Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 160/1976 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě

Částka 31/1976
Platnost od 23.12.1976
Účinnost od 01.01.1977
Zrušeno k 15.01.1982 (1/1982 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

160

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé

ze dne 13. prosince 1976

o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě

Federální ministerstvo financí podle § 391 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a doplněném zákonem č. 144/1975 Sb., § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik, ministerstvo financí České socialistické republiky podle § 39 odst. 2 zákona ČNR č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona SNR č. 32/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a předseda Státní banky československé podle § 7 odst. 5 písm. a), b) a d) zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé, stanoví:


ČÁST I

Rozsah platnosti

§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje poskytování finanční a úvěrové pomoci

a) bytové výstavbě prováděné stavebními bytovými družstvy (dále jen "družstevní bytová výstavba"),

b) individuální bytové výstavbě prováděné občany.

(2) Vyhláška se vztahuje na družstevní bytovou výstavbu zahajovanou podle zápisu ve stavebním deníku od 1. ledna 1977 a na individuální bytovou výstavbu zahajovanou na základě pravomocného stavebního povolení vydaného od 1. ledna 1977.

§ 2

(1) Družstevní bytovou výstavbou se pro účely této vyhlášky rozumí

a) stavba bytového domu, 1) který musí mít nejméně 2 obytná podlaží, společné schodiště, nejméně 4 byty všechny přístupné ze společných chodeb nebo podest a ze společného vchodu;

b) zřizování bytů úpravami nebytových prostor, nástavbami nebo přístavbami v objektech socialistických organizací;

c) stavební úpravy objektů koupených z národního majetku na bytový dům [písmeno a)].

(2) Individuální bytovou výstavbou se pro účely této vyhlášky rozumí

a) výstavba rodinného domku 2) nebo obytného domu s byty v osobním vlastnictví; 3)

b) změna stavby rodinného domku, kterou se získá nový samostatný byt, aniž objekt ztratí povahu rodinného domku;

c) změna stavby jiného objektu na rodinný domek, kterou se získá nový samostatný byt.

ČÁST II

Družstevní bytová výstavba

§ 3

Podmínky poskytování pomoci

Pomoc podle této vyhlášky se stavebním bytovým družstvům (dále jen "družstvo") poskytuje na výstavbu zařazenou ve schválených režimech komplexní bytové výstavby, 4) která je projektově připravena, smluvně a finančně zajištěna a bylo na ni vydáno stavební povolení.

Státní příspěvky

§ 4

Základní příspěvek

(1) Základní příspěvek činí 7100 Kčs na každý byt bez zřetele k jeho velikosti a 740 Kčs na každý m2 skutečné užitkové plochy 5) do výměry 85 m2 u jednotlivých bytů (dále jen "užitková plocha").

(2) Zřizuje-li družstvo byty způsobem uvedeným v § 2 odst. 1 písm. b) nebo c), nesmí příspěvek podle odstavce 1 přesáhnout 50 % rozpočtových nákladů, zvýšených při výstavbě způsobem uvedeným v § 2 odst. 1 písm. c) o kupní cenu objektu.

(3) V oblastech (místech) stanovených jmenovitě vládami České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky se základní příspěvek podle odstavce 1, popřípadě odstavce 2 zvyšuje o 20 %.

§ 5

Zvláštní příspěvky

(1) Kromě základního příspěvku podle § 4 se poskytne zvláštní příspěvek při výstavbě bytových domů

a) o 3 a 4 nadzemních podlažích (dále jen "podlaží") v částce 70 Kčs na 1 m2 užitkové plochy bytů,

b) o 9 až 12 podlažích v částce 180 Kčs na 1 m2 užitkové plochy bytů,

c) o 2 podlažích stavěných ve venkovských obcích zejména pro pracující v zemědělství nebo lesním hospodářství nebo ve městech na pozemcích, kde podle posouzení národního výboru nelze stavět vícepodlažní bytové domy, v částce 500 Kčs na 1 m2 užitkové plochy bytů.

(2) Určí-li národní výbor zcela výjimečně družstvu k výstavbě bytový dům o více než 12 podlažích, poskytne se vedle základního příspěvku podle § 4 zvláštní příspěvek ve výši rozdílu mezi rozpočtovými náklady bytů v tomto domě a náklady na výstavbu srovnatelných bytů v domě o 8 podlažích; ke zvýšeným nákladům v důsledku územních vlivů (odstavec 4) se při stanovení rozdílu nepřihlíží.

(3) Počet podlaží pro účely stanovení zvláštního příspěvku podle odstavců 1 a 2 se snižuje o 1 podlaží v případě, že domovní vybavení je umístěno v nadzemním podlaží.

(4) K úhradě zvýšených nákladů v důsledku územních vlivů 6) se poskytne zvláštní příspěvek v částce fakturované z tohoto důvodu dodavatelskou stavební organizací.

(5) Zvláštní příspěvek se dále poskytne na úhradu zvýšených nákladů výstavby bytového domu, které byly vyvolány ztíženými zakládacími podmínkami, výstavbou zvlášť upravených bytů pro invalidy nebo jinými vlivy, které nezvyšují standard bydlení a nebyly vyvolány požadavky družstva. Zvláštní příspěvek na mimořádně ztížené zakládací podmínky se poskytne pouze na náklady na zemní práce a základy, převyšující podíl rozpočtových nákladů příslušného bytového domu, připadající na tyto náklady při běžných podmínkách zakládání; ke zvýšeným nákladům v důsledku územních vlivů se přitom nepřihlíží.

(6) Na základní technické vybavení nezahrnované do rozpočtových nákladů bytového domu, 7) které výjimečně pořizuje družstvo v souvislosti s výstavbou bytového domu a které se stane jeho vlastnictvím, se poskytne zvláštní příspěvek ve výši nákladů spojených s jeho pořízením.

