Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 157/1976 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o režimech staveb

Částka 30/1976
Platnost od 20.12.1976
Účinnost od 01.01.1977
Zrušeno k 01.04.1990 (58/1990 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

157

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 13. prosince 1976

o režimech staveb

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj podle § 53 písm. b) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, Státní plánovací komise podle § 17 odst. 1 písm. d) a e) a odst. 4 zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování, a Státní arbitráž Československé socialistické republiky podle § 395 písm. a) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. stanoví:


ČÁST PRVNÍ

Úvodní a obecná ustanovení

§ 1

Účel a rozsah platnosti vyhlášky

(1) Pro zkvalitnění procesu řízení se na všech stavbách stanovených jako úkoly státního plánu 1) a na dalších vybraných stavbách, které určí vláda Československé socialistické republiky, zpracovávají režimy staveb (dále jen "režimy").

(2) Vyhláška stanoví povinnosti hlavních účastníků výstavby (§ 3 odst. 1) a jejich nadřízených a ústředních orgánů; za podmínek uvedených v § 6 odst. 2 a v § 10 odst. 5 stanoví povinnosti také některým dalším organizacím při vypracování režimů a při řízení průběhu staveb podle nich.

(3) Vyhláška se nevztahuje na stavby komplexní bytové výstavby. Na stavby stanovené jako závazné úkoly zvláštní části státního plánu se vztahuje, pokud jejich rozpočtové náklady zahrnované do plánu přesahují 10 mil. Kčs.

§ 2

Režim

(1) Režim je souhrn dokladů (§ 5 odst. 1) vyjadřujících skutečnosti, které jsou z věcného a časového hlediska rozhodující pro plynulý průběh stavby a pro dokončení projektovaných kapacit 2) (samostatně odevzdávaných dodávek) i celé stavby v termínech a ukazatelích stanovených státním plánem. Slouží především k soustavnému zpřesňování časového plánu stavby v souladu s ukazateli prováděcího státního plánu, projektovou dokumentací a stavebním povolením.

(2) Úkolem režimu je:

a) pro současný (plánovaný) rok výstavby rozdělit do činností 3) objemy prací a dodávek 4) určené stavbě prováděcím státním plánem a stanovit termíny, ve kterých jsou povinné organizace (dodavatelé činností) povinny pro oprávněné organizace (odběratele činností) tyto a další činnosti 5) vykonávat,

b) pro následující rok výstavby v návaznosti na plán organizace výstavby, na dosavadní průběh stavby a na úkoly současného roku stanovit termíny činností a potřebné objemy prací a dodávek,

c) pro další následující rok výstavby vyjasnit věcné i hodnotové potřeby stavby tak, aby dodavatelé mohli bilancovat poddodávky a materiály s dlouhou dodací lhůtou,

d) pro celou dobu výstavby upřesnit na základě výpočtu síťového grafu roční objemy prací a dodávek pro stavbu a prokázat, že jsou zabezpečeny úkoly stanovené státním plánem, především termíny dokončení projektovaných kapacit i celé stavby,

e) stanovit v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 potřebu prací a dodávek bilancovaných na základě rozhodnutí vlády ČSSR 6) (dále jen "bilancované práce a dodávky").

(3) Režim zpracovaný a projednaný podle této vyhlášky je pro účely uvedené v odstavci 2 písm. b), c) a d) protokolem o projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů.7)

§ 3

Hlavní účastníci výstavby

(1) Hlavními účastníky výstavby (dále jen "účastníci výstavby") jsou:

a) investor nebo organizace jej zastupující,

b) generální projektant,

c) dodavatelé investora, popř. dodavatelé investora v úvahu přicházející (včetně dovozců, pokud jsou ve smluvním vztahu k investorovi), a v případech stanovených v § 6 odst. 3 též někteří další dodavatelé.

(2) Účastníci výstavby jsou podle okolností případu dodavateli nebo odběrateli činností uvedených v režimu. Odběratelem činnosti je vždy ten účastník výstavby, pro kterého jsou podle hospodářské smlouvy prováděny odpovídající dodávky, popřípadě pro kterého jsou zajišťována odpovídající protiplnění.

