Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 136/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky

Částka 28/1976
Platnost od 29.11.1976
Účinnost od 12.10.1976
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

136

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 28. října 1976

o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky


Dne 12. června 1976 byla v Lisabonu podepsána Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 dne 12. října 1976.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


KULTURNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Portugalské republiky,

vedeny přáním upevňovat svazky přátelství mezi lidem obou zemí,

majíce zájem na podpoře a rozvoji poznání a vzájemných vztahů v oblasti školství a výchovy, kultury, vědy, zdravotnictví, sdělovacích prostředků, sportu a turistiky mezi oběma zeměmi,

na základě vzájemného respektování platných zákonů, státní suverenity a nezávislosti, rovnoprávnosti a vzájemných výhod,

rozhodly se uzavřít tuto dohodu:

Článek 1

Smluvní strany budou v oblasti školství rozvíjet spolupráci především těmito formami:

a) spoluprací mezi univerzitami a jinými vysokými školami;

b) zřízením lektorátů jazyka, literatury, dějin národů obou zemí na vysokých školách;

c) výměnou učitelů všech stupňů a ostatních školských pracovníků za účelem vzájemného předávání zkušeností, účasti na kongresech, kolokviích a seminářích nebo k přednáškám;

d) výměnou dokumentace a informací o geografii, dějinách, ekonomice, kultuře a státním zřízení obou států, aby se tak zajistily objektivní informace o životě a kultuře obou zemí;

e) výměnou dokumentace a informací, týkající se této oblasti.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat výměnu v oblasti vědy a výzkumu těmito formami:

a) spoluprací mezi vědeckými a výzkumnými institucemi;

b) výměnou vědeckých a výzkumných pracovníků za účelem studia, účasti na kongresech, schůzkách, seminářích nebo pořádáním konferencí;

c) výměnou publikací a dokumentace z této oblasti.

Článek 3

(1) Každá ze smluvních stran nabídne druhé smluvní straně na základě vzájemnosti ročně stipendia a umožní státním příslušníkům druhé země, aby zahájili nebo pokračovali ve studiích, výzkumné práci nebo si doplňovali své kulturní, umělecké a vědecké vzdělání.

(2) Obory, podmínky, doba trvání a způsoby financování stipendií budou stanoveny v programech spolupráce, sjednaných ve shodě se zněním čl. 12 této dohody.

Článek 4

Smluvní strany budou zkoumat možnosti a podmínky, za kterých bude možno uznávat tituly, akademické a vědecké hodnosti a diplomy, získané na území druhé strany, a v případě potřeby uzavřou o tom zvláštní dohodu.

Článek 5

Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat rozvoj styků mezi muzei, knihovnami a jinými literárními, uměleckými a kulturními institucemi a organizacemi obou zemí. Každá ze smluvních stran umožní občanům druhé strany přístup do těchto institucí na základě vzájemnosti a v souladu s platnými právními předpisy.

Článek 6

Smluvní strany budou rozvíjet a v zájmu lepšího vzájemného poznání dějin, literatury, divadla, baletu, hudby, výtvarného umění, filmu, jakož i jiných oblastí kulturní a umělecké činnosti podporovat:

a) vysílání spisovatelů, umělců, skladatelů, malířů, sochařů, architektů, novinářů, filmových tvůrců a jiných osobností kulturního života na návštěvy, konference, k účasti na výstavách, koncertech, představeních nebo festivalech;

b) organizování uměleckých, vědeckých a kulturních výstav;

c) pořádání divadelních a tanečních představení, koncertů a vystoupení uměleckých souborů a jednotlivců;

d) pořádání filmových a televizních festivalů a týdnů filmu;

e) vysílání rozhlasových a televizních programů;

f) překládání a vydávání literárních, uměleckých, vědeckých a jiných děl kulturní povahy.

Článek 7

Smluvní strany se zavazují přijmout potřebná opatření k zabezpečení ochrany kulturních statků druhé strany proti jejich nedovolenému dovozu, vývozu a převodu vlastnictví.

Článek 8

(1) Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměnu mezi tiskovými kancelářemi, novináři a zpravodaji.

(2) Smluvní strany budou podporovat styky mezi filmovými, televizními a rozhlasovými organizacemi.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat výměnu v oblasti sportu a tělesné výchovy.

Článek 10

Smluvní strany budou v rámci svých možností napomáhat zvýšení turistické výměny, aby tak umožnily svým občanům lépe poznat život a kulturu v druhé zemi.

Článek 11

Každá ze smluvních stran může založit a udržovat na území druhé strany instituty nebo kulturní střediska. O jejich zřízení bude vždy jednáno a uzavřeny zvláštní dohody mezi oběma stranami.

Článek 12

K provádění této dohody bude vytvořena smíšená komise na paritním základě. Tato komise vypracuje dvouleté plány kulturní spolupráce, jež budou obsahovat také finanční podmínky plánovaných akcí.

Článek 13

Tato dohoda podléhá schválení příslušných orgánů obou smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót.

Článek 14

Tato dohoda se uzavírá na dobu pěti let a může být o stejná období tichým souhlasem prodlužována, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejméně 6 měsíců před uplynutím její platnosti.

Dáno v Lisabonu dne 12. června 1976 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a portugalském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Vladimír Berger v. r.

Za vládu Portugalské republiky:

José Medeiros Ferreira v. r.

Přesunout nahoru