§ 6

Poskytování státních příspěvků

(1) Státní příspěvky na družstevní bytovou výstavbu poskytuje družstvu krajský národní výbor (Národní výbor hlavního města Prahy, Národní výbor hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy) nebo jím určený národní výbor 8) z účelové státní subvence.

(2) O příspěvcích rozhoduje národní výbor ve správním řízení na základě žádosti družstva, kterou družstvo podává zpravidla nejpozději 30 dnů před plánovaným zahájením výstavby. Příspěvek převede národní výbor na účet státního příspěvku stavebním bytovým družstvům u příslušné pobočky Státní banky československé (dále jen "banka"). Na investiční účet družstva převádí banka příspěvek až po vyčerpání vlastních finančních prostředků družstva určených na výstavbu , a to postupně.

(3) Částka zvláštních příspěvků přiznaných podle § 5 odst. 4 až 6 se upřesní podle výše skutečných nákladů po dokončení stavby. Potřebné podklady, zejména původní rozpočet a konečnou fakturu, předloží družstvo národnímu výboru zpravidla do 3 měsíců od vydání kolaudačního rozhodnutí.

Účelový investiční úvěr na družstevní bytovou výstavbu

§ 7

Podmínky a výše úvěru

(1) Účelový investiční úvěr n a družstevní bytovou výstavbu (dále jen "úvěr") poskytuje banka za podmínky, že financování výstavby je zajištěno vlastními prostředky družstva (členské podíly v penězích, popřípadě v hodnotě smluvně zajištěného osobního nebo věcného plnění členů družstva) částkou, která odpovídá nejméně 44 % základního příspěvku přiznaného podle § 4 odst. 1, popřípadě odst. 2.

(2) Do minimální částky vlastních prostředků družstva podle odstavce 1 se nezapočítávají prostředky určené k úhradě nadstandardního vybavení bytů, které je družstvo povinno krýt vlastními prostředky 9) nad uvedenou minimální částku.

(3) Banka poskytuje úvěr do výše celkových nákladů výstavby bytů nekrytých příspěvky podle § 4 a § 5 a vlastními prostředky družstva podle odstavců 1 a 2. Do celkových nákladů výstavby se pro tento účel zahrnují vedle rozpočtových nákladů bytového domu, snížených o náklady na vestavěná nebytová zařízení, i náklady na projekt, na inženýrské činnosti a na předprojektovou přípravu, pokud není poskytována bezplatně podle § 9 písm. d).

(4) Banka může odmítnout úvěr na náklady vyvolané nehospodárným řešením nebo prováděním výstavby, popřípadě jiné nadměrné požadavky na úvěr.

(5) Úvěr se poskytuje se splatností nejdéle 30 let při úrokové sazbě 1 % na náklady připadající na průměrnou užitkovou plochu bytů do 85 m2; na náklady připadající na užitkovou plochu nad tento průměr může banka poskytnout úvěr při úrokové sazbě 3 %.

§ 8

Poskytování a splácení úvěru

(1) Banka poskytuje úvěr na základě žádosti družstva a dalších podkladů předkládaných družstvem podle § 15 odst. 2. Žádost o poskytnutí úvěru předkládá družstvo s rozhodnutím národního výboru podle § 6 odst. 2 tak, aby úvěr mohl být povolen před zahájením výstavby. Družstvo je zároveň povinno převést členské podíly, popřípadě tu jejich část, která není smluvně zajištěna osobním nebo věcným plněním jeho členů, na svůj investiční zdrojový účet u banky. V úvěrové smlouvě mezi bankou a družstvem se uvedou podrobnější podmínky úvěru, způsobu jeho čerpání a zajištění jeho návratnosti.

(2) Náklady na výstavbu se hradí z úvěru až po vyčerpání vlastních prostředků družstva (členských podílů) a příspěvků poskytovaných družstvu podle § 4 a § 5.

(3) Úvěr se splácí stejnými pololetními splátkami zahrnujícími i úrok. První pololetní splátka je splatná nejdéle do 2 let, u svépomocné výstavby nejdéle do 3 let ode dne zahájení výstavby.

Jiná pomoc poskytovaná při družstevní bytové výstavbě

§ 9

Pomoc národních výborů

Národní výbor

a) odevzdá družstvu bezplatně do trvalého užívání 10) potřebný stavební pozemek ve stavu způsobilém k výstavbě (např. zbavený porostů a staveb);

b) uhradí z účelové státní subvence jako investor náklady na vybudování objektů základní technické vybavenosti bytové výstavby včetně připojení bytového domu družstva na veřejnou síť komunikační, elektrovodní, vodovodní, kanalizační, plynovodní, teplovodní apod.;

c) nevyžaduje od družstva případnou náhradu odvodu za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě; 11)

d) u soustředěné výstavby zajistí bezplatně družstvu předprojektovou přípravu.

§ 10

Pomoc státních socialistických organizací při pracích prováděných svépomocí družstva

(1) Pro práce prováděné při výstavbě bytových domů svépomocí družstva mohou státní socialistické organizace na podkladě hospodářské smlouvy přenechat k dočasnému užívání družstvům své stroje, výrobní zařízení nebo dopravní prostředky potřebné pro výstavbu bytů nebo k výrobě stavebních hmot a dílců pro tuto výstavbu za náhradu mzdy obsluhy včetně částky odpovídající pojistnému nemocenského pojištění 12) a nákladů na pohonné hmoty, energii apod., pokud si obsluhu, pohonné hmoty, energii apod. nezajistí družstvo samo. U motorových vozidel se do této náhrady zahrnuje i příslušný podíl odpisů, a to i v případě, že organizace není povinna základní prostředky odpisovat.