(3) Investor spolu s ostatními účastníky výstavby je povinen, kromě řádného plnění povinností vyplývajících z jiných právních předpisů, zajišťovat plynulé provádění staveb podle státního plánu:

a) zpracováním režimů,

b) kontrolou průběhu výstavby stanoveného režimem,

c) organizováním kontrolních porad,

d) řešením rozporů.

(4) Účastníci výstavby v průběhu stavby využívají iniciativy pracujících; spolupracují přitom s příslušnými orgány a společenskými organizacemi, zejména odborovými tak, aby bylo zabezpečeno plnění státního plánu a stavba zajištěna hospodárně, včas a v požadované kvalitě.

ČÁST DRUHÁ

Zpracování režimů

§ 4

Podklady pro zpracování režimu

(1) Podklady pro zpracování režimu jsou zejména:

a) schválený úvodní (jednostupňový) projekt včetně plánu organizace výstavby a v jeho rámci:

aa) síťový graf [graf postupu provádění stavby plánu organizace výstavby 8) zpracovaný tak, aby bylo zabezpečeno dodržení lhůty výstavby], 9)

ab) doklad o projednání plánu organizace výstavby, 10)

ac) protokol o schválení úvodního (jednostupňového) projektu,

b) přehled potřeby bilancovaných prací a dodávek podle přílohy č. 3,

c) u staveb připravovaných k zahájení protokol o projednání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu 11) a výpis objemů prací a dodávek pro stavby, 12)

d) rozpis úkolů prováděcího státního plánu pro stavbu,

e) opatření vlády, popř. příslušných ústředních orgánů týkající se stavby,

f) hospodářské smlouvy, 13)

g) zpráva o současném stavu prováděcích projektů a podkladů pro ně,

h) u rozestavěných staveb zpráva o současném stavu provedených prací a dodávek, popřípadě kontrolní zpráva podle § 8 odst. 3 písm. a),

ch) výpočet síťového grafu (v případě aktualizace síťového grafu, nebo změny činností, vazeb atd.).

(2) Nebyl-li síťový graf vypracován při zpracování úvodního (jednostupňového) projektu, je povinností investora zajistit jeho včasné vypracování. Generální projektant je povinen na žádost investora zavázat se k jeho dodávce a potřebným úpravám, které vzniknou v průběhu provádění stavby. Účastníci výstavby jsou povinni poskytnout zpracovateli síťového grafu potřebné podklady.

(3) Ústřední orgán investora předkládá u staveb připravovaných k zahájení 14) federálnímu ministerstvu pro technický a investiční rozvoj, Státní plánovací komisi a, je-li stavba umístěna na území Slovenské socialistické republiky, též Slovenské plánovací komisi do 1. září roku předcházejícího roku zahájení stavby kopii dokladů uvedených v odstavci 1 písm. aa), ab), ac) a doklady uvedené v témže odstavci písm. b) a c). Tytéž doklady předkládají ve stejném termínu ústřední orgány investorů České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky také příslušnému ministerstvu výstavby a techniky republiky (kromě staveb zvláštní části státního plánu) a ústřední orgány České socialistické republiky též České plánovací komisi.

(4) Dodavatelé investora jsou povinni o rozpisu prováděcího státního plánu investora bezprostředně informovat. Práce na režimu v případě potřeby se zahajují ještě před obdržením rozpisu prováděcího státního plánu, popřípadě i před schválením úvodního (jednostupňového) projektu stavby.

§ 5

Obsah režimu

(1) Režim obsahuje:

a) doklad o výpočtu síťového grafu pro celou dobu (zbývající léta) stavby,

b) přehled činností pro dva kalendářní roky (současný a následující),

c) přehled objemů prací a dodávek pro celou dobu (zbývající léta) stavby podle dodavatelů, kteří jsou účastníky výstavby,

d) přehled potřeby bilancovaných prací a dodávek,

e) termíny a místo konání kontrolních porad,

f) protokol ze závěrečného projednání režimu,

g) kopii registračního listu stavby u staveb již registrovaných.

