvobození uvedené u položky 1 sazebníku I pod č. 3 platí zde obdobně.

Poznámka:

Úřad pro vynálezy a objevy nevybere poplatek podle této položky, je-li žádaný úkol zpoplatňován podle položek sazebníku II oddíl B nebo položky 1 a položky 3 sazebníku I.

Položka 10:

Přivolení k výměně (dohodě o výměně)

- dvou bytů nebo dvou nebytových prostor ................. Kčs 20,- a za každý další (třetí, čtvrtý, atd.) byt nebo nebytový prostor Kčs 20,-

ODDÍL B

Vnitřní správa

Položka 11:

Povolení k vycestování do ciziny Kčs 20,- až 400,-

při každém vycestování

Osvobození:

1. Od poplatku je osvobozeno povolení k vycestování do ciziny dětem ve věku do 15 let.

2. Od poplatku je osvobozeno povolení k vycestování za účelem služební cesty (pracovní cesty) do ciziny.

Zmocnění:

1. Správní orgán může snížit poplatek až na polovinu osobám, které nejsou výdělečně činné (studenti, učni, důchodci atd.) nebo jde-li o krátkodobou cestu podle turistické konvence.

2. Překročí-li poplatník délku pobytu v cizině, podle níž byla před výjezdem stanovena výše poplatku, je povinen doplatit částku odpovídající skutečné délce pobytu. Správní orgán může v tomto případě zvýšit poplatek až na dvojnásobek.

3. Za povolení k vycestování za účelem vystěhování nebo trvalého pobytu mimo území ČSSR lze zvýšit poplatek až na dvacetipětinásobek horní hranice sazby. Doručuje-li se takovéto povolení mimo území ČSSR, stanoví poplatek československý zastupitelský úřad.

4. Správní orgán může snížit poplatek až na čtvrtinu dolní hranice sazby při vycestování do států stanovených obecně závazným předpisem.

Poznámky:

1. Poplatek se vybere při každé cestě před překročením státních hranic vylepením kolkové známky do celního a devizového prohlášení, které je nedílnou součástí cestovního dokladu.

2. Výše poplatku se řídí podle územní platnosti vydaného povolení k vycestování do ciziny a délky pobytu v cizině.

3. Poplatek podle této položky platí též cizinci, trvale usazení v ČSSR, při vycestování do ciziny.

Položka 12:

Prodloužení nebo rozšíření platnosti cestovního dokladu a provedení změn v cestovním dokladu..................................... Kčs 5,- až 50,-

Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno prodloužení nebo rozšíření cestovního dokladu, jedná-li se o služební cesty.

Zmocnění:

Správní orgán může od vybrání poplatku upustit zejména v případech, kdy cesta nemohla být nastoupena ve stanovené lhůtě bez zavinění poplatníka.

Položka 13:

Povolení nebo prodloužení pobytu cizinci ................. Kčs 10,- až 100,-

Zmocnění:

Správní orgán může od vybrání poplatku upustit na podkladě vzájemnosti nebo z důvodu obecného zájmu, popř. poplatek zvýšit až na pětinásobek horní hranice sazby.

Položka 14:

Vydání pohraniční propustky (malý pohraniční styk do

oblasti mimo území ČSSR) .................................. Kčs 5,- až 50,-

Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno vydání pohraniční propustky:

- pro děti do 15 let,

- pro osoby, kterým je hraniční propustka vystavena za účelem výkonu zaměstnání.

Položka 15:

Povolení změny:

a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného,m zkomoleného, cizojazyčného nebo příjmení

rozvedeného manžela na jeho předešlé příjmení ......... Kčs 20,-

b) příjmení v jiných případech a jména ................... Kčs 200,-

Osvobození:

Od poplatku je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět předešlé příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení manželství rozvodem.

Poznámky:

1. Poplatným úkonem podle této položky není změna jména (oprava jména) osvojených dětí nebo změny, které je nutno provést v důsledku nesprávných (neúplných) zápisů v matrice.

2. Za změnu příjmení manželů a jejich nezletilých dětí na společné příjmení vybere se jeden poplatek.

Položka 16:

Vydání osvědčení o československém státním občanství .......................................................... Kčs 10,-

Položka 17:

Udělení státního občanství ČSSR nebo propuštění ze státního svazku ČSSR ..................................... Kčs 40,- až 500,-

Zmocnění:

Za propuštění ze státního svazku ČSSR může správní orgán zvýšit poplatek až na dvacetipětinásobek horní hranice sazby.

Poznámky:

1. Doručuje-li se osvědčení o propuštění ze státního svazku do ciziny, stanoví poplatek československý zastupitelský úřad.

2. Byl-li již vybrán poplatek podle položky 11 za povolení k vycestování za účelem vystěhování, vyměří správní orgán poplatek podle této položky jen ve výši rozdílu mezi sazbami stanovenými podle položky 17 a položky 11.

Položka 18:

Povolení uzavřít manželství u jiného místního národního výboru pověřeného

vést matriky, než je místní národní výbor uvedený v § 4 odst. 1 zák. č.

94/1963 Sb., o rodině .................................... Kčs 50,- až 150,-

Položka 19:

Provedení uzavření manželství:

a) jiným místním národním výborem pověřeným vést matriky, než je místní národní výbor uvedený

v § 4 odst. 1 zák. č. 94/1963 Sb., o rodině ........... Kčs 100,- až 500,-

Osvobození k položkám 18 a 19:

Od poplatku jsou osvobozeny poplatné úkony podle položek 18 a 19, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen (§ 4 odst. 3 zák. č. 94/1963 Sb.).

Zmocnění k položkám 18 a 19:

Správní orgán může poplatek prominout nebo stanovenou výši poplatku snížit ze sociálních důvodů nebo v případech, kdy uzavírají snoubenci manželství u místně příslušného místního národního výboru jejich zaměstnavatele.

Položka 20:

Uzavření manželství mezi cizími státními příslušníky nebo osobami bez státní

příslušnosti a povolení uzavřít manželství zástupcem ..... Kčs 100,- až 1 000,-

Zmocnění:

1. Správní orgán může z důvodu obecného zájmu poplatek prominout nebo stanovenou výši poplatku snížit.

2. Správní orgán může poplatek stanovit na základě vzájemnosti ve výši, v jaké vybírá poplatek stát, jehož je jeden ze snoubenců státním příslušníkem, popř. od vybrání poplatku upustit.

Poznámka:

Byl-li vybrán poplatek podle pol. 18, sníží se o tuto částku poplatek vybraný podle této položky.

Položka 21:

Povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo určenou svatební

síň ...................................................... Kčs 100,- až 500,-

Zmocnění:

V odůvodněných případech správní orgán může na žádost snoubenců poplatek prominout nebo stanovenou výši poplatku snížit.

Položka 22:

Vysvědčení o právní způsobilosti uzavřít manželství v cizině ................................................... Kčs 20,-

Položka 23:

Nahlédnutí do matrik narozených, oddaných a zemřelých za jednu knihu a jeden

započatý den ............................................. Kčs 5,-

Zmocnění:

Správní orgán může poplatek přiměřeně snížit, popř. od vybrání poplatku upustit z důvodu obecného zájmu.

Položka 24:

a) Vydání zbrojního průkazu osvědčujícího právo držet a nosit zbraň, rozšíření nebo

prodloužení jeho platnosti na další rok ............... Kčs 20,-

b) Za povolení držet loveckou zbraň - nemá-li držitel lovecký lístek (pol. 58), za každou

zbraň ................................................. Kčs 40,-

Osvobození:

Od poplatku vybíraného podle písmena a) této položky jsou osvobozeni příslušníci ozbrojených sborů v činné službě, Lidových milic, členové pomocné stráže VB a pomocníci Pohraniční stráže.

Položka 25:

Vydání povolení k nákupu zbraně (krátké, malorážky a dlouhé zbraně) nebo

povolení k jejímu převodu z jednoho držitele na jiného bez ohledu na počet

nakupovaných nebo převáděných zbraní ..................... Kčs 20,-

Osvobození:

Od poplatku vybíraného za vydání povolení k nákupu krátké zbraně jsou osvobozeni příslušníci ozbrojených sborů v činné službě, Lidových milic, členové pomocné stráže VB a pomocníci Pohraniční stráže.

Poznámka:

Vydává-li se současně povolení k vývozu zbraní a byl-li za toto povolení vyměřen poplatek podle pol. 26, nevyměří se již poplatek podle této položky.

Položka 26:

Povolení k vývozu nebo dovozu zbraní za každou vyváženou nebo dováženou

- krátkou zbraň .......................................... Kčs 20,-

- malorážku a dlouhou zbraň (kulovnici, kulobrokovnici, kozlici, brokovnici apod.) ............. Kčs 100,-

- náhradní hlaveň ........................................ Kčs 20,-

Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno povolení k vývozu nebo dovozu zbraní získaných jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

Zmocnění:

Správní orgán může upustit od vybrání poplatku za povolení k vývozu zbraní, které poplatník získal darem od socialistické organizace.

Poznámka:

Poplatek neplatí českoslovenští státní občané, kteří vyvážejí zbraň dočasně mimo území ČSSR za účelem provozování myslivosti nebo sportovních přeborů.

ODDÍL C

Výstavba

Položka 27:

Vydání stavebního povolení:

a) u bytové výstavby včetně rodinných domků, nástaveb, přístaveb a stavebních úprav těchto objektů Kčs 100,-

b) u bytové jednotky plnící doplňkovou funkci nebytového objektu Kčs 200,-

c) u objektů individuální rekreace (rekreační domky, zahradní domky, chaty) včetně jejich přístaveb a nástaveb a stavebních úprav těchto objektů

1. jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 Kčs 200,-

2. jejichž zastavěná plocha přesahuje 16 m2 Kčs 400,-

3. jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a jsou umístěny (jsou součástí) v zahrádkářské osadě Kčs 100,-

d) u garáží (za každou garáž bez ohledu na počet stavebníků, a to i v případě, jedná-li se o souvislou stavbu garáží) Kčs 200,-

e) u drobných staveb (pokud je vydáváno stavební povolení), jsou-li stavebníky občané Kčs 200,-

f) u nebytové výstavby, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, drobných staveb majících doplňkovou funkci k hlavnímu objektu, jsou-li stavebníky organizace, při rozpočtovém nákladu:

do 1,5 mil. Kčs včetně .......... Kčs 500,-

nad 1,5 mil. Kčs do 3 mil. Kčs včetně .......... Kčs 1 000,-

nad 3 mil. Kčs do 10 mil. Kčs včetně .......... Kčs 2 000,-

nad 10 mil. Kčs do 100 mil. Kčs včetně .......... Kčs 3 000,-

nad 100 mil. Kčs .......... Kčs 5 000,-

g) u staveb dočasných objektů zařízení staveniště, je-li vydáno samostatné stavební povolení za každé vydané stavební povolení Kčs 200,- až 400,-

Osvobození:

1. Od poplatku jsou osvobozena bytová družstva, pokud se jedná o stavby uvedené pod písmenem a) a drážní podniky, pokud jde o stavby uvedené pod písmenem f) a g), jejichž povolování je upraveno předpisy o drahách.

2. Od poplatků jsou osvobozeny:

- stavby, jejichž povolování je upraveno zvláštními předpisy vodního hospodářství, pozemních komunikací, elektrizačními, plynárenskými (a jiných produktovodech), dále předpisy o civilním letectví a předpisy o telekomunikacích,

- vydání povolení stavebních úřadů týkajících se sadových úprav,

- vydání stavebních povolení týkajících se výstavby hřišť a sportovišť.

Zmocnění:

1. Je-li vystaveno stavební povolení k menším stavebním úpravám (např. zřízení příček, dveřních otvorů apod.), může správní orgán snížit poplatek až na jednu čtvrtinu sazby.

2. Je-li stavební povolení vydáno na podkladě výjimky ze stavebního omezení z chráněného území a ze stavební uzávěry nebo výjimky z ochranného pásma, může správní orgán zvýšit poplatek až na čtyřnásobek sazby.

3. U drobných staveb (s výjimkou garáží), jsou-li stavebníky občané, může správní orgán s přihlédnutím k rozsahu nebo účelu stavby zvýšit poplatek až na dvojnásobek sazby.

Poznámky:

1. Poplatek podle této položky se vybere za vydání stavebního povolení podle zákona o územním plánování a stavebním řádu (zák. č. 50/1976 Sb.) a předpisů jej provádějících a podle zákona č. 51/1964 Sb., o drahách, ve znění zákona č. 104/1974 Sb., a předpisů jej provádějících.

2. Za místní šetření a kolaudační řízení ve věci výstavby budov se poplatek nevybírá s výjimkou:

- výstavby, u které je kolaudační rozhodnutí vydáno po lhůtě stanovené ve stavebním povolení,

- staveb, užívaných bez stavebního povolení, u kterých je kolaudační řízení provedeno dodatečně,

- opakovaného místního šetření, které bylo vinou stavebníka přerušeno,

- kolaudačních rozhodnutí, vydávaných postupně na dokončené objekty rozsáhlé stavby (sídliště, závody), na něž bylo vydáno jedno stavební povolení,

- objektů individuální rekreace,

- rodinných domků, postavených mimo soustředěnou výstavbu.

3. Za vydání stavebního povolení ke stavbě garáže vybere se vždy poplatek podle písmena d), bez ohledu na to, jsou-li stavebníky občané nebo organizace.

4. Zahrnuje-li stavební povolení stavbu více samostatných objektů, vybere se pouze jeden poplatek a to v nejvyšší sazbě, která je stanovena pro některý z objektů uvedených ve stavebním povolení.

5. Objekty hotelových a ubytovacích zařízení a objekty kolektivní rekreace posuzují se jako nebytová výstavba.

6. Dojde-li po vydání stavebního povolení ke zjištění, že základ poplatku neodpovídá rozpočtovému nákladu, upraví dodatečně stavební úřad sazbu poplatku při podání žádostí o kolaudaci stavby.

7. Drobnou stavbou ve smyslu ustanovení položky 27 písmeno e) se rozumí každý stavební objekt neuvedený pod ostatními ustanoveními této položky, pokud je vydáváno stavební povolení.

Položka 28:

Za vydání povolení:

a) změny užívání bytového objektu k trvalému bydlení na objekt užívaný k individuální

rekreaci .............................................. Kčs 400,-

b) změny užívání stavby v ostatních případech; k odstranění stavby (zboření stavby); na terénní

úpravy; těžební práce; umístění informačního, reklamního nebo jiného malého zařízení ................ Kčs 20,- až 200,-

Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno vydání povolení změn stavby nebo odstranění stavby, bylo-li nařízeno národním výborem.

Poznámka:

Při vydání povolení na změnu užívání stavby spojeného s vydáním stavebního povolení na přestavbu nebo stavební úpravu této stavby se vybere poplatek podle položky 27 i podle položky 28.

Položka 29:

Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního rozhodnutí po

změně ve využití pozemku ................................. Kčs 50,-

Poznámka:

Poplatek se nevybere, je-li sloučeno územní řízení se stavebním řízením a vydává se jedno rozhodnutí.

Položka 30:

a) Vydání povolení občanům k provádění prací na projektové dokumentaci stavby (vždy jen pro

určitou stavbu), jsou-li stavebníky občané

- rodinných domků jednopodlažních ..................... Kčs 600,-

- rodinných domků vícepodlažních ...................... Kčs 1 000,-

- objektů individuální rekreace (chaty, rekreační domky, zahradní domky)

do 16 m2 zastavěné plochy ........................... Kčs 150,-

nad 16 m2 zastavěné plochy .......................... Kčs 300,-

- garáží s jedním stáním .............................. Kčs 100,-

- garáží s více než jedním stáním ..................... Kčs 100,- a

Kčs 50,- za každé druhé a další stání

- drobných staveb majících doplňkovou funkci k hlavnímu objektu (s výjimkou garáží)

a jiných staveb výše neuvedených .................... Kčs 200,-

b) Vydání povolení občanům k provádění prací na projektové dokumentaci (vždy jen pro určitou

stavbu), jsou-li stavebníky občané

- rekonstrukcí, nástaveb, přístaveb a stavebních úprav

při stavebních nákladech do 20 000 Kčs včetně .............................................. Kčs 50,-

při stavebních nákladech nad 20 000 Kčs do 100 000 Kčs včetně .................................. Kčs 300,-

při stavebních nákladech nad 100 000 Kčs ... ........ Kčs 600,-

- modernizací (zdravoinstalace, plynové vytápění, elektroinstalace apod.) ................... Kčs 100,-

c) Vydání povolení občanům k provádění prací na projektové dokumentaci osazení stavby do

terénu a napojení na příslušné inženýrské sítě (voda, plyn, kanalizace, elektrika apod.)

typových nebo opakovaných projektů schválených popř. doporučených ministerstvy výstavby

a techniky ČSR a SSR (vždy jen pro určitou stavbu), jsou-li stavebníky občané

- rodinných domků ..................................... Kčs 50,-

- objektů individuální rekreace ....................... Kčs 100,-

d) Vydání povolení občanům k provádění prací na projektové dokumentaci stavby (vždy jen pro

určitou stavbu)

- jsou-li stavebníky socialistická organizace ........ 0,2 % z inv. rozpočt.

nákladu stavby, nejméně však Kčs 50,-

- jsou-li stavebníky národní výbory při výstavbě prováděné občanskou svépomocí ................................................. 1 % z vyplacené odměny projektantovi

Osvobození:

1 Od poplatku je osvobozeno vydání povolení občanům k provádění prací na projektové dokumentaci stavby, jsou-li stavebníky národní výbory při výstavbě prováděné občanskou svépomocí a je-li vyplacená odměna projektanta nižší než 100,- Kčs.

2. Poplatek za vydání povolení občanům k provádění prací na projektové dokumentaci jejich stavby, popř. stavby jejich příbuzných v řadě přímé (manžel, rodiče, děti a vnuci), se vybere ve výši 50 % stanovené sazby. Ve stejné výši se vybere poplatek v případě použití opakovaného projektu.

Poznámka:

1. Investičním nákladem stavby se rozumí souhrn propočtových (rozpočtových) nákladů hlava II až VIII propočtu nebo souhrnného rozpočtu.

2. Zahrnuje-li povolení občanům k provádění prací na projektové dokumentaci stavby, projekci více samostatných objektů, vybere se pouze jeden poplatek, a to v nejvyšší sazbě, která je stanovena pro některý z objektů uvedených v povolení.

ODDÍL D

Provoz a doprava

Položka 31:

Schválení technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla (jednotlivého) sestaveného (i amatérsky) ze součástek, a

to jde-li o:

a) postranní nebo přívěsný vozík k jednostopému vozidlu ............................................... Kčs 200,-

b) přívěsy a návěsy k motorovým vozidlům ................. Kčs 500,-

c) jednostopá vozidla

- s obsahem válců do 50 ccm ........................... Kčs 500,-

- s obsahem válců nad 50 ccm včetně motorových tříkolek rikš ....................................... Kčs 2 000,-

d) osobní automobily

- s obsahem válců do 1500 ccm (včetně tzv. vozítek) ............................................ Kčs 12 000,-

- s obsahem válců nad 1500 ccm a ostatní dvoustopá vozidla ................................... Kčs 15 000,-

e) speciálního automobilu (sériově nevyráběného) a traktoru sestaveného ze součástek .......... Kčs 5 000,-

Snížení poplatku:

U motorových vozidel zařízených pro občany těžce postižené na zdraví, držitele průkazu ZTP nebo ZTP-P, se snižuje poplatek vybíraný podle písmen c), d, e) o 50 %.

Zmocnění:

1. Povolí-li se ve výjimečných případech dodatečně stavba motorového nebo přípojného vozidla, které bylo sestaveno bez předchozího povolení příslušných orgánů, může správní orgán zvýšit poplatek až o 30 %.

2. Schvaluje-li správní orgán technickou způsobilost motorového nebo přípojného vozidla, které bylo před tím na žádost držitele nebo z úředního příkazu trvale vyřazeno z provozu, může správní orgán snížit poplatek až na jednu pětinu.

Poznámky:

1. V poplatku je zahrnut i poplatek za zkoušku ke schválení technické způsobilosti, za vydání technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu pro motorové nebo přípojné vozidlo.

2. Podle této položky se vybere poplatek též v případech, schvaluje-li správní orgán technickou způsobilost motorového nebo přípojného vozidla, které bylo před tím na žádost držitele nebo z úředního příkazu trvale vyřazeno z provozu.

3. Za schválení technické způsobilosti nákladního autobusového nebo traktorového přípojného vozidla, které bylo trvale vyřazeno z provozu, vybere se poplatek podle písmene b) této položky.

4. Za sestavení motorových vozidel ze součástek posuzují se podle této položky též vozidla uvedená v poznámce 1 k položce 32.

Položka 32:

Schválení technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla po změně

jeho podstatné části, nebo bylo-li použito části jiného typu, než byla původní

a) motorových vozidel jednostopých

- s obsahem válců do 50 ccm ........................... Kčs 50,-

- s obsahem válců nad 50 ccm (včetně

motorových tříkolek - rikš) ......................... Kčs 200,-

b) motorových vozidel dvoustopých (včetně tzv. vozítek) .............................................. Kčs 400,-

c) postranního nebo přívěsného vozíku k jednostopému vozidlu .................................. Kčs 50,-

d) přívěsů a návěsů motorových vozidel ................... Kčs 100,-

Snížení poplatku:

U motorových vozidel zařízených pro občany těžce postižené na zdraví, držitele průkazu ZTP nebo ZTP-P, u kterých je provedena zvláštní úprava ovládacích mechanismů vozidla, přizpůsobená tělesné vadě horních a dolních končetin, snižuje se poplatek o 50 %.

Zmocnění:

Za schválení technické způsobilosti vozidla, jehož přestavba byla provedena bez předchozího povolení, může správní orgán poplatek přiměřeně zvýšit až na dvojnásobek sazby.

Poznámky:

1. Současná nebo postupná výměna dvou podstatných částí motorového vozidla za části jiného typu se považuje za sestavení vozidla ze součástek.

2. Dojde-li k výměně karosérie u osobního automobilu za karosérii jiného typu, vybere se poplatek podle položky 32 písmene b) jen v tom případě, že výměna vyžaduje schválení technické způsobilosti (§ 77 odst. 2 písm. c) vyhl. č. 145/1956 Ú. l.). V případě, že schválení technické způsobilosti není třeba, vybere se poplatek podle položky 35 písmene b).

Položka 33:

Za schválení úprav pro tažení:

a) přívěsných nebo postranních vozíků motorových vozidel jednostopých .................................. Kčs 20,-

b) přípojných vozidel u osobních a dodávkových automobilů ............................................ Kčs 50,-

Položka 34:

Za zápis změny držitele motorového vozidla nebo přípojného vozidla (i s provedením úprav v příslušných dokladech)

a) u jednostopých motorových vozidel

1. o obsahu válců do 50 ccm ........................... Kčs 20,-

2. ostatních (včetně motocyklů s přívěsným nebo postranním vozíkem a motorových

tříkolek - rikš) ................................... Kčs 200,-

b) u dvoustopých motorových vozidel ...................... Kčs 600,-

c) u přípojných vozidel (přívěsy, návěsy apod.) .......... Kčs 300,-

Snížení poplatku:

Při zápisu změny držitele motorového vozidla upraveného pro řízení občanů těžce postižených na zdraví, vybere se poplatek snížený o 50 %, převádí-li se motorové vozidlo mezi občany, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P.

Osvobození:

Od poplatku jsou osvobozeny zápisy změn držitele motorového nebo přípojného vozidla

- ze zůstavitele na dědice,

- z úředního příkazu nebo rozhodnutí soudu,

- v důsledku zániku manželství a s ním spojeného vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů,

- darování mezi rodiči a dětmi, byl-li zaplacen notářský poplatek z darování,

- při převodu motorového vozidla na PZO Tuzex.

Poznámky:

1. Poplatek je povinen zaplatit dosavadní držitel při ohlášení převodu.

2. Převádějí-li se motorová nebo přípojná vozidla z důvodů sloučení nebo rozdělení organizací, vybere se poplatek podle ustanovení položky 35 písmene b) za každé převáděné vozidlo.

Položka 35:

Za vydání státní poznávací značky:

a) pro dvoustopá motorová a přípojná vozidla, která nebyla dosud v evidenci dopravního

inspektorátu .......................................... Kčs 100,-

b) v případech, na které se nevztahuje položka 35 písmene a) včetně případů, kdy příslušný

orgán 4) schválil technickou způsobilost typu přívěsného nebo postranního vozíku k motocyklu

a typu přípojného vozidla za osobní nebo dodávkové automobily, za vydání zvláštní

poznávací značky, za výměnu státní poznávací značky za neupotřebitelnou, odcizenou nebo

ztracenou, za zápis změny stanoviště vozidla, za zápis změny jména nebo příjmení, nebo

adresy držitele vozidla a jiné podobné změny i s vydáním příslušných dokladů nebo provedení

změn v nich ........................................... Kčs 10,-

Zmocnění:

1. Správní orgán může vyměřit poplatek podle písmene b) této položky až do výše desetinásobku sazby, jestliže nebyly ve stanovené lhůtě ohlášeny skutečnosti, jejichž hlášení je uloženo příslušnými předpisy o provozu na silnicích.

Poznámky:

1. Poplatek podle písmene b) se vybere za každou jednotlivou státní poznávací značku.

2. Byl-li vyměřen poplatek podle položek 31, 32 nebo 34, nevyměří se již poplatek podle této položky.

3. Poplatek podle písmene b) se nevybere, převádějí-li se vozidla v rámci krajských podniků ČSAD.

4. U schválených typů postranních vozíků k schváleným typům motocyklů, a u schválených typů přívěsů za osobní a dodávkové automobily se vybere poplatek podle písmene b).

Položka 36:

Za povolení individuálního výcviku řidičů:

a) jednostopých motorových vozidel

1. o obsahu válců do 50 ccm ........................... Kčs 50,-

2. ostatních .......................................... Kčs 150,-

b) dvoustopých motorových vozidel ........................ Kčs 450,-

c) současně jednostopých a dvoustopých motorových vozidel témuž žadateli ................................ Kčs 600,-

Zmocnění:

Správní orgán může poplatek snížit, popř. od jeho vybrání upustit, povoluje-li individuální výcvik řidičů občanům těžce postiženým na zdraví, držitelům průkazu ZTP nebo ZTP-P, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvláštní úpravu motorového vozidla.

Položka 37:

Za vydání povolení k provozování:

a) silniční dopravy osob nebo nákladů1) pro československého nebo zahraničního provozovatele silniční dopravy:

1. k provedení jedné přepravy Kčs 50,- až 3 000,-

2. k provedení více přeprav nebo na určité časové období Kčs 200,- až 10 000,-

3. na hraničních přechodech k provedení jedné přepravy Kčs 100,- až 4 000,-

b) vnitrostátního zasílatelství2) Kčs 200,- až 2 000,-

Osvobození:

1. Od poplatku vybíraného podle písmena a) této položky jsou osvobozeny přepravy osob na pracoviště při lesních a zemědělských pracích, a to včetně přeprav více než 6 osob v ložném prostoru motorového vozidla určeného pro nákladní dopravu, nepravidelná přeprava osob při zajišťování brigádnických prací a nepravidelná přeprava osob a tělovýchovného inventáře, je-li tím zajišťováno plnění plánu rozvoje tělovýchovy a sportu.

2. Od poplatku podle písmena a) této položky jsou osvobozena povolení k provozování městské hromadné dopravy a povolení k provozování taxislužby organizacemi řízenými národními výbory.

Zmocnění:

1. Správní orgán může od poplatku upustit, jedná-li se o přepravu zemědělských výrobků a potřeb prováděnou ve smyslu ustanovení § 37 až 41 vyhlášky č. 73/1985 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a zemědělských potřeb, posypových hmot a při mimořádných dopravách tuhých paliv.

2. Správní orgán může na základě vzájemnosti od vybrání poplatku upustit nebo poplatek snížit. V odůvodněných případech, zejména z hlediska zabezpečení zásad přepravní politiky, dodržení zásad vzájemnosti apod., lze horní hranici poplatků, uvedených v této položce pod písmenem a) bod 1 a bod 3, zvýšit až do výše trojnásobku.

3. Za dodatečně vydané povolení k provádění dopravy může správní orgán vyměřit poplatek až do výše dvojnásobku horní hranice sazby.

Poznámky:

1. Podle písmena a) této položky se vybere poplatek i za vydání povolení k provozování přepravy více než 6 osob v ložném prostoru motorového vozidla určeného pro nákladní dopravu.

2. Za přezkoumání technické způsobilosti nákladního automobilu k přepravě více než 6 osob v ložném prostoru s provedením záznamu do dokladů se vybere poplatek podle položky 35 písmeno b).

3. Výši poplatku v rámci sazby stanovené rozpětím určí správní orgán zejména podle rozsahu, doby trvání, obtížnosti a závažnosti úkonu se souhlasem příslušného ministerstva financí.

4. Povolení se předá (doručí) až po zaplacení poplatku podle této položky.

Položka 39:

Povolení ke zvláštnímu užívání dálnic, silnic a místních komunikací při přepravách zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy:

a) při dopravě v obvodu jednoho okresu .. Kčs 200,- až 2 000,-

b) při dopravě přesahující území jednoho okresu ....................... Kčs 600,- až 6 000,-

c) při mezinárodní dopravě a v rámci mezinárodní dopravy ........ Kčs 1 000,- až 120 000,-

Osvobození:

Od poplatku podle písmene b) této položky jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských strojů v souvislosti se žňovými pracemi.

Zmocnění:

1. Správní orgán může poplatek podle písmene c) této položky snížit nebo od jeho vybrání upustit na základě vzájemnosti. V odůvodněných případech, zejména z hlediska zabezpečení zásad přepravní politiky, může horní hranici sazby poplatku zvýšit až na dvojnásobek.

2. Za dodatečně vydávané povolení může správní orgán zvýšit horní hranici sazby poplatku až na dvojnásobek.

Poznámky:

1. Výši poplatku v rámci sazby stanovené rozpětím určí federální ministerstvo dopravy, ministerstvo vnitra ČSR a ministerstvo vnitra SSR zejména podle rozsahu, doby trvání, obtížnosti a závažnosti úkonu se souhlasem příslušného ministerstva financí.

2. Povoleními podle této položky se rozumí povolení podle § 11 odst. 1 písmene a) vyhlášky č. 35/1984 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon).

3. Povolení se předá (doručí) až po zaplacení poplatku podle této položky, s výjimkou dodatečně vydávaných povolení.

Položka 40:

Povolení zvláštního užívání pozemní komunikace podle § 13 odst. 1 písmene b)

až g) vyhl. č. 136/1961 Sb., kterou se provádí zákon o silničních komunikacích (silniční zákon) ............................ Kčs 100,- až 1 000,-

Osvobození:

1. Od poplatku jsou osvobozena povolení ke složení materiálu potřebného k opravě nebo údržbě pozemní komunikace, pokud doba skládky nepřesáhla dobu potřebnou k provedení prací.

2. Od poplatku jsou osvobozena povolení užívání pozemní komunikace, jde-li o pořádání kulturního, zábavního, sportovního nebo jiného podniku celostátního významu.

3. Osvobození uvedené u položky 39 platí zde obdobně.

Zmocnění:

V případech, kdy zvláštní užívání skončí dříve, než uplyne doba, na kterou bylo povoleno, může vyměřující orgán poplatek dodatečně snížit.

Poznámka:

Poplatek se stanoví v rámci rozpětí s přihlédnutím k délce doby, na kterou se povolení k zvláštnímu užívání vydává.

Položka 41:

Za vydání námořnické knížky, za prodloužení platnosti námořnické knížky,

provedení změny nebo dodatečného zápisu v námořnické knížce a za provedení

kontroly v námořnické knížce ............................. Kčs 20,-

Poznámka:

Poplatek podle této položky vybírají též československé zastupitelské úřady.

Položka 42:

Za zápis lodi do námořního rejstříku ..................... Kčs 50,-

Položka 43:

Za změnu zápisu v námořním rejstříku ..................... Kčs 50,-

Položka 44:

Za vystavení:

a) lodního certifikátu ................................... Kčs 60,-

b) osvědčení způsobilosti lodi ........................... Kčs 180,-

Položka 45:

Za schválení stavební dokumentace nebo rekonstrukce plavidla a vystavení povolení ke stavbě:

- plavidla malého ........................................ Kčs 200,-

- ostatních plavidel ..................................... Kčs 400,-

Osvobození:

Od poplatku podle položky 45-50 je osvobozena Československá plavba labsko-oderská, n. p., Děčín a Československá plavba dunajská, n. p., Bratislava.

Zmocnění:

Správní orgán může snížit poplatek až na čtvrtinu sazby, pokud povoluje stavbu plavidla podle již schválené dokumentace nebo typového projektu.

Poznámka:

Správní orgán vybere poplatek podle této položky pokud jde o plavidla podléhající evidenci. 6)

Položka 46:

Za vydání nebo prodloužení platnosti lodního osvědčení pro plavidla:

a) malá do délky 5 m včetně ................... bez motoru Kčs 100,- s motorem Kčs 200,-

nad délku 5 m .............................. bez motoru Kčs 300,- s motorem Kčs 400,-

b) přívozní .............................................. Kčs 100,-

c) ostatní ............................................... Kčs 400,-

Poznámky:

1. Poznámka k položce 45 platí zde obdobně.

2. V poplatku je zahrnut i poplatek za zapsání plavidla do evidence a poplatek za ověření technické způsobilosti plavidla.

Položka 47:

Za vystavení zvláštního povolení k plavbě 7) ....... Kčs 100,-

Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno vydání zvláštního povolení pro zkušební plavbu.

Poznámka:

Poznámka k položce 45 platí zde obdobně.

Položka 48:

Za zápis změny provozovatele plavidla .................... Kčs 200,-

Položka 49:

Za vydání průkazu způsobilosti k vedení plavidla ......... Kčs 100,-

Položka 50:

Za vydání cejchovního průkazu u lodi o výtlaku

do 1 500 t včetně ...................................... Kčs 500,-

nad 1 500 t ............................................. Kčs 1 300,-

Položka 50 A:

Za vydání nebo prodloužení mezinárodního osvědčení pro rekreační plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti k vedení rekreačních plavidel Kčs 20,-.

ODDÍL E

Civilní letectví

Položka 51:

Za vydání nebo prodloužení povolení k provozování mezinárodní letecké dopravy osob nebo nákladů udělené

zahraničnímu podniku (podnikateli) ....................... Kčs 1 000,-

Zmocnění:

Správní orgán může poplatek vybíraný podle této položky snížit nebo od jeho vybírání upustit na základě vzájemnosti.

Položka 52:

a) Za zápis do čs. leteckého rejstříku:

- civilního letadla

- leteckých pozemních zařízení ........................ Kčs 500,-

b) Za výmaz z čs. leteckého rejstříku:

- civilního letadla

- leteckých pozemních zařízení ........................ Kčs 50,-

Osvobození:

Od poplatku podle položek 52-57 jsou osvobozeny Československé aerolinie a Slovair.

Položka 53:

Vydání povolení o provozní způsobilosti civilního letiště .................................................. Kčs 1 000,- až 5 000,-

Položka 54:

Vydání vyhlášení leteckých ochranných pásem .............. Kčs 1 000,- až 5 000,-

Položka 55:

Za vydání souhlasu ve smyslu § 6 zák. č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 43/1976 Sb.,

- ke správě (vlastnictví) civilního letadla

- k provozu civilního letadla ............................ Kčs 200,-

Položka 56:

Za vydání typového osvědčení o letové a provozní způsobilosti pro:

a) motorová letadla ...................................... Kčs 10 000,-

b) - kluzáky

- balóny

- letecké motory

- letecké vrtule

- leteckou výstroj (letecké přístroje, padáky)

- pozemní a světelné radionavigační prostředky

- amatérské stavby letadel ............................ Kčs 3 000,-

Položka 57:

Za vydání, uznání nebo za žádost o prodloužení platnosti osvědčení letové způsobilosti (nostrifikace) vydané zahraničním leteckým úřadem : Kčs 400,-

- u sériových letadel se vzletovou hmotností

a) nad 1 000 kg sazba Kčs 400,- se zvyšuje za každých dalších 1 000 kg o Kčs 150,-

b) nad 5 700 kg za každých dalších 1 000 kg o Kčs 80,-.

ODDÍL F

Zemědělství

Položka 58:

Za vydání nebo prodloužení platnosti loveckého lístku:

a) ročního Kčs 50,-

b) tříročního Kčs 120,-

c) ročního pro cizince Kčs 400,-

d) měsíčního pro cizince Kčs 200,-.

Osvobození:

Od poplatku jsou osvobozeny lovecké lístky vydané:

a) pro posluchače odborných škol lesnických a zemědělských (lesnické školy mistrovské, lesnické technické školy, lesnické fakulty vysoké školy, zemědělské technické školy, zemědělské vysoké školy), kteří nejsou po absolvování školy povinni skládat zkoušku z myslivosti;

b) pro lesníky a myslivce z povolání, kteří jsou v době vydání loveckého lístku v pracovním poměru k organizaci, jejímž úkolem je řízení, výzkum, provoz nebo dozor nad prováděním myslivosti anebo výchova myslivců za podmínky, že mají v náplni své pracovní činnosti aktivní provádění myslivosti, kontrolu provozu myslivosti anebo výuku myslivosti. Žadatel musí předložit potvrzení organizace o úkolech organizace a o právech a povinnostech, jimiž je pověřen na úseku myslivosti. Toto osvobození se nevztahuje na vydání loveckého lístku žadatelům - důchodcům;

c) pro myslivecké hospodáře a mysliveckou stráž u mysliveckých sdružení pro každých dokončených 500 ha honitby, po dobu výkonu jejich funkce;

d) pro cizí státní příslušníky, kteří přijedou do ČSSR na pozvání ústředních orgánů stranických a státních (vlády ČSSR, ČSR, SSR a jejich členů, Federálního shromáždění, ČNR, SNR), nebo pro hosty ústředního výboru Českého, Slovenského mysliveckého svazu, bylo-li pozvání těchto hostů schváleno příslušnými ministerstvy.