(2) Pomoc družstvu podle odstavce 1 mohou státní socialistické organizace poskytovat jen způsobem a v rozsahu, který nenarušuje plnění jejich plánovaných úkolů.

Výstavba družstevních bytů pro stabilizaci a nábor pracovních sil

§ 11

Jednorázový příspěvek socialistických organizací stavebním bytovým družstvům

(1) Socialistické organizace 1) poskytnou při výstavbě družstevních bytů určených státním plánem ke stabilizaci a náboru pracovních sil (dále jen "stabilizační výstavba") stavebnímu bytovému družstvu (dále jen "družstvo") k úhradě nákladů vznikajících mu v souvislosti s výstavbou těchto bytů a při hospodaření s nimi jednorázový příspěvek ve výši 3 000 Kčs za každý byt určený pro jejich pracovníky. Povinnost k úhradě tohoto příspěvku vzniká dnem uzavření smlouvy o spolupráci při přidělování družstevních bytů určených ke stabilizaci a náboru pracovních sil 2) mezi organizací a družstvem.

(2) Jednorázové příspěvky hradí státní hospodářské organizace a organizace zahraničního obchodu v rámci ostatního použití zisku, rozpočtové organizace v rámci schváleného rozpočtu, 3) příspěvkové organizace z příspěvku na provoz poskytnutého jim z příslušného rozpočtu. 4)

(3) Jednorázové příspěvky podle odstavce 1, jakož i stabilizační příspěvky podle § 12 odst. 1 se vztahují na stabilizační výstavbu zahajovanou po 1. lednu 1981.

§ 12

Stabilizační příspěvky na složení členských podílů do družstev pracovníkům socialistických organizací

(1) Na složení členských podílů do družstev mohou poskytovat vybrané socialistické organizace (dále jen "vybrané organizace") svým pracovníkům na počet bytů stanovený v rámci stabilizační výstavby (dále jen "prioritní byt") stabilizační příspěvky (dále jen "příspěvek"). Příspěvky je možno poskytovat buď do výše plného (100 %) minimálního členského podílu (§ 7 odst. 1) nebo do výše 75 % nebo 50 % minimálního členského podílu podle stupně priority organizace nebo skupiny pracovníků této organizace v jejím rámci.

(2) Výběr organizací a plánovaný počet prioritních bytů pro tyto organizace stanoví v rámci rozpisu státního plánu jejich nadřízené ústřední orgány. Tyto ústřední orgány stanoví rovněž prioritní skupiny pracovníků, jimž je možno příspěvky poskytovat. Výběr organizací i prioritních skupin pracovníků provedou ústřední orgány v dohodě s příslušnými odborovými orgány.

(3) Do výše plného minimálního členského podílu mohou příspěvky prioritním skupinám pracovníků poskytovat vybrané organizace pro těžbu paliv, rud a nerudných surovin pod zemí (včetně výstavby, rekonstrukce a geologického průzkumu).

(4) Do výše 75 % minimálního členského podílu mohou příspěvky prioritním skupinám pracovníků poskytovat vybrané organizace pro povrchovou těžbu uhlí (včetně výstavby, rekonstrukce a geologického průzkumu), pro výstavbu a provoz jaderných elektráren, pro výstavbu a rekonstrukce dálkových sítí, 5) nebezpečné výroby, 6) základní provozní činnosti v železniční dopravě, 7) organizace zajišťující výstavbu vládou Československé socialistické republiky jmenovitě stanovených staveb (ze závazně stanovených), 8) jakož i ostatních staveb v Praze, Bratislavě a okresech Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov a Česká Lípa (dále jen "severočeská průmyslová aglomerace").

(5) Do výše 50 % minimálního členského podílu mohou příspěvky prioritním skupinám pracovníků poskytovat

a) vybrané organizace pro těžbu živic a zemního plynu (včetně výstavby a geologického průzkumu), pro výstavbu podzemních zásobníků plynu, pro úpravu uhlí, pro výrobu cementu a vápna, vybrané organizace s horkými provozy v koksovnách, plynárnách, výrobě karbidu vápníku a v hutnictví, včetně strojírenské metalurgie a sklářského hutnictví (pece, válcovny za tepla, slévárny, kovárny těžkých výkovků s ohřevem), jakož i vybrané organizace zajišťující výroby stanovené státními cílovými programy, a to za podmínky, že je dosahována směnnost dělníků alespoň 1,5 nebo je prokázáno konkrétním závazným programem její dosažení nejpozději do konce roku 1985,

b) vybrané organizace s vysoce efektivní vývozní produkcí 9) strojírenského, dřevozpracujícího, lehkého, zdravotnického a farmaceutického průmyslu a organizace zajišťující výstavbu dalších důležitých, vládou Československé socialistické republiky jmenovitě určených staveb (ze závazně stanovených),

c) zemědělské organizace pouze ošetřovatelům skotu,

d) v Praze, Bratislavě, severočeské průmyslové aglomeraci a v místech s výrazně ztíženými pracovními a životními podmínkami stanovenými vládami republik

- organizace veřejné automobilové a městské hromadné dopravy a vodní přepravy uhlí,

- další vybrané organizace s dlouhodobě mimořádně obtížnými podmínkami pro zabezpečování pracovních sil. 10)

(6) Pokud bude přidělen prioritní byt pracovníkovi nezařazenému do prioritní skupiny pracovníků, může mu vybraná organizace poskytnout příspěvek pouze do výše 50 % horní hranice stanovené pro prioritní skupinu.

(7) Příspěvky mohou vybrané organizace poskytovat po předchozím souhlasu závodního výboru ROH 11) pouze pracovníkům, kteří dosud neobdrželi nenávratnou finanční pomoc na složení členského podílu na byt v družstevní výstavbě nebo na pořízení, popřípadě modernizaci rodinného domku (bytu v osobním vlastnictví), nebo tuto pomoc vrátili.

(8) Příspěvky poskytují vybrané organizace s podmínkou, že pracovník se zaváže u nich nepřetržitě setrvat v pracovním poměru a bude jako člen družstva užívat družstevní byt

a) po dobu 15 let, jestliže příspěvek byl poskytnut podle odstavce 3,

b) po dobu 12 let, jestliže příspěvek byl poskytnut podle odstavce 4,

c) po dobu 10 let, jestliže příspěvek byl poskytnut podle odstavce 5 nebo odstavce 6, jakož i podle odstavce 3 nebo odstavce 4, avšak jen pracovníkovi, který ze zdravotních důvodů nemůže ve stanovené profesi pracovat déle než 10 let.

Doba stabilizačního závazku se počítá ode dne, kdy byla uzavřena smlouva o poskytnutí stabilizačního příspěvku.

(9) Uvolní-li pracovník vybrané organizace, jemuž byl poskytnut příspěvek, prioritní byt ze stabilizační výstavby a jeho právo užívat tento byt zanikne, může tato organizace dalšímu pracovníkovi prioritní skupiny, jemuž družstvo na její návrh tento byt přidělí, poskytnout příspěvek do plné výše, popřípadě do výše 75 % nebo 50 % zůstatkové hodnoty minimálního členského podílu. Obdobně mohou vybrané organizace postupovat i v případě, kdy jejich pracovník (popř. bývalý pracovník) uvolní družstevní byt, jehož výstavba byla zahájena před 1. lednem 1981, pokud podle předpisů platných v době zahájení výstavby 12) bylo možno na složení členského podílu poskytnout stabilizační půjčku. V tomto případě je možno poskytnout pracovníkovi prioritní skupiny příspěvek do částky odpovídající zůstatkové hodnotě (popř. její procentem stanovené části) minimálního členského podílu vypočteného podle předpisů platných v době zahájení výstavby družstevních bytů.

(10) Příspěvek poskytuje vybraná organizace za podmínky, že se pracovník ve smlouvě zaváže jej vrátit v případě, že nedodrží některou z podmínek, za nichž byl příspěvek poskytnut. Organizace je povinna sledovat plnění podmínek smlouvy a v případě jejich porušení požadovat vrácení příspěvku. Vrácený příspěvek odvede organizace na zvláštní účet ministerstva financí [odst. 13 písm. a)].

(11) Před uplynutím smluvené doby stabilizačního závazku se vrácení příspěvku nevyžaduje v případě, že pracovník v důsledku jím nezaviněného pracovního úrazu nebo v důsledku nemoci z povolání zemřel nebo se stal plně invalidním. V jiných zřetelehodných sociálních případech může organizace od vrácení příspěvku upustit v dohodě se závodním výborem ROH a jen se souhlasem bezprostředně nadřízeného orgánu.

(12) V případě, že pracovník přejde v důsledku organizačních změn do jiné organizace, nepožaduje se vrácení příspěvku, jestliže se pracovník u organizace, do které přešel, dodatkem ke smlouvě zaváže nesplněnou dobu stabilizačního závazku u ní splnit a tento závazek splní; přejde-li pracovník do jiné organizace z důvodů veřejného zájmu, lze se souhlasem příslušného ústředního orgánu nadřízeného organizaci, která příspěvek poskytla, postupovat obdobně.

(13) Při úhradě příspěvků postupují vybrané organizace takto:

a) hospodářské a příspěvkové organizace poukáží příkazem k úhradě ze svého obratového účtu stabilizační příspěvek na složení členského podílu za své pracovníky ve stanovené výši ve prospěch účtu družstva. Současně s poukazem si odčerpají příkazem k inkasu stejnou částku ze zvláštního účtu příslušného ministerstva financí; 13)

b) rozpočtové organizace si stabilizační příspěvek na složení členského podílu za své pracovníky ve stanovené výši odčerpají příkazem k inkasu ze zvláštního účtu příslušného ministerstva financí uvedeného v písmenu a) ve prospěch svého účtu cizích prostředků (depozitního) a současně stejnou částku příkazem k úhradě poukáží z účtu cizích prostředků ve prospěch účtu družstva.

§ 13

Zálohování členských podílů

(1) Při stabilizační výstavbě určené pro pracovníky z náboru, kteří nejsou před zahájením výstavby bytového domu ještě známi, složí za tyto pracovníky zálohově do družstva členské podíly

a) organizace, které vytvářejí fond výstavby, z prostředků tohoto fondu,

b) organizace, které fond výstavby nevytvářejí, z neinvestičních prostředků, a tonejpozději do 30 dnů před plánovaným zahájením výstavby.

(2) V případě nedostatku prostředků určených na financování investic může banka organizaci, která vytváří fond výstavby, poskytnout překlenovací investiční úvěr.

(3) Družstvo je povinno zálohově složené prostředky na členské podíly vrátit organizaci nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy touto organizací určení pracovníci splatili členské podíly.

Půjčky státních spořitelen

§ 14

(1) Na složení členského podílu na družstevní byt může státní spořitelna poskytnout členu družstva půjčku s dobou splatnosti až 10 let při úrokové sazbě 2,7 %.

(2) Za podmínek uvedených v odstavci 1 může státní spořitelna poskytnout půjčku také na úhradu závazků vzniklých ze smluv podle § 12.

Kontrola banky

§ 15

(1) Banka provádí financování družstevní bytové výstavby a vykonává namátkou ekonomickou kontrolu výstavby a hospodaření družstva. 15)

(2) Družstvo předkládá bance podklady pro financování, 16) popřípadě další podklady, které si banka vyžádá.