(2) Doklad o výpočtu síťového grafu vyhotovuje organizace, která výpočet provedla, a informuje v něm o obsahu zadání výpočtu (změny činností, vazeb, časová aktualizace apod.).

(3) Přehled činností pro dva kalendářní roky (současný a následující) se sestavuje v rozsahu, který určí investor ve spolupráci s generálním projektantem a ostatními účastníky výstavby podle přílohy č. 1. Dohodnuté (rozhodnuté podle § 7) termíny zahájení a ukončení činností (dále jen "termíny činností") jsou pokladem pro sjednávání smluvních závazků; pro úpravu smluvních závazků jsou podkladem jen v případech a za podmínek uvedených v § 9 odst. 6.

(4) Přehled objemů prací a dodávek podle dodavatelů se sestavuje podle přílohy č. 2 tak, že se pro daná období shrnou hodnoty prací a dodávek dodavatelů investora vyplývající ze síťového grafu.

(5) Přehled potřeby bilancovaných prací a dodávek se sestavuje v rozsahu přílohy č. 3 tak, že se pro daná období shrnou hodnoty příslušných položek vyplývající ze síťového grafu.

(6) Termíny (§ 8 odst. 2) a místo konání kontrolních porad dohodne s ostatními účastníky výstavby investor při závěrečném projednání režimu.

(7) Protokol ze závěrečného projednání režimu se pořizuje:

a) při prvním zpracování režimu podle § 6 odst. 5,

b) při dalších zpracováních režimu podle § 9 odst. 4.

§ 6

Postup při zpracování režimu

(1) Režim je povinen zpracovat investor spolu s dalšími účastníky výstavby v rozsahu § 5 odst. 1 z podkladů podle § 4 odst. 1 vždy:

a) na základě rozpisu prováděcího státního plánu 15) každoročně do 15. února,

b) v případech mimořádných změn státního prováděcího plánu, které ovlivní průběh výstavby nebo kterými se určí stavba k zahájení, do 2 měsíců po rozpisu těchto změn.

(2) Zpracování režimu se zúčastní též nadřízený orgán investora a je-li to účelné, na jeho žádost též nadřízené orgány dalších účastníků výstavby. Dodavatelé dodavatelů investora včetně dovozců jsou povinni na jejich žádost při zpracování režimů v případě potřeby rovněž spolupracovat; zejména se vyjadřovat, zda jsou schopni své závazky plnit v navrhovaných termínech.

(3) Na žádost dodavatele investora a se souhlasem ústředního orgánu investora je povinen zúčastnit se zpracování režimu jako účastník výstavby také jeho dodavatel.

(4) Návrh prvého režimu, tj. režimu stavby zahajované a u staveb rozestavěných prvého režimu zpracovaného podle této vyhlášky, vypracovává a projednává investor s ostatními účastníky výstavby v takovém předstihu, aby případně vzniklé rozpory mohly být včas (odstavec 1) odstraněny způsobem uvedeným v § 7. Svým vyšším dodavatelům předkládá investor návrh režimu nejpozději 14 dnů před závěrečným projednáním.

(5) Konečná stanoviska k návrhu prvého režimu vyjádří účastníci výstavby na závěrečném projednání návrhu režimu. O závěrečném projednání návrhu režimu se pořizuje protokol, který obsahuje: oddíl A: informace o dosavadním průběhu přípravy nebo provádění stavby, oddíl B: prohlášení účastníků výstavby, oddíl C: seznam rozporů.

(6) Prohlášení účastníků výstavby podle odstavce 5 obsahuje jejich stanoviska, zda činnosti podle síťového grafu zabezpečí, včetně potřebných materiálů a poddodávek, v objemech a termínech [popř. lhůtách 16)] uvedených v přehledu činností podle § 5 odst. 3. Souhlasným vyjádřením účastníků výstavby vzniká o objemech a termínech (popř. lhůtách) dohoda. Prohlášení podepisují statutární orgány účastníků výstavby nebo jimi písemně určení pracovníci.

