Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 128/1976 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy o cejchování lodí vnitrozemské plavby

Částka 26/1976
Platnost od 04.11.1976
Účinnost od 01.01.1977
Zrušeno k 01.01.2016 (65/2015 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

128

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva dopravy

ze dne 30. září 1976

o cejchování lodí vnitrozemské plavby

Federální ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 24 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb. :


§ 1

(1) Cejchováním se stanoví objem vody vytlačené lodí v závislosti na jejím ponoru.

(2) Cejchování lodí slouží ke zjištění největšího přípustného výtlaku, případně výtlaku odpovídajícího rovině dané vodorysky. Cejchování lodí určených k dopravě nákladů může též sloužit ke zjištění hmotnosti nákladu na základě ponoru.

(3) Přecejchování lodě se provede, zjistí-li se cejchovní zkouškou, že její původní cejchování již neodpovídá skutečnosti.

§ 2

Cejchování, cejchovní zkoušky a přecejchování lodi provádějí Státní plavební správa v Praze a Státní plavební správa v Bratislavě, popř. jejich pobočky (dále jen "plavební správy"), příslušné pro evidenci lodí podle Řádu pro cejchování lodí vnitrozemské plavby (dále jen "Řád"),1) a to u lodí podléhajících cejchování;2) mohou je provést i u jiných lodí, včetně lodí zahraničních provozovatelů, pokud jsou tito členy Úmluvy o cejchování lodí vnitrozemské plavby3) (dále jen "Úmluva").

§ 3

(1) Cejchování, cejchovní zkouška nebo přecejchování se provádí na písemnou žádost provozovatele nebo výrobce lodě. K žádosti je nutno přiložit:

a) cejchovní průkaz, pokud byl již dříve vydán,

b) údaje o druhu a počtu členů posádky,

c) seznam předmětů, patřících k plné výstroji, jakož i seznam zásob s přibližným udáním jejich hmotnosti.

(2) K požadovanému úkonu je provozovatel nebo výrobce povinen přistavit prázdnou loď ( § 1 odstavec 2 Řádu), a to na stanoviště, které určí plavební správa, a poskytnout součinnost pracovníkům plavební správy podle jejich pokynů.

§ 4

Lodě musí být podrobeny cejchovní zkoušce

a) po uplynutí doby platnosti cejchovního průkazu (§ 5 odst. 1),

b) do tří měsíců po dokončení větší opravy nebo přestavby lodě,

c) jsou-li důvodné pochybnosti o správnosti údajů v cejchovním průkazu.

§ 5

(1) Pro každou cejchovanou loď vydá plavební správa cejchovní průkaz, jehož dobu platnosti stanoví nejvýše na 15 let. Dobu platnosti cejchovního průkazu lze prodloužit u lodí určených k dopravě zboží nejvýše o 10 let, u lodí ostatních nejvýše o 15 let.

(2) Cejchovní průkaz pozbývá platnosti a plavební správa jej odebere, nesplní-li provozovatel lodi povinnost uloženou v § 4 písm. b), nebo odmítne-li přecejchování lodě.

(3) Při trvalém nebo dočasném vyřazení cejchované lodě z provozu musí být cejchovní průkaz vrácen plavební správě, která jej vydala.

§ 6

(1) Cejchovní průkazy vydané před nabytím účinnosti této vyhlášky se považují za průkazy vydané podle této vyhlášky za předpokladu, že na lodi nedošlo ke změnám, v jejichž důsledku údaje v průkazu, které se týkají výtlaku v závislosti na ponoru nebo nejvyšší nosnosti, již nejsou přesné. Platnost těchto průkazů končí dobou v nich uvedenou, nesmí však překročit 10 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Cejchovní průkazy, které vydaly cejchovní úřady členských států Úmluvy podle vlastních předpisů odpovídajících ustanovením této Úmluvy, se uznávají za rovnocenné průkazům vydaným podle ustanovení této vyhlášky.

(3) Provozovatel je povinen předložit do 3 měsíců příslušné plavební správě cejchovní průkaz československé lodě, která byla cejchována, podrobena cejchovní zkoušce, nebo přecejchována v cizím státě.

§ 7

V přímém styku s cejchovními úřady států, které jsou vázány Úmluvou, se plavební správy řídí příslušnými ustanoveními této Úmluvy.


§ 8

Zrušuje se vyhláška ministerstva dopravy č. 67/1964 Sb., o řádu pro cejchování vnitrozemských plavidel.


§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1977.


Ministr:

Ing. Blažek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 30. září 1976 čj. 21 376/76-025, kterým se vydává Řád pro cejchování lodí vnitrozemské plavby, registrovaný v částce 26/1976 Sbírky zákonů ČSSR.

2) § 13 vyhlášky č. 137/1974 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění vyhlášky č. 94/1976 Sb.

3) Oznámení federálního ministerstva zahraničních věcí v částce 5/1976 Sb.

Přesunout nahoru