Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 147/1976 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 83/1974 Sb., o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik

Částka 29/1976
Platnost od 09.12.1976
Účinnost od 01.01.1977
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

147

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 8. prosince 1976,

kterou se mění vyhláška č. 83/1974 Sb., o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), a podle § 19 odst. 1 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách:


Čl. I

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 83/1974 Sb., o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik, se mění takto:

1. § 2 odst. 1, 4 a 5 zní:

"(1) Vysvědčení a diplomy uvedené v § 1 nabývají platnosti na území České socialistické republiky dnem 6. června 1972, kdy vstoupil v platnost Protokol o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik, 1) popřípadě dnem vydání dokladu, pokud byl vydán po nabytí platnosti Protokolu. Rovnocennost vysvědčení a diplomů uvedených v § 1 odst. 1 a 2 se osvědčuje vydáním ověřovací doložky, diplomů, uvedených v § 1 odst. 3, vydáním osvědčení o rovnocennosti.

(4) Osvědčení rovnocennosti diplomů uvedených v § 1 odst. 3 vydává vysoká škola stejného nebo příbuzného zaměření.

(5) Ministerstvo školství České socialistické republiky rozhodne ve sporných a nejasných případech, která škola svým zaměřením je nejbližší absolvovanému studiu. Půjde-li o školu, která má obdobu pouze na území Slovenské socialistické republiky, postoupí ministerstvo školství České socialistické republiky žádost k rozhodnutí ministerstvu školství Slovenské socialistické republiky.".

2. § 4 odst. 1 a 3 zní:

"(1) O vydání ověřovací doložky nebo osvědčení o rovnocennosti požádá žadatel písemně příslušný orgán. K žádosti přiloží žadatel originál vysvědčení nebo diplomu a jeho ověřený překlad.

(3) K originálu diplomu uvedeného v § 1 odst. 3 vydá osvědčení o rovnocennosti vysoká škola podle vzoru v příloze 2 této vyhlášky.".

3. V příloze 1 k vyhlášce č. 83/1974 Sb. se zrušuje vzor C ověřovací doložky, kterou vydává ministerstvo školství České socialistické republiky.

4. V příloze 2 k vyhlášce č. 83/1974 Sb. se vypouštějí slova "Ministerstvo školství České socialistické republiky" a uvede se "Název vysoké školy".


Čl. II

Na doklady vydané podle vyhlášky č. 83/1974 Sb. se ke dni účinnosti vyhlášky č. 147/1976 Sb. vztahují její ustanovení čl. I § 2 odst. 1.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1977.


Ministr:

Vondruška v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 123/1973 Sb., o Protokolu o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik.

Přesunout nahoru