(7) Návrhy druhého a dalších režimů rozestavěných staveb projednává investor s ostatními účastníky výstavby na kontrolních poradách. Účastníci výstavby se zejména dohodnou o termínech činností, pro které nebyly v předchozím režimu termíny stanoveny. Měnit termíny činností předchozích režimů mohou účastníci výstavby jen v případech a za podmínek § 9 odst. 6 a 7. Při závěrečném projednání návrhu režimu, které je předmětem kontrolní porady konané bezprostředně před odesláním režimu, potvrdí účastníci výstavby všechny dohodnuté termíny činností a vyjádří případné rozpory.

(8) Režim (i v případě, že nebudou odstraněny rozpory) zasílá investor v jednom vyhotovení ve lhůtách stanovených v odstavci 1 účastníkům výstavby, svému nadřízenému a ústřednímu orgánu, financující pobočce Státní banky československé, federálnímu ministerstvu pro technický a investiční rozvoj, Státní plánovací komisi, Výboru lidové kontroly ČSSR a je-li stavba umístěna na území Slovenské socialistické republiky, též Slovenské plánovací komisi. Investoři, jejichž ústředními orgány jsou ústřední orgány republik, zasílají jedno vyhotovení příslušnému ministerstvu výstavby a techniky (kromě staveb zvláštní části státního plánu), a investoři, jejichž ústředními orgány jsou ústřední orgány České socialistické republiky, též České plánovací komisi. Nebyla-li registrace ke dni rozeslání režimu dosud provedena, zašle investor těmto orgánům kopii registračního listu do jednoho měsíce od provedení registrace.

§ 7

Řízení o rozporech

(1) Nepodařilo-li se v některých otázkách dosáhnout dohody o navrhovaných opatřeních, anebo přesahuje-li rozhodnutí o nich pravomoc účastníků výstavby, vypracuje investor rozporový list, který se současně eviduje v oddílu C protokolu sestaveného podle § 6 odst. 5 nebo § 9 odst. 4.

(2) Rozporový list se vyhotovuje za každou spornou činnost zvlášť, a to s uvedením:

a) dotčených účastníků výstavby, mezi nimiž rozpor vznikl, a jejich nadřízených a ústředních orgánů,

b) podstaty rozporu a jeho důsledků na další průběh výstavby,

c) stanovisek dotčených účastníků výstavby,17)

d) návrhu řešení rozporu (popřípadě všech navrhovaných způsobů řešení, nebylo-li dosaženo shody ani v této otázce),

e) lhůty, v níž je potřeba rozpor vyřešit, aby bylo možno stavbu podle režimu řídit.

Rozporové listy musí být datovány a průběžně číslovány.

(3) Rozporový list podepsaný statutárními orgány dotčených účastníků výstavby předkládá investor do tří dnů po závěrečném projednání (kontrolní poradě) svému nadřízenému orgánu a nadřízeným orgánům účastníků výstavby, mezi nimiž rozpor vznikl nebo jejichž dodávky se týká. Jeho kopii zasílá pro informaci federálnímu ministerstvu pro technický a investiční rozvoj a u staveb, kde ústředním orgánem investora je ústřední orgán republiky (kromě staveb zvláštní části státního plánu), též příslušnému ministerstvu výstavby a techniky.

(4) Nadřízené orgány účastníků výstavby jsou povinny do 15 dnů od obdržení rozporového listu rozpor rozhodnout nebo, neodstraní-li rozpor jednáním statutárních orgánů v téže lhůtě, rozporový list postoupit k rozhodnutí příslušným ústředním orgánům. Ústřední orgány rozhodnou do 25 dnů od obdržení rozporového listu. Investor, popřípadě jeho nadřízený orgán jsou povinni k jednání o rozporu předložit režim (popřípadě upravený podle § 9 odst. 6 a 7). Projednání rozporů zajišťují nadřízené nebo ústřední orgány investora s výjimkou těch rozporů, kdy dodavatel nebo jeho nadřízené orgány nezabezpečují úkoly státního plánu stanovené pro danou stavbu. V těchto případech zajišťuje projednání rozporů nadřízený nebo ústřední orgán dodavatele.