Zmocnění:

Cizincům, kteří mají v ČSSR trvalé bydliště a jsou zde zaměstnáni, může správní orgán na žádost poplatek snížit až o 70 % sazby pro cizince. Žadatel musí předložit doklady podle § 21 vyhlášky č. 59/1967 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti, doporučení závodu, organizace ROH, popř. MNV svého bydliště a potvrzení o průměrné výši mzdy za poslední 3 měsíce.

Poznámky:

1. Lovecký lístek opravňuje držet nejvýše tři lovecké zbraně. Za každou další loveckou zbraň se vybere 10,- Kčs, bez ohledu na skutečnost, zda zbraň byla zapisována při vydávání nebo po vydání loveckého lístku. Tento poplatek se nevybírá od osob osvobozených od poplatků a od cizinců.

2. Stejně jako lovecké zbraně se posuzují náhradní výměnné hlavně u kozlic.

Položka 59:

Povolení mimořádného odstřelu zvěře za kus:

a) medvěda ............................................... Kčs 600,-

b) kamzíka, dropa nebo vydry ............................. Kčs 150,-

c) spárkaté zvěře, tetřeva, tetřívka nebo jeřábka ........ Kčs 30,-

d) zajíce, bažanta, kachny, husy nebo koroptve ........... Kčs 3,-

e) ostatních druhů zvěře, neuvedených pod písmeny

a) až d) .............................................. Kčs 5,- až 150,-

Osvobození:

Povolení k odstřelu (lovu) pro účely vědecké nebo učební, jsou od poplatků osvobozena. Ustanovení o osvobození se vztahuje též na povolení mimořádného odstřelu zvěře za účelem zkoušky lovecky upotřebitelných psů, nikoli však k výcviku těchto psů.

Zmocnění:

Správní orgán může poplatek zvýšit podle vzácnosti a významu druhu zvěře až na pětinásobek sazeb podle písmen a) až d) a až na dvacetinásobek sazby podle písmene e).

Položka 60:

Za vydání rybářského lístku:

a) ročního ............................................... Kčs 30,-

b) tříročního ............................................ Kčs 80,-

Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno vydání rybářského lístku:

a) pro žáky a učně rybářských škol, předloží-li žadatel o svém školení potvrzení správy školy;

b) pro rybářské hospodáře (jejich zástupce) ustanovené podle § 9 zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství, a pro osoby ustanovené jako rybářská stráž podle § 18 cit. zákona o rybářství; předloží-li žadatel doklad o svém ustanovení rybářským hospodářem (jeho zástupcem) nebo jako rybářská stráž k ochraně rybářství;

c) pro učitele

1. rybářských škol, předloží-li žadatel potvrzení školy, že je členem učitelského sboru,

2. zemědělských nebo lesnických škol, předloží-li žadatel potvrzení školy, že je členem učitelského sboru a vyučuje na této škole rybářství;

d) pro vědecké pracovníky z oboru rybářství, činné na vysokých školách a ve výzkumných ústavech, předloží-li žadatel potvrzení děkanátu nebo správy ústavu, že je vědeckým pracovníkem v oboru rybářství;

e) pro odborné pracovníky na úseku rybářství, kteří plní úkoly podle ustanovení § 23 zák. č. 102/1963 Sb., o rybářství.

Zmocnění:

Mládeži do 15 let může být vydán roční rybářský lístek za snížený poplatek Kčs 10,- na základě:

a) doporučení školy,

b) závazného prohlášení českého nebo slovenského rybářského svazu - místní organizace, že nezletilému bude vydána povolenka k rybolovu za úplatu nepřevyšující částku poplatku 10,- Kčs,

c) prohlášení zákonného zástupce žadatele, že souhlasí s vydáním rybářského lístku a že žadatel (nezletilý) bude provádět rybolov pod osobním dohledem zákonného zástupce nebo zletilé osoby, která je oprávněna k výkonu rybářského práva. Nárok na vydání rybářského lístku za snížený poplatek má nezletilý ještě v roce, v němž již dovršil patnáct roků.

ODDÍL G

Školství a kultura

Položka 61:

Povolení soukromého vyučování ............................ Kčs 500,-

Zmocnění:

Správní orgán může poplatek snížit na žádost poplatníka až na desetinu sazby.

Položka 62:

Udělení oprávnění nebo prodloužení platnosti oprávnění k provozování, jde-li o:

a) běžné technické zařízení lidové zábavy nebo jiný druh lidové zábavy provozovaný v sociální

licenci ......................... Kčs 600,- až 2 400,-

b) provazochodce nebo stožaristy ......................... Kčs 6 000,-

c) jakékoliv technické zařízení lidové zábavy provozované socialistickými organizacemi, do

jejichž činnosti nepatří provoz lidové technické zábavy ...................................... Kčs 3 000 až 20 000,-

Poznámka:

Poplatek stanovený pod písmeny a) až c) se rozumí za jednotlivá zařízení.

ODDÍL H

Finanční a celní správa, obchodní činnost

Položka 63:

a) Vydání povolení k neobchodnímu vývozu věcí ........................... 3 % až 150 % nejméně Kčs 20,-

b) Prodloužení platnosti povolení k neobchodnímu vývozu .................. Kčs 20,-

c) Prodloužení platnosti celního dokladu .. Kčs 10,- až 100,-

d) Ověření obchodních dokladů pro zahraniční orgány .................. Kčs 10,- až 100,-

Osvobození:

Od poplatku podle písmen a) a b) této položky jsou osvobozeny mezinárodní organizace se sídlem v ČSSR a Československý Červený kříž, jedná-li se o neobchodní vývoz věcí v rámci jejich činnosti.

Zmocnění:

Správní orgán může poplatek podle písmene a) této položky snížit nebo od jeho vybrání upustit na základě vzájemnosti.

Poznámky:

1. Poplatek podle písmene a) této položky se platí nejpozději při vývozu zboží.

2. Výši poplatku v rámci sazby stanovené rozpětím určí správní orgán zejména podle rozsahu, doby trvání, obtížnosti a závažnosti úkonu se souhlasem příslušného ministerstva financí.

Položka 63 A:

Vydání oprávnění k dovozu, vývozu a průvozu radiových stanic Kčs 120,-

Poznámka:

Za vydání oprávnění čs. zastupitelským úřadem se poplatek vybere ve výši 40 % stanovené sazby.

Položka 63 B:

Povolení udělovaná podle zákona o devizovém hospodářství .................. 3 % až 150 % nejméně Kčs 20,-

Zmocnění:

Správní orgán může poplatek podle této položky snížit nebo od jeho vybrání upustit na základě vzájemnosti.

Poznámky:

1. Výši poplatku v rámci sazby stanovené rozpětím určí správní orgán zejména podle rozsahu, doby trvání, obtížnosti a závažnosti úkonu se souhlasem příslušného ministerstva financí.

2. Poplatek podle této položky vybírá správní orgán jen za povolení v neobchodní oblasti, 1) pokud se udělují výhradně v zájmu žadatele.

Položka 64:

Povolení věcné loterie, tombol, hracích přístrojů apod. z herní jistiny .......................................... 10 %, nejméně

však Kčs 50,-

Položka 65:

a) Vydání potvrzení o nedoplatcích na daních a poplatcích, popř. o tom, že žadatel nedluží

daně a poplatky ....................................... Kčs 10,-

b) Vydává-li se potvrzení k žádosti o vystěhování ........ Kčs 20,-

Poznámka:

Poplatek zahrnuje jak potvrzení OFS, tak ONV a MNV, je-li vydáváno témuž poplatníkovi v téže věci.

Položka 66:

Vydání povolení občanům k provozování služeb, k prodeji zboží nebo k jiné činnosti ...... Kčs 20,- až 500,-

Zmocnění:

Vydává-li správní orgán povolení dodatečně (po započetí této činnosti bez povolení) zvyšuje se sazba poplatku na dvojnásobek.

Položka 67:

a) Vydání nebo prodloužení povolení

- ke zřízení obchodního zastupitelství zahraničním osobám 2) ................ Kčs 1 000,- až 10 000,-

- k zahraničně obchodní činnosti ....... Kčs 1 000,- až 10 000,-

- k poskytování zahraničně hospodářských služeb ............................... Kčs 1 000,- až 10 000,-

b) Vydání souhlasu se zahájením jednání o obsahu licenční smlouvy ...... Kčs 50,- až 500,-

c) Vydání povolení k uzavření licenční smlouvy ....................... Kčs 1 000,- až 10 000,-

Osvobození:

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny československé socialistické organizace.

Zmocnění:

Podle zásad vzájemnosti nebo z důvodu obecného zájmu může správní orgán od vybrání poplatku podle této položky upustit nebo jej snížit. V odůvodněných případech může správní orgán zvýšit horní hranici sazby poplatků podle této položky až na dvojnásobek.

Poznámky:

1. Poplatek podle písmene a) této položky je splatný před registrací povolení.

2. Výši poplatku v rámci sazby stanovené rozpětím určí správní orgán zejména podle rozsahu, doby trvání, obtížnosti a závažnosti úkonu se souhlasem příslušného ministerstva financí.

SAZEBNÍK II

poplatků vybíraných a vyměřovaných federálními správními orgány

Společná ustanovení k celému sazebníku II:

Poplatky uvedené v položkách sazebníku II stanoví federální ministerstvo financí.

ODDÍL A

Konzulární poplatky

Zmocnění k oddílu A

Správní orgány vyměřující a vybírající poplatky podle této části sazebníku mohou stanovenou sazbu poplatku snížit nebo upustit od vybrání poplatku z důvodu vzájemnosti, z důvodu obecného zájmu nebo ve vztahu k devizovému tuzemci.

Poznámky k oddílu A

1. Poplatky podle této části sazebníku vyměřují a vybírají federální ministerstvo zahraničních věcí, československé zastupitelské úřady a další správní orgány, pokud tak stanoví jednotlivé položky.

2. Československé zastupitelské úřady a federální ministerstvo zahraničních věcí mohou podle zmocnění k této části postupovat i při vyměřování a vybírání poplatků podle položek sazebníku I.

3. Výši poplatku v rámci sazby stanovené rozpětím určí správní orgán zejména podle rozsahu, doby trvání, obtížnosti a závažnosti úkonu se souhlasem příslušného ministerstva financí.

Položka 1:

Udělení československého víza nebo prodloužení jeho platnosti ............ Kčs 30,- až 1 500,-

Osvobození:

Od poplatku jsou osvobozena víza udělovaná

- do diplomatických, služebních a zvláštních pasů, je-li zachována vzájemnost,

- významným osobám,

- dětem do 15 let,

- státním příslušníkům rozvojových států Asie, Afriky, Střední a Jižní Ameriky, kteří do ČSSR přijíždějí na pozvání Ústřední rady odborů.

Poznámky:

1. Správní orgán vybere poplatek podle této položky i za povolení k cestě do ČSSR.

2. Poplatek podle této položky vybírají též útvary pasů a víz Sboru národní bezpečnosti a orgány pasové kontroly.

3. Poplatek podle této položky je splatný bez vyměření před provedením úkonu.

Položka 2:

Provedení uzavření manželství československým zastupitelským úřadem ...... Kčs 300,- až 1 500,-

Osvobození:

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni českoslovenští státní občané zdržující se služebně v zahraničí.

Položka 3:

Podání žádosti u československého zastupitelského úřadu ...................... Kčs 5,- až 1 000,-

Poznámka:

Podle této položky se nepostupuje, je-li za žádaný úkon vyměřován a vybírán poplatek podle jiné položky tohoto oddílu nebo podle položek v sazebníku I.

Položka 4:

Vybrání pohledávky, renty apod., s výjimkou požitků ze sociálního zabezpečení, úkony v řízení o dědictví (včetně intervence u příslušných orgánů, vymáhání a doručení dědictví) z vybrané částky (ceny) nebo z hodnoty dědictví ..... 2 % nejméně Kčs 30,-

Poznámky:

1. Pokud je k žádosti věřitele (příjemce) nebo dědice prováděn pouze úkon k zajištění pohledávky, renty nebo dědictví, vyměří se poplatek podle položky 3 tohoto oddílu.

2. Poplatek za úkony v řízení o dědictví podle této položky se vyměřuje z hodnoty dědictví nesnížené o honorář právního zástupce.

Položka 5:

Úřední úschova

- peněz, cenných papírů, vkladních knížek a jiných cenných předmětů z částky nebo ceny předmětu za každý rok ............................. 1 % nejméně Kčs 100,-

- listin nebo spisů za každý rok ........... Kčs 10,- až 100,-

Položka 6:

Sepsání písemností o právních úkonech, - zejména smluv, závětí, plných mocí apod. ... Kčs 25,- až 500,-

Poznámka:

Poplatek se nevybírá za vyplnění tiskopisů pasových, vízových a dalších, které slouží k úřední potřebě či k potřebě československého zastupitelského úřadu.

Položka 7:

Vidování listin bez ověřování .............. Kčs 30,- až 100,-

Položka 8:

Ověření

- podpisu na listině i na jejím stejnopisu za každý podpis ............... Kčs 30,- až 100,-

- úředních razítek a úředních podpisů (superlegalizace) ................ Kčs 40,- až 500,-

Položka 9:

a) Vyhotovení opisu (fotokopie) včetně ověření .......................... Kčs 40,- až 120,-

b) Ověření správnosti opisu (fotokopie) předloženého stranou ........ Kčs 10,- až 100,-

c) Ověření správnosti překladu předloženého stranou .................... Kčs 20,- až 100,-

Položka 10:

a) Vystavení a doručení matričního dokladu ...................... Kčs 20,- až 500,-

b) Vyhotovení překladu matričního dokladu a jeho ověření ....... Kčs 30,- až 120,-

Položka 11:

Vyhotovení překladu spisového materiálu

I. do jazyka českého nebo slovenského .... za každou i započatou stránku Kčs 40,- až 100,-

II. z jazyka českého nebo slovenského ..... za každou i započatou stránku Kčs 50,- až 120,-

III. z jednoho cizího jazyka do druhého .... za každou i započatou stránku Kčs 100,- až 200,-

IV. z jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových jazyků za každý slovní znak ........... Kčs 3,-

V. do jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových jazyků za každý slovní znak ........... Kčs 5,-

Položka 12:

Vystavení a doručení archivní rešerše ..... Kčs 20,- až 2 000,-

Položka 13:

Vydání povolení k průvozu nebo k dovozu každé zbraně nebo její hlavní části nebo střeliva ................ Kčs 40,- až 100,-

Osvobození:

1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do ČSSR na pozvání nebo se souhlasem ústředních orgánů stranických nebo státních nebo jsou hosty Českého nebo Slovenského mysliveckého svazu, bylo-li pozvání těchto hostů schváleno příslušnými ministerstvy. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí plánovaných ÚV ČSTV ve sportovní střelbě.

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozena povolení na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

ODDÍL B

Řízení o vynálezech, ochranných známkách a průmyslových vzorech

Zmocnění pro celý oddíl
Správní orgán může se souhlasem federálního ministerstva financí stanovit poplatky podle tohoto oddílu na základě vzájemnosti, popř. od vybrání poplatku na jejím základě upustit.

I. Vynálezy

Položka 14:

a) Za podání přihlášky, v níž se žádá o udělení patentu ............................................... Kčs 600,-

b) Za žádost o navrácení lhůty ........................... Kčs 300,-

c) Za žádost o odklad zveřejnění přihlášky

- za prvé tři měsíce odkladu .......................... Kčs 150,-

- za každý další měsíc odkladu ........................ Kčs 100,-

d) Za zápis licence k patentu a převodu patentu do rejstříku .......................................... Kčs 500,-

e) Za žádost o určení, zda vyřešení technického problému spadá do rozsahu určitého autorského

osvědčení nebo patentu ....... Kčs 2 000,-

Osvobození:

Poplatek podle písmen b) a e) se nevybere, podává-li žádost autor ve věci jemu uděleného autorského osvědčení nebo jeho dědic.

Položka 15:

Za vydání povolení o prodloužení lhůty v řízení:

a) za první a druhé prodloužení .......................... Kčs 40,-

b) za třetí a další prodloužení .......................... Kčs 150,-

Osvobození:

Osvobození uvedené u položky 14 platí zde obdobně.

Položka 16:

Zveřejnění přihlášky ..................................... Kčs 400,-

Poznámka:

Poplatek se platí na výzvu správního orgánu před zveřejněním přihlášky vynálezu a ve lhůtě určené správním orgánem.

Položka 17:

Tisk popisu vynálezu k patentu ........................... Kčs 1 000,- až 3 000,-

Poznámka:

Poznámka k položce 16 platí zde obdobně.

Položka 18:

Za patent na vynález:

a) za prvých pět roků .................................... Kčs 4 000,-

b) za další tři roky ..................................... Kčs 3 000,-

c) za devátý rok ......................................... Kčs 1 000,-

d) za desátý a každý další rok se poplatek uvedený pod písmenem c) zvyšuje ročně vždy o .......... Kčs 300,-

Splatnost 10) poplatku:

1.

a) Poplatek za prvých pět let platnosti patentu je splatný předem nejdéle do šesti

měsíců po dni, kdy rozhodnutí o udělení patentu nabude právní moci,

b) poplatek za další tři roky je splatný před uplynutím pátého roku platnosti patentu,

c) poplatky za devátý a každý další rok jsou splatné vždy před uplynutím předcházejícího roku platnosti patentu.

2. Jestliže lhůty uvedené pod č. 1 pod písmenem b) a c) prošly přede dnem, kdy rozhodnutí

o udělení patentu nabylo právní moci, jsou poplatky v uvedených případech splatné ve

lhůtě stanovené pod č. 1 písmenem a).

3. Nebude-li poplatek zaplacen ve lhůtách uvedených pod č. 1 a 2, je možno jej zaplatit

ještě v další lhůtě šesti měsíců; v těchto případech se však poplatek zvyšuje na dvojnásobek. 11)

Položka 19:

Vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) .... Kčs 200,-

Osvobození:

Osvobození uvedené u položky 14 platí zde obdobně.

Položka 20:

Řízení o návrhu na zrušení autorského osvědčení nebo patentu a o žádosti za

vyznačení závislosti autorského osvědčení nebo patentu ... Kčs 20,- až 3 000,-

II. Ochranné známky, průmyslové vzory a označení původu

Položka 21:

a) Za podání přihlášky (včetně případného zápisu do rejstříku)

- ochranné známky ..................................... Kčs 500,-

- průmyslového vzoru se žádostí o udělení patentu 12) ..................... Kčs 200,-

- označení původu ..................................... Kčs 600,-

b) Za žádost o zápis dalšího uživatele označení původu ................................................ Kčs 400,-

c) Za žádost

- o obnovu zápisu ochranné známky ..................... Kčs 500,-

- o rozšíření seznamu výrobků nebo služeb ochranné známky ..................................... Kčs 400,-

- o obnovu ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do tří měsíců

po tomto datu ....................................... Kčs 600,-

d) Za žádost o zápis převodu nebo souhlasu k převodu ochranné známky, licence a převodu

patentu do rejstříku .................................. Kčs 100,-

e) Za návrh na výmaz

- ochranné známky

- označení původu

- dalšího uživatele označení původu, jakož i za návrh zjišťovací ................................. Kčs 200,-

f) Za návrh na zrušení osvědčení nebo patentu ............ Kčs 200,-

g) Za žádost o určení, zda vnější úprava výrobku spadá do rozsahu určitého osvědčení nebo

patentu ............................................... Kčs 200,-

h) Za žádost o změnu

- v ochranné známce

- označení původu

- názvu majitele ochranné známky

- názvu uživatele nebo dalšího uživatele označení původu

- sídla majitele ochranné známky

- sídla uživatele nebo dalšího uživatele označení původu .............................................. Kčs 50,-

i) Za žádost o navrácení lhůty ........................... Kčs 100,-

j) Za žádost o odklad zveřejnění přihlášky průmyslového vzoru ................................................. Kčs 100,-

k) Za zveřejnění přihlášky průmyslového vzoru ............ Kčs 100,-

l) Za vydání povolení o prodloužení lhůty v řízení

- za první a druhé prodloužení ........................ Kčs 20,-

- za třetí a další prodloužení ........................ Kčs 100,-

m) Za prodloužení doby platnosti patentu na průmyslový vzor ....................................... Kčs 200,-

n) Za žádost

- o mezinárodní zápis ochranné známky nebo označení původu

- o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky nebo o prodloužení doby platnosti

mezinárodně zapsané ochranné známky ................. Kčs 60,-

o) Za žádost o převod mezinárodně zapsané ochranné známky, o změnu názvu jejího

majitele, o omezení jejího seznamu výrobků nebo služeb, o teritoriální omezení nebo

rozšíření její ochrany, jakož i o žádosti o změnu názvu uživatele mezinárodně zapsaného

označení původu, o změnu seznamu výrobků nebo zápis spoluuživatele takového označení původu ......... Kčs 40,-

p) Za návrh na výmaz mezinárodní ochranné známky ......... Kčs 200,-

Osvobození:

Poplatek podle písmene f), g), i) a l) se nevybere, podává-li žádost autor ve věci jemu uděleného osvědčení nebo jeho dědic.

Poznámky:

1. Úkony uvedené pod písmeny a) až p) se vztahují na ochranné známky, průmyslové vzory a označení původu zapsané v ČSSR

- pod písmeny n) a o) se vztahují na čs. ochranné známky a označení původu zapsané mezinárodně,

- pod písmenem p) se vztahují na jiné než čs. ochranné známky zapsané mezinárodně.

2. Poplatky podle písmen n) a o) jsou vybírány za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek, případně podle Lisabonské dohody o ochraně označení původu u Spojených mezinárodních řadů pro ochranu vlastnictví v Ženevě.

Položka 22:

Vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) .... Kčs 40,-

Osvobození:

Osvobození uvedené u položky 21 platí zde obdobně.

ODDÍL C

Zmocnění k oddílu C:

Úřad pro normalizaci a měření může zvýšit poplatek až na dvojnásobek v případech, kdy o povolení bylo žádáno opožděně.

Položka 23:

Povolení dovozu měřidla ................... Kčs 200,-

Položka 24:

Povolení úředního ověření měřidla v cizině ................................... Kčs 200,-

Poznámky pod čarou

1) Např. § 20 vyhlášky č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků.

2) § 9 odst. 2 zák. ČNR č. 39/1969 Sb., § 9 odst. 2 zák. SNR č. 206/1968 Sb.

3) Vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících.

4) § 3 vyhl. č. 90/1975 Sb.

5) § 33 vyhl. č 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu

6) § 12 zákona č. 26/1984 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb., a prováděcích předpisů ( vyhláška č. 137/1974 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění vyhl. č. 94/1976 Sb.).

7) § 9 odst. 3 zák. č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb.

8) Např. podle Zásad č. 20/1965 Sb., pro poskytování některých služeb a oprav občany na základě povolení NV.

9) Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích.

10) Autorská osvědčení na vynálezy poplatkům podle této položky nepodléhají (§ 47 odstavec 1 zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech).

11) Při nezaplacení poplatku ani v této prodloužené lhůtě patent zanikne (§ 57 písm. c) zák. č. 84/1972 Sb.).

12) Patent na průmyslový vzor zanikne, nezaplatí-li se včas správní poplatek (§ 110 písm. c) zák. č. 84/1972 Sb.).

Přesunout nahoru