ČÁST III

Individuální bytová výstavba

Příspěvky

§ 16

Podmínky poskytování příspěvků

Příspěvek na individuální bytovou výstavbu (§ 2 odst. 2) podle této vyhlášky může být stavebníkovi poskytnut pouze za podmínek, že

a) stavba byla řádně povolena a provádí se v souladu s koncepcí dlouhodobého vývoje osídlení, 17)

b) stavba splňuje podmínky stanovené technickými předpisy a bude získán samostatný byt řešený nejméně pro 3 osoby, 1)

c) na stavbu nebylo ještě vydáno kolaudační rozhodnutí a

d) stavebník dosud neobdržel nenávratnou finanční pomoc na pořízení bytu v družstevní nebo individuální výstavbě 14) nebo tuto pomoc vrátil.

§ 17

Stabilizační příspěvky pracovníkům socialistických organizací

(1) Pracovníkům socialistických organizací 18) (dále jen "organizace") může být na individuální bytovou výstavbu poskytnut v zájmu stabilizace příspěvek do výše 25 000 Kčs. V případech uvedených v § 2 odst. 2 písm. b) a c) lze příspěvek poskytnout až do výše 15 000 Kčs.

(2) Příspěvek podle odstavce 1 lze zvýšit

a) až o 10 000 Kčs, jde-li o pracovníka výrobní organizace v odvětví zemědělství, lesního a vodního hospodářství, paliv a energetiky, hornictví, hutnictví, strojírenství, stavebnictví, dopravy, chemie, spotřebního průmyslu nebo o učitele a vychovatele škol a školských zařízení I. a II. cyklu ve venkovských obcích; ústřední orgány uvedených odvětví mohou toto zvýšení příspěvku diferencovat podle organizací, popřípadě podle profesí pracovníků;

b) až o 10 000 Kčs, provádí-li se výstavba formou skupinových domků splňující technické podmínky stanovené ministerstvy výstavby a techniky, 19) nebo formou bytu do osobního vlastnictví;

c) až o 20 000 Kčs, provádí-li se výstavba v oblastech (místech) stanovených jmenovitě vládami České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.

Zvýšení podle písmen a) až c) lze při splnění stanovených podmínek sčítat.

(3) Podmínkou poskytnutí příspěvku podle odstavců 1 a 2 je, že pracovník se ve smlouvě (§ 18 odst. 1) zaváže

a) výstavbu provést v souladu s platným stavebním povolením a v organizaci 10 let od uzavření smlouvy nepřetržitě pracovat. Pracovníkům, u kterých vzhledem k věkové hranici stanovené pro vznik jejich nároku na starobní důchod nejsou předpoklady ke splnění tohoto stabilizačního závazku, je možno příspěvek za uvedených podmínek poskytnout, zaváží-li se v organizaci nepřetržitě pracovat alespoň 5 let od uzavření smlouvy,

b) domek (byt) po dobu 10 let od uzavření smlouvy nepřevést na jinou osobu a užívat ho k trvalému bydlení a

c) výstavbu provést v místě pracoviště, popřípadě v místě, ze kterého denní dojížďka do zaměstnání hromadným dopravním prostředkem netrvá déle než 1 hodinu. Od této podmínky lze upustit pouze u těch kategorií pracovníků, kteří vzhledem k povaze své práce nemají stálé pracoviště. Kategorie těchto pracovníků vymezuje nadřízený ústřední orgán.

(4) Provádí-li výstavbu rodinného domku s několika byty společně několik stavebníků, je možno poskytnout příspěvek podle odstavců 1 a 2 každému z nich; počet příspěvků přitom nesmí být vyšší než počet stavěných bytů. Manželům lze poskytnout pouze 1 příspěvek.

§ 18

Smlouva o poskytnutí stabilizačního příspěvku

(1) Příspěvek podle § 17 se poskytuje na základě písemné smlouvy, kterou uzavře organizace se svým pracovníkem - stavebníkem po předchozí dohodě se závodním výborem ROH a okresním národním výborem příslušným podle místa stavby. Tiskopis smlouvy vydá stavebníkovi pobočka státní spořitelny.

(2) Za organizaci podpisuje smlouvu její statutární orgán nebo její zástupce. 20) Smlouvu předloží organizace okresnímu národnímu výboru uvedenému v odstavci 1, který ji potvrdí a zašle státní spořitelně příslušné podle místa stavby (dále jen "příslušná státní spořitelna"); neodpovídá-li smlouva dohodě (odstavec 1), národní výbor smlouvu organizaci vrátí.

(3) Organizace zaváže ve smlouvě pracovníka stabilizační příspěvek vrátit pro případ, že pracovník nedodrží některou z podmínek ve smlouvě dohodnutých. Organizace je povinna sledovat plnění podmínek smlouvy a v případě jejich porušení požadovat neprodleně vrácení příspěvku. Vrácený příspěvek odvede organizace do státního rozpočtu prostřednictvím státní spořitelny.

(4) Vrácení příspěvku organizace nepožaduje, jestliže pracovník v důsledku jím nezaviněného pracovního úrazu nebo v důsledku nemoci z povolání zemřel nebo se stal plně invalidním. V jiných zřetelehodných sociálních případech může být po dohodě se závodním výborem ROH a s okresním národním výborem příslušným podle místa stavby od vrácení příspěvku upuštěno jen se souhlasem bezprostředně nadřízeného orgánu.

