Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 146/1976 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a dokladů o udělení titulů

Částka 29/1976
Platnost od 09.12.1976
Účinnost od 01.01.1977
Zrušeno k 01.09.1982 (95/1982 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

146

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 8. prosince 1976

o uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a dokladů o udělení titulů

Ministerstvo školství České socialistické republiky v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky stanoví podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), a podle § 19 odst. 1 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách:


§ 1

(1) Doklady o ukončeném středoškolském vzdělání uznávané v Bulharské lidové republice, Kubánské republice, Maďarské lidové republice, Mongolské lidové republice, Německé demokratické republice, Polské lidové republice, Rumunské socialistické republice, Svazu sovětských socialistických republik, Vietnamské demokratické republice a v dalších státech (dále jen "smluvní státy"), které přistoupí k Úmluvě o vzájemném uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a rovněž dokladů o udělování vědeckých hodností a titulů (dále jen "Úmluva"),1) jsou rovnocenné vysvědčením o maturitní zkoušce vydávaným v České socialistické republice.

(2) Diplomy, popř. jiné doklady o absolvování vysokých škol (univerzit, technik a jednooborových vysokých škol univerzitního typu nebo fakult), které jsou uznávány na území každého ze smluvních států jsou rovnocenné diplomům vydávaným absolventům vysokých škol v České socialistické republice.

(3) Doklady o označení prvým vědeckopedagogickým titulem vydané na území každého ze smluvních států jsou v České socialistické republice rovnocenné titulu "docent".

(4) Doklady o označení druhým vědeckopedagogickým titulem vydané na území každého ze smluvních států jsou v České socialistické republice rovnocenné titulu "řádný profesor", popřípadě "mimořádný profesor".

§ 2

(1) Doklady uvedené v § 1 nabývají platnosti na území České socialistické republiky ode dne platnosti Úmluvy, tj. dnem 30. ledna 1975; doklady ze států, které přistoupí k Úmluvě dodatečně, dnem nabytí právoplatnosti přístupu, resp. dnem vydání dokladu, pokud byl doklad vydán po nabytí platnosti Úmluvy, popřípadě po nabytí právoplatnosti přístupu k Úmluvě. Rovnocennost dokladů uvedených v § 1 odst. 1 se osvědčuje vydáním ověřovací doložky a dokladů uvedených v § 1 odst. 2, 3 a 4 vydáním osvědčení o rovnocennosti.

(2) Ověřovací doložku k dokladům uvedeným v § 1 odst. 1 vydává krajský národní výbor podle místa trvalého pobytu žadatele podle vzoru v příloze 1 této vyhlášky.

(3) Osvědčení k dokladům uvedeným v § 1 odst. 2 vydává vysoká škola stejného nebo příbuzného zaměření podle vzoru v příloze 2 této vyhlášky.

(4) Ministerstvo školství České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo") rozhodne ve sporných a nejasných případech, která škola svým zaměřením je nejbližší absolvovanému studiu. Půjde-li o školu, která má obdobu pouze na území Slovenské socialistické republiky, postoupí ministerstvo žádost k rozhodnutí ministerstvu školství Slovenské socialistické republiky. Pokud jde o střední zdravotnické školy, činí tato opatření ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky.

(5) Osvědčení o rovnocennosti dokladů uvedených v § 1 odst. 3 a 4 vydává ministerstvo podle vzoru uvedeného v příloze 3 této vyhlášky. Ministerstvo současně rozhodne ve sporných a nejasných případech, kterému vědeckopedagogickému titulu se předložený doklad rovná.

(6) O vydaných ověřovacích doložkách a osvědčeních o rovnocennosti vede vydávající orgán evidenci.

§ 3

Ověřovací doložky a osvědčení o rovnocennosti vydané příslušnými orgány Slovenské socialistické republiky platí i na území České socialistické republiky.

§ 4

O vydání ověřovací doložky, popřípadě osvědčení o rovnocennosti požádá žadatel písemně příslušný orgán. K žádosti přiloží žadatel originál dokladu (vysvědčení, diplom, popřípadě doklad o vědeckopedagogickém titulu) a jeho ověřený překlad.


§ 5

Tato vyhláška se nevztahuje na uznávání ekvivalentnosti dokladů vydávaných školami smluvních států, které odpovídají v České socialistické republice školám v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany nebo ministerstev vnitra.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1977.


Ministr:

Vondruška v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 84/1975 Sb., o Úmluvě o vzájemném uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a rovněž dokladů o udělování vědeckých hodností a titulů.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 146/1976 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 146/1976 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 146/1976 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 146/1976 Sb.

2) Použije se v případě, že vysoká škola v ČSSR přiznává svým absolventům titul podle § 14 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 146/1976 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 146/1976 Sb.

Přesunout nahoru