(5) Kopie rozhodnutí podle odstavce 4 jsou příslušné orgány povinny zaslat svým podřízeným orgánům (organizacím) a dále federálnímu ministerstvu pro technický a investiční rozvoj; je-li ústředním orgánem investora ústředního orgán republiky (kromě staveb zvláštní části státního plánu), též příslušnému ministerstvu výstavby a techniky.

(6) Účastníci výstavby jsou povinni ve smyslu rozhodnutí o vyřešení rozporu na nejbližší kontrolní poradě dohodnout způsob plnění v potřebných podrobnostech.

ČÁST TŘETÍ

Řízení průběhu stavby podle režimů

§ 8

Příprava kontrolních porad

(1) Orgán oprávněný schválit přípravnou dokumentaci stavby 18) stanoví při prvním zpracování režimu, v jakých časových intervalech bude průběh výstavby stanovený v režimu kontrolován na kontrolních poradách.

(2) Intervaly konání kontrolních porad se stanoví s ohledem na náročnost a složitost stavby nejméně jednou za čtvrtletí s tím, že účastníci výstavby si mohou v případě potřeby stanovit intervaly kratší; změnu oznámí investor orgánu uvedenému v odstavci 1.

(3) Přípravu a jednání kontrolní porady zajišťuje a hmotně zabezpečuje investor. Je povinen připravit pro účastníky kontrolní porady podklady k jednání, zejména:

a) kontrolní zprávu o skutečném nebo předpokládaném nedodržení termínů jednotlivých činností [§ 5 odst. 1 písm. b)] s návrhem příslušných opatření, včetně nezbytných zkrácení lhůt činností na kritické cestě síťového grafu,

b) kontrolní zprávu o souboru zjišťovacích protokolů, 19) jimiž je vykazováno plnění prací a dodávek pro stavbu za uplynulé období,

c) přehled o stavu řešení rozporů, které byly předány k řešení příslušným orgánům.

(4) Podklady, které investor připravil pro kontrolní poradu, musí účastníci kontrolních porad obdržet nejméně 5 dnů před kontrolní poradou; investor též zabezpečí možnost telefonického nebo dálnopisného spojení.

(5) Obsahem kontrolních zpráv ani předmětem kontrolních porad nejsou záležitosti týkající se zajišťování poddodávek pro účastníky výstavby ani vlastních prostředků dodavatelů.

§ 9

Kontrolní porady

(1) Kontrolních porad jsou povinni se účastnit statutární orgány účastníků výstavby nebo jimi k tomu písemně určení pracovníci. Určení pracovníci jsou oprávněni a povinni činit jménem zastupovaných organizací veškeré úkony, ke kterým při kontrolních poradách obvykle dochází.

(2) Účelem kontrolní porady je:

a) dosáhnout vzájemné informovanosti účastníků výstavby o zabezpečování úkolů prováděcího státního plánu při provádění stavby,

b) dosáhnout dohody ve vzájemných vztazích při odchylkách od průběhu stavby, stanoveného režimem,

c) zjistit případy, kdy v důsledku nových skutečností nemůže některý z účastníků výstavby zajistit ve své působnosti další průběh stavby podle režimu (zjištění rozporů), a postupovat v těchto případech podle § 7.

(3) Jestliže se kontrolní porady konají ve lhůtě, ve které jsou účastníci výstavby povinni projednat objemy prací a dodávek 20) nebo v době, kdy je investor povinen vypracovat režim, je účelem kontrolní porady zabezpečit také splnění těchto povinností.