(5) V případě, že pracovník přejde v důsledku reorganizace do jiné organizace, nepožaduje se vrácení příspěvku, jestliže se pracovník u organizace, do které přešel, dodatkem ke smlouvě zaváže nesplněnou dobu stabilizačního závazku splnit a tento závazek splní; přejde-li pracovník do jiné organizace z důvodů veřejného zájmu, lze se souhlasem příslušného ústředního orgánu a okresního národního výboru uvedeného v odstavci 1 postupovat obdobně.

§ 19

Příspěvky ostatním občanům

(1) Občanům vykonávajícím povolání, v němž nevstupují do pravidelného pracovního poměru nebo do poměru obdobného poměru pracovnímu, pracovníkům, kteří vzhledem k svému věku nesplňují podmínky pro uzavření smlouvy podle § 17 se stabilizačním závazkem ani na 5 let, a důchodcům může být při splnění podmínek uvedených v § 16 poskytnut příspěvek ve výši stanovené v § 17 odst. 1 a 2 písm. b) a c) na základě smlouvy, kterou s nimi uzavře okresní národní výbor příslušný podle místa stavby. Tiskopis smlouvy vydá stavebníkovi pobočka státní spořitelny. Smlouvu zašle okresní národní výbor příslušné státní spořitelně. Podmínkou přitom je, že občan

a) výstavbu provede v souladu s platným stavebním povolením a

b) domek (byt) nepřevede do 5 let po vydání kolaudačního rozhodnutí na jinou osobu a po tuto dobu ho bude užívat k trvalému bydlení.

(2) Ustanovení § 18 odst. 3 platí přitom obdobně.

(3) Ve zřetelehodných sociálních případech může být od vrácení příspěvku upuštěno jen se souhlasem krajského národního výboru.

(4) Provádí-li výstavbu rodinného domku s několika byty společně několik stavebníků, je možno poskytnout příspěvek podle odstavce 1 každému z nich; počet příspěvků přitom nesmí být vyšší než počet stavěných bytů. Manželům lze poskytnout pouze 1 příspěvek.

§ 20

Úhrada a použití příspěvku na výstavbu

(1) Na základě smlouvy uzavřené a předložené podle § 18, popřípadě § 19 uhradí příslušná státní spořitelna příspěvek na bezúročný účet stavebníka.

(2) Částky uhrazené na bezúročné účty stavebníků vypořádá státní spořitelna s příslušným ministerstvem financí na vrub účelové státní subvence.

(3) Prostředky na bezúročném účtě může stavebník použít pouze k úhradě nákladů spojených s výstavbou. Při uvolňování těchto prostředků postupuje státní spořitelna obdobně jako při výplatách z půjček na bytovou výstavbu, které sama poskytuje.

(4) V případě, že po vydání kolaudačního rozhodnutí zůstane část prostředků na bezúročném účtě stavebníka nevyčerpaná, lze jí použít pouze na úhradu půjčky poskytnuté státní spořitelnou (§ 21).

Půjčky státních spořitelen

§ 21

(1) Státní spořitelna může poskytovat stavebníkům na individuální bytovou výstavbu půjčky nejvýše do částky 200 000 Kčs, při výstavbě rodinného domku s více byty nejvýše do částky 250 000 Kčs. Výši půjček dohodne státní spořitelna se stavebníky individuálně s ohledem na finanční zajištění výstavby a na zásady návratnosti. Jestliže se na výstavbě podílí více stavebníků, nesmí součet poskytnutých půjček přesáhnout uvedené horní hranice.

(2) Splatnost půjčky se stanoví nejvýše na dobu 30 let od vydání stavebního povolení. Úroková sazba z půjčky činí 2,7 %. Při výstavbě skupinových domků, splňující technické podmínky stanovené ministerstvy výstavby a techniky, 19) nebo při výstavbě bytu do osobního vlastnictví činí úroková sazba 1 %.

Ostatní pomoc poskytovaná na výstavbu

§ 22

(1) Pro skupinovou výstavbu rodinných domků splňující technické podmínky stanovené ministerstvy výstavby a techniky 19) zřídí národní výbor stavebníkům právo osobního užívání k pozemku do výměry 400 m2 na 1 domek bezplatně. Bezplatně zřídí právo osobního užívání národní výbor rovněž k pozemku určenému pro výstavbu obytného domu s byty v osobním vlastnictví.

(2) Jestliže národní výbor přidělí stavebníkovi pozemek zařazený v seznamu vybraných pozemků pro výstavbu rodinných domků, 21) nevyžaduje od stavebníka případnou náhradu odvodu za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě.

(3) Při individuální bytové výstavbě prováděné svépomocí mohou státní socialistické organizace zapůjčit svým pracovníkům pro jejich vlastní výstavbu stroje, výrobní zařízení nebo dopravní prostředky obdobně podle § 10.

(4) Ostatní pomoci podle odstavců 1 až 3 lze poskytnout pouze při splnění podmínek uvedených v § 16 písm. a) až c).

(5) Náklady spojené se zřizováním přístupové komunikace k pozemku (včetně chodníku) a rozšíření zařízení pro veřejný rozvod elektřiny, popřípadě vody, plynu, kanalizace a tepla hradí národní výbor z účelové státní subvence.

Sdružení stavebníků k výstavbě

§ 23

Sdruží-li se občané - stavebníci do družstva pro výstavbu rodinných domků, vztahuje se na ně pomoc v rozsahu stanoveném touto vyhláškou pro individuální bytovou výstavbu. Příspěvky na výstavbu podle § 17 a § 19 a půjčky státní spořitelny podle § 21 lze převést na bezúročný účet družstva pro výstavbu rodinných domků u státní spořitelny. Pro použití těchto prostředků platí obdobně ustanovení § 20 odst. 3 a 4; uvolňování prostředků může státní spořitelna vázat na předchozí použití vlastních prostředků družstva.


ČÁST IV

Ustanovení společná a závěrečná

§ 24

Účelový investiční úvěr na rozsáhlejší opravy a stavební úpravy družstevních bytových domů

(1) Jestliže družstvo, které ještě splácí úvěr poskytnutý podle § 7, popřípadě obdobný úvěr poskytnutý podle dřívějších předpisů, nemá dostatek vlastních finančních prostředků na provedení potřebných materiálově a kapacitně zajištěných rozsáhlejších oprav a stavebních úprav družstevních bytových domů, může mu banka poskytnout účelový investiční úvěr při úrokové sazbě 1 % a se splatností nejdéle 10 let.

(2) Úvěr se splácí stejnými pololetními splátkami zahrnujícími i úrok. První pololetní splátka je splatná nejdéle koncem pololetí následujícího po termínu plánovaného dokončení akce.

§ 25

Další půjčky státních spořitelen

Na nákladnější opravy, výměny konstrukcí a stavební úpravy, zejména modernizace rodinných domků a obytných domů s byty v osobním vlastnictví, a na úhradu závazků vzniklých ze smluv podle § 18 a § 19 může státní spořitelna poskytnout půjčku s úrokovou sazbou 2,7 % a s dobou splatnosti do 10 let, pokud v odůvodněných případech nebude dohodnuta lhůta delší.

§ 26

Výjimky

(1) V jednotlivých zvlášť odůvodněných případech mohou být na návrh ústředního orgánu, popřípadě krajského národního výboru (Národního výboru hlavního města Prahy, Národního výboru hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy) povoleny výjimky z ustanovení § 17 odst. 1, § 18 odst. 3, § 19 odst. 1 a 2 a § 27 odst. 3. Výjimky z těchto ustanovení povoluje pro organizace řízené orgány federace federální ministerstvo financí, pro organizace řízené orgány republik ministerstvo financí republiky. Jde-li o státní hospodářské organizace, s výjimkou organizací řízených národními výbory, postupuje přitom ministerstvo financí republiky v dohodě s federálním ministerstvem financí.

(2) Výjimky, popřípadě odchylky z § 12 odst. 3 až 5 může pro organizace řízené orgány federace, na návrh jejich nadřízeného ústředního orgánu, povolit federální ministerstvo financí. Pro organizace řízené orgány republik, může na návrh jejich nadřízeného ústředního orgánu (krajského národního výboru, Národního výboru hl. města Prahy, Národního výboru hl. města Slovenské socialistické republiky Bratislavy), povolit výjimku z těchto ustanovení ministerstvo financí příslušné republiky; pokud nejde o organizace řízené národními výbory, postupuje přitom v dohodě s federálním ministerstvem financí.

(3) Státní banka československá může na žádost stavebního bytového družstva povolit výjimky z ustanovení § 8, § 15 odst. 2 a § 24 odst. 2.

§ 27

Ustanovení přechodná

(1) Pro družstevní bytovou výstavbu zahájenou před 1. lednem 1977 a pro individuální bytovou výstavbu povolenou před 1. lednem 1977 se použije s odchylkami uvedenými v následujících odstavcích dosavadních předpisů.

(2) U družstevních bytových objektů k 1. lednu 1977 rozestavěných, na které byl příspěvek poskytnut podle dosavadních předpisů, rozhodne orgán, který poskytl příspěvek, na základě podkladů předložených družstvem do 30. června 1977 o vrácení části příspěvku, popřípadě přiznání příspěvku ve výši celého rozdílu rozpočtových nákladů neprostavěné části objektu v důsledku přestavby velkoobchodních cen. 22) Družstvo převede částku, kterou je povinno vrátit, do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí orgánu o vrácení příspěvku nabylo právní moci, ze svého investičního zdrojového účtu na účet příslušného státního rozpočtu u banky; ve stejné lhůtě převede přiznaný příspěvek národní výbor způsobem uvedeným v § 6 odst. 2.

(3) Finanční pomoc příslušející na individuální bytovou výstavbu povolenou před 1. lednem 1977 podle § 12 odst. 1, 2, 3, 9 a 11 vyhlášky č. 137/1968 Sb., ve znění vyhlášky č. 14/1969 Sb., popřípadě vyhlášky č. 26/1969 Sb., podle § 3 a § 4 vyhlášky č. 99/1970 Sb., jakož i státní příspěvek podle směrnic ministerstev zemědělství a výživy a ministerstev lesního a vodního hospodářství vydaných podle § 17 vyhlášky č. 137/1968 Sb. [§ 28 písm. d) až g)] se hradí z účelové státní subvence podle § 20 odst. 2. Převod přiznané finanční pomoci na bezúročný účet stavebníka provede státní spořitelna podle dokladů stanovených dosavadními předpisy. 23) Doklady pro přiznání finanční pomoci musí být předloženy příslušné státní spořitelně nejpozději do 31. prosince 1977; u příspěvku podle § 12 odst. 11 vyhlášky č. 137/1968 Sb., ve znění vyhlášky č. 14/1969 Sb., popřípadě vyhlášky č. 26/1969 Sb., nejpozději do 31. ledna 1980.

§ 28

Ustanovení zrušovací

Zrušují se

a) vyhláška ministerstva financí č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě, ve znění vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 14/1969 Sb. a vyhlášky ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 26/1969 Sb.,

b) vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 99/1970 Sb., o finanční pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v pohraničí,

c) ustanovení § 1 a § 2 vyhlášky ministerstva financí č. 66/1966 Sb., o pomoci při výstavbě obytných domů s byty v osobním vlastnictví a o prodeji bytů z národního majetku občanům,

d) směrnice ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. 10/1974 Věstníku MZVž ČSR, o pomoci bytové výstavbě pro pracující v zemědělství, ve znění výnosu č. 15/1975 Věstníku MZVž ČSR,

e) směrnice ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky č. 24/1973 Věstníku MZVž SSR, o pomoci při bytové výstavbě pro pracující v zemědělství,

f) směrnice ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 16/1973 Věstníku MLVH ČSR, o pomoci bytové výstavbě pro pracující v lesní prvovýrobě,

g) výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky č. 14/1975 Zpravodaje MLVH SSR, o pomoci bytové výstavbě pro pracující v lesní prvovýrobě.

