Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 13/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení

Částka 2/1976
Platnost od 23.02.1976
Účinnost od 14.01.1976
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

13

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 19. ledna 1976

o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení


Dne 16. listopadu 1973 byla v Bernu podepsána Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení.

Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a president republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 14. října 1975.

Podle svého článku 11 vstoupila Smlouva v platnost dnem 14. ledna 1976.


České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.


SMLOUVA

mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení

President Československé socialistické republiky a

Švýcarská spolková rada

ve snaze upevnit a rozšířit vzájemné vztahy v oblasti průmyslového vlastnictví,

se zřetelem na zájem obou smluvních států účinně chránit proti nekalé soutěži přírodní a průmyslové výrobky, jakož i údaje o původu, včetně označení původu a jiných zeměpisných označení, které se vyhrazují určitým výrobkům nebo zboží,

se dohodli uzavřít za tím účelem smlouvu a jmenovali svými zmocněnci:

president Československé socialistické republiky

Ing. Miroslava Bělohlávka, předsedu Úřadu pro vynálezy a objevy a

Švýcarská spolková rada

Dr. Waltera Stamma,

ředitele Spolkového úřadu pro duševní vlastnictví.

Zmocněnci, vyměnivše si své plné moci, jež shledali v dobré a náležité formě, dohodli toto:

Článek 1

Každý ze smluvních států se zavazuje učinit veškerá opatření nutná k tomu, aby účinným způsobem chránil

1. přírodní nebo průmyslové výrobky pocházející z území druhého smluvního státu proti nekalé soutěži v obchodním styku a

2. jména, označení a vyobrazení uvedená v článcích 2, 3 a 5, odstavec 2, jakož i označení uvedená v přílohách A a B této smlouvy, podle ustanovení této smlouvy a protokolu k této smlouvě.

Článek 2

(1) Jména "Československá socialistická republika", "Česká socialistická republika", "Slovenská socialistická republika", označení "Československo" a historická jména jednotlivých zemí v Československé socialistické republice, jakož i označení uvedená v příloze A této smlouvy se vyhrazují na území Švýcarské konfederace výhradně československých výrobkům nebo zboží a smějí se tam užívat jen za těchže podmínek, jaké stanoví československé zákonodárství, pokud z odstavců 2 až 4 nevyplývá jinak. Avšak v protokole je možno uvést, že se určité předpisy z tohoto zákonodárství nepoužijí.

(2) Bude-li se některé z označení uvedených v příloze A této smlouvy používat pro jiné výrobky nebo zboží než je to, s nímž se v příloze A spojuje, použije se odstavec 1 jen tehdy, jestliže

1. užívání je s to přivodit v soutěži nevýhody podnikům, které oprávněně užívají označení pro československé výrobky nebo zboží uvedené v příloze A, nebo

2. je užívání označení s to způsobit újmu zvláštní pověsti nebo reklamnímu účinku označení.

(3) Shoduje-li se některé z označení chráněných podle odstavce 1 s označením území nebo místa mimo území Československé socialistické republiky, nebude odstavec 1 vylučovat, aby se označení používalo pro výrobky nebo zboží, které se na tomto území nebo místě vyrábějí. Jeví-li se však nebezpečí zaměnitelnosti, musí se uvést země původu.

(4) Odstavec 1 nebude dále nikomu bránit, aby na výrobcích nebo zboží, jejich obalech, na obchodních papírech nebo v reklamě uváděl své jméno, obchodní jméno, pokud obsahuje jméno fyzické osoby, a své bydliště nebo sídlo, pokud se tyto údaje neužívají jako značky výrobků nebo zboží. Užívání jména nebo obchodního jména jako značky je však přípustné, jestliže podle okolností je vyloučeno jakékoliv uvádění v omyl o původu výrobků nebo zboží.

(5) Článek 5 zůstává vyhrazen.

Článek 3

(1) Jméno "Švýcarská konfederace", označení "Švýcarsko", a "Konfederace" a jména švýcarských kantonů, jakož i označení uvedená v příloze B této smlouvy se vyhrazují na území Československé socialistické republiky výhradně švýcarským výrobkům nebo zboží a smějí se tam užívat jen za těchže podmínek, jaké stanoví švýcarské zákonodárství, pokud z odstavců 2 až 4 nevyplývá jinak. Avšak v protokole je možno uvést, že se určité předpisy tohoto zákonodárství nepoužijí.

(2) Bude-li se některé z označení uvedených v příloze B této smlouvy používat pro jiné výrobky nebo zboží než je to, s nímž se v příloze B spojuje, použije se odstavec 1 jen tehdy, jestliže

1. užívání je s to přivodit v soutěži nevýhody podnikům, které oprávněně užívají označení pro švýcarské výrobky nebo zboží uvedené v příloze B,

nebo

2. je užívání označení s to způsobit újmu zvláštní pověsti nebo reklamnímu účinku označení.

(3) Shoduje-li se některé z označení chráněných podle odstavce 1 s označením území nebo místa mimo území Švýcarské konfederace, nebude odstavec 1 vylučovat, aby se označení používalo pro výrobky nebo zboží, které se na tomto území nebo místě vyrábějí. Je-li však nebezpečí zaměnitelnosti, musí se uvést země původu.

(4) Odstavec 1 nebude dále nikomu bránit, aby na výrobcích nebo zboží, jejich obalech, na obchodních papírech nebo v reklamě uváděl své jméno, obchodní jméno, pokud obsahuje jméno fyzické osoby, a své bydliště nebo sídlo, pokud se tyto údaje neužívají jako značky výrobků nebo zboží. Užívání jména nebo obchodního jména jako značky je však přípustné, jestliže podle okolností je vyloučeno jakékoliv uvádění v omyl o původu výrobků nebo zboží.

(5) Článek 5 zůstává vyhrazen.

Článek 4

(1) Budou-li se jména a označení chráněná podle článků 2 a 3 používat v obchodním styku v rozporu s těmito ustanoveními pro výrobky nebo zboží nebo jejich úpravu nebo balení nebo na účtech, přepravních dokladech nebo na jiných obchodních papírech nebo reklamě, bude toto užívání potlačeno podle smlouvy samé všemi takovými soudními nebo správními opatřeními včetně zabavení, která podle zákonodárství smluvního státu, v němž se uplatňuje ochrana, přicházejí v úvahu pro potírání nekalé soutěže nebo pro potlačování nepřípustných označení.

(2) Ustanovení tohoto článku se použijí též tehdy, kdy se tato jména nebo označení užijí v překladu nebo s odkazem na skutečný původ nebo s dovětky "druh", "typ", "způsob", "napodobení" a podobně nebo v odlišné formě, pokud trvá přes odlišnost při oběhu zboží nebezpečí záměny.

(3) Je dosaženo shody v tom, že i použití těchto jmen a označení jako označení druhu je třeba považovat ve smyslu tohoto článku za nepřípustné užívání.

(4) Ustanovení tohoto článku se nevztahují na výrobky nebo zboží při průvozu.

Článek 5

(1) Ustanovení článku 4 se použije též, jestliže se pro výrobky nebo zboží nebo jejich úpravu nebo balení nebo na účtech, přepravních dokladech nebo jiných obchodních papírech nebo v reklamě užívají značky, známky, jména, nápisy nebo vyobrazení, které obsahují nepřímo nebo přímo nepravé nebo v omyl uvádějící údaje o původu, povaze, druhu nebo podstatných vlastnostech výrobků nebo zboží.

(2) Jména nebo vyobrazení míst, budov, památníků, řek, hor a podobně, která podle názoru podstatné části zúčastněných obchodních kruhů smluvního státu, v němž se uplatňuje ochrana, odkazují na druhý smluvní stát nebo na místo nebo území tohoto smluvního státu, pokládají se za nepravé nebo v omyl uvádějící údaje o původu ve smyslu odstavce 1, užívají-li se pro výrobky nebo zboží, které nepocházejí z tohoto smluvního státu, ledaže se jméno nebo vyobrazení může za daných okolností rozumně považovat jen za údaj o vlastnostech nebo za fantazijní označení.

Článek 6

Nároky plynoucí z porušení ustanovení této smlouvy mohou před soudy smluvních států uplatňovat kromě fyzických a právnických osob a společností, které jsou k tomu oprávněné podle zákonodárství smluvních států, též svazy a sdružení, které nepřímo nebo přímo zastupují zúčastněné výrobce, zhotovitele, obchodníky nebo spotřebitele a mají své sídlo v jednom ze smluvních států, pokud podle zákonodárství smluvního státu, v němž mají své sídlo, mohou jako takové vznášet žalobu v občanskoprávních sporech. Za těchto předpokladů mohou uplatňovat nároky nebo právní prostředky též v trestním řízení, pokud zákonodárství smluvního státu, v němž se trestní řízení koná, takové nároky nebo právní prostředky připouští.

Článek 7

(1) Výrobky nebo zboží, obaly, účty, přepravní doklady a jiné obchodní papíry, jakož i reklamní prostředky, které jsou při nabytí platnosti této smlouvy na území jednoho smluvního státu a byly oprávněně opatřeny údaji, jež se podle této smlouvy nesmějí užívat, mohou se prodávat nebo spotřebovat do dvou let po nabytí platnosti této smlouvy.

(2) Mimo to smějí fyzické a právnické osoby a společnosti, které již v okamžiku podepsání smlouvy užívaly oprávněně některé z označení chráněných podle článku 2 nebo 3, toto označení dále užívat až do šesti let po nabytí platnosti smlouvy. Právo dalšího užívání se může dědit nebo zcizit jen s podnikem nebo s částí podniku, k němuž označení náleží.

(3) Je-li některé z označení chráněných podle článku 2 nebo 3 součástí obchodního jména, které se užívalo právoplatně již v okamžiku podepsání smlouvy, použijí se ustanovení článku 2 odstavec 4 věta 1 a článku 3 odstavec 4 věta 1 též tehdy, kdy obchodní jméno neobsahuje jméno fyzické osoby. Odstavec 2 věta 2 se použije obdobně.

(4) Článek 5 zůstává vyhrazen.

Článek 8

(1) Seznamy příloh A a B této smlouvy se mohou měnit nebo rozšiřovat výměnou nót. Avšak každý smluvní stát může omezit seznam označení pro výrobky nebo zboží ze svého území bez souhlasu druhého smluvního státu.

(2) V případě, že seznam označení pro výrobky nebo zboží z území jednoho ze smluvních států bude změněn nebo rozšířen, použije se ustanovení článku 7; místo okamžiku podpisu a vstupu smlouvy v platnost je rozhodující okamžik, kdy druhý smluvní stát oznámil změnu nebo rozšíření.

Článek 9

Ustanovení této smlouvy nevylučují širší ochranu, která v jednom ze smluvních států platí nebo se v budoucnu poskytne podle vnitrostátních právních předpisů nebo jiných mezinárodních ujednání označením a vyobrazením chráněným podle článků 2, 3 a 5 odst. 2.

Článek 10

(1) Aby se usnadnilo provádění této smlouvy, utvoří se ze zástupců vlád každého smluvního státu smíšená komise.

(2) Úkolem smíšené komise je zkoumat návrhy na změnu nebo rozšíření seznamu příloh A a B této smlouvy, které vyžadují souhlasu smluvních států, jakož i zvažovat všechny otázky související s používáním této smlouvy.

(3) Smíšená komise se sejde, požádá-li o to jeden nebo druhý smluvní stát.

Článek 11

(1) Tato smlouva podléhá ratifikaci; ratifikační listiny budou vyměněny co možná nejdříve v Praze.

(2) Tato smlouva vstoupí v platnost tři měsíce po výměně ratifikačních listin a zůstane v platnosti po neomezenou dobu.

(3) Tuto smlouvu může každý z obou smluvních států kdykoliv vypovědět ve lhůtě jednoho roku.

Na důkaz toho podepsali shora jmenovaní zmocněnci tuto smlouvu.

Sjednáno v Bernu dne 16. listopadu 1973 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a německém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Československou socialistickou republiku:

Ing. Miroslav Bělohlávek v. r.

Za Švýcarskou konfederaci:

Dr. Walter Stamm v. r.

PROTOKOL

Vysoké smluvní strany

vedeny přáním blíže upravit použití některých předpisů smlouvy z dnešního dne o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení,

dohodly se na těchto ustanoveních, jež tvoří nedílnou součást smlouvy:

1. Ustanovení této smlouvy se nevztahují na označování plemen zvířat.
Totéž platí o označeních, kterých bude nutno užívat podle ustanovení Mezinárodní úmluvy na ochranu rostlinných odrůd ze dne 2. prosince 1961 jako označení původu, jestliže tato úmluva bude mezi smluvními státy této smlouvy platit.

2. Touto smlouvou nejsou dotčena ustanovení platná v každém ze smluvních států týkajících se dovozu výrobků nebo zboží.

3. Jako příklad označení chráněných podle článků 2 a 3 této smlouvy (článek 4 odstavec 2 smlouvy) platí i odpovídající latinská označení a v případě označení "západošvýcarský" ("westschweizerisch") též označení "romand".
V případě jména kantonu "Graubünden" platí toto ustanovení také pro zkrácenou formu "Bündner".

4. Stejnou ochranu jako označení chráněná podle článků 2 a 3 odstavce 1 požívají i gramatické odvozeniny těchto označení, jako např. odvozená přídavná nebo podstatná jména.

5. Zařazením označení "Tokajské" / "Tokajer" do přílohy A smlouvy se nevylučuje, aby se tohoto označení užívalo ve Švýcarské konfederaci jako označení vinné odrůdy spolu se zeměpisným označením.

6. Zařazením označení "Clevner" do přílohy B smlouvy se nevylučuje, aby se tohoto označení užívalo v Československé socialistické republice jako označení vinné odrůdy spolu se zeměpisným označením.

7. Ochrana jména švýcarského kantonu "Neuenburg" podle článku 3 smlouvy nevylučuje, aby se v Československé socialistické republice dále užívalo označení vinné odrůdy "Neuburské" / "Neuburger".

8. Označení vín Hermitage, Montagny, Saint-Aubin, uvedená v příloze B smlouvy, se mohou užívat v Československé socialistické republice pouze tehdy, jsou-li doplněna označením "Švýcarsko" nebo jakýmkoli jiným zeměpisným označením, které poukazuje na švýcarský původ.

9. "Historické názvy jednotlivých zemí v Československé socialistické republice" uvedené v článku 2 odstavci 1 smlouvy jsou Čechy, Morava, Slovensko.

Sjednáno v Bernu dne 16. listopadu 1973.

Za Československou socialistickou republiku:

Ing. Miroslav Bělohlávek v. r.

Za Švýcarskou konfederaci:

Dr. Walter Stamm v. r.

Příloha A

I. VÍNA

Česká socialistická republika

Bohemia Sekt

Bohemia Sekt Rosé

Bzenecká lipka

Château Bzenec

Château Radyně

Mělnické víno

Mikulovská romance

Pálavské bílé

Pavlovické ohnivé

Pražský výběr

Slovácký rubín

Valtické zámecké víno

Slovenská socialistická republika

Bratislavské hrozno

Limbašský sylván

Malokarpatské zlato

Modranská harmónia

Modranská zlatá perla

Modranské královské

Modrokámenský krištál

Orešanské červené

Pezinské zámocké

Sobranecká slňava

Svätojurský muškatel

Tokajské víno z československého území

Tokajské samorodné z československého území

Tokajský výběr z československého území

II. VÝŽIVA A ZEMĚDĚLSTVÍ

Pekařské a cukrářské výrobky

Česká socialistická republika

Františko-lázeňské oplatky

Karlovarské oplatky

Karlovarský suchar

Mariánsko-lázeňské oplatky

Pardubický perník

Pivo

Česká socialistická republika

Budějovické pivo

Budějovické pivo - Budvar

Budějovický Budvar

Flekovské pivo

Plzeň, Pilsen

Plzeňské, Pilsner, Pilsener

Plzeňské pivo, Pilsner Bier

Plzeňský Prazdroj

Pilsner Urquell, Pilsen Urquell

Pils

Smíchovské pivo

Smíchovský Staropramen

Velkopopovický světlý ležák

Slovenská socialistická republika

Bratislavské pivo

Hurbanovské pivo

Šarišské pivo

Topoľčianské pivo

Ryby

Česká socialistická republika

Třeboňský kapr

Masné výrobky

Česká socialistická republika

Česká vepřová plec

Pražská husa

Pražská masitá kachna

Pražská šunka

Pražské párky

Zemědělské výrobky

Česká socialistická republika

Hanácký ječmen

Tršický chmel

Úštěcký chmel

Žatecký chmel

Zahradnické výrobky

Česká socialistická republika

Klatovský karafiát

Malínský křen

Všetatská cibule

Znojemské okurky

Mléčné a sýrařské výrobky

Česká socialistická republika

Krkonošský pivní sýr

Moravská cihla

Olomoucké tvarůžky

Sázavský sýr

Slovenská socialistická republika

Liptovská bryndza

Slovenský oštiepok

Vody a minerální vody

Česká socialistická republika

Bílinská kyselka

Františko-lázeňská přírodní minerální voda

Karlovarská minerální voda

Karlovarská přírodní minerální voda

Karlovarská voda

Karlovarský Mlýnský pramen

Kyselská (Kysibelská)

Mattoniho kyselka

Luhačovická Vincentka

Luhačovická přírodní minerální voda

Mariánsko-lázeňská přírodní minerální voda

Mariánsko-lázeňská Rudolfka

Poděbradská minerální voda

Šaratica (přírodní hořká voda)

Slovenská socialistická republika

Baldovská minerální voda

Lipovecká minerální voda

Maštinská minerální voda

Minerálna voda Budiš

Minerálna voda Fatra

Minerálna voda Korytnica

Minerálna voda Slatina

Minerálna voda Cigelka

Minerálna voda Santovka

Soli a slatiny

Česká socialistická republika

Františko-lázeňská sirnoželezitá slatina

Františko-lázeňská sůl

Karlovarská přírodní vřídelní sůl

Karlovarská sůl

Karlovarská vřídelní sůl

Slovenská socialistická republika

Piešťanské bahno

Prešovská soľ

Lihoviny

Česká socialistická republika

Karlovarská hořká

Prostějovská starorežná

Slovácká borovička

Vizovická slivovice

Slovenská socialistická republika

Bošácká slivovica

Karpatská hořká

Prešovská vodka

Spišská borovička

Trenčianská borovička

III. PRŮMYSLOVÁ VÝROBA

Skleněné a porcelánové zboží

Česká socialistická republika

České sklo

Český křišťál

Duchcovský porcelán

Jablonecká krystalerie

Jablonecké sklo

Karlovarský křišťál

Karlovarské sklo

Karlovarský porcelán

Železnobrodské figurky

Železnobrodské sklo

Výrobky uměleckoprůmyslové

Slovenská socialistická republika

Modranská keramika

Piešťanská krojovaná bábika

Piešťanské krojované dievča

Piešťanský krojovaný chlapec

Šperky, bižuterie

Česká socialistická republika

Bijoux de Bohęme

Český granát

Český granátový šperk

Jablonecká bižuterie

Jablonecké zboží

Stroje, ocelové a železné zboží

Česká socialistická republika

Vítkovická ocel engl.

Vítkovice Steel

Hry, hračky, hudební nástroje

Česká socialistická republika

Kraslické hudební nástroje

Kamenina, kámen, zeminy

Česká socialistická republika

Sedlecký kaolín

Slovenská socialistická republika

Drevnický travertín

Spišský travertín

Textilní výrobky

Česká socialistická republika

Jindřichohradecký gobelín

Kraslické krajky

Valašskomeziříčský gobelín

Vamberecká krajka

Příloha B

I. VÍNA

A. Západní Švýcarsko

Krajový údaj o původu:

Oeil de Perdrix

1. Kanton Wallis

Krajové údaje o původu:

Amigne

Arvine

Dôle

Fendant

Goron

Hermitage

Heidenwein (vin des payens)

Höllenwein (rouge d'enfer)

Humagne

Johannisberg

Vin du Glacier

Jména obcí, poloh a vinic:

Ardon

Ayent

Bramois (Brämis)

Branson

Chalais

Chamoson

Champlan

Charrat

Châtaignier

Chermignon

Clavoz

Conthey

Coquimpex

Corin

Fully

Grand-Brulé

Granges

Grimisuat

La Folie

Lentine

Leuk (Loeche)

Leytron

Magnot

Martigny (Martinach)

Miège

Molignon

Montagnon

Montana

Muraz

Ollon

Pagane

Raron (Rarogne)

Riddes

Saillon

Salquenen (Salgesch)

Savièse

Saxon

Sierre (Siders)

Signèse

Sion (Sitten)

Saint-Léonard

Saint-Pierre de Clages

Uvrier

Varen (Varone)

Vétroz

Veyras

Visp (Viège)

Visperterminen

2. Kanton Waadt

Jména území:

Bonvillars

Chablais

La Côte

Les Côtes de l'Orbe

Lavaux

Vully

Krajové údaje o původu:

Dorin

Salvagnin

Jména obcí, poloh a vinic:

Bonvillars

Bonvillars

Concise

Corcelles

Grandson

Onnens

Chablais

Aigle

Bex

Ollon

Villeneuve

Yvorne

La Côte

Aubonne

Begnins

Bougy-Villars

Bursinel

Bursins

Château de Luins

Chigny Coinsins

Coteau de Vincy

Denens

Féchy

Founex

Gilly

Gollion

Luins

Mont-sur-Rolle

Morges

Nyon

Perroy

Rolle

Tartegnin

Vinzel

Vufflens-le-Château

Lavaux

Blonay

Burignon

Calamin

Chardonne

Châtolard

Chexbres

Corseaux

Corsier

Cully

Cure d'Attalens

Dézaley

Epesses

Faverges

Grandvaux

Lutry

Montagny

Montreux

Paudex

Pully

Riex

Rivaz

Saint-Légier

Saint-Saphorin

Savuit

Treytorrens

Vevey

Villette

Les Côtes de ľOrbe

Arnex

Orbe

Valleyres sous Rance

Vully

Vallamand

3. Kanton Genf

Krajový údaj o původu:

Porlan

Jméno území:

Mandement

Jména obcí, poloh a vinic:

Bernex

Bourdigny

Dardagny

Essertines

Jussy

Lully

Meinier

Poissy

Russin

Satigny

4. Kanton Neuenburg

Jméno území:

La Béroche

Jména obcí, poloh a vinic:

Auvernier

Bevaix

Bôle

Boudry

Champréveyres

Colombier

Corcelles

Cormondrèche

Cornaux

Cortaillod

Cressier

Hauterive

La Coudre

Le Landeron

Saint-Aubin

Saint-Blaise

5. Kanton Freiburg

Jméno území:

Vully

Jména obcí, poloh a vinic:

Cheyres

Môtier

Mur

Nant

Praz

Sugiez

6. Kanton Bern

Jméno území:

Bielersee

Jména obcí, poloh a vinic:

Alfermée

Chavannes (Schafis)

Erlach (Cerlier)

La Neuveville (Neuenstadt)

Ligerz (Gléresse)

Oberhofen

Schernelz (Cergnaux)

St. Petersinsel

Spiez

Tüscherz (Daucher)

Twann (Douanne)

Vingelz (Vigneule)

B. Východní Švýcarsko

Krajový údaj o původu:

Clevner

1. Kanton Curych

Jména území:

Zürichsee

Limmattal

Zürcher Unterland

Weinland/Kanton Zürich

(nicht Weinland ohne Zusatz)

(nikoli Weinland bez přídavku)

Krajové údaje o původu:

Weinlandwein

Zürichseewein

Jména obcí, poloh a vinic:

Zürichsee

Appenhalde

Erlenbach

Feldbach

Herrliberg

Hombrechtikon

Küsnacht

Lattenberg

Männedorf

Mariahalde

Meilen

Schipfgut

Stäfa

Sternenhalde

Turmgut

Uetikon a. See

Wädenswil

Limmattal

Weiningen

Zürcher Unterland

Bachenbülach

Boppelsen

Buchs

Bülach

Dättlikon

Dielsdorf

Eglisau

Freienstein

Heiligberg

Hüntwangen

Oberembrach

Otelfingen

Rafz

Regensberg

Schloss Teufen

Steig-Wartberg

Wasterkingen

Wil

Winkel

Weinland/Kanton Zürich

(nicht Weinland ohne Zusatz)

(nikoli Weinland bez přídavku)

Andelfingen

Benken

Berg am Irchel

Dachsen Dinhard

Dor

Flaach

Flurlingen

Henggart

Hettlingen

Humlikon

Neftenbach

Ossingen

Rheinau

Rickenbach

Rudolfingen

Schiterberg

Schloss Goldenberg

Stammheim

Trüllikon

Trüllisberg

Truttikon

Uhwiesen

Volken

Wiesendangen

Winterthur-Wülflingen

Worrenberg

2. Kanton Schaffhausen

Jména obcí, poloh a vinic:

Beringen

Blaurock

Buchberg

Chäferstei

Dörflingen

Eisenhalde

Gächlingen

Hallau

Heerenberg

Löhningen

Munot

Oberhallau

Osterfingen

Rheinhalde

Rüdlingen

Siblingen

Stein a. Rhein

Thayngen

Trasadingen

Wilchingen

3. Kanton Thurgau

Jména obcí, poloh a vinic:

Amlikon

Arenenberg

Bachtobel

Burghof

Ermatingen

Götighofen

Herdern

Hüttwilen

Iselisberg

Kalchrain

Karthause

Karthause Ittingen

Neunforn

Nussbaumen

Ottenberg

Ottoberger

Schlattingen

Sonnenberg

Untersee

Warth

Weinfelden

4. Kanton St. Gallen

Jména obcí, poloh a vinic:

Altstätten

Au

Balgach

Berneck

Buchberg

Eichberg

Forst

Freudenberg

Marbach

Mels

Monstein

Pfäfers

Pfauenhalde

Ragaz

Rapperswil

Rebstein

Rosenberg

Sargans

Thal

Walenstadt

Wartau

Werdenberg

Wil

5. Kanton Graubünden

Jména obcí, poloh a vinic:

Chur

Costams

Domat/Ems

Fläsch

Igis

Jenins

Malans

Maienfeld

St. Luzisteig

Trimmis

Zizers

6. Kanton Aargau

Jména obcí, poloh a vinic:

Auenstein

Birmenstorf

Bödeler

Bözen

Brestenberg

Döttingen

Effingen

Elfingen

Ennetbaden

Goldwand

Heerenberg

Hornussen

Hottwil

Klingnau

Küttigen

Mandach

Oberflachs

Remigen

Rüfenach

Rütiberg

Schinznach

Schlossberg

Seengen

Steinbruck

Stiftshalde

Tegerfelden

Villigen

Wettingen

Wessenberg

Zeiningen

C. Ostatní Švýcarsko

1. Kanton Baselland

Jména obcí, poloh a vinic:

Aesch

Arlesheim

Benken

Biel

Buus

Klus

Maisprach

Muttenz

Pratteln

Tschäpperli

Wintersingen

2. Kanton Luzern

Jméno obce:

Heidegg

3. Kanton Schwyz

Jméno obce:

Leutschen

4. Kanton Tessin

Krajové údaje o původu:

Bondola

Nostrano

II. VÝŽIVA A ZEMĚDĚLSTVÍ

Pečivo a cukrářské výrobky

Aegeri Grüessli

Baarer Räben

Badener Kräbeli

Emmentaler Bretzeli (Ementálské preclíky)

Engadiner Nusstorte (Engadinský ořechový dort)

Gottlieber Hüppen

Hegnauer Bauernbrot (Selský chléb Hegnan)

Jura Waffeln (Jurské oplatky)

Jura Züngli (Jurské jazýčky)

Biscuits du Léman

Toggenburger Waffeln und Biscuits (Toggenburské oplatky a piškoty)

Willisauer Ringli

Winterthurer Kekse (Winterthurské keksy)

Pivo

Baarer Bie

Birra Bellinzona

Bütschwiler Bier

Calanda Bier

Churer Bier

Eichhof Bier

Engadiner Bier

Frauenfelder Bier

Gurten Bier

Hochdorfer Bier

Langenthaler Bier

Bière d'Orbe

Rheinfeldner Bier

Schwander Bier

Uetliberg-Märzen

Uster Bier

Ut

Wadenswiler Bier

Weinfeldner Bier

Wiler Bier

Winterthurer Bier

Lahůdky

Escargots d'Areuse (Šneci z Areuse)

Ryby

Hallwiler Balchen

Sempacher Balchen

Masné výrobky

Saucisses d'Ajoie

Bassersdorfer Schüblig

Emmentaler Würstchen (Ementálské párky)

Hallauer Schüblig, Schinkenwurst (Hallauer Schüblig, šunkový salám)

Charcuterie Payernoise (Payernské uzeniny)

Zahradnické výrobky

Oensinger Steckzwiebeln (Sadbová cibule z Oensing)

Konzervy

Bischofszeller Konserven (Bischofszellské konservy)

Lenzburger Konfitüren (Lenzburské zavařeniny)

Lenzburger Konserven (Lenzburské konservy)

Rorschacher Konserven (Rorschadské konservy)

Sarganser Konserven (Sarganské konservy)

Walliseller Konserven (Walliské konservy)

Mléčné a sýrařské výrobky

Arenenberger

Bagnes

Bellelay Käse (Tête de Moine)

Brienzer Mutschli

Emmentaler Käse (Emmental)

Ementálský sýr (Ementál)

Gomser Käse

Greyerzer Käse (Gruyère, Gruviera) (Gruyère)

Vacherin Mont d'Or

Piora Käse

Saanenkäse

Sbrinz Käse

Ursernkäse

Minerální vody

Adelboden

Aproz

Eglisau

El

Eptingen

Gonten

Gontenbad

Henniez

Knutwi

Lostorf

Meltingen

Nendaz

Passugg

Rhäzüns

Rheinfelden

Romanel

Sassal

Schwarzenburg

Sissach

Unter Rechstein

Vals

Valser St. Petersquelle

Walzenhausen

Weissenburg

Zurzach

Lihoviny

Marc d'Auvernier

Kirsch de la Béroche

Churer Röteli

Bérudges de Cornaux

Marc de Cressier

Marc de Dôle

Emmentaler Kirsch

Freiämter Kirsch

Freiämter Pflümliwasser

Freiämter Theilers-Birnenbranntwein

Freiämter Zwetschgenwasser

Fricktaler Kirsch

Fricktaler Pflümliwasser

Gotthard Kräuterbranntwein

Likör Grande Gruyère

Innerschwyzer Kräuterbranntwein

Jura Enzian

Rigi Kirsch

Schwarzbuben Kirsch

Seeländer Pflümliwasser

Spiezer Kirsch

Urschwyzer Kirsch

Vieille lie du Mandement

Worber Spirituosen

Tabák

Brissago

III. Průmyslová výroba

Skleněné a porcelánové zboží

Bülacher Glas

Langenthal

Verre de St. Prex (Sklo ze St. Prex)

Sarner Kristall

Výrobky uměleckoprůmyslové

Brienzer Holzschnitzereien (Brienzské řezbářské výrobky)

Brienzer Uhren (Brienzské hodinky)

Lötschentaler Masken

Saaser Möbel (Saasský nábytek)

Stroje, ocelové a železné zboží

Choindez-Röhren (Choindez-roury)

Gerlafinger Spezialprofile (Gerlafingské speciální profily)

Kluser Armaturen (Klusské armatury)

Kochgeschirre, Oefen (kuchyňské nádobí, kamna)

Menziken-Maschinen, Leichtmetallwaren (Menzikenské stroje, zboží z lehkých kovů)

Rondez-Schachtguss

Papír

Chamer Papier

Landquarter Papier

Perlen Papier

Hry, hračky a hudební nástroje

Boites à musique de St. Croix (Hrací skříňky ze St. Croix)

Kamenina, kámen, zeminy

Andeer-Granit (Žula z Ande)

Calanca-Granit (Calanca-žula)

Calanca-Quarzit (Calanca-křemen)

Lägern Kalk (Lägernské vápno)

Poschiaver Serpentin (Poschiaverský serpentin)

San Bernardino-Quarzit (San Bernardino křemen)

Soglio-Quarzit (Soglio křemen)

Weiacher-Kies (Weiacherský štěrk)

Textilní výrobky

Aegeri Garne (Aegeri příze)

Hasliweberei (Hasli tkalcovské výrobky)

Lorze-Garne (Lorze-příze)

Saaser Handgewebe (Saaské ručně tkané látky)

Toggenburger Gewebe (Toggenburské tkaniny)

Trunser Stoffe (Trunské látky)

Přesunout nahoru