(4) Na závěr kontrolních porad se pořizuje protokol, který obsahuje:

oddíl A - informace o průběhu stavby a záznamy podle odstavce 5,

oddíl B - dohody účastníků výstavby o změnách termínů činností; zpracovává-li se současně režim, též dohody o termínech činností, pokud v předchozím režimu nebyly pro ně termíny stanoveny, 21)

oddíl C - seznam rozporů předávaných k řešení příslušným orgánům

Protokol podepisují účastníci kontrolní porady uvedení v odstavci 1.

(5) Informovanosti o průběhu stavby podle režimu se dosahuje zejména projednáním podkladů investora zpracovaných podle § 8 odst. 3. Rozhodující informace se stručně zaznamenávají v oddílu A protokolu. V oddílu A protokolu se provede též záznam o výsledku projednání objemu prací a dodávek pro příští rok podle odstavce 3 a při závěrečném projednání režimu i záznam o tomto projednání.

(6) Pokud není ohroženo včasné dokončení stavby nebo dokončení projektovaných kapacit, mohou účastníci výstavby dohodnout (nadřízené, popř. ústřední orgány rozhodnout) oddálení dohodnutých (rozhodnutých) termínů činností. Změny termínů činností se označují v oddílu B protokolu, promítají se do síťového grafu a jsou podkladem, na jehož základě jsou účastníci výstavby povinni upravit smluvní závazky. Účastník výstavby, na jehož straně vznikl důvod pro změnu závazku, je povinen nahradit ostatním účastníkům výstavby zvýšení nákladů, které jim v souvislosti s přípravou na plnění závazku nebo jeho změnou vzniklo.

(7) Nelze-li ani výjimečnými opatřeními zabránit nesplnění dohodnutých (rozhodnutých) termínů činností, které ohrožuje nebo vylučuje včasné dokončení projektovaných kapacit nebo celé stavby, postupuje se obdobně podle odstavce 6. Nové dohodnuté (rozhodnuté) termíny jsou však pouze termíny náhradními, kterými se původní termíny nemění a které nejsou podkladem pro změnu smluvních závazků.

(8) Informaci o nutnosti dohodnout (rozhodnout) takové náhradní termíny, které nezabezpečují včasné dokončení projektovaných kapacit, popřípadě celé stavby, jsou účastníci výstavby povinni neprodleně předat svým nadřízeným orgánům k urychlenému předložení zprávy vládě Československé socialistické republiky. 22) Zpracování a předložení zprávy organizuje ústřední orgán účastníka výstavby, který zajišťuje projednávání rozporů o změně termínů činností podle § 7 odst. 4.

§ 10

Sankce

(1) Je-li účastník výstavby v prodlení se splněním závazku ukončit činnost v dohodnutém (rozhodnutém) termínu (§ 5 odst. 3 a § 7 odst. 4), je povinen zaplatit odběrateli činnosti (§ 3 odst. 2) penále ve výši 500 Kčs za každý den prodlení.

(2) Je-li účastník výstavby v prodlení se splněním závazku ukončit činnost ve změněném termínu (§ 9 odst. 6), je povinen zaplatit penále ve výši dvojnásobku penále, jímž byl zajištěn předchozí termín ukončení činnosti; to neplatí, jestliže prokáže, že k posunutí předchozího termínu ukončení činnosti nedošlo z důvodu na jeho straně. Penále, které z tohoto důvodu je povinen platit investor, se zvyšuje nejvýše na částku, na kterou mu z téhož důvodu vzniklo právo vůči jeho dodavateli (dodavatelům), pokud změnu předchozího termínu sám nezpůsobil.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí, pokud nebylo sjednáno penále vyšší. Na toto penále se vždy započítává penále, na které odběrateli činnosti vzniklo z téhož důvodu právo podle ustanovení jiných právních předpisů.

(4) Za prodlení se splněním náhradního termínu platí účastník výstavby penále ve výši, která bude při sjednání náhradního termínu (§ 9 odst. 7) dohodnuta.

(5) Ve vztazích mezi účastníkem výstavby a jeho vyššími dodavateli platí ustanovení předchozích odstavců obdobně, byl-li dohodnutý (rozhodnutý) termín činnosti písemně odsouhlasen jimi nebo jejich nadřízenými orgány (§ 6 odst. 2).


ČÁST ČTVRTÁ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 11

(1) Nemůže-li investor dodržet v roce 1977 termín pro zpracování režimu podle § 6 odst. 1 písm. a), je povinen to neprodleně oznámit prostřednictvím nadřízeného orgánu svému ústřednímu orgánu, který nejpozději do 31. ledna 1977 dohodne s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj náhradní termín.

(2) Ustanovení § 4 odst. 3 této vyhlášky se nevztahuje na stavby zahajované v roce 1977.

§ 12

Na návrh ústředního orgánu investora může federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj v dohodě se Státní plánovací komisí a Státní arbitráží Československé socialistické republiky pro stavby federálního ministerstva národní obrany stanovit nezbytnou odchylnou úpravu.

§ 13

Zrušují se směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 1 ze dne 10. února 1971 o režimech staveb (oznámeno v částce 20/1971 Sb.).

§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1977.


Ministr ČSSR

pro technický a investiční rozvoj:

Ing. Šupka v. r.

Náměstek předsedy

Státní plánovací komise:

Ing. Ujházy v. r.

Hlavní arbitr

Československé socialistické republiky:

Brandejs v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 15 odst. 3 písm. a) vyhl. č. 33/1975 Sb., o projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu.

2) Termín dokončení projektované kapacity je termín, ve kterém má být převzata pro uvedení do (zkušebního) provozu celé projektované kapacity poslední část těch samostatně odevzdávaných dodávek pro stavbu, které provoz nezbytně podmiňují.

3) ČSN 01 0111.

4) Pracemi a dodávkami podle Jednotných metodických pokynů Státní plánovací komise se rozumějí dodávky prací a výrobků podle hospodářského zákoníku.

5) § 283 odst. 4 hospodářského zákoníku a příloha č. 1 této vyhlášky.

6) Zpravidla usnesení vlády ČSSR k prováděcímu státnímu plánu.

7) § 15 odst. 5 vyhl. č. 33/1975 Sb.

8) Příloha č. 9 část F bod 3.3 a příloha č. 10 část F vyhl. č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb.

9) Vyhláška č. 91/1972 Sb., o normách lhůt výstavby (druhá část).

10) § 38 a § 72 odst. 3 vyhl. č. 163/1973 Sb.

11) § 15 odst. 1 písm. c) vyhl. č. 33/1975 Sb.

12) Formulář "Základní údaje stavby 2. část" Jednotných metodických pokynů Státní plánovací komise.

13) Smlouvy o přípravě dodávek a smlouvy dodávkové, pokud jsou v době zpracování režimů uzavřeny.

14) Podle směrnice vlády ČSSR k prováděcímu státnímu plánu.

15) § 8 odst. 1 písm. a) vyhl. č. 33/1975 Sb.

16) Pouze u činností, které neleží na kritické cestě síťového grafu a nekončí v současném nebo následujícím roce.

17) § 16 odst. 3 vyhl. č. 33/1975 Sb.

18) § 64 vyhl. č. 163/1973 Sb.

19) Směrnice Federálního statistického úřadu k státním statistickým výkazům za úsek investiční výstavba 5 Iv (ozn. v částce 11/1976 Sb.).

20) § 16 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 33/1975 Sb.

21) Jde o termíny následujícího roku ve smyslu § 5 odst. 1 písm. b) této vyhlášky.

22) § 8 a 10 vyhl. č. 91/1972 Sb.


Příloha 1

Přehled činností

Přehled činností

Příloha 2

Přehled objemů prací a dodávek

Přehled objemů prací a dodávek

Příloha 3

Přehled potřeby bilancovaných prací a dodávek pro stavbu.

Přehled potřeby bilancovaných prací a dodávek pro stavbu.

Přesunout nahoru