§ 29

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1977.


Ministr financí ČSSR:

Ing. Lér, CSc. v. r.

Ministr financí ČSR:

Ing. Tlapák v. r.

Ministr financí SSR:

Ing. Mišeje v. r.

Předseda Státní banky československé:

Ing. Potáč v. r.

Poznámky pod čarou

1) Organizace uvedené v § 14 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.

2) Směrnice Českého svazu bytových družstev č. 17/1977 Zpravodaje ČSBD.
Směrnice Slovenského svazu bytových družstev č. 1/1976 Věstníku SSBD.

3) Příspěvek se poskytne z neinvestičních prostředků zahrnutých do odd. 45 § 09 - Ostatní výdaje na bytovou výstavbu, položka 5909 rozpočtové skladby.

4) Pro družstevní, společenské a jiné organizace stanoví zdroj úhrady jednorázových příspěvků příslušné ústřední orgány zmocněné k úpravě jejich finančního hospodaření.

5) Přenosové soustavy elektřiny, dálkových napáječů vody a tepla, magistrálních plynovodů a produktovodů a dálkových kabelových sítí spojů.

6) Výroba a hromadné zpracování výbušnin, radioaktivních surovin, prokázaných chemických karcinogenů a zvlášť nebezpečných jedů.

7) Sestavení a pohyb vlaku, včetně postavení vlakové cesty, údržba a obnova tratí.

8) Stavby budou stanoveny v rámci 7. pětiletého plánu.

9) Rozumí se tím organizace splňující tyto podmínky:
- podstatná část její produkce je určena pro vývoz za volné měny, event. za ekvivalentní dovozy surovin, přičemž vývoz do nesocialistických zemí činí nejméně 20 % (nebo nejméně 15 %, jestliže celkový vývoz dosahuje nejméně 30 %) z celkového odbytu,
- relace fco/VC u vývozu do nesocialistických zemí v podmínkách roku 1980 je vyšší než 150 % ve strojírenství a v průmyslu zpracování dřeva a vyšší než 130 % v lehkém průmyslu, zdravotnictví a farmaceutické výrobě,
- směnnost dělníků dosahuje alespoň 1,5 nebo je prokázáno konkrétním závazným programem její dosažení nejpozději do roku 1985.

10) Vybrané zejména z organizací stanovených na základě usnesení vlády ČSSR č. 241/1976 pro opatření na podporu migrace pracovníků do Prahy, resp. č. 273/1978 o souboru opatření ke zlepšení realizace výstavby v Severočeském kraji a usnesení předsednictva vlády ČSSR č. 184/1979 o souboru opatření na podporu migrace do hlavního města SSR Bratislavy.

11) Příloha zákona č. 37/1959 Sb., o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí.

12) Zejména vyhláška č. 191/1964 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků, a pozdější předpisy ministerstev zemědělství a výživy a lesního a vodního hospodářství, vydané na základě § 17 vyhlášky č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě, a vyhláška č. 160/1976 Sb., o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě (ve znění dosavadního § 12).

13) Prostředky k úhradě poukázaných stabilizačních příspěvků čerpají:
a) organizace řízené ústředními orgány čs. federace z účtu federálního ministerstva financí číslo 1935-35 020-001 "Příspěvky na členské podíly v družstevní stabilizační bytové výstavbě", vedeného v ústředí Státní banky čs. v Praze,
b) organizace řízené ústředními orgány ČSR a národními výbory na území ČSR z účtu ministerstva financí ČSR číslo 1935-31 820-001 "Příspěvky na členské podíly v družstevní stabilizační bytové výstavbě", vedeného v ústředí Státní banky čs. v Praze,
c) organizace řízené ústředními orgány SSR a národními výbory na území SSR z účtu ministerstva financí SSR číslo 1935-5327-002 "Příspěvky na členské podíly v družstevní stabilizační bytové výstavbě", vedeného u Hlavního ústavu Státní banky čs. v Bratislavě.

14) Není rozhodující, zda taková pomoc byla poskytnuta podle této vyhlášky, jiných předpisů nebo dříve platných předpisů.

15) § 6 odst. 4 zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé.

16) § 11 vyhlášky č. 152/1975 Sb., o financování reprodukce základních prostředků.

17) Usnesení vlády České socialistické republiky č. 283/1971 a usnesení vlády Slovenské socialistické republiky č. 1/1972.

18) § 14 hospodářského zákoníku.

19) Technické podmínky ministerstva výstavby a techniky a ministerstva financí České socialistické republiky a technické podmínky ministerstva výstavby a techniky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky ze dne 2. ledna 1973 pro přípravu, výstavbu a financování skupinových rodinných domků do osobního vlastnictví (Zpravodaj FMTIR, MVT ČSR a SSR částka 1/1973).

20) § 21 odst. 1 a § 22 odst. 1 hospodářského zákoníku.

21) § 6 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

22) Směrnice č. 4 federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze dne 9. prosince 1975 o převodu nákladů staveb na novou cenovou úroveň platnou od 1. ledna 1977 (Zpravodaj FMTIR, MVT ČSR a SSR částka 1-2/1976).

23) Smlouva o půjčce, rozhodnutí nebo potvrzení národního výboru apod.

Přesunout nahoru