Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 138/1976 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Částka 29/1976
Platnost od 09.12.1976
Účinnost od 01.01.1977
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

138

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 18. listopadu 1976,

o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Vláda Československé socialistické republiky v dohodě s Ústřední radou odborů nařizuje podle § 202 odst. 2 zákoníku práce (úplné znění č. 55/1975 Sb.):


§ 1

(1) Náhrada za ztrátu na výdělku, příslušející podle zákoníku práce, popřípadě podle dřívějších předpisů1) pracovníkům po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, se vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně, upravuje tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet této náhrady se zvyšuje o 2 % za každý kalendářní rok následující po vzniku nároku na tuto náhradu do 31. prosince 1971.

(2) Náhrada za ztrátu na výdělku se na žádost pracovníka určí na základě průměrného měsíčního výdělku zvýšeného podle odstavce 1 i tehdy, jestliže pracovníku nebyla do 31. prosince 1971 poskytována, protože to neumožňovaly právní předpisy o částkách omezujících způsob výpočtu a poskytování těchto náhrad.2)

§ 2

(1) Pro náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti platí i po úpravě provedené podle § 1 ustanovení § 195 odst. 2 zákoníku práce.

(2) Ke zvýšení invalidního, popřípadě částečného invalidního důchodu podle § 136 až 141, 144 a 145 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, popřípadě k obdobnému zvýšení, provedenému podle dříve platných předpisů,3) se při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nepřihlíží.

§ 3

Náhrada za ztrátu na výdělku upravená, popřípadě stanovená podle § 1 přísluší ode dne účinnosti tohoto nařízení.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1977.


Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) Jde zejména o tyto předpisy:
§ 193 a 195 zákoníku práce
§ 112 zákona č. 99/1948 Sb., o národním pojištění
§ 6 zákona č. 58/1956 Sb., o náhradě za pracovní úrazy a o náhradě nákladů léčebné péče a dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení
§ 7 a 31 zákona č. 150/1961 Sb., o náhradách při úrazech a nemocech z povolání
§ 8 zákona č. 30/1965 Sb., o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.

2) § 7 odst. 3, § 8, § 31 odst. 2 zákona č. 150/1961 Sb.,
§ 8 vyhlášky č. 7/1962 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o náhradách při úrazech a nemocech z povolání,
§ 8 odst. 2 zákona č. 30/1965 Sb.,
čl. II odst. 4 zákona č. 153/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce,
§ 195 odst. 2 zákoníku práce.

3) Zákon č. 106/1971 Sb., o zvýšení důchodů starodůchodců a některých
nízkých důchodů v sociálním zabezpečení,
zákon č. 161/1968 Sb., o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v důchodovém
zabezpečení účastníků odboje a o některých dalších změnách v sociálním
zabezpečení.

Přesunout nahoru