Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 123/1976 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb

Částka 24/1976
Platnost od 20.10.1976
Účinnost od 01.01.1977
Zrušeno k 12.09.1985 (73/1985 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

123

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zemědělství a výživy

ze dne 18. října 1976

o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb

Federální ministerstvo zemědělství a výživy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 259 odst. 4, § 268 odst. 2 a § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a doplněném zákonem č. 144/1975 Sb. a podle § 15 odst. 1 zákona č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků:


ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje

a) dodávky zemědělských výrobků uvedených v části třetí (§ 28 až 111) a dodávaných zemědělskými organizacemi nákupním organizacím (§ 5), 1)

b) dodávky zemědělských potřeb,

c) povinnosti nákupních organizací (§ 5) a zemědělských organizací při přepravě prováděné v souvislosti s plněním dodávek zemědělských výrobků a potřeb podle této vyhlášky (§ 136 až 151).

(2) Zemědělskými potřebami pro účely této vyhlášky jsou zemědělské a průmyslové výrobky, práce a výkony pro výrobní spotřebu v zemědělství, uvedené v části čtvrté (§ 112 až 135), a to

a) osivo, sadba a školkařské výpěstky, chovná a užitková zvířata a násadová vejce dodávaná mezi socialistickými organizacemi, pokud nejsou tyto výrobky dodávány jako zemědělské výrobky podle odstavce 1 písm. a),

b) krmiva, hnojiva, chemické a biologické přípravky na ochranu rostlin dodávané zemědělským organizacím,

c) průmyslové výrobky pro provoz, údržbu a práce a výkony dodávané podniky trustu Zemědělské zásobování a nákup, Praha a podniky trustu Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, Bratislava, zemědělským organizacím.

(3) Zemědělskými organizacemi pro účely této vyhlášky jsou socialistické organizace, které dodávají zemědělské výrobky z vlastní zemědělské výroby 2) nebo odebírají zemědělské potřeby pro vlastní zemědělskou výrobu, 2) společné zemědělské podniky 3) a dále společenské organizace, pokud v souladu s předpisy vymezujícími jejich činnost dodávají zemědělské výrobky svých členů nebo odebírají zemědělské potřeby pro své členy.

(4) Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na dodávky zemědělských potřeb

a) uskutečňované mezi členskými organizacemi kooperačního sdružení a mezi společným zemědělským podnikem a jeho členskými organizacemi; 3) vztahují se však na tyto dodávky, pokud jsou uskutečňovány nákupní organizací jako členskou organizací kooperačního sdružení nebo jako členskou organizací společného zemědělského podniku,

b) z dovozu a pro vývoz.

(5) Touto vyhláškou se řídí v rozsahu stanoveném v části šesté (§ 152 až 156) i dodávky zemědělských výrobků od jednotlivě hospodařících rolníků, od drobných uživatelů půdy a chovatelů hospodářských zvířat (dále jen "jednotlivě hospodařící rolníci") a dodávky od jednotlivců - sběračů léčivých rostlin, lesních plodů a hub.

Vybrané a ostatní zemědělské výrobky

§ 2

Vybrané zemědělské výrobky jsou pšenice, žito, ječmen, oves a jejich směsi, luskoobilní směsi, kukuřice mimo kukuřice pukancové, luštěniny, olejniny, cukrovka, stonky lnu, stonky konopí, chmel, tabák, moštové hrozny révy vinné, léčivé rostliny, jatečný skot, jatečná telata, jatečná prasata, mléko a smetana, tuzemská potní ovčí vlna, kůže, selata a běhouni. Tyto výrobky mohou - pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak 4) - zemědělské organizace dodávat jen nákupním organizacím (§ 5) uvedeným v příloze této vyhlášky.

§ 3

(1) Ostatní zemědělské výrobky, a to

a) proso, pohanku, mohár, čumízu, rýži neloupanou, čirok, brambory konzumní rané, brambory konzumní pozdní, brambory průmyslové, čekanku, seno, slámu, úsušky pícnin a píce pro výrobu úsušků, plody kořeninové papriky, prázdné makovice, zeleninu a ovoce, slámu čiroku metlového, lesní plody a houby, koření, jatečné ovce, jatečná jehňata, jatečné kozy, jatečné koně, jatečná hříbata, jatečnou drůbež, zvěřinu a živou zvěř, jatečné králíky, ryby, rybí násadu, plůdek, jikry a raky, ovčí hrudkový sýr, míchaný hrudkový sýr, ovčí mléko, slepičí vejce konzumní, včelí med, včelí vosk a ostatní výrobky z chovu včel, chovná a užitková zvířata s výjimkou selat a běhounů a násadová vejce mohou - pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak 4) - zemědělské organizace dodávat kromě nákupním organizacím (§ 5) i dalším odběratelům uvedeným v § 4 za podmínek tam stanovených,

b) osivo, sadbu a školkařské výpěstky mohou zemědělské organizace dodávat odběratelům stanoveným ve zvláštních předpisech . 5)

(2) Zemědělské výrobky v této vyhlášce neuvedené 6) dodávají zemědělské organizace odběratelům podle právní úpravy hospodářského zákoníku a příslušných prováděcích, popřípadě zvláštních předpisů.

§ 4

(1) Zemědělské organizace mohou zemědělské výrobky uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) dodávat, popřípadě prodávat, kromě nákupním organizacím též

a) k přímé spotřebě jiným zemědělským organizacím, zařízením společného stravování, vojenským útvarům, jiným ozbrojeným sborům, nemocnicím, domovům důchodců a podobným zařízením,

b) občanům pro jejich vlastní spotřebu,

c) přímo do prodejen státního a družstevního maloobchodu,

d) v e vlastním prodejním zařízení.

(2) K činnosti uvedené v odstavci 1 písm . c) a d) a k případnému prodeji některých zpracovaných zemědělských výrobků ve vlastním prodejním zařízení zemědělských organizací je třeba souhlasu ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky nebo ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky vydaného po projednání s příslušnými ústředními orgány.

§ 5

Nákupní organizace

(1) Nakupovat zemědělské výrobky [§ 2 a § 3 odst. 1 písm. a) a b)] od zemědělských organizací za účelem dalších dodávek nebo ke zpracování mohou jen nákupní organizace; tyto nákupní organizace, jakož i zemědělské výrobky, které jsou oprávněny nakupovat, jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

(2) Je-li oprávněno nakupovat určitý druh (skupinu) zemědělských výrobků více nákupních organizací, jsou ty z nich, které jsou v příloze uvedeny na prvém místě pro Českou socialistickou republiku nebo na prvém místě pro Slovenskou socialistickou republiku, v rozsahu své územní působnosti hlavními nákupními organizacemi.

(3) Hlavní nákupní organizace plní v rámci koordinační činnosti tyto úkoly:

a) shromažďuje ve spolupráci s ostatními nákupními organizacemi v rámci projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu 7) údaje o potřebě příslušných zemědělských výrobků,

b) projednává s příslušnou okresní (popřípadě krajskou) zemědělskou správou rozmístění celkového plánu nákupu a zajištění výroby v zemědělských organizacích,

c) zpracovává v dohodě s ostatními nákupními organizacemi a s příslušnou okresní (popřípadě krajskou) zemědělskou správou rozdělení plánu nákupu na jednotlivé oprávněné nákupní organizace,

d) sleduje průběh uzavírání hospodářských smluv za účelem zajištění plánovaných úkolů,

e) sleduje a vyhodnocuje plnění plánu nákupu v průběhu roku,

f) projednává s ostatními nákupními organizacemi potřebná opatření k plnění plánovaných úkolů,

g) informuje ostatní nákupní organizace o plnění úkolů podle písmene a) až e),

h) další úkoly, o kterých se s ostatními nákupními organizacemi dohodne.

(4) Ostatní nákupní organizace jsou povinny

a) zajišťovat pro hlavní nákupní organizaci informace o projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu,

b) informovat hlavní nákupní organizaci o průběhu a výsledku uzavírání hospodářských smluv, o plnění plánu nákupu, o překážkách při smluvním zabezpečování a plnění plánu nákupu zemědělských výrobků a ve spolupráci s ní tyto překážky odstraňovat,

c) poskytovat další součinnost potřebnou pro výkon koordinační činnosti hlavní nákupní organizace.

(5) Termíny pro předkládání informací a podkladů hlavní nákupní organizaci stanoví tato organizace v dohodě s ostatními nákupními organizacemi.

(6) Nákupní organizace spolupracují s okresními (popřípadě krajskými) zemědělskými správami při koordinaci dodavatelsko-odběratelských vztahů zemědělských organizací.

(7) Rozpory mezi hlavní nákupní organizací a ostatními nákupními organizacemi v otázkách uvedených v odstavcích 3 a 4 řeší v dohodě nadřízené orgány hospodářského řízení.

§ 6

Povinnost nákupu zemědělských výrobků zvláštního hospodářského významu

(1) Nákupní organizace jsou povinny nakupovat od zemědělských organizací zemědělské výrobky zvláštního hospodářského významu, pokud jsou způsobilé k přímé spotřebě nebo ke zpracování, i když neodpovídají technickým normám, a to:

a) pšenici, žito, ječmen, oves a jejich směsi, luskoobilní směsi, kukuřici mimo kukuřice pukancové, luštěniny, olejniny, cukrovku, chmel, tabák, jatečný skot, jatečná telata, jatečná prasata, mléko a tuzemskou potní ovčí vlnu, i když nabídnuté množství přesahuje objem dodávek sjednaný ve smlouvě (nadsmluvní dodávky) nebo i když smlouva na dodávku těchto výrobků nebyla uzavřena (mimosmluvní dodávky),

b) jatečnou drůbež a slepičí vejce konzumní od zemědělských organizací specializovaných na výrobu těchto výrobků, 8) čekanku, stonky lnu, stonky konopí, moštové hrozny révy vinné, plody kořeninové papriky, léčivé rostliny, jatečné ovce, smetanu, ovčí hrudkový sýr, selata a kůže, pokud na tyto výrobky byla uzavřena smlouva, i když nabídnuté množství přesahuje objem dodávek sjednaný ve smlouvě (nadsmluvní dodávky),

c) ovoce a zeleninu od zemědělských organizací, specializovaných na výrobu těchto výrobků, 8) s nimiž uzavřely smlouvu o dodávce, i když nabídnuté množství sjednaného druhu vypěstované na smluvní ploše přesahuje objem dodávek sjednaný ve smlouvě (nadsmluvní dodávky sklizené ze smluvní plochy).

(2) Pro uskutečněné nadsmluvní a mimosmluvní dodávky zemědělských výrobků podle odstavce 1 platí ustanovení této vyhlášky upravující závazky z hospodářských smluv.

(3) U výrobků uvedených v odstavci 1 může zemědělská organizace požadovat, aby nabízené množství i u nadsmluvních nebo mimosmluvních dodávek odpovídajících technickým normám bylo odebráno ihned, pokud není v části třetí stanoveno jinak. O odběru výrobků, které neodpovídají technickým normám, se organizace dohodnou v takové lhůtě, aby nedocházelo k hospodářským ztrátám.

ČÁST DRUHÁ

Obecné podmínky dodávky zemědělských výrobků a potřeb

ODDÍL PRVNÍ

Hospodářské smlouvy

§ 7

(1) Úkoly v nákupu zemědělských výrobků a dodávkách zemědělských potřeb vyplývající z hospodářských plánů se zabezpečují hospodářskými smlouvami.

(2) Smlouvy o přípravě dodávek se uzavírají zpravidla na dobu pěti let.

(3) Smlouvu o přípravě dodávek zemědělských výrobků, popřípadě zemědělských potřeb, jsou povinny uzavřít nákupní organizace a zemědělská organizace, specializovaná na výrobu určitého zemědělského výrobku, jestliže o to některá z nich požádá, a to do výše úkolů, která je v souladu s plánovanými potřebami národního hospodářství. V případě rozhodování sporu vycházejí arbitrážní orgány při určování národohospodářské potřeby ze stanovisek příslušných orgánů hospodářského řízení.

(4) Byla-li uzavřena smlouva o přípravě dodávek nebo byl-li vydán plánovací akt, 9) jsou dodavatel i odběratel povinni uzavřít příslušnou smlouvu o dodávce.

(5) Pokud v protokole o projednávání dodavatelsko - odběratelských vztahů 10) jsou zpřesněny údaje uvedené ve smlouvě o přípravě dodávek, je protokol podkladem, na základě něhož jsou organizace povinny zpřesnit smlouvu o přípravě dodávek.

§ 8

Je-li nákupní organizace též dodavatelem zemědělských potřeb, uzavírá se současně smlouva o dodávce zemědělských výrobků a smlouva o dodávce zemědělských potřeb.

§ 9

(1) Smlouvy o dodávce zemědělských výrobků a zemědělských potřeb (§ 8), popřípadě smlouvy o dodávce zemědělských výrobků nebo o dodávce zemědělských potřeb, se uzavírají ve lhůtách určených orgány hospodářského řízení, pokud v § 128 není stanoveno jinak. Organizace je uzavírají zpravidla při společném osobním projednávání vzájemných návrhů smluv (kontraktace).

(2) Jestliže při projednávání podle odstavce 1 nedojde k dohodě o některých náležitostech smlouvy, pořídí obě organizace společný zápis, který obsahuje: označení obou organizací, jméno, příjmení a funkce jednajících orgánů nebo zástupců obou organizací (dále jen "zástupci organizací"), označení smlouvy, jíž se rozpor týká, znění sporných náležitostí navrhovaných oběma organizacemi, zdůvodnění stanovisek obou organizací, datum a místo jednání a podpisy zástupců organizací.

(3) Rozpory vzniklé při uzavírání smluv podle odstavců 1 a 2 předkládá nákupní organizace, u smluv na dodávku zemědělských potřeb dodavatel, bez zbytečného odkladu okresní (krajské) zemědělské správě, která je s oběma organizacemi v rámci své koordinační činnosti projedná nejpozději do 14 dnů ode dne vzniku rozporu; u přímo řízených organizací předkládají se rozpory k projednání nadřízeným orgánům obou organizací, které je projednávají v téže lhůtě.

(4) Pokud nedošlo k odstranění rozporů podle odstavce 3, rozhodne o sporných náležitostech smlouvy hospodářská arbitráž. 11) Návrh na rozhodnutí hospodářské arbitráže podává nejpozději do 45 dnů ode dne vzniku rozporu zpravidla nákupní organizace a pokud předmětem smlouvy je pouze dodávka zemědělských potřeb, dodavatel těchto potřeb.

(5) Jestliže nebyl návrh na rozhodnutí hospodářské arbitráže podle odstavce 4 podán včas, vznikne smlouva, popřípadě stanou se sporné náležitosti součástí smlouvy ve znění, které zemědělská organizace uvedla v zápisu o rozporech.

(6) Za den vzniku rozporu o náležitostech smlouvy se pokládá den pořízení zápisu o nedohodnutých náležitostech smlouvy.

(7) O uzavírání smluv, které se neprojednávají při společném osobním projednávání, platí - pokud v části čtvrté není stanoveno jinak - ustanovení § 153 a následujících hosp. zák. s tím, že

a) návrh smlouvy předkládá odběratel 45 dnů před počátkem čtvrtletí, ve kterém dodávka má být uskutečněna,

b) dodavatel je povinen vyjádřit se k návrhu smlouvy do 10 dnů po uplynutí lhůty pro jeho předložení, u opožděně předložených návrhů smlouvy do 10 dnů od jeho obdržení,

c) lhůta pro podání žádosti o rozhodnutí o jiných náležitostech smlouvy (§ 153 odst. 3 hosp. zák.), které organizace samy nedohodly, činí 45 dnů.

V rámci 45denní lhůty projednávají organizace rozpory obdobně podle odstavce 3.

(8) Pokud u zemědělských výrobků a zemědělských potřeb, na které se uzavírají roční smlouvy, se mají podle ustanovení části třetí a čtvrté sjednávat dohody o měsíčních plněních v jednotlivých kalendářních čtvrtletích, je nákupní organizace povinna písemný návrh dohody předložit a se zemědělskou organizací projednat nejpozději ve lhůtách uvedených v části třetí a čtvrté.

ODDÍL DRUHÝ

Obecné podmínky dodávky zemědělských výrobků

§ 10

Ustanovení tohoto oddílu se vztahují na dodávky zemědělských výrobků, pokud u jednotlivých výrobků v části třetí není stanoveno jinak.

Smlouva o dodávce zemědělských výrobků

§ 11

(1) Smlouvou o dodávce zemědělských výrobků se zavazuje dodavatel dodat ve sjednaných lhůtách smluvené množství zemědělských výrobků v jakosti odpovídající technickým normám, popřípadě jakostním podmínkám uvedeným v části třetí, nebyla-li ve smlouvě dohodnuta jakost jiná. Odběratel se zavazuje výrobky odebrat a zaplatit za ně ceny podle cenových předpisů.

(2) Zemědělské organizace se mohou se souhlasem odběratele dohodnout, že jedna organizace splní závazky ze smlouvy o dodávce zemědělských výrobků organizace druhé. V tom případě je zemědělská organizace, s níž je uzavřena smlouva, povinna uhradit dodávající organizaci zvýšené přepravní náklady spojené s náhradní dodávkou. Na dokladu o převzetí dodávky musí být vyznačeno, za kterou zemědělskou organizaci je plněno.

§ 12

Smlouvy na dodávku zemědělských výrobků od zemědělských organizací, které jsou členy kooperačního sdružení, 12) uzavírají nákupní organizace buď s každou členskou organizací samostatně, nebo s pověřenou členskou organizací (provozovatelem).

§ 13

Splnění dodávky

(1) Dodávka je splněna odevzdáním zemědělských výrobků odběrateli v místě, ve kterém je odběratel povinen výrobky od zemědělské organizace odebrat (§ 15 odst. 1). To platí i v případě, že za odběratele provádí vnější přepravu podle smlouvy s ním uzavřené jiná organizace nebo dodávající zemědělská organizace (§ 136 odst. 3). Odevzdáním se rozumí provedení úkonů uvedených v § 139 zemědělskou organizací.

(2) Organizace se mohou dohodnout, že dodávka zemědělských výrobků bude splněna předáním veřejnému dopravci nebo poště k přepravě do místa určení.

(3) Jestliže odběratel nepřijme řádně nabídnuté plnění nebo jestliže v čase plnění jinak znemožní dodavateli dodávku splnit, je dodavatel oprávněn plnit uskladněním výrobků; dodávka je v tomto případě splněna předáním nebo odesláním písemného oznámení o provedeném uskladnění. V oznámení o provedeném uskladnění uvede dodavatel tyto údaje: den, místo, druh, množství a jakost uskladněných výrobků. O uskladněné výrobky je dodavatel povinen řádně pečovat a připravit je k dodávce bez zbytečného odkladu potom, kdy jej odběratel o to požádá. Náklady uskladnění hradí odběratel.

(4) Odběratel je povinen dostavit se na místo uskladnění za účelem prověření množství a jakosti nejpozději do 24 hodin po obdržení oznámení o plnění uskladněním.

(5) Nedostaví-li se odběratel ve lhůtě stanovené v odstavci 4, platí za jakost dodanou jakost udávaná dodavatelem v oznámení o uskladnění. Množství výrobků ke dni plnění uskladněním musí být doloženo příslušnými doklady (vážní lístek, doklad o počtu kusů, litrů apod.). Odběratel je povinen ke dni uskladnění vystavit nákupní lístek (§ 18) podle údajů dodavatele.

§ 14

Traťové dodávky

Za účelem zkrácení cesty zemědělských výrobků ke spotřebiteli, zachování jakosti a snížení nákladů na oběh zemědělských výrobků, organizují nákupní organizace traťové dodávky těchto výrobků. Nákupní organizace může dohodnout se zemědělskou organizací, že splní svoji dodávku nebo její část tím, že ji odevzdá podle přepravní dispozice dané nákupní organizací jejímu odběrateli, popřípadě předá za tím účelem prvnímu veřejnému dopravci. Rozsah traťových dodávek a termíny předání přepravních dispozic dohodnou organizace ve smlouvě. Nákupní organizace ve smlouvě se svým odběratelem dohodne, aby jí ihned oznamoval vady zjištěné při odběru traťové dodávky.

Odběr a prověřování plnění

§ 15

(1) Odběratel je povinen odebrat zemědělské výrobky v provozovně zemědělské organizace, např. skladu, polním mlatu, skládce zemědělské organizace (u kooperačních sdružení v místě společného posklizňového zařízení) nebo na jiném dohodnutém místě v obvodu zemědělské organizace (dále jen "provozovna zemědělské organizace"), v němž jsou výrobky připraveny k naložení a splněny podmínky pro vnější přepravu, nedojde-li k jiné písemné dohodě.

(2) Nedojde-li k jiné písemné dohodě, je odběratel povinen prověřit při odběru v provozovně zemědělské organizace množství a jakost zemědělských výrobků, pokud jsou tam technické podmínky pro jejich prověření. Pokud v provozovně zemědělské organizace nejsou vytvořeny technické podmínky pro prověřování, dohodnou organizace ve smlouvě jiné místo prověřování. Při prověřování plnění je odběratel povinen ihned prověřit na základě údajů dodavatele množství a jakost dodávaných zemědělských výrobků, jejich zařazení do tříd, popřípadě skupin jakosti a všechny další znaky, jejichž zjištění při odběru je uloženo technickou normou, jiným právním předpisem nebo je obvyklé. Odběratel je povinen umožnit dodavateli účast při prověřování dodaných výrobků.

(3) Nesouhlasí-li odběratel při odběru zemědělských výrobků od veřejného dopravce s údaji dodavatele o množství a jakosti, je povinen dodavatele o tom neprodleně vyrozumět.

(4) Nedojde-li mezi dodavatelem a odběratelem při prověřování množství a jakosti podle odstavců 2 a 3 k dohodě, je odběratel povinen bez odkladu přizvat orgán oprávněný k rozhodnutí o jakosti (§ 17) nebo zajistit zjištění jakosti, popřípadě množství, způsobem stanoveným v části třetí (kontrolní porážka apod.). Takto zjištěná jakost, popřípadě množství, je pro obě organizace závazná.

(5) Nemůže-li se orgán oprávněný k rozhodování o jakosti ihned dostavit na místo prověřování dodávaných zemědělských výrobků, je odběratel povinen:

a) u výrobků, u nichž technické normy stanoví odběr vzorků, zajistit za účasti zástupce dodavatele odebrání vzorků a předložit je bez zbytečného odkladu orgánu oprávněnému rozhodnout o jakosti,

b) u ostatních výrobků zajistit jejich oddělené uskladnění (ustájení) a bez zbytečného odkladu posouzení orgánem oprávněným rozhodnout o jakosti.

(6) Při traťových dodávkách prověřuje příjemce dodávky jakost a množství podle zvláštních předpisů, 13) podle nichž se též rozhodují spory o jakost. Nákupní organizace je povinna ihned vyrozumět zemědělskou organizaci o oznámení vad traťové dodávky příjemcem (§ 14 poslední věta) tak, aby zemědělská organizace měla možnost zúčastnit se svým zástupcem prověřování dodávky; pokud tak nákupní organizace neučiní, zanikají její práva z odpovědnosti za vady.

(7) Jsou-li zemědělské výrobky dodávány v uzavřených obalech a určeny v nezměněném stavu k další dodávce, popřípadě k prodeji, nakupuje je odběratel v množství a jakosti podle údajů zemědělské organizace, pokud podle technických norem není povinen i u balených výrobků provádět prověřování jakosti ihned při odběru. Dojde-li k reklamaci vad, platí pro vyrozumění zemědělské organizace obdobně ustanovení odstavce 6.

§ 16

(1) Při dodávkách zemědělských výrobků platí za jakost dodanou jakost zjištěná způsobem uvedeným v § 15; nebyla-li jakost zemědělských výrobků takto zjištěna, platí za jakost dodanou jakost udávaná zemědělskou organizací.

(2) Jakmile byla zjištěna jakost a množství zemědělských výrobků podle § 15 odst. 2 až 5, nemůže odběratel reklamovat vady, které byl povinen při odběru zjistit.

(3) U traťových dodávek je nákupní organizace povinna reklamovat u zemědělské organizace vady dodávky nejdéle do 10 dnů od uplynutí lhůty k včasné reklamaci vad jejím odběratelem (příjemcem dodávky), jinak její práva z odpovědnosti za tyto vady zanikají. Práva z odpovědnosti za vady může však nákupní organizace uplatňovat u zemědělské organizace jen, jestliže byla zemědělská organizace vyrozuměna o vadách podle ustanovení § 15 odst. 6.

(4) Při dodávkách v uzavřených obalech podle § 15 odst. 7 odpovídá dodavatel za udanou jakost celé dodávky a hmotnost jednotlivých kusů balení. Vady u takové dodávky je povinna nákupní organizace reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne splnění dodávky; jinak její práva z odpovědnosti za vady zanikají. Byly-li balené dodávky plněny jako traťové dodávky, platí o nich ustanovení odstavce 3.

§ 17

Orgány oprávněné vydávat rozhodnutí o jakosti zemědělských výrobků

(1) Orgány oprávněné vydávat podle příslušných předpisů rozhodnutí o jakosti zemědělských výrobků na území příslušné republiky jsou:

a) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Praze a Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislavě (dále jen "Kontrolní ústav republiky"), jde-li o osivo, sadbu, školkařské výpěstky, násadová vejce, jednodenní mláďata drůbeže, mléko a ovčí sýr,

b) veterinární lékař, jde-li o chovná a užitková zvířata, jakož i o to, zda jatečná zvířata mají být dodávána v živém nebo mrtvém stavu (§ 65) a dále jde-li o rybí násady, plůdek a jikry,

c) veterinární lékař nebo Státní inspekce jakosti zemědělských výrobků v Praze a Štátna inšpekcia akosti poľnohospodárskych výrobkov v Bratislavě (dále jen "Státní inspekce jakosti republiky"), jde-li o maso, jatečnou drůbež a ryby,

d) Státní ústav pro kontrolu léčiv v Praze a Štátny ústav pre kontrolu liečiv v Bratislavě, jde-li o léčivé rostliny (dále jen "Ústav pro kontrolu léčiv"),

e) Státní inspekce jakosti republiky, jde-li o ostatní výrobky.

(2) Náklady spojené s rozhodnutím o jakosti hradí organizace, v jejíž neprospěch bylo rozhodnuto. K těmto nákladům patří zejména náklady spojené se skladováním výrobků (§ 15 odst. 5).

§ 18

Doklady o převzetí dodávky

(1) Odběratel je povinen při každé dodávce zemědělských výrobků vystavit doklad o převzetí dodávky, který s výjimkou uvedenou v odstavci 5 podepisují obě organizace; je jím nákupní lístek s úhrnnou cenou, nákupní lístek bez úhrnné ceny nebo lístek o převzetí.

(2) Náležitosti nákupního lístku s úhrnnou cenou stanoví zvláštní předpisy. 14) Nákupní lístek bez úhrnné ceny obsahuje:

název a sídlo nákupní organizace,

název a sídlo dodavatele,

číslo nákupního lístku bez úhrnné ceny,

označení provozovny odběratele,

označení provozovny dodavatele,

den, měsíc a rok dodávky,

způsob přepravy,

druh, množství a jakost dodávky,

cenu za jednotku,

srážky za sušení, čištění apod.,

náhradu za přepravu,

další údaje potřebné pro vypořádání vzájemných nároků vzniklých plněním dodávky, údaje o zapůjčených a vrácených obalech apod.,

podpis dodavatele,

podpis odběratele.

Nákupní lístek bez úhrnné ceny se vystavuje na dodávky zemědělských výrobků, na které se vystavuje souhrnný nákupní list podle zvláštních předpisů. 15)

(3) Nákupní lístek s úhrnnou cenou nebo nákupní lístek bez úhrnné ceny (dále jen "nákupní lístek") je povinen odběratel vystavit i tehdy, jestliže podle § 16 odst. 1 platí za jakost dodanou jakost udaná zemědělskou organizací.

(4) Podkladem pro vystavení nákupního lístku je u traťových dodávek dodací list potvrzený příjemcem, popřípadě druhopis nákladního listu s dodacím listem. Zemědělská organizace je povinna předat tyto doklady nákupní organizaci do dvou pracovních dnů po splnění dodávky. Podkladem pro vystavení nákupního lístku je u balených dodávek (§ 15 odst. 7) dodací list, který je zemědělská organizace povinna dodat ihned při plnění.

(5) Nákupní lístek nemusí být podepsán dodavatelem v případě, že byl vystaven

a) po zjištění množství a jakosti způsobem stanoveným v § 15 odst. 4 a 5,

b) na základě lístku o převzetí, ve kterém dodavatel potvrdil jakost prověřenou odběratelem podle § 15 odst. 2,

c) při traťových nebo balených dodávkách.

(6) Lístek o převzetí vystaví odběratel ihned

a) nesouhlasí-li dodavatel s výsledkem prověřování množství a jakosti dodaných zemědělských výrobků podle § 15 odst. 2 a 3,

b) na dílčí dodávky uskutečněné ve smluveném období, za které se vystavuje sběrný nákupní lístek; 16) dojde-li k rozporu, o jakosti nebo množství, vystaví se po rozhodnutí kontrolního orgánu nový lístek o převzetí,

c) na dodávky zemědělských výrobků, u nichž zemědělská organizace souhlasí s výsledkem prověřování množství a jakosti podle § 15 odst. 2, avšak nemůže z technických důvodů vystavit ihned nákupní lístek. 17)

(7) Na dílčí dodávky z jedné ucelené partie v jednom dni lze vystavovat lístky o převzetí, které jsou podkladem pro vystavení nákupního lístku na souhrn všech dílčích dodávek v tomto dni.

(8) V lístku o převzetí musí být uvedeny název a sídlo dodavatele a odběratele, místo, odkud jsou zemědělské výrobky dodávány, druh, množství dodaných výrobků, den a místo odběru. V lístku o převzetí uvedeném v odstavci 6 písm. a) musí být dále uvedeny údaje o jakosti udávané oběma organizacemi. V lístku o převzetí uvedeném v odstavci 6 písm. b) a c) a v odstavci 7 musíbýt dále uvedena prověřená jakost.

(9) Jestliže budou členské organizace kooperačního sdružení plnit dodávky zemědělských výrobků na jméno a účet provozovatele, vystaví se doklady o převzetí na jeho jméno. V takovém případě ve smlouvě s provozovatelem se současně dohodne, že provozovatel v dohodnuté lhůtě po skončení dodávek předloží nákupní organizaci rozpis celkového množství plnění na jednotlivé členské organizace.

§ 19

Započítávání dodávek

(1) Na plnění smlouvy se započítávají zemědělské výrobky v jakosti odpovídající technickým normám, popřípadě jakostním podmínkám uvedeným v části třetí a není-li jakost takto stanovena, v jakosti dohodnuté ve smlouvě. Dodávky výrobků se započítávají v čisté hmotnosti, v kusech nebo v litrech.

(2) Čistou hmotností se rozumí skutečná hmotnost zemědělského výrobku snížená o hmotnostní srážky nebo zvýšená o přirážku k hmotnosti v rozsahu stanoveném příslušnými technickými normami nebo v části třetí.

(3) Plnění dodávek u živočišných výrobků se započítává jen na závazky běžného měsíce; na plnění celoročního objemu dodávek se však započítává i překročení smluveného měsíčního množství.

§ 20

Obaly

(1) Stanoví-li technická norma nebo cenový předpis, že zemědělské výrobky mají být dodány v obalech, poskytne odběratel bezplatně dodavateli potřebné množství obalů ve vyhovujícím technickém stavu; odběratel zajistí též přepravu obalů do provozovny zemědělské organizace na svůj náklad. Dodavatel není oprávněn použít obalů k jiným účelům.

(2) Dodavatelé jsou povinni poskytnuté obaly, které nevrátili s poslední dodávkou, připravit k vrácení odběrateli, nedojde-li k jiné dohodě, nejpozději do 10 dnů ode dne vyzvání. Jestliže dodavatel obaly v této lhůtě nepřipraví k vrácení, je odběratel povinen účtovat dodavateli penále ve výši 50 % evidenční ceny nevrácených obalů. 18) Povinnost poskytnuté obaly vrátit trvá však i po zaplacení penále. Nemůže-li dodavatel obaly vrátit vůbec, je povinen kromě penále zaplatit jejich evidenční cenu. 18)

(3) Zpětnou přepravu včas vrácených obalů zajišťuje odběratel na svůj náklad; opožděně vrácené obaly je povinen dopravit do skladu odběratele na svůj náklad dodavatel.

ODDÍL TŘETÍ

Obecné podmínky dodávky zemědělských potřeb

§ 21

Ustanovení tohoto oddílu se vztahují na dodávky zemědělských potřeb, pokud v části čtvrté není stanoveno jinak.

§ 22

Uzavírání smluv

(1) Smlouvy o dodávce zemědělských potřeb se uzavírají ve lhůtách uvedených v § 9 odst. 1 a 7, popřípadě v části čtvrté.

(2) Dodávky zemědělských potřeb pro společnou činnost kooperačního sdružení zajišťuje ve smlouvě buď každá členská organizace samostatně, nebo provozovatel za všechny členy kooperačního sdružení.

§ 23

Dodací lhůty

(1) Pokud organizace nedohodnou lhůty kratší, stanoví se dodací lhůty u zemědělských potřeb s přesností na čtvrtletí.

(2) Mělo-li být plněno výhradně jen v určitý den nebo výhradně jen do určité lhůty, musí oprávněná organizace, chce-li trvat na splnění po uplynutí stanoveného času, oznámit to bez zbytečného odkladu druhé organizaci; jestliže tak neučiní, nemůže již později na splnění trvat. Zemědělská organizace není povinna po uplynutí lhůty zemědělské potřeby převzít.

§ 24

Reklamace

(1) Má-li odběratel za to, že jakost dodaných zemědělských potřeb neodpovídá stanovené jakosti, je povinen o tom dodavatele bez prodlení vyrozumět; pokud se důkaz o vadách zajišťuje odběrem vzorků, vyzve jej k společnému odběru vzorku. Zápis o jednání, popřípadě zápis o odběru vzorku, v němž odběratel vadu popsal, popřípadě uvedl jak se projevuje, nahrazuje reklamaci. Nedojde-li k jednání o odstranění vad ani k společnému odběru vzorku, zajišťuje odběratel svá práva písemnou reklamací.

(2) Pokud byl podle odstavce 1 vyrozuměn jako dodavatel zemědělských potřeb zemědělský nákupní a zásobovací podnik, šlechtitelský a semenářský podnik nebo oborový podnik Chmelařství Žatec, je povinen vyslat do zemědělské organizace do tří dnů, u krmiv a sadby chmele do 24 hodin od vyrozumění pověřeného zástupce, který na místě ověří oznámené vady, projedná jejich odstranění, popřípadě zajistí řádný odběr vzorků a sepíše zápis o jednání podle odstavce 1.

(3) Nedojde-li u vad dodávek zemědělských potřeb projevujících se v porostu (zejména u dodávek vadných osiv, sadby a školkařských výpěstků, chemických a biologických přípravků na ochranu rostlin a hnojiv a dodávek vadných prací) k dohodě o vyřízení oznámených, popřípadě reklamovaných vad, je dodavatel povinen do sedmi dnů ode dne oznámení vady svolat místní šetření v porostu, ke kterému přizve zejména Kontrolní ústav republiky, odběratele, u osiv, sadby a školkařských výpěstků též množitele (§ 52), okresní (krajskou) zemědělskou správu, popřípadě též příslušnou státní pojišťovnu.

(4) Pokud nedošlo k dohodě o vyřízení oznámených, popřípadě reklamovaných vad krmiva, které se projevují na zvířatech poklesem přírůstků nebo jiným způsobem (§ 122), popřípadě při podezření z těchto vad, je dodavatel povinen neprodleně svolat místní šetření, ke kterému přizve zejména Kontrolní ústav republiky, odběratele, okresní (krajskou) zemědělskou správu, státní veterinární správu, popřípadě též příslušnou státní pojišťovnu.

(5) O výsledku místního šetření podle odstavců 3 a 4 se pořizuje zápis, v němž dodavatel, odběratel, Kontrolní ústav republiky, státní veterinární správa a další přizvané organizace uvedou svá stanoviska k zjištěným vadám. Pokud nebylo reklamováno již dříve, nahrazuje tento zápis reklamaci.

(6) Došlo-li mezi dodavatelem a odběratelem k dohodě o opatření ke snížení škody vzešlé z vady, uvádí se toto opatření do zápisu.

§ 25

Vzorky

(1) Pokud odběratel zajišťuje věrohodný důkaz o vadách odběrem vzorků (§ 24), musí odebrat alespoň tři vzorky podle ustanovení příslušné technické normy, zapečetit je a označit je jako reklamační vzorky. O odběru vzorků se současně sepíše trojmo zápis, v němž se uvede, jakým způsobem a v jakém množství byly vzorky odebrány. Tento zápis podepíší osoby přítomné při odběru vzorků. Jeden vzorek si ponechá zemědělská organizace a dva vzorky se zápisy předá (odešle) dodavateli.

(2) Ze vzorků odebraných podle odstavce 1 při reklamaci vad krmiv, chemických a biologických přípravků na ochranu rostlin, osiva, sadby a násadových vajec, zašle dodavatel jeden bez zbytečného odkladu Kontrolnímu ústavu republiky. Nezašle-li dodavatel vzorek k rozboru, platí, že reklamaci uznává.

§ 26

Práce a výkony

(1) Smlouva o provádění prací nebo výkonů musí obsahovat:

a) rozsah a čas provedení prací nebo výkonů,

b) výši úplaty za provedení prací nebo výkonů, pokud se tvoří dohodou organizací.

(2) Závazek dodavatele je splněn odevzdáním prací odběrateli a u výkonů jejich provedením; odběratel potvrzuje jejich převzetí.

(3) Vady prací nebo výkonů, které jsou zřejmé již při převzetí, je odběratel povinen reklamovat ihned při jejich převzetí, jinak právo z odpovědnosti za tyto vady zaniká. Za reklamaci se považuje vytknutí vad na potvrzení o vykonané práci nebo výkonu.

ODDÍL ČTVRTÝ

Majetkové sankce

§ 27

(1) Při dodávkách zemědělských výrobků a zemědělských potřeb platí se majetkové sankce podle ustanovení § 204 až 208 hosp. zák., pokud v části třetí a čtvrté není stanoveno jinak. Penále, které v jednotlivém případě nepřesahuje částku 1000 Kčs, nemusí být účtováno ani vymáháno.

(2) Jestliže plnění dodávek zemědělských výrobků se stalo nemožným v důsledku neodvratitelné události (neúroda, živelní pohroma, hromadné onemocnění zvířat apod.), závazek ze smlouvy zaniká. Zemědělská organizace je povinna ihned tyto skutečnosti oznámit nákupní organizaci a prokázat je potvrzením příslušného orgánu státního hospodářského řízení zemědělství.

ČÁST TŘETÍ

Zvláštní podmínky dodávky zemědělských výrobků

ODDÍL PRVNÍ

Rostlinné výrobky

Obiloviny, luštěniny a olejniny

§ 28

(1) Jakost obilovin, luštěnin a olejnin se posuzuje podle těchto technických norem:

Společné ustanovení pro obiloviny,luštěniny a olejniny ČSN 46 1010
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin ČSN 46 1011
Žito ČSN 46 1111
Kukuřice ČSN 46 1131
Pšenice ČSN 46 1141
Krmný ječmen ČSN 46 1162
Sladovnický ječmen ČSN 46 1163
Oves ČSN 46 1211
Proso ČSN 46 1251
Pohanka ČSN 46 1261
Mohár a čumíza ČSN 46 1271
Luštěniny krmné ČSN 46 1302
Hrách jedlý (setý) ČSN 46 1311
Čočka jedlá (setá) ČSN 46 1321
Fazole jedlé ČSN 46 1331
Konopí, lnička, světlice, tabák, tykvová jádra, ohnice, soja ČSN 46 2310
Mák ČSN 46 2312
Krambe ČSN 46 2313
Hořčice ČSN 46 2314
Len ČSN 46 2315
Slunečnice ČSN 46 2316
Řepka a řepice ČSN 46 2317
Rýže (neloupaná) ČSN 46 2806
Čirok ČSN 46 2826

(2) Jakost obilovin, luštěnin a olejnin se stanoví na základě rozboru provedeného podle metod stanovených příslušnými technickými normami, podle nichž se též obiloviny, luštěniny a olejniny přejímají a prověřují.

(3) Organizace se mohou dohodnout, že jakost obilovin, luštěnin a olejnin z jedné ucelené partie (honu) dodaných dílčími dodávkami v jednom dni se stanoví podle rozboru ze složeného vzorku podle příslušné technické normy. Na lístku o převzetí dílčích dodávek se z jakostních znaků uvádí jen vlhkost.

(4) Dodací lhůty pro obiloviny, luštěniny a olejniny dohodne odběratel s dodavatelem ve smlouvě, a to mimo dodávek obilovin a luštěnin určených k výrobě krmných směsí podle § 121 odst. 1 tak, že u lněného semene a slunečnice nesmí být delší než do 31. 3. roku následujícího po sklizni, u ostatních výrobků nesmí být delší než do 31. 12. roku sklizně; pokud by organizace sjednaly lhůty delší, platí, že byly dohodnuty lhůty stanovené v tomto odstavci.

(5) Penále za prodlení s dodávkou nebo odběrem každých 100 kg obilovin, luštěnin a olejnin se stanoví v této výši:

obiloviny 8,- Kčs
olejniny, luštěniny 20,- Kčs
mák 90,- Kčs.

§ 29

(1) Nákupní organizace se může dohodnout s dodavatelem, že od něho nakoupí obiloviny - mimo obilovin určených k výrobě krmných směsí (§ 121 odst. 1) - odděleně uskladněné v jeho skladu a že dodavatel je bude za úhradu dále pro odběratele skladovat a ošetřovat. Ve smlouvě o skladování musí být uvedeno i ztratné podle délky skladování.

(2) Při nákupu obilovin podle odstavce 1 je dodávka splněna předáním písemného dokladu dodavatele o množství a jakosti uskladněných obilovin odběrateli.

(3) Vyskladňování se provádí za účasti dodavatele. Při vyskladňování se zjišťuje způsobem uvedeným v § 15, zda množství a jakost odpovídá údajům ve smlouvě o skladování. Podle tohoto zjištění a po odpočtu dohodnutého ztratného se provádí konečné zúčtování nároků vzniklých ze smlouvy o skladování.

(4) K rozdílům v klíčivosti sladovnického ječmene nakoupeného podle odstavce 1 do 30. září roku sklizně, zjištěným při vyskladňování se nepřihlíží, pokud ke snížení klíčivosti nedošlo zaviněním dodavatele.

Brambory

§ 30

(1) Jakost brambor konzumních raných, konzumních pozdních, průmyslových a krmných se posuzuje podle ČSN 46 2211 - Brambory.

(2) Smlouvy se uzavírají na dodávky brambor:

a) konzumních raných,

b) konzumních pozdních,

c) průmyslových.

(3) Dodací lhůty dohodne odběratel s dodavatelem ve smlouvě tak, že nesmějí být delší pro

a) brambory konzumní rané než do 31. srpna roku sklizně,

b) brambory konzumní pozdní než do 31. října roku sklizně,

c) brambory průmyslové než do 30. listopadu roku sklizně.

Pokud by organizace sjednaly lhůty delší, platí, že byly dohodnuty lhůty stanovené v tomto odstavci. U brambor konzumních raných se dohodne dále rozložení dodávek do jednotlivých týdnů; u brambor konzumních pozdních a brambor průmyslových se dohodne časové rozložení dodávek podle jednotlivých týdnů nejpozději do 31. srpna roku sklizně.

(4) Současně s každou dodávkou konzumních brambor je dodavatel povinen předat odběrateli dodací list, v němž budou uvedeny

a) název a sídlo dodavatele,

b) počet jednotně (egalizovaně) plněných obalů po 50 kg nebo 15 kg podle dohody,

c) celkové množství v kg,

d) odrůda,

e) jakostní třída,

f) den dodávky.

Dodací list musí být vyhotoven dvojmo; při traťových dodávkách trojmo. Všechny organizace zúčastněné na dodávce a převzetí konzumních brambor obdrží po jednom vyhotovení dodacího listu.

§ 31

(1) Organizace se mohou ve smlouvě dohodnout, že smlouva o dodávce brambor konzumních pozdních bude plněna dodávkami brambor ve stavu odpovídajícím použité technologii sklizně, přičemž se buď současně, anebo nejpozději do zahájení sklizně dohodnou, že

a) množství, které se započte na plnění smlouvy, zjistí ve sjednané lhůtě odběratel vytříděním převzaté dodávky na jakost podle technické normy (§ 32),

b) množství, které se započte na plnění smlouvy, zjistí odběratel na základě výsledku ohodnocení vzorku odebraného z převzaté dodávky s připočtením stanovených hmotnostních přirážek (§ 33),

c) brambory budou nakoupeny na skladech zemědělské organizace (§ 34).

(2) Organizace se mohou ve smlouvě dohodnout, že dodavatel dodá brambory konzumní pozdní v jakosti podle technické normy v dohodnutém spotřebitelském balení. Mohou se také dohodnout, že dodavatel může plnit smlouvu dodávkami oloupaných brambor, popřípadě v jiné spotřebitelské úpravě. Dodávky oloupaných brambor konzumních pozdních se započítávají na plnění smlouvy ve dvojnásobné hmotnosti.

§ 32

(1) Dohodnou-li se organizace na plnění smlouvy způsobem uvedeným v § 31 odst. 1 písm. a), nezapočítávají se na plnění smlouvy brambory, které po vytřídění neodpovídají jakostním znakům podle technické normy (dále jen "odpadní brambory"). Organizace se mohou dohodnout, že odběratel si je ponechá za cenu stanovenou podle cenových předpisů. Jinak si je převezme zemědělská organizace zpět; zpětnou přepravu odpadních brambor zajistí na svůj náklad zemědělská organizace, pokud nedošlo k jiné dohodě.

(2) Za třídění brambor na jakost odpovídající znakům podle technické normy zaplatí zemědělská organizace náhradu podle cenových předpisů.

§ 33

(1) Dohodnou-li se organizace na plnění smlouvy způsobem uvedeným v § 31 odst. 1 písm. b), zjišťuje se množství, které má být z převzaté dodávky započteno na plnění smlouvy, takto:

a) nejpozději před plněním dodávek organizace sjednají, zda množství, které se započte na plnění smlouvy, se bude zjišťovat na základě vzorku odebraného z každé dodávky (povozu) nebo na základě průměrného vzorku, utvořeného ze vzorků odebraných z několika dílčích dodávek z téhož honu a téže odrůdy, nejvýše však z dodávek uskutečněných za jeden den,

b) vzorky z jednotlivých dodávek (povozů) se odebírají způsobem stanoveným technickou normou; průměrný vzorek se tvoří způsobem, na kterém se organizace dohodnou,

c) podíl hmotnosti hlíz odpovídajících jakostním znakům uvedeným v tabulce č. 3 a vadných hlíz a příměsí podle tabulky č. 4 ČSN 46 2211 - Brambory - se zjistí rozborem vzorku,

d) k hmotnosti hlíz odpovídajících jakostním znakům podle písmene c) se připočtou povolené odchylky stanovené v technické normě při provádění nákupu; takto zjištěná hmotnost bude podkladem pro stanovení výtěžnosti celé dodávky.

(2) Organizace se mohou dohodnout, že nákupní organizace proplatí zjištěné množství odpadních brambor za cenu stanovenou podle cenových předpisů nebo je zemědělská organizace ve sjednané lhůtě převezme zpět; zpětnou přepravu odpadních brambor zajistí zemědělská organizace, pokud nedošlo k jiné dohodě.

(3) Ustanovení § 32 odst. 2 platí obdobně.

§ 34

(1) Dohodnou-li se o tom organizace, může dodavatel uskladnit pro odběratele brambory určené pro pozdější zásobování ve vlastních skladech (krechtech). Uskladnění brambor provede dodavatel. Odběratel prověří stav uložení brambor podle údajů dodavatele o množství a jakosti brambor; dodávka brambor je splněna předáním písemného dokladu dodavatele o množství a jakosti uskladněných brambor odběrateli.

(2) Dodavatel je povinen za úhradu stanovenou cenovými předpisy uskladnit přiměřeně vyšší množství brambor, než uvede v dokladu podle odstavce 1, aby v době vyskladnění mohl po přirozených úbytcích vydat odběrateli množství, které bylo nakoupeno. Dodavatel se dále zaváže uskladněné brambory v dohodnutých lhůtách vytřídit na jakost podle technické normy.

(3) Lhůta pro vyskladnění brambor dohodnutá ve smlouvě o uskladnění nesmí být delší než do 30. června roku následujícího po sklizni.

(4) Pokud dodavatel po vytřídění nevydal množství brambor, které bylo nakoupeno podle odstavce 1, je povinen za nevydané množství vrátit nákupní cenu a vše, co v souvislosti s nákupem těchto brambor získal, podle zvláštních předpisů. Ustanovení tohoto odstavce neplatí, jestliže došlo ke zkáze v důsledku neodvratitelné události.

§ 35

Penále za prodlení s dodávkou nebo odběrem každých 100 kg brambor se stanoví v této výši:

brambory konzumní rané 15,- Kčs
brambory ostatní 7,- Kčs.

§ 36

Seno, sláma, píce pro výrobu úsušků a úsušky pícnin

(1) Jakost sena se posuzuje podle ČSN 46 1511 - Seno, slámy podle ČSN 46 1071 - Sláma, úsušky pícnin podle ON 46 7018 - Senné moučky a píce pro výrobu úsušků podle ON 46 7017 - Zelená píce pro výrobu senné moučky.

(2) Zemědělské výrobky uvedené v odstavci 1 se dodávají v čisté hmotnosti. Seno a sláma o vyšším obsahu vody než 25 % se nenakupují.

(3) Dodací lhůty pro seno, slámu, úsušky pícnin a pícniny pro výrobu úsušků dohodne odběratel s dodavatelem ve smlouvě, a to tak, že u sena a slámy nesmí být delší než do 31. prosince roku sklizně. Pokud by organizace sjednaly lhůty delší, platí, že byly dohodnuty lhůty stanovené v tomto odstavci.

(4) Penále za prodlení s dodávkou nebo odběrem každých 100 kg výrobků se stanoví v této výši:

seno 3,- Kčs
sláma 2,- Kčs
úsušky pícnin 6,- Kčs
píce pro výrobu úsušků 1,- Kčs.

§ 37

Cukrovka a čekanka

(1) Jakost cukrovky se posuzuje podle ČSN 46 2110 - Cukrovka a čekanky podle ČSN 46 2140 - Čekanka.

(2) Dodací lhůty pro cukrovku a čekanku dohodne odběratel s dodavatelem ve smlouvě, a to tak, že nesmí být delší než do 30. listopadu roku sklizně; pokud by organizace sjednaly lhůty delší, platí, že byly dohodnuty lhůty stanovené v tomto odstavci. Dodavatel a odběratel jsou povinni uzavřít též dohodu o časovém plnění dodávek.

(3) Nedojde-li k jiné dohodě, provádí se prověřování množství a jakosti cukrovky a čekanky na složišti cukrovaru nebo sušárny čekanky.

(4) Odběratel vystavuje na dílčí dodávky lístky o převzetí, které jsou podkladem pro vystavení sběrného nákupního lístku na celou dodávku. 19)

(5) Lístek o převzetí cukrovky a čekanky musí obsahovat: název a sídlo dodavatele a odběratele, místo odkud se plní dodávka, den a místo odběru, dobu příjezdu a odjezdu, státní poznávací značku vozidla, hmotnost dodávky brutto, hmotnost vozidla (tára), hmotnost volné hlíny, srážky v procentech podle technické normy, podpis zástupce dodavatele a odběratele. Textové části lístku o převzetí mohou být uváděny číselnými znaky. Podle písemné dohody dodavatele s odběratelem může být potvrzován souhrn lístků o převzetí za kalendářní den.

(6) Pokud u odběratele budou pro to vytvořeny technické podmínky, může se dodavatel s odběratelem ve smlouvě dohodnout, že dodaná cukrovka bude podle zvláštních předpisů ohodnocena a proplacena podle obsahu cukru.

§ 38

Stonky lnu a stonky konopí

(1) Jakost stonků lnu roseného se posuzuje podle ČSN 46 2420 - Stonkový len rosený, jakost nemáčených konopných stonků podle ČSN 46 2431 - Nemáčené konopné stonky.

(2) Smlouvy o dodávce stonků lnu roseného se uzavírají na období od 1. července běžného roku do 30. června roku následujícího po sklizni.

(3) Dodací lhůty pro stonky lnu roseného a nemáčené konopné stonky dohodne odběratel s dodavatelem ve smlouvě, a to tak, že u stonků lnu roseného z podzimní rosy a nemáčených konopných stonků nesmějí být delší než do 15. prosince roku sklizně, v ostatních případech nesmějí být delší než do 30. června roku následujícího po sklizni. Pokud by organizace sjednaly lhůty delší, platí, že byly dohodnuty lhůty stanovené v tomto odstavci.

(4) Dodavatel je oprávněn vyzvat odběratele k ohodnocení stonků lnu roseného a nemáčených konopných stonků před uplynutím sjednané dodací lhůty, nejpozději však 14 dní před uplynutím této lhůty. Odběratel je povinen zjistit jakost do 14 dnů po tomto vyzvání; jinak platí pro převzetí ve sjednané dodací lhůtě jakost udávaná zemědělskou organizací.

§ 39

Chmel

(1) Jakost chmele se posuzuje a zkouší podle ČSN 46 2510 - Chmel a ČSN 46 2520 - Zkoušení chmele.

(2) Dodací lhůty pro chmel dohodne odběratel s dodavatelem ve smlouvě, a to tak, že nesmějí být delší než do 30. listopadu roku sklizně; pokud by organizace sjednaly lhůty delší, platí, že byly dohodnuty lhůty stanovené v tomto odstavci.

(3) Odběratel je povinen uvést v dokladu o převzetí dodávky také den, kdy bude provedeno zařazení převzatého chmele do jakostních tříd a dodavatele chmele k zařazení přizvat. Zařazení do jakostních tříd je odběratel povinen provést ve lhůtách uvedených v dohodnutém svozním plánu, nejpozději však do 7 dnů ode dne odběru.

(4) Postup při zařazování chmele do jakostních tříd stanoví technická norma. Nesouhlasí-li dodavatel se zařazením chmele do jakostních tříd nebo jestliže se zástupce zemědělské organizace ani na opětovné vyzvání nedostaví k jakostnímu zařazení, je odběratel povinen zajistit, aby o jakosti chmele na základě vzorku odebraného při převzetí dodávky 20) neprodleně rozhodl orgán oprávněný vydávat závazná rozhodnutí o jakosti (§ 17).

(5) Jestliže dodavatel nabídne v souladu s dohodnutým svozním plánem chmel k dodávce a odběratel chmel neodebere do 7 dnů, je dodavatel oprávněn plnit uskladněním podle § 13 odst. 3 až 5.

§ 40

Plody kořeninové papriky

(1) Jakost a hmotnost plodů kořeninové papriky se posuzuje podle ČSN 46 4421 - Plody kořeninové papriky.

(2) Dodací lhůty pro kořeninovou papriku dohodne odběratel s dodavatelem ve smlouvě, a to tak, že nesmějí být delší než do 31. prosince roku sklizně; pokud by organizace sjednaly lhůty delší, platí, že byly dohodnuty lhůty stanovené v tomto odstavci.

§ 41

Tabák nefermentovaný

(1) Jakost tabáku nefermentovaného se posuzuje podle ČSN 46 2571 - Tabáky nefermentované.

(2) Dodavatel je povinen se zavázat ve smlouvě k dodávce veškerého vypěstovaného množství sušeného tabáku nefermentovaného.

(3) Odběratel je povinen dodat včas dodavateli uznané osivo tabáku, které je dodavatel povinen použít k výrobě.

(4) Dodací lhůty dohodne odběratel s dodavatelem ve smlouvě, a to tak, že nesmějí být delší než do 31. ledna roku následujícího po sklizni; pokud by organizace sjednaly lhůtu delší, platí, že byla dohodnuta lhůta stanovená v tomto odstavci.

(5) Nedojde-li k jiné dohodě, je dodávka splněna odevzdáním výrobku odběrateli v provozovně jeho závodu uvedené ve smlouvě.

(6) Prověřování množství a jakosti dodávky provádí odběratel - nedojde-li k jiné dohodě - v provozovně svého závodu uvedené ve smlouvě. Dodavatel je povinen účastnit se prověřování dodávky. Prověřování jakosti se provádí ihned při vážení jednotlivých balíků tabáku, který dodavatel roztřídil podle odrůd a tříd. Nedojde-li při prověřování množství a jakosti k dohodě, postupuje se podle § 17.

§ 42

Sláma čiroku metlového

(1) Jakost slámy čiroku metlového se posuzuje podle ČSN 46 2490 - Sláma čiroku metlového.

(2) Dodací lhůty pro slámu čiroku metlového dohodne odběratel s dodavatelem ve smlouvě, a to tak, že nesmějí být delší než do 31. prosince roku sklizně; pokud by organizace sjednaly lhůtu delší, platí, že byla dohodnuta lhůta stanovená v tomto odstavci.

§ 43

Prázdné makovice

Jakost prázdných makovic a dodací lhůty sjednávají organizace ve smlouvě.

§ 44

Penále

Penále za prodlení s dodávkou nebo odběrem každých 100 kg výrobků uvedených v § 37 až 43 se stanoví v této výši:

cukrovka 1,- Kčs
čekanka 2,- Kčs
stonky lnu roseného 10,- Kčs
nemáčené konopné stonky 10,- Kčs
tabák nefermentovaný 100,- Kčs
chmel 250,- Kčs
plody kořeninové papriky 80,- Kčs
sláma čiroku metlového 30,- Kčs
prázdné makovice 7,- Kčs.

§ 45

Zelenina a ovoce

(1) Jakost zeleniny a ovoce se posuzuje podle těchto technických norem:

Společná ustanovení pro ovoce a zeleninu (ovoce čerstvé, zelenina čerstvá) ČSN 46 3000
Košťálová zelenina (brukev, kadeřávek, kapusta hlávková, kapusta růžičková, květák, brokolice, zelí hlávkové) ČSN 46 3110
Kořenová zelenina (celer, černý kořen, červená řepa, karotka a mrkev, křen, ovesný kořen, pastiňák, petržel, ředkev, ředkvička, vodnice) ČSN 46 3120
Listová zelenina (čínské zelí, hlávkový salát, polníček, reveň, rychlené puky salátové čekanky, špenát, štěrbák) ČSN 46 3130
Lusková zelenina (fazolové lusky, hrachové lusky) ČSN 46 3140
Plodová zelenina (lilek, melouny cukrové, melouny vodové, okurky nakládačky, okurky salátové, paprika zeleninová, pfeferony, rajčata, tykev, patizony) ČSN 46 3150
Cibulová zelenina (cibule kuchyňská, cibule k řezu, cibule šalotka, česnek, pažitka, pór) ČSN 46 3160
Chřest ČSN 46 3170
Kukuřice jedlá ČSN 46 3171
Kopr ČSN 46 3172
Jahody zahradní ČSN 46 3031
Jádrové ovoce (jablka, hrušky, jeřabiny, kdoule, mišpule) ČSN 46 3010
Padaná jablka ČSN 46 3011
Peckové ovoce (broskve, meruňky, mirabelky, pološvestky, renklody, slívy, švestky pravé, třešně, višně) ČSN 46 3020
Bobulové ovoce a lesní plody (angrešt, maliny, ostružiny, rybíz bílý, červený a černý) ČSN 46 3030
Skořápkové ovoce čerstvé (zelené nezralé vlašské ořechy, zralé čerstvé vlašské ořechy, kaštany jedlé a nezralé mandle) ČSN 46 3050
Suché skořápkové ovoce (vlašské ořechy, lískové ořechy a neloupané mandle) ČSN 56 8189
Stolní hrozny révy vinné ČSN 46 3041
Hrozny plodných hybridů ČSN 46 3042
Společná ustanovení pro ovoce a zeleninu ve zvláštní tržní úpravě ON 46 3001
Ovoce ve zvláštní tržní úpravě ve spotřebitelském balení ON 46 3009
Zelenina ve zvláštní tržní úpravě ve spotřebitelském balení ON 46 3109.

(2) Pro postup při zjišťování jakosti zeleniny a ovoce platí tyto technické normy:

Zjišťování jakosti jádrového ovoce ON 46 3012
Zjišťování jakosti peckového ovoce ON 46 3021
Zjišťování jakosti zahradních jahod ČSN 46 3032
Zjišťování jakosti bobulového ovoce a lesních plodů ČSN 46 3033
Zjišťování jakosti čerstvého skořápkového ovoce ČSN 46 3052
Zjišťování jakosti košťálové zeleniny ČSN 46 3111
Zjišťování jakosti kořenové zeleniny ČSN 46 3121
Zjišťování jakosti listové zeleniny ČSN 46 3131
Zjišťování jakosti plodové zeleniny ČSN 46 3151.

(3) Druhy zeleniny, na které není stanovena technická norma, se nakupují za podmínek sjednaných ve smlouvě.

(4) Organizace se mohou dohodnout, že zelenina a ovoce budou dodávány ve zvláštní tržní úpravě nebo ve zvláštní úpravě pro účely průmyslového zpracování. Dohodnou-li se organizace, může zemědělská organizace dodávat tržně upravenou zeleninu a ovoce do určených prodejen maloobchodní sítě nebo zařízení společného stravování. Pro postup při těchto dodávkách platí ustanovení § 14 a § 15 odst. 6 a 7 a § 16 odst. 3 a 4.

(5) Ve smlouvách o dodávce uzavíraných se zemědělskými organizacemi specializovanými na výrobu určitého druhu ovoce a zeleniny se sjednávají objemy plnění s uvedením příslušných pěstitelských ploch.

(6) Dodací lhůty se sjednávají v roční smlouvě na měsíční nebo sezónní období. Pokud se dodací lhůty sjednávají na měsíční období, upřesňuje se množství a druhová skladba vždy do 27. dne předcházejícího měsíce. Vyžaduje-li to stav vegetace, dohodnou organizace odběr výrobků i ve dnech pracovního klidu.

(7) Za účelem zabezpečení rovnoměrné sklizně, nákupu a zásobování zeleninou a ovocem se uzavírají v rámci smluv o dodávce písemné dohody o dodávce zeleniny a ovoce s rozdělením na kratší časová období (dekáda, týden, 5 dní apod.).

(8) Odběratelé jsou povinni

a) odebrat v měsíční (sezónní) dodací lhůtě smluvně dohodnuté (zpřesněné) množství výrobků, u specializovaných organizací na výrobu zeleniny a ovoce i výrobků nad smlouvu [§ 6 odst. 1 písm. c)] v jakosti odpovídající technickým normám tak, aby nevčasným odběrem nedošlo k jejich znehodnocení (změně jakosti),

b) včas a bezplatně dodat do provozovny dodavatele nepoškozené obaly pro dodávku zeleniny a ovoce, a to vždy na množství, které bude podle dohody nebo oznámení dodavatele dodáváno; současně jim zdarma vydat jakostní štítky.

(9) Dodavatelé jsou povinni

a) oznamovat odběrateli vždy dva dny předem - nedojde-li k jiné dohodě - druh, jakost a množství výrobků, které budou dodávat, s výjimkou dodávek uskutečňovaných v rámci krátkodobé dohody,

b) dodávat zeleninu a ovoce v obalech poskytnutých odběratelem, pokud technická norma nedovoluje dodávku bez obalů.

(10) Penále za prodlení s dodávkou nebo odběrem každých 100 kg (kusů, svazků nebo jiné tržní úpravy) ovoce a zeleniny se stanoví

a) u výrobků, u nichž je cena stanovena cenovými výměry Českého cenového úřadu nebo Slovenského cenového úřadu, ve výši 10 % z nákupní ceny I. jakostní třídy pro období, v němž se podle smlouvy měla dodávka uskutečnit,

b) u výrobků, u nichž je cena stanovena dohodou odběratele s dodavatelem, ve výši 10 % z průměrné nákupní ceny I. jakostní třídy platné ve sjednaném období. Průměrná nákupní cena ovoce a zeleniny se vypočítává metodikou stanovenou zvláštními předpisy. 21)

(11) Plnění dodávek jednotlivých druhů ovoce a zeleniny se započítává jen na závazky běžné dodací lhůty. Pro splnění smlouvy mohou organizace dohodnout ve smlouvě odchylku od množství, které má být plněno ve sjednaných dodacích lhůtách.

§ 46

Moštové hrozny révy vinné

(1) Jakost moštových hroznů révy vinné se posuzuje podle ČSN 46 3043 - Moštové hrozny révy vinné.

(2) Dodací lhůty pro moštové hrozny révy vinné dohodne odběratel s dodavatelem ve smlouvě, a to tak, že nesmějí být delší než do 31. prosince roku sklizně; pokud organizace sjednaly lhůty delší, platí, že byly dohodnuty lhůty stanovené v tomto odstavci.

(3) Penále za prodlení s dodávkou nebo odběrem každých 100 kg moštových hroznů révy vinné se stanoví ve výši 100 Kčs.

§ 47

Lesní plody a houby

(1) Jakost lesních plodů a hub se posuzuje podle těchto technických norem:

Bobulové ovoce a lesní plody (borůvky, brusinky, jahody lesní, maliny a ostružiny, šípky) ČSN 46 3030
Čerstvé jedlé houby. Norma jakosti ČSN 46 3195
Skořápkové ovoce čerstvé (lískové ořechy) ČSN 46 3050
Sušené houby. Norma jakosti (domácky sušené) ČSN 56 9431
Pěstované žampiony. Norma jakosti ČSN 46 3197.

(2) Dodávka lesních plodů a hub s výjimkou pěstovaných žampionů je splněna jejich odevzdáním odběrateli v jeho provozovně, v níž se též prověřuje. Pro splnění a prověřování dodávky pěstovaných žampionů platí ustanovení § 13 a 15.

(3) Organizace nemusí účtovat a vymáhat penále za prodlení s dodávkou nebo odběrem.

§ 48

Koření

(1) Jakost koření se posuzuje podle těchto technických norem:

Anýz, fenykl, kmín a koriandr ČSN 58 0515
Majoránka drhnutá ČSN 58 0513
Majoránka zelená ČSN 46 3173.

(2) Penále za prodlení s dodávkou nebo odběrem každých 100 kg koření se stanoví v této výši:

majoránka zelená 20,- Kčs
ostatní koření 100,- Kčs.

§ 49

Léčivé rostliny

(1) Jakost léčivých rostlin pro farmaceutické účely se posuzuje podle technických norem, popřípadě podle československého lékopisu.

(2) Dodací lhůty pro léčivé rostliny dohodne odběratel s dodavatelem ve smlouvě, a to tak, že nesmějí být delší než do 31. prosince roku sklizně; pokud organizace sjednaly lhůty delší, platí, že byly dohodnuty lhůty stanovené v tomto odstavci.

(3) Pokud nedojde k jiné dohodě, je dodávka léčivých rostlin splněna jejich odevzdáním odběrateli v provozovně jeho závodu uvedené ve smlouvě, popřípadě jejich předáním veřejnému dopravci nebo poště k přepravě do místa určení.

(4) Prověřování množství a jakosti dodávky provádí odběratel - nedojde-li k jiné dohodě - v provozovně svého závodu uvedené ve smlouvě.

(5) Nedodrží-li odběratel lhůty pro odevzdání (odeslání) nákupního lístku stanovené ve zvláštním předpisu, 22) platí, že léčivé rostliny byly dodány v jakosti udané dodavatelem, a nebyla-li jakost udána, v I. třídě jakosti.

(6) Pokud odběratel nezařadil dodávku do jakostní třídy udané dodavatelem nebo nezařadil-li ji do I. jakostní třídy, v případě, že dodavatel jakost neudal, je odběratel povinen u dodávek přesahujících 50 kg čisté hmotnosti odebrat vzorek podle ČSN 86 6005 a vystavit lístek o převzetí, ve kterém uvede navrhovanou jakost. Lístek o převzetí je povinen ihned odeslat dodavateli. Nesouhlasí-li dodavatel se zařazením do jakostní třídy navržené odběratelem, je povinen to písemně oznámit odběrateli do 10 dnů po odeslání lístku o převzetí. Neučiní-li tak, platí jakost uvedená odběratelem.

(7) Trvá-li odběratel na zařazení do jakostní třídy, kterou uvedl, je povinen do 10 dnů po obdržení zprávy od dodavatele předložit vzorek k rozboru Ústavu pro kontrolu léčiv.

(8) U dodávek léčivých rostlin do 50 kg čisté hmotnosti, pokud byly splněny odevzdáním veřejnému dopravci nebo poště, platí zařazení do jakostní třídy provedené odběratelem.

(9) Zemědělské organizace jsou povinny dodat odběrateli i po splnění smlouvy celé sklizené množství žita infikovaného námelem z ploch, na které byly uzavřeny smlouvy. Dodávky námelového žita se započítávají na plnění smluvní dodávky žita.

(10) Penále za prodlení s dodávkou nebo odběrem každých 100 kg léčivých rostlin se stanoví ve výši 5 % z ceny I. jakostní třídy.

ODDÍL DRUHÝ

Osivo, sadba a školkařské výpěstky

Základní ustanovení

§ 50

(1) Ustanovení tohoto oddílu upravují podmínky dodávky osiva, sadby a školkařských výpěstků, které podléhají 23) uznávání, popřípadě povolování podle zvláštních předpisů.

(2) Za školkařské výpěstky pro účely této vyhlášky se považuje množitelský a výsadbový materiál ovocných dřevin a révy vinné.

§ 51

Jakost uznaného a obchodního osiva a sadby a školkařských výpěstků (dále jen "osivo a sadba") se posuzuje podle těchto technických norem:

Společná ustanovení pro osivo a sadbu (pro balení, dopravu a skladování osiva) ČSN 46 0310
Uznávání osiva a sadby ČSN 46 0311
Zkoušení osiva ČSN 46 0610
Zkoušení sadby brambor ČSN 46 0611
Zkoušení cibulové sazečky, sadby česneku a sadby cibulovitých a hlíznatých květin ČSN 46 0612
Osivo obilovin ČSN 46 1040
Osivo kukuřice ČSN 46 1041
Osivo luskovin ČSN 46 1050
Osivo jetelovin, travin, jednoletých pícnin a čiroků ČSN 46 1060
Osivo semenných okopanin ČSN 46 2040
Osivo cukrovky ČSN 46 2041
Sadba brambor ČSN 46 2045
Sadba topinambur ČSN 46 2049
Osivo olejnin a přadných rostlin ČSN 46 2050
Osivo tabáku ČSN 46 2055
Osivo kořenových rostlin ČSN 46 2060
Osivo a sadba léčivých rostlin ČSN 46 2065
Osivo a sadba jahodníků ČSN 46 3040
Množitelský a výsadbový materiál ovocných dřevin a révy vinné ČSN 46 3601
Sadba chmele ČSN 46 3790
Osivo a sadba zelenin ČSN 46 4040
Osivo a sadba květin ČSN 46 4540.

§ 52

Smlouvy o výrobě a dodávce osiva a sadby

(1) Smlouvou o výrobě a dodávce osiva a sadby se dodavatel 24) zavazuje vyrobit a dodat odběrateli 25) ve sjednané lhůtě dohodnuté množství uznaného osiva a sadby v odrůdách a odpovídajících stupních množení, vypěstované v porostech, které při uznávacím řízení vyhověly požadavkům pro uznání.

(2) Ve smlouvě se organizace mohou dohodnout, že dodavatel splní svůj závazek dodávkou přírodního osiva a sadby.

(3) Odběratel se ve smlouvě zavazuje dodat dodavateli pro výrobu dohodnutého množství osiva a sadby za úhradu a ve sjednaných lhůtách potřebné množství osiva a sadby v odpovídajících stupních množení, poskytovat odbornou poradenskou pomoc při výrobě, přihlásit smluvní množitelské porosty v určených termínech k uznávacímu řízení a nakoupit smluvené množství osiva a sadby za ceny platné v době plnění. 26)

(4) Pokud byla uzavřena smlouva na výrobu a dodávku osiva a sadby na více let, stanoví se v této smlouvě lhůty, ve kterých organizace mohou upřesňovat vzájemná plnění, která mají být uskutečňována v příštím roce.

(5) Na plnění smlouvy odběratel může započítat převzaté osivo a sadbu uznané v nižším než přihlášeném stupni množení, popřípadě povolené jako obchodní osivo a sadbu.

§ 53

Plnění smlouvy dodávkami přírodního osiva a sadby

(1) Pokud se ve smlouvě dodavatel zavázal plnit smluvní závazek dodávkami přírodního osiva a sadby, je odběratel povinen učinit opatření, aby přírodní osivo a sadba byly ve sjednané lhůtě převzaty, vyčištěny a odebrány z nich vzorky v souladu se zvláštními předpisy. 27)

(2) Ke každé dodávce přírodního osiva a sadby je dodavatel povinen připojit dodací list, který obsahuje údaje o místu výroby, množství, způsobu balení, popřípadě sušení, druhu, odrůdě, stupni množení a číslo osvědčení o přehlídce v porostu. Jde-li o dílčí dodávky, to je jednotlivé dodávky z jediného porostu stejné kvality, musí to být v dodacím listě výslovně uvedeno.

(3) Odběratel je povinen vystavit na každou i dílčí dodávku přírodního osiva a sadby příjemku nebo lístek o převzetí. Tyto doklady musí obsahovat

a) název a sídlo odběratele a dodavatele,

b) místo, odkud je osivo a sadba dodávána,

c) den převzetí,

d) druh, odrůdu, stupeň množení,

e) dodávané množství (také počet pytlů),

f) číslo osvědčení o přehlídce porostu,

g) závady zjištěné při prověřování přírodního osiva a sadby.

(4) Nemůže-li odběratel převzít přírodní osivo a sadbu ve sjednané lhůtě, je povinen hradit dodavateli náklady skladování a ošetřování do doby jejich převzetí podle cenových předpisů.

§ 54

Prověřování přírodního osiva a sadby

(1) Při odběru přírodního osiva a sadby zjišťuje odběratel znaky stanovené technickou normou. Zjištěné nedostatky je povinen dodavateli ihned oznámit, aby dodavatel mohl zajistit případná opatření k jejich odstranění. Jestliže odběratel toto oznámení neučinil, nemůže tyto nedostatky v budoucnu namítat.

(2) V případě, že množitel dodává větší množství osiva a sadby než je uvedeno ve smlouvě, je odběratel povinen posoudit, zda nakupované množství je úměrné přehlížené ploše porostu.

(3) Z každé partie, 28) popřípadě z každé dílčí dodávky přírodního osiva a sadby, s výjimkou školkařských výpěstků, je odběratel spolu s dodavatelem povinen odebrat dva společné vzorky nebo při dopravě drahou nebo poštou dát odebrat do tří dnů po převzetí dva úřední vzorky. Jeden vzorek si ponechá odběratel, druhý předá ihned množiteli. Postup při odběru vzorků, způsob uložení a uchování vzorků upravují technické normy.

Úprava přírodního osiva a sadby

§ 55

(1) Dohodnou-li se organizace, že dodavatel splní závazek dodávkou přírodního osiva a sadby, je odběratel povinen převzaté přírodní osivo vyčistit a učinit taková opatření, aby bylo dosaženo optimálního výsledku čištění. 29)

(2) Zjistí-li odběratel po převzetí dodávky laboratorním rozborem, že převzaté přírodní osivo a sadbu nelze upravit na jakost stanovenou technickými normami, vyrozumí o tom ihned dodavatele. Nesouhlasí-li dodavatel s tímto zjištěním, je odběratel povinen požádat o rozhodnutí Kontrolní ústav republiky.

(3) Pokud by úprava přírodního osiva a sadby vyžadovala nepřiměřeně složitý technologický postup spojený s vysokými náklady, je odběratel povinen o tom dodavatele vyrozumět. Trvá-li dodavatel na úpravě, je povinen uhradit odběrateli zvýšené náklady zvláštní úpravy.

(4) Nebude-li odběratel moci vyčistit osivo v takové lhůtě, aby uznávací řízení mohlo být provedeno do výsevu v nejbližším vegetačním období, je povinen zjistit klíčivost osiva a výsledek ihned sdělit dodavateli. Pokud by dodavatel nesouhlasil s klíčivostí zjištěnou odběratelem, může požádat o přezkoušení klíčivosti Kontrolní ústav republiky; klíčivost zjištěná při tomto přezkoušení je rozhodná pro vystavení nákupního lístku.

(5) Vyhradí-li si dodavatel účast při čištění, je odběratel povinen ho včas k čištění přizvat.

§ 56

(1) O výsledku úpravy a uznávacího řízení je odběratel povinen podat dodavateli o každé partii přírodního osiva a sadby písemnou zprávu nejpozději do sedmi dnů od obdržení rozhodnutí Kontrolního ústavu republiky o uznání, sestupnění nebo neuznání poslední dílčí dodávky z množitelského porostu.

(2) Nesouhlasí-li dodavatel s výsledkem uznávacího řízení nebo výsledkem úpravy, oznámí to písemně do 15 dnů po obdržení výsledku odběrateli; jinak platí, že s výsledkem oznámeným odběratelem souhlasí. V případě nesouhlasu je odběratel povinen zajistit neprodleně kontrolní rozbor vzorku přírodního osiva a sadby odebraného při dodávce podle § 54 odst. 3. Také dodavatel je povinen zaslat Kontrolnímu ústavu republiky svůj vzorek, odebraný podle téhož ustanovení. Rozbor Kontrolního ústavu republiky je podkladem k posouzení, zda došlo k sestupnění nebo neuznání osiva a sadby pro závady přírodního osiva a sadby nebo pro neodbornou manipulaci u odběratele.

§ 57

Nákup přírodního osiva a sadby podle laboratorního ohodnocení vzorku

(1) Odběratel se může nejdéle do 8 týdnů od převzetí osiva a sadby dohodnout s dodavatelem, že provede nákup podle jakosti a výtěžnosti zjištěné laboratorním ohodnocením vzorku přiloženým k návrhu dohody. Odběratel výslovně upozorní dodavatele, že případný nesouhlas s návrhem dohody je dodavatel povinen sdělit nejdéle do 15 dnů od obdržení návrhu, jinak platí, že s návrhem dohody souhlasí.

(2) Oznámí-li dodavatel, že s návrhem dohody podle odstavce 1 nesouhlasí, provede se nákup podle ustanovení § 55 a 56.

§ 58

Zápočet dodávek přírodního osiva a sadby na plnění smlouvy

(1) Na plnění smlouvy dodávkami přírodního osiva a sadby se započítává čistá hmotnost (popřípadě počet kusů) podle výsledku úpravy provedené podle § 55 a 56 nebo na základě laboratorního ohodnocení vzorku podle § 57.

(2) Při prodlení odběratele s odběrem přírodního osiva a sadby (§ 205 hosp. zák.) se zjišťuje neodebrané množství v čistém stavu na základě laboratorního ohodnocení vzorku pokud

a) toto množství již nevyplývá z dosavadního plnění smlouvy nebo

b) tento způsob je účelnější než zjišťování vyčištěním nebo vytříděním neodebraného přírodního osiva nebo sadby.

Obdobně se zjišťuje množství při plnění dodavatele uskladněním podle § 13 odst. 3 až 5.

§ 59

Dodávky uznaného a obchodního osiva a sadby

(1) Při dodávce uznaného nebo obchodního osiva a sadby je odběratel povinen na každou dodávku vystavit nákupní lístek, který vedle náležitostí podle zvláštních předpisů 30) musí obsahovat

a) druh, odrůdu a stupeň množení,

b) číslo uznávacího, popřípadě povolovacího listu, u brambor a sadby chmele číslo osvědčení o přehlídce porostu, 31)

c) u uznaných školkařských výpěstků také tvar, podnož, stupeň množení nebo selekce a počet svazků.

(2) Sadbu chmele je odběratel povinen odebrat v rozsahu stanoveném smlouvou ihned, nejpozději však do 3 dnů ode dne, kdy obdržel oznámení, že sadba je připravena k dodávce. Oznámení podá dodavatel odběrateli telegramem a písemně jej potvrdí.

(3) Dodávka sadby brambor z partie podléhající posklizňovým zkouškám může být uskutečněna bez uznávacího listu na základě osvědčení o třetí přehlídce porostu. Pokud bude sadba na základě výsledků posklizňových zkoušek sestupněna nebo neuznána, dohodne odběratel s dodavatelem převzetí brambor podle zjištěné jakosti a účelu použití s tím, že dodavatel nahradí odběrateli náklady, které mu vznikly v souvislosti se sestupněním nebo neuznáním sadby.

Prověřování množství a jakosti uznaného a obchodního osiva a sadby, reklamace a odpovědnost za vady

§ 60

(1) Při odběru uznaného a obchodního osiva a sadby je odběratel povinen zjistit znaky stanovené technickou normou pro příslušný druh osiva a sadby.

(2) Vady zjištěné při odběru podle odstavce 1 je odběratel povinen oznámit dodavateli

a) u sadby brambor ještě v den odběru,

b) u osiva a sadby ostatních plodin nejpozději 48 hodin po odběru.

Pokud odběratel vyrozumí dodavatele o vadě dodávky telefonicky, musí ihned potvrdit telefonický hovor písemně.

(3) Dodavatel je povinen ihned po obdržení zprávy o vadách buď se s odběratelem dohodnout o jejich odstranění nebo sdělit odběrateli, zda se dostaví k společnému odběru vzorku. Nedostaví-li se do tří dnů od oznámení vad k odebrání vzorku, zajistí odběratel odběr úředního vzorku a jeho rozbor. Vzorky se neodebírají u školkařských výpěstků; posuzuje se celá dodaná partie.

(4) Nesouhlasí-li dodavatel nebo odběratel s posudkem Kontrolního ústavu republiky vydaným podle rozboru vzorku, výsledku vegetační zkoušky nebo u školkařských výpěstků s posouzením celé dodané partie, jsou oprávněni vyžádat si od Kontrolního ústavu republiky do 24 hodin po obdržení tohoto posudku komisionální posouzení celé dodané partie přímo na místě za účasti dodavatele i odběratele; byl-li poprvé odebrán vzorek společně odběratelem i dodavatelem, mohou požádat o úřední vzorkování. O komisionálním posouzení se sepíše zápis. Podle výsledku tohoto komisionálního řízení vydá Kontrolní ústav republiky konečný posudek.

(5) V případě, že odběratel nezajistí věrohodný důkaz o vadách dodávky způsobem stanoveným v odstavcích 2 až 4, platí za jakost dodanou jakost udaná dodavatelem.

§ 61

(1) Množitel odpovídá za pravost druhů a s výjimkou obchodního osiva a sadby i za pravost odrůdy a dále za to, že osivo a sadba pocházejí z porostu, který byl přehlížen v uznávacím řízení a že byly předčištěny nebo vyčištěny v rozsahu stanoveném smlouvou. Dodává-li množitel uznané osivo a sadbu, odpovídá též za předepsanou jakost a za to, že na ně byl vydán uznávací list, u obchodního osiva povolení.

(2) Odběratel je povinen reklamovat v době převzetí nezjistitelné vady, způsobené

- plísní bramborovou do 30 dnů,

- namrznutím hlíz do 10 dnů

od splnění dodávky; jinak práva z odpovědnosti za tyto vady zanikají. Odběratel může reklamovat u množitele vady způsobené namrznutím jen v případě, že sadba je v původních obalech.

§ 62

Pro posuzování pravosti a čistoty druhu a odrůdy osiva a sadby, popřípadě jejich jakosti, při místním šetření v porostu musí být volena doba umožňující spolehlivé posouzení požadovaných znaků.

§ 63

Odpovědnost za škodu

(1) Při škodách způsobených dodávkou vadného osiva, sadby a školkařských výpěstků se nahrazuje to, oč se majetek poškozené organizace zmenšil a dále i to, čeho by zemědělská organizace dosáhla, kdyby nedošlo k vadné dodávce (ušlý zisk).

(2) Dodavatel neodpovídá za škody způsobené virovými chorobami, snětí prašnou, popřípadě dalšími chorobami stanovenými ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky nebo ministerstvem zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky a dále v případech, kdy škodě nemohl zabránit (§ 145 odst. 2 hosp. zák.).

ODDÍL TŘETÍ

Živočišné výrobky

Jatečná zvířata

§ 64

(1) Jakost jatečných zvířat se posuzuje podle těchto technických norem:

jatečný skot ČSN 46 6120 - Jatečný skot
jatečná telata ČSN 46 6121 - Jatečná telata
jatečná prasata ČSN 46 6160 - Jatečná prasata
jatečné ovce a jatečná jehňata (i z intenzívního a polointenzívního výkrmu) ČSN 46 6220 - Jatečné ovce.

(2) Jatečné kozy, jateční koně a jatečná hříbata se dodávají ve smluvených jakostech podle technických podmínek.

(3) O dodávce jatečných zvířat se sjednávají roční smlouvy. Nejpozději do 40 dnů před začátkem každého čtvrtletí dohodne odběratel s dodavatelem rozsah dodávek v jednotlivých měsících tohoto čtvrtletí. Nedojde-li k dohodě, platí návrh zemědělské organizace. Pro plnění v jednotlivých měsících platí odchylka + - 5 %. Rozsah měsíčních dodávek v posledním čtvrtletí musí být stanoven tak, aby bylo zajištěno splnění roční smlouvy. Pro splnění roční smlouvy odchylky neplatí.

(4) Odběratel je povinen odebrat nadsmluvní i mimosmluvní dodávky (§ 6)

a) jatečného skotu v příslušném dodávkovém čtvrtletí, pokud mu byly dodavatelem ohlášeny do začátku tohoto čtvrtletí,

b) jatečných prasat a ovcí v příslušném dodávkovém měsíci, pokud mu byly ohlášeny 30 dnů před začátkem tohoto měsíce.

(5) Odběratel dohodne se zemědělskou organizací den a hodinu odběru, množství a místo převzetí. Jestliže k dohodě nedojde, je odběratel povinen stanovit termín odběru a sdělit zemědělské organizaci nejpozději 7 dní před dodávkou den a hodinu odběru z jednotlivých míst s uvedením množství. Odběratel je povinen provést odběr ze specializovaných velkochovů v průběhu 3 dnů. Zemědělská organizace je povinna jatečná zvířata pro odběr připravit.

(6) U jatečného skotu, jatečných prasat a jatečných telat se mohou organizace ve smlouvě dohodnout na způsobu nákupu buď v živém stavu (§ 68) nebo napevno v mase (§ 69). Zvolený způsob nákupu je pro dodavatele i odběratele závazný pro celoroční objem dodávek. Ostatní jatečná zvířata se nakupují jen v živém stavu.

§ 65

(1) Nákupní organizace nenakupuje jatečná zvířata s nadměrnou nakrmeností nad 8 % živé hmotnosti, u jatečných telat z mléčného výkrmu nad 5 % živé hmotnosti. Škoda na přepravovaném zvířeti způsobená nadměrnou nakrmeností nad 5 % živé hmotnosti, pokud je zvíře přepravováno na nejbližší jatky, jde k tíži zemědělské organizace.

(2) K jatečným účelům nesmějí být dodávány zdravé březí plemenice (klisny, krávy, jalovice, prasnice, bahnice). Při dodávkách plemenic k jatečným účelům se nepožaduje veterinární osvědčení o jalovosti a potvrzení o vyřazení z chovu. Zjistí-li se po poražení, že zvíře bylo březí, odečte se při nákupu podle § 68 zemědělské organizaci dodatečně z nákupní hmotnosti hmotnost plodu (včetně plodových vod a obalu); zemědělská organizace je povinna vrátit odběrateli příslušnou částku a nahradit náklady za zvláštní veterinární prohlídku masa a plodu.

(3) Odběratel nakupuje kozly a dále pak zvířata, u nichž se podle veterinárního osvědčení vyskytují vady, které by mohly mít za následek nepoživatelnost masa, tak, že při jejich odběru vystaví lístek o převzetí. Nákupní lístek vystaví podle výsledku prohlídky a posouzení masa. Za vady, které by mohly mít za následek nepoživatelnost masa, se považují zejména

a) nemoc nebo podezření z nákazy projevující se zjevnou poruchou celkového zdravotního stavu (horečka, snížená pohyblivost, nevstávání),

b) hluboké hnisavé rány nebo zranění značného rozsahu,

c) vyhublost v důsledku nemoci, stáří nebo dlouhotrvající krajní podvýživy, doprovázená celkovou sešlostí nebo sníženou pohyblivostí,

d) rozsáhlé proleženiny.

(4) Odběratel nemůže odmítnout nákup v živém stavu v případě, kdy se dodávají zvířata s vadami, které nemají za následek nepoživatelnost masa, zejména

a) některé nemoci (např. aktinomykóza v malém rozsahu, záněty a katary pohlavních orgánů, vyléčené záněty, i když zanechaly zjevné následky, včetně vyléčených zánětů mléčných žláz),

b) hubenost vzniklá z podvýživy nebo z přestálé nemoci, avšak bez poruchy celkového zdravotního stavu,

c) poškození kůže.

Nedohodnou-li se organizace o tom, zda má být proveden nákup v živém stavu, rozhodne veterinární lékař.

§ 66

(1) Zemědělská organizace je povinna

a) nekrmit před dodávkou krmivem s nežádoucím účinkem na jakost masa a tuku,

b) sejmout podkovy tažným zvířatům dodávaným k jatečným účelům,

c) dodat zvířata v čistém stavu,

d) upozornit při předávání kusů na zdravotní stav a na takové vlastnosti zvířat, pro které by mohlo dojít k úrazu osob, k poškození dopravního prostředku, k šíření nákaz, popřípadě k úrazu zvířete nebo jeho uhynutí, jakož i upozornit na zvířata, u kterých jsou požadována zvláštní opatření při zpracování na jatkách,

e) zvířata určená k jatečným účelům označovat způsobem nepoškozujícím kůži a vlnu,

f) předvést v místě odběru jatečná zvířata do prostoru, kde bude provedeno jakostní ohodnocení a zjišťování hmotnosti,

g) vystavit jatečná zvířata na rampu k nakládce,

h) předat odběrateli průvodní list pro přemístění zvířat,

i) provést při přepravě zvířat vlastními dopravními prostředky taková opatření, aby nedošlo k poškození kůže, k úrazu nebo uhynutí zvířete.

(2) Odběratel je povinen vrátit zemědělské organizaci řetězy, ohlávky a provazy po provedené dezinfekci.

(3) Zvířata (kromě telat) mají být dodávána a přejímána nenakrmená a nenapojená.

§ 67

Za účelem přepravy jatečných zvířat jsou organizace povinny zajistit potřebné doklady podle zvláštních předpisů. 32) Odběratel jatečných zvířat je povinen sdělit příslušnému veterinárnímu lékaři nejpozději do 7 dnů před nakládkou den, hodinu a místo nakládky, místo určení a druh a množství zvířat určených k přepravě.

§ 68

Nákup v živém stavu

(1) Při odběru jatečných zvířat nakupovaných v živém stavu je odběratel povinen v provozovně zemědělské organizace, popřípadě na jiném dohodnutém místě, zjistit počet kusů a hmotnost dodávaných zvířat a prověřit jakostní zatřídění. Jsou-li zvířata (kromě savých telat) nevylačněná nebo nakrmená a napojená nebo přelačněná, dohodne odběratel s dodavatelem hmotnostní srážku nebo přirážku v rozsahu stanoveném technickou normou.

(2) Nedojde-li mezi odběratelem a dodavatelem k dohodě o zařazení zvířat do třídy jakosti nebo o srážce na nakrmenost nebo přirážce na lačnost, je odběratel povinen zajistit provedení kontrolní porážky. Kontrolní porážka musí být provedena na nejbližších jatkách.

(3) Odběratel je povinen vystavit při nákupu v živém stavu po zvážení a jakostním ohodnocení zvířat nákupní lístek; má-li být provedena kontrolní porážka podle odstavce 2, je odběratel povinen vystavit lístek o převzetí, v němž se uvede den a hodina převzetí.

(4) Kontrolní porážka se provádí podle příslušné technické normy přednostně před ostatními porážkami. Její výsledek je pro obě organizace závazný, bude-li provedena nejpozději do 24 hodin po odběru. Po této době je výsledek kontrolní porážky závazný jen v údaji o jakosti.

(5) Odběratel je povinen včas před provedením kontrolní porážky vyrozumět zemědělskou organizaci o místu a době kontrolní porážky. Zástupce zemědělské organizace je oprávněn zúčastnit se provedení kontrolní porážky. Není-li přítomen zástupce zemědělské organizace při kontrolní porážce, potvrzuje její výsledek veterinární lékař.

(6) Zvýšené náklady za provedení kontrolní porážky jdou k tíži organizace, v jejíž neprospěch bylo rozhodnuto.

§ 69

Nákup napevno v mase

(1) Při odběru jatečných zvířat nakupovaných napevno v mase je odběratel povinen v provozovně zemědělské organizace, popřípadě na jiném dohodnutém místě, zjistit počet kusů a hmotnost dodávaných zvířat a u jatečného skotu a telat také jakostní zařazení v živém stavu a vystavit lístek o převzetí.

(2) Zjištění znaků jakosti jednotlivých kusů se provádí po porážce na jatkách, která musí být provedena nejpozději následující den po odběru za účasti zástupce dodavatele i odběratele. V případě neshody o zařazení masa do odpovídající třídy jakosti rozhoduje o jakosti veterinární lékař nebo Státní inspekce jakosti republiky.

(3) Při nákupu jatečných zvířat napevno v mase se na plnění smluvního množství jednotlivých druhů jatečných zvířat započítává čistá (nákupní) hmotnost. Výpočet čisté hmotnosti jatečných zvířat se provádí násobením hmotnosti masa vytěženého při porážce koeficientem, a to u skotu 1,82, u jatečných prasat 1,23 a u jatečných telat vykrmovaných mléčnými krmnými směsmi 1,66.

§ 70

Odpovědnost za vady

Odběratel nemůže reklamovat vady dodaných zvířat ani požadovat náhradu škody vzešlé z jejich vad, pokud při odběru zvířete vystavil, jde-li o nákup v živém stavu, nákupní lístek nebo při kontrolní porážce anebo při nákupu napevno v mase lístek o převzetí. Dodavatel však odpovídá za znehodnocení masa a tuku způsobené porušením povinnosti nekrmit před dodávkou krmivem s nežádoucím účinkem na jakost masa a tuku.

Nutné porážky

§ 71

(1) Svoz zvířat určených k nutnému poražení nebo svoz masa a ostatních vedlejších částí nutně poražených zvířat mimo jatky zajišťuje nákupní organizace na požádání zemědělské organizace v případě, že zemědělská organizace nemůže použít vlastního dopravního prostředku.

(2) Podniky masného průmyslu jsou povinny zvířata dodaná k nutné porážce nebo maso z nutných porážek přijímat v kterékoli době. Na převzaté zvíře nebo maso z nutných porážek se vystavuje lístek o převzetí s udáním hrubé hmotnosti zvířete nebo masa. Originál lístku o převzetí je určen pro nákupní organizaci, kopii obdrží zemědělská organizace. Není-li možno hmotnost zjistit vážením zvířat v živém stavu, je nutno tuto skutečnost zdůvodnit v lístku o převzetí.

(3) Veterinární lékař posoudí a rozhodne, zda maso z nutné porážky je poživatelné, podmíněně poživatelné nebo nepoživatelné. Nařídí-li laboratorní vyšetření masa, vydá rozhodnutí až podle výsledku tohoto vyšetření.

(4) Zařazení poživatelného masa z nutné porážky do jakostní třídy dohodnou organizace. Pro jeho jakostní hodnocení platí cenové předpisy. Pro zařazení vepřového masa poživatelného bez omezení do třídy jakosti musí být vzata v úvahu i hmotnost konfiskátů z půlek přesto, že se konfiskáty neproplácejí a nezapočítávají na plnění smluvního množství. Případné rozpory o zařazení masa do jakostní třídy rozhoduje veterinární lékař nebo Státní inspekce jakosti republiky.

(5) Nákupní organizace je povinna po provedeném jakostním zařazení a ohodnocení masa vystavit nákupní lístek, ke kterému musí být přiloženo potvrzení veterinárního lékaře o konečném výsledku prohlídky a posouzení masa (odstavec 3 věta druhá).

(6) Náklady za přepravu podle odstavce 1 hradí nákupní organizace. Od dodavatele nelze požadovat náhradu nákladů za provedení porážky, zpracování, prohlídku nebo odklízení masa zdravotně závadného.

(7) Dojde-li při nutné porážce ke konfiskaci části vytěženého masa nebo konfiskaci veškerého masa z dodaného zvířete pro jeho nepoživatelnost, nemá zemědělská organizace právo na zaplacení konfiskované části, popřípadě celého konfiskovaného zvířete.

(8) K přepravě zvířat určených k nutné porážce vystaví veterinární lékař dodavateli zvířete na jeho žádost průvodní doklad.

§ 72

(1) Na plnění smlouvy se započítávají též jatečná zvířata, která neodpovídají technickým normám nebo podmínkám dodávky stanoveným v této vyhlášce a maso z nutně poražených zvířat uznané za poživatelné nebo podmíněně poživatelné. Maso nepoživatelné se na plnění smlouvy nezapočítává.

(2) Hmotnost masa vytěženého z nutných porážek a ze zvířat nakupovaných v mase podle § 65 odst. 3 se přepočítává na hmotnost jednotlivých druhů jatečných zvířat tak, že vytěžená hmotnost masa se násobí u skotu, koní a skopového bravu koeficientem 2, u prasat koeficientem 1,25, u telat koeficientem 1,4.

§ 73

Penále

(1) Penále za prodlení s dodávkou nebo odběrem každých 100 kg živé hmotnosti jatečných zvířat se stanoví ve výši:

jatečný skot 20,- Kčs
jatečná prasata a jatečná telata 22,- Kčs
jatečné ovce a jehňata 10,- Kčs.

(2) Organizace nemusí účtovat a vymáhat penále za prodlení s dodávkou nebo odběrem jatečných koní, jatečných hříbat a jatečných koz.

Jatečná drůbež

§ 74

(1) Jakost živé jatečné drůbeže se posuzuje podle ČSN 46 6415 - Živá jatečná drůbež.

(2) O dodávce jatečné drůbeže se sjednávají roční smlouvy v členění na jednotlivá čtvrtletí a orientačně na jednotlivé měsíce podle tržních druhů. Dodací lhůta se stanoví s přesností na měsíc. Odběratel dohodne s dodavatelem nejpozději 30 dnů před začátkem každého čtvrtletí upřesnění rozsahu dodávek v jednotlivých měsících tohoto čtvrtletí. Pro plnění v jednotlivých měsících platí odchylka + - 5 %. Rozsah dodávek ve čtvrtém čtvrtletí s rozdělením na jednotlivé měsíce musí být upraven tak, aby bylo zajištěno splnění roční smlouvy; pro splnění roční smlouvy odchylky neplatí. Dodavatel může dodat jiný tržní druh jatečné drůbeže jen po dohodě s odběratelem.

(3) Pokud nedojde k jiné dohodě, je dodavatel povinen upřesnit nejpozději do 10 dnů před začátkem následujícího měsíce rozsah měsíční dodávky. Odběratel dohodne s dodavatelem den a hodinu odběru nejpozději 5 dnů před dodávkou. Nedojde-li k dohodě o dni a hodině dodávky, je odběratel povinen odebrat jatečnou drůbež vodní do 3 dnů, ostatní drůbež do 7 dnů od termínu ohlášeného dodavatelem.

§ 75

(1) Při odběru v provozovně zemědělské organizace nebo na jiném dohodnutém místě se zjišťuje hmotnost dodávané drůbeže. Není-li provozovna vybavena odpovídající vahou, zjišťuje se hmotnost na nejbližší odpovídající váze, kterou zajistí dodavatel.

(2) Odběratel je povinen odmítnout odběr drůbeže, není-li k dodávce připojeno osvědčení veterinárního lékaře.

(3) Odběratel je povinen převzít jatečnou drůbež, která nejeví zřejmé známky poranění nebo onemocnění, a to i drůbež s otlaky, jako nezávadnou, pokud nebude zjištěn opak veterinárním lékařem před jejím odběrem v provozovně dodavatele.

§ 76

(1) Odběratel prověřuje u dodávky jatečné drůbeže jakostní zatřídění a dohodne se s dodavatelem na srážce na nakrmenost. Nesouhlasí-li dodavatel s jakostním zatříděním, provede se, pokud nedojde k jiné dohodě, kontrolní porážka ohodnocením vzorku.

(2) V případě sporu o nakrmenost podle odstavce 1 provede se kontrolní porážka celé partie, a to nejpozději do 6 hodin po odběru drůbeže.

(3) Dodavatel s odběratelem se mohou dohodnout, že jakostní zatřídění dodávky se provede na základě vzorku ohodnoceného po opracování u odběratele.

(4) Vzorek odebraný podle odstavců 1 a 3 musí být poražen přednostně týž den nebo nejpozději do 30 hodin po jeho odběru na nejbližší porážce. Hodnocením opracovaného vzorku se zjišťuje jakost jatečné drůbeže, která byla převzata podle hmotnosti v živém stavu v provozovně zemědělské organizace. Postup a způsob hodnocení stanoví technická norma.

(5) Dodavatel je oprávněn zúčastnit se kontrolní porážky vzorků a hodnocení jejich výtěžnosti.

(6) Nesouhlasí-li dodavatel s výsledkem hodnocení vzorku, je odběratel povinen přizvat veterinárního lékaře nebo Státní inspekci jakosti republiky k rozhodnutí o jakostním ohodnocení.

(7) Odběratel je povinen vystavit lístek o převzetí i na odebrané vzorky, na kterém se vyznačí kromě údajů uvedených v § 18 odst. 8 též hodina převzetí.

§ 77

Odběratel nemůže reklamovat vady dodané jatečné drůbeže ani požadovat náhradu škody vzešlé z těchto vad, pokud vystavil nákupní lístek nebo při kontrolní porážce lístek o převzetí. Dodavatel však odpovídá za znehodnocení masa a tuku způsobené porušením povinnosti nekrmit před dodávkou krmivem s nežádoucím účinkem na jakost masa a tuku.

§ 78

Pokud budou vytvořeny podmínky pro nákup jatečné drůbeže napevno v mase, může dodavatel požadovat nákup v živém stavu nebo v mase. Zvolený způsob nákupu je závazný pro celoroční objem dodávek. Podmínky nákupu napevno v mase budou dohodnuty ve smlouvě.

§ 79

Penále za prodlení s dodávkou nebo odběrem každých 100 kg živé hmotnosti jatečné drůbeže se stanoví ve výši 70,- Kčs.

§ 80

Drůbež nemocná a z nemoci podezřelá

Drůbež nemocná z chovů nebo oblastí zamořených nemocemi nebo drůbež z nemoci podezřelá se odebírá podle pokynů veterinárního lékaře. Na tuto drůbež vystaví odběratel lístek o převzetí, v němž uvede druh, počet kusů a hmotnost drůbeže. Tato drůbež se přepravuje a zpracuje podle pokynů veterinárního lékaře; za základ pro nákup se bere množství poražené drůbeže určené veterinárním lékařem za poživatelné. Náklady spojené s opracováním drůbeže podmíněně poživatelné a konfiskátů hradí dodavatel. Na plnění smlouvy se započítává celková živá hmotnost převzaté drůbeže mimo konfiskáty.

§ 81

Zvěřina a živá zvěř

(1) Jakost zvěřiny se posuzuje podle ČSN 46 6910 - Zverina z úžitkovej zveri, jakost živé zvěře podle ČSN 46 6905 - Živá zvěř.

(2) Na dodávky zvěřiny se uzavírají smlouvy na kalendářní rok v členění na jednotlivá čtvrtletí podle jednotlivých druhů zvěřiny a na množství v mrtvé hmotnosti.

(3) Smlouvy na dodávky zvěřiny se uzavírají do 15. května běžného roku; u drobné zvěře se zpřesňují dodatkem ke smlouvě do 30. září běžného roku.

(4) Ve smlouvě na dodávku zvěřiny dohodne odběratel s dodavatelem

- způsob nahlašování úlovku,

- termíny odběru,

- dodací podmínky.

(5) Odběr zvěřiny se provádí v místě výřadu (u spárkaté zvěřiny ve skladu dodavatele). Pokud bylo dohodnuto, že dodavatel přepraví zvěřinu mimo místo výřadu nebo svého skladu, musí být ve smlouvě dohodnuta i výše náhrady přepravních nákladů do tohoto místa; tyto náklady hradí odběratel. U zvěřiny určené odběratelem k zpracování nebo skladování, popřípadě určené k zásilkám mimo okres, je dodavatel povinen předložit veterinární osvědčení.

(6) Podmínky dodávky a odběru živé zvěře dohodnou uživatelé honiteb s odběratelem ve smlouvě.

(7) Organizace nemusí účtovat a vymáhat penále za prodlení s dodávkou nebo odběrem.

§ 82

Jateční králíci

(1) Jakost jatečných králíků se posuzuje podle ON 46 6611 - Jateční králíci.

(2) Na dodávky jatečných králíků se uzavírají zpravidla roční smlouvy.

(3) Pokud nedojde k jiné dohodě, oznámí dodavatel nejpozději 10 dnů před začátkem měsíce, v němž má být dodávka uskutečněna, upřesněný rozsah dodávky a odběratel dohodne s dodavatelem přesný termín odběru.

(4) Králíci nemocní nebo z nemoci podezřelí mohou být dodáváni k jatečnému zpracování jen podle pokynů veterinárního lékaře. Za základ pro nákup se bere maso králíků označené veterinárním lékařem jako poživatelné. Obdobně se postupuje i při nákupu králíků neodpovídajících technickým normám, pokud nedojde k jiné dohodě.

(5) Organizace nemusí účtovat a vymáhat penále za prodlení s dodávkou nebo odběrem.

§ 83

Ryby, rybí násady, plůdek, jikry a raci

(1) Jakost ryb se posuzuje podle ČSN 46 6802 - Sladkovodní tržní ryby, jakost jiker a násad podle ČSN 46 6805 - Jikry a násady.

(2) Na dodávky tržních ryb se uzavírají roční smlouvy. Odběratel se dohodne s dodavatelem nejpozději 30 dnů před začátkem následujícího čtvrtletí na rozsahu dodávek v jednotlivých měsících.

(3) Při dodávkách tržních ryb se považuje nejnižší hmotnost ryb stanovená ČSN 46 6802 - Sladkovodní tržní ryby - za splněnou, neobsahuje-li více než 5 % dohodnutého druhu ryb s nižší hmotností.

(4) Na dodávky ryb neodpovídajících technickým normám, rybích násad, plůdku, jiker a raků se uzavírají smlouvy, ve kterých se sjednají dodací podmínky a ceny.

(5) U dodávek určených odběratelem k zásilkám mimo okres je dodavatel povinen předložit veterinární osvědčení.

(6) Organizace nemusí účtovat a vymáhat penále za prodlení s dodávkou nebo odběrem.

§ 84

Kůže

(1) Kůžemi podle této vyhlášky se rozumějí

a) kůže z farmářsky chovaných kožišinových zvířat (to je norků, lišek, pesců, nutrií),

b) kůže z farmářsky chovaných domácích králíků,

c) kůže z divokých kožišinových zvířat,

d) jehnětiny a skopovice.

(2) Podmínky dodávky a odběru dohodnou dodavatel s odběratelem ve smlouvě v souladu s technickými normami.

(3) Organizace nemusí účtovat a vymáhat penále za prodlení s dodávkou nebo odběrem.

Mléko

§ 85

(1) Jakost mléka se posuzuje podle ČSN 46 6101 - Syrové kravské mléko, ČSN 57 0530 - Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků, ČSN 57 0101 - Mikrobiologické zkoušení mléka a mléčných výrobků a podle této vyhlášky.

(2) O dodávce mléka se sjednávají roční smlouvy. Při uzavírání smlouvy je odběratel oprávněn si vyžádat od zemědělské organizace orientačně rozsah dodávek na jednotlivá čtvrtletí; nejpozději vždy 15 dnů před začátkem každého čtvrtletí dohodnou organizace rozsah dodávek v jednotlivých měsících tohoto čtvrtletí. Nedojde-li k dohodě, platí návrh zemědělské organizace. Pro plnění v jednotlivých měsících platí odchylka + - 5 %. Rozsah měsíčních dodávek v posledním čtvrtletí musí být stanoven tak, aby bylo zajištěno splnění celoroční smlouvy. Pro plnění roční smlouvy odchylky neplatí.

§ 86

(1) Mléko neodpovídající jakosti podle ČSN 46 6101 - Syrové kravské mléko - je odběratel povinen odebrat v rozsahu uvedeném v § 6 odst. 1 písm. a).

(2) Na plnění smlouvy se nezapočítává

a) mléko porušené vodou, odstředěným nebo méně tučným mlékem, odsmetaněním nebo odstředěním,

b) mléko neodpovídající požadavkům čl. 2 až 6 ČSN 46 6101 - Syrové kravské mléko,

c) mléko o kyselosti nad 10 stupňů SH.

§ 87

(1) Odběratel je povinen v provozovně zemědělské organizace

a) při každém odběru mléka prověřit množství, stupeň kyselosti a teploty mléka a mléko smyslově posoudit,

b) v den svozu odebrat vzorky na stanovení tučnosti mléka a znaky jakosti stanovené ČSN 46 6101 - Syrové kravské mléko (§ 88 odst. 1),

c) nejméně dvakrát měsíčně odebrat vzorek mléka pro zařazení mléka do tříd jakosti podle znaků a za podmínek uvedených v ČSN 46 6101 - Syrové kravské mléko a v § 90,

d) nejméně dvakrát měsíčně prověřit stupeň mechanického znečištění mléka; provádí-li se odběr vzorků podle písmene c), prověřuje se stupeň mechanického znečištění podle těchto vzorků.

Ověření jakostních znaků a odběr vzorků mléka provádí odběratel v mléčnici, kterou je zemědělská organizace povinna vybavit řádným osvětlením a zařízením k uchování jakosti a měření množství mléka nebo na jiném dohodnutém místě, kde jsou pro to vytvořeny technické podmínky.

(2) Kyselost mléka nad 8 stupňů SH musí být zjištěna metodou stanovenou technickou normou. 33)

(3) Zástupce zemědělské organizace musí být přítomen při odběru v době stanovené ve svozním plánu a potvrdit doklady o převzetí dodávky. Není-li přítomen, platí zjištění osádky vozidla.

§ 88

(1) Vzorky na stanovení tučnosti a další znaky jakosti stanovené ČSN 46 6101 - Syrové kravské mléko se odebírají do dvou vzorkovnic v minimálním množství 250 ml a 100 ml z dodávky mléka. Vzorek o obsahu 250 ml slouží k provedení potřebných analytických rozborů v laboratoři odběratele. Vzorek o obsahu 100 ml uchová odběratel do doby potřebné pro rozhodnutí případného sporu o jakost. Tento vzorek slouží pro rozhodčí a kontrolní účely. Postup při odběru vzorku, jeho označení a uchování, zjišťování tučnosti, čistoty a ostatních jakostních znaků mléka, způsob uchování mléka a svozu stanoví technická norma.

(2) Zemědělská organizace může požádat o odebrání zapečetěného vzorku nejméně 100 ml mléka podle odstavce 1 jak u cisternového tak u konvového svozu.

(3) Zemědělská organizace je oprávněna uvést při odběru v lístku o převzetí mléka (§ 92) množství připraveného mléka k odběru a všechny jeho jakostní znaky. Nesouhlasí-li odběratel s údaji zemědělské organizace o jakostních znacích - vyjma znaků jakosti, které byl povinen zjistit při odběru podle § 87 odst. 1 písm. a) - sdělí to zemědělské organizaci nejpozději při následujícím svozu. V případě, že zemědělská organizace si vyžádala podle odstavce 2 zapečetěný vzorek, může uvést jakostní znaky dodaného mléka dodatečně, nejpozději při následujícím svozu.

(4) Rozpory o jakostních znacích podle odstavce 3 se odstraňují způsobem uvedeným v § 91.

(5) Odběratel je povinen dodavateli oznámit, že dodané mléko bylo porušeno vodou, odstředěným nebo méně tučným mlékem, odsmetaněním nebo odstředěním nebo že neodpovídá požadavkům ČSN 46 6101 - Syrové kravské mléko; toto oznámení musí učinit v den odběru vzorku. Nesouhlasí-li zemědělská organizace se zjištěním odběratele, je odběratel povinen zajistit rozbor 100 ml vzorku Kontrolním ústavem republiky.

(6) Neodebere-li odběratel mléko v době stanovené svozním plánem, odpovídá zemědělská organizace za teplotu a kyselost mléka připraveného k odvozu ještě další jednu hodinu. Dodavatel je povinen učinit všechna opatření, aby udržel jakost mléka i po této době až do jeho odvozu. Zvýšené náklady na uchování jakosti mléka, popřípadě vzniklou škodu, je povinen uhradit odběratel.

(7) Zástupce zemědělské organizace je oprávněn zúčastnit se zjišťování jakosti mléka v laboratořích odběratele.

§ 89

(1) Při cisternovém svozu mléka je odběratel povinen denně odebrat cisternový vzorek a porovnat jeho tučnost s údaji zjištěnými u dodavatelů [§ 87 odst. 1 písm. b)]. Postup při odběru cisternového vzorku a zjišťování tučnosti mléka stanoví technická norma.

(2) V odůvodněných případech se při cisternovém svozu mohou dodavatel s odběratelem se souhlasem kontrolního ústavu republiky dohodnout, že tučnost dodávek mléka podle odstavce 1 bude zjišťována nejméně 10krát za jeden kalendářní měsíc.

(3) Jestliže dodavatel při odběru mléka neuvedl v lístku o převzetí tučnost dodávky a rozdíl mezi tučností zjištěnou u dodavatele [§ 87 odst. 1 písm. b)] a tučností zjištěnou odběratelem z cisternového vzorku přesahuje + - 0,2 %, byla-li zjišťována podle odstavce 1 nebo + - 0,1 %, byla-li zjišťována podle odstavce 2, postupuje se jako by tučnost dodávky z tohoto svozu nebyla zjišťována (anulace). Pro tuto dodávku bude platit průměrná skutečně docílená měsíční tučnost ostatních dodávek v témže měsíci.

(4) Pokud dodavatel uvedl v lístku o převzetí též tučnost dodávaného mléka, nevztahuje se na tuto dodávku anulace podle odstavce 3 a postupuje se podle § 92. Totéž platí, vyžádá-li si vzorek podle § 88 odst. 2 a odst. 3 poslední věta.

(5) Kontrolní ústav republiky může povolit postupovat podle odstavce 3 i v případech, nepřesahuje-li denní rozdíl tučnosti + - 0,1 %.

§ 90

(1) Odběr vzorků pro zařazení mléka do tříd jakosti podle znaků uvedených v ČSN 46 6101 - Syrové kravské mléko - mohou provádět pouze odborně vyškolení pracovníci odběratele; nesmějí to však být členové osádky vozidla provádějící svoz mléka. Postup při odběru vzorku stanoví technická norma.

(2) O přítomnosti zástupce zemědělské organizace platí ustanovení § 87 odst. 3 a § 88 odst. 7.

(3) Odběratel je povinen oznámit výsledek rozboru vzorků nejpozději při následujícím svozu.

§ 91

(1) Jestliže dodavatel nesouhlasí s výsledkem rozboru o jakosti dodávaného mléka provedeného odběratelem v mlékárně, stanoví se jakostní znaky mléka uvedené v technické normě dohodou odběratele a dodavatele. Nedojde-li k dohodě, je odběratel povinen požádat bezodkladně o rozhodnutí Kontrolní ústav republiky. Neučiní-li tak odběratel, platí za jakost dodanou jakost udaná dodavatelem.

(2) Dodávky mléka vadné jakosti nebo mléka porušeného budou ve sběrném nákupním lístku zařazeny do třetí třídy jakosti.

§ 92

(1) Na dodávky mléka uskutečněné při jednotlivých svozech v jednom kalendářním měsíci se vede u zemědělské organizace celoměsíční lístek o převzetí, který obsahuje tyto náležitosti:

a) název a sídlo dodavatele a odběratele, vyznačení dnů, měsíce a roku,

b) pro jednotlivé dny svozu

1. den a hodinu převzetí mléka,

2. množství připraveného a převzatého mléka,

3. údaje o jakosti mléka uváděné dodavatelem,

4. údaje o jakosti mléka zjištěné odběratelem,

5. údaje o mikrobiologickém hodnocení,

6. počet odebraných vzorků ke zjištění jakosti odebraného mléka,

7. množství mléka vyloučeného z dodávky,

8. důvod vyloučení mléka z dodávky,

9. údaje o zapečetění vzorku,

10. vyznačení anulace,

11. údaje o evidenci obalů,

12. podpisy dodavatele a odběratele.

(2) V den odběru zapíše dodavatel do lístku o převzetí své údaje o množství připraveného mléka k dodávce a o jakostních znacích. Odběratel zapíše den a hodinu převzetí mléka a své údaje o převzatém množství mléka, o kyselosti, teplotě, počtu odebraných vzorků ke zjištění jakosti mléka a údaje o zapečetění vzorku. Při příštím svozu doplní odběratel údaje o dodávce z předcházejícího svozu, a to údaj o tučnosti mléka, vyznačení, že došlo k anulaci, důvod vyloučení mléka z dodávky, množství vyloučeného mléka z dodávky, údaje o evidenci obalů.

(3) Celoměsíční lístek o převzetí je vystavován v jednom vyhotovení, které zůstává u zemědělské organizace. Odběratel si vede celoměsíční lístek o převzetí s náležitostmi uvedenými v odstavci 1, a to zvláště pro liché a sudé dny.

§ 93

(1) Odběratel je povinen zajistit odvoz mléka z místa odběru podle písemně dohodnutého svozního plánu, který musí být stanoven tak, aby mohl být ukončen technologický postup podle ČSN 46 6104 - Ošetření a uchování syrového mléka po nadojení, nejdéle však do 20 hodin po nadojení. Odběratel může dohodnout výjimečně se zemědělskou organizací obdenní svoz, přičemž musí odvézt mléko nejdéle do 44 hodin po nadojení. Nedojde-li k dohodě, nemůže odběratel požadovat, aby mléko bylo připraveno k odběru

a) v letním období před 5. hod. ranní,

b) v zimním období před 6. hod. ranní.

(2) Nebude-li svoz proveden v návaznosti na dokončení technologického postupu, je odběratel povinen odebrat mléko o vyšší teplotě než stanoví technická norma. Dojde-li ke zpoždění odběru mléka proti svoznímu plánu o více než 30 minut z viny kterékoliv organizace, nahradí vzniklou škodu ta organizace, která zpoždění zavinila.

(3) Při přepravě mléka v konvích je odběratel povinen bezplatně zapůjčit dodavateli potřebné množství čistých mlékárenských konví.

(4) Při cisternovém svozu zapůjčí odběratel bezplatně mlékárenské konve těm zemědělským organizacím, které dopravují mléko z mléčnice k místu cisternového svozu v konvích. V tomto případě obstarává čištění a údržbu konví zemědělská organizace.

(5) V případě havarijní poruchy na chladicím zařízení nebo výpadku elektrického proudu u dodavatele je mlékárna povinna na výzvu dodavatele odvézt mléko neprodleně bez ohledu na svozní plán.

§ 94

Smetana

(1) Jakost smetany se posuzuje podle ČSN 57 0656 - Smetana z plemenářských hospodářství.

(2) Zemědělská organizace může podle dohody s odběratelem místo mléka dodávat smetanu. K platnosti této dohody je třeba souhlasu okresní (krajské) zemědělské správy a veterinárního lékaře. Dohoda o dodávce smetany místo mléka se sjednává zpravidla v případě, že svoz mléka by byl nehospodárný.

(3) V dohodě podle odstavce 2 se sjednává i způsob přepravy smetany do mlékárny. Náklady přepravy hradí vždy odběratel.

(4) Zápočet dodávky smetany na plnění smlouvy o dodávce mléka se provede vydělením tukových jednotek ve smetaně průměrnou tučností současně dodávaného mléka. Dodává-li zemědělská organizace výlučně smetanu, provede se zápočet vydělením tukových jednotek ve smetaně základní tučností 3,60 %.

§ 95

Ovčí hrudkový sýr, míchaný hrudkový sýr a ovčí mléko

(1) Jakost ovčího hrudkového sýra se posuzuje podle ČSN 57 1137 - Ovčí hrudkový sýr, míchaného hrudkového sýra podle ČSN 57 1138 - Miešaný hrudkový sýr a ovčího mléka podle ÚN-MPP-10854 - Ovčí mléko.

(2) Na dodávky ovčího mléka, ovčího sýra a míchaného hrudkového sýra se uzavírají samostatné smlouvy.

(3) Ovčí hrudkový sýr nebo míchaný hrudkový sýr se odebírá v místě předem dohodnutém mezi dodavatelem a odběratelem. Převzetí potvrdí odběratel v dodavatelské knížce, v níž vyznačí jakost dodaného výrobku. Odběratel je povinen odebrat vzorky z každé hrudky a provést rozbor vzorků nejpozději druhý den po převzetí; zbytky vzorků je povinen uschovat do 12. hodiny následujícího dne pro kontrolní účely. Na žádost zemědělské organizace je odběratel povinen předat jí zapečetěný vzorek pro kontrolní účely.

§ 96

Kontrolu přejímky, hodnocení a proplácení syrového kravského mléka, smetany, ovčího mléka, ovčího hrudkového sýra a míchaného hrudkového sýra dodávaných zemědělskými organizacemi, provádí Kontrolní ústav republiky.

§ 97

Penále

(1) Penále za prodlení s dodávkou nebo odběrem každých 100 litrů mléka se stanoví ve výši 5 Kčs.

(2) Organizace nemusí účtovat a vymáhat penále za prodlení s dodávkou nebo odběrem ovčího hrudkového sýra, ovčího mléka a míchaného hrudkového sýra.

Slepičí vejce konzumní

§ 98

(1) Jakost nakupovaných slepičích vajec konzumních se posuzuje podle ČSN 46 6408 - Nakupovaná slepičí vejce konzumní.

(2) Dodavatel uzavírá s odběratelem roční smlouvu o dodávce v členění na jednotlivá čtvrtletí a orientačně na jednotlivé měsíce. Odběratel dohodne s dodavatelem nejpozději 30 dnů před začátkem každého čtvrtletí upřesnění rozsahu dodávek v jednotlivých měsících tohoto čtvrtletí. Nedojde-li k dohodě, platí návrh zemědělské organizace. Pro plnění v jednotlivých měsících platí odchylka + - 5 %. Rozsah dodávek ve čtvrtém čtvrtletí s rozdělením na jednotlivé měsíce musí být upraven tak, aby bylo zajištěno splnění roční smlouvy; pro splnění roční smlouvy odchylky neplatí.

(3) Dodávka vajec se uskutečňuje ve dnech dohodnutých mezi dodavatelem a odběratelem. Nebylo-li možno dohodnutý den odběru vajec z provozovny dodavatele dodržet, je odběratel povinen odebrat vejce nejpozději do 3 dnů a započítat dodávku na období, ve kterém měla být odebrána.

(4) Vejce odebírá odběratel v provozovně dodavatele přístupné dopravním prostředkům odběratele nebo na jiném dohodnutém místě. Provozovna dodavatele musí být vybavena odpovídající vahou a zařízením pro zjištění stanovených znaků vnitřního obsahu vajec prosvícením.

(5) Dodavatel je povinen uložit vejce do obalů a vystavit dodací list, v němž uvede celkovou hmotnost dodávky a počet kusů. Odběratel je povinen bezplatně dodat vhodný obalový materiál na vejce a tiskopisy potřebné k vybavení dodávky vajec.

(6) Pokud dodavatel s denní produkcí do 10 000 ks vajec dodává vejce II. jakostní třídy, je povinen je balit odděleně a obal označit. Dodavatel s denní produkcí nad 10 000 ks vajec je povinen balit odděleně vejce s porušenou skořápkou (bez porušené podskořápkové blány) a obal označit.

(7) Dohodnou-li se organizace, může zemědělská organizace vybavená třídícím zařízením dodávat tříděná slepičí vejce konzumní do vybraných prodejen maloobchodní sítě. K platnosti této dohody je třeba souhlasu orgánu hospodářského řízení nadřízeného nákupní organizaci. Pro postup při těchto dodávkách platí ustanovení § 14, § 15 odst. 6 a § 16 odst. 3.

§ 99

(1) Jakost vajec se prověřuje takto:

a) od dodavatelů s denní produkcí do 10 000 ks vajec statistickou přejímkou v provozovně dodavatele; nesouhlasí-li dodavatel s výsledkem statistické přejímky, zajistí odběratel do tří pracovních dnů od převzetí kontrolní třídění v provozovně odběratele,

b) od dodavatelů s denní produkcí nad 10 000 ks vajec tříděním v provozovně odběratele, které se provádí nejméně dvakrát za dekádu; termíny třídění určí odběratel; výsledek tohoto třídění je podkladem pro nákup vajec.

(2) Odběratel je povinen přizvat včas dodavatele ke kontrolnímu třídění. Dodávka se proplatí podle výsledku kontrolního třídění s tím, že vejce tekoucí se započítávají k tíži odběratele. Vejce s porušenou skořápkou, která budou při kontrolním třídění zjištěna, se započítávají k tíži odběratele do výše 1 % z celkového množství vajec získaných vytříděním v jakosti odpovídající technické normě.

(3) Organizace se mohou dohodnout, že k třídění vajec podle odstavce 1 bude využíváno třídící zařízení zemědělské organizace. Podmínky využití třídícího zařízení budou dohodnuty ve smlouvě.

§ 100

Penále za prodlení s dodávkou a odběrem každých 100 ks nakupovaných slepičích vajec konzumních se stanoví ve výši 40 Kčs.

§ 101

Tuzemská potní ovčí vlna

(1) Jakost tuzemské potní ovčí vlny se posuzuje podle ČSN 46 6222 - Tuzemská potná ovčia vlna.

(2) O dodávce tuzemské potní ovčí vlny (dále jen "ovčí vlna") uzavírá odběratel s dodavatelem roční smlouvu o dodávce s členěním na pololetí. Smlouvy o dodávce na každé pololetí se zpřesňují 45 dnů před počátkem pololetí; současně se dohodne časový plán střiže a plnění dodávek v příslušném pololetí.

(3) V případě, že dodavatel nesouhlasí s výsledkem prověření jakosti a výtěžnosti 34) provedeným odběratelem, je odběratel povinen zajistit odebrání vzorku buď Státní inspekcí jakosti republiky nebo jej odebere sám za účasti dodavatele.

(4) Odběratel prověřuje množství a jakost ovčí vlny v provozovně zemědělské organizace, pokud jsou pro to zemědělskou organizací vytvořeny podmínky (dostatečně osvětlený a krytý prostor vybavený třídícím stolem, cejchovanou vahou vážící s přesností na 5 dkg a zařízením na žokování ovčí vlny), jinak v místě dohodnutém ve smlouvě.

(5) Obaly na ovčí vlnu zapůjčuje odběratel.

(6) Penále za prodlení s dodávkou nebo odběrem každých 100 kg ovčí vlny se stanoví ve výši 200,- Kčs.

§ 102

Včelí med, včelí vosk a ostatní výrobky z chovu včel

(1) Jakost včelího medu se posuzuje podle ČSN 57 0490 - Včelí med. Norma jakosti včelího vosku podle ČSN 66 0711 - Včelí vosk technický. Ostatní výrobky z chovu včel 35) se dodávají v jakostech stanovených příslušnými normami nebo dohodnutých ve smlouvách.

(2) Na dodávky včelího medu, včelího vosku a ostatních výrobků z chovu včel se uzavírají s dodavateli zpravidla roční smlouvy. Dodavatel s odběratelem upřesní nejpozději 15 dnů před začátkem druhého čtvrtletí rozsah a termín dodávky.

(3) Odběratel je povinen dodat potřebné množství vyhovujících obalů.

(4) Organizace nemusí účtovat a vymáhat penále za prodlení s dodávkou nebo odběrem.

ODDÍL ČTVRTÝ

Chovná a užitková zvířata a násadová vejce

§ 103

Chovná zvířata

(1) Chovná zvířata se posuzují podle těchto technických norem:

skot ČSN 46 6111 - Chovný a užitkový skot
prasata, selata, běhouni ČSN 46 6155 - Chovná a užitková prasata
ovce ČSN 46 6215 - Chovné a užitkové ovce
kuřata, slepice, kohouti ČSN 46 6410 - Chovná drůbež. Kuřata, slepice, kohouti
krůty ČSN 46 6440 - Chovná hydina. Morky
husy ČSN 46 6510 - Chovná drůbež. Husy
kachny ČSN 46 6540 - Chovná drůbež. Kachny.

(2) Kožišinová zvířata, králíci, kozy a perličky se posuzují podle sjednaných podmínek.

(3) Chovná zvířata se nakupují ze stájí chovatelů, na svodech a trzích na plemenná a chovná zvířata.

(4) Při dodávce chovných zvířat musí dodavatel odevzdat odběrateli potvrzení o původu (osvědčení) vydané plemenářskou organizací, průvodní list, 36) doklad o hmotnosti, veterinární potvrzení o výsledku zdravotních zkoušek podle platných předpisů; dále odevzdá záznam o zapuštění a stavu březosti vydaný plemenářskou organizací (při inseminaci) nebo veterinárním lékařem (u přirozené plemenitby).

Užitková zvířata

§ 104

(1) Užitková zvířata jsou zvířata, která jsou určena k dalšímu hospodářskému využití. Posuzují se podle technických norem uvedených v § 103 s výjimkou uvedenou v odstavci 2.

(2) Kožišinová zvířata, kozy, králíci, perličky, užitkoví koně a hříbata se posuzují podle sjednaných podmínek. Dodavatel je povinen písemně upozornit na vady a vlastnosti koně, které by mohly bránit smluvenému využití.

(3) Dodavatel je povinen současně s dodávkou užitkových zvířat předat odběrateli průvodní list, veterinární potvrzení o výsledku zdravotních zkoušek a doklad o zapuštění nebo březosti zvířat.

§ 105

(1) Na dodávky užitkového skotu se uzavírají roční smlouvy s členěním na jednotlivá čtvrtletí. Pokud o to zemědělská organizace požádá, uzavírají se smlouvy o dodávce na dva nebo více roků. U smluv o dodávce na dva nebo více roků se čtvrtletní plnění dodávky dohodne mezi dodavatelem a odběratelem 30 dnů před začátkem roku.

(2) Pro splnění dodávek užitkového skotu platí odchylka ± 10 % smluveného čtvrtletního množství.

(3) Při dodávkách nakrmeného užitkového skotu dohodne odběratel s dodavatelem srážku ze zjištěné hmotnosti až do 5 %, při nadměrné nakrmenosti až do 8 %.

§ 106

(1) Na dodávky selat se uzavírají smlouvy o přípravě dodávek a roční smlouvy o dodávce nebo pokud o to zemědělská organizace požádá, smlouvy o dodávce na dva nebo více roků. Roční objem dodávek se ve smlouvě člení na dodávky v jednotlivých měsících.

(2) Pro splnění dodávek selat platí odchylka ± 10 % smluveného měsíčního množství. Plnění dodávek selat se započítává na smluvní závazky měsíce, v němž bylo plněno; překročení smluvního měsíčního množství se započítává na plnění roční smlouvy.

(3) Při dodávkách překrmených selat dohodne odběratel s dodavatelem srážku nejvýše do 5 % ze zjištěné hmotnosti.

(4) Odběratel je povinen odebrat smluvně zajištěná selata nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy mu byla dodavatelem nabídnuta k odběru. Selata dodávaná nad smluvené množství je nákupní organizace povinna odebrat do 21 dnů ode dne, kdy selata byla nabídnuta k odběru.

(5) Organizace se mohou dohodnout, že na plnění smlouvy na dodávku selat se výjimečně započtou i dodaní běhouni.

(6) Penále za prodlení s dodávkou nebo odběrem se stanoví ve výši 100 Kčs za jedno sele.

§ 107

Užitková drůbež

(1) Na dodávky užitkové drůbeže se uzavírají smlouvy o přípravě dodávek a roční smlouvy o dodávce nebo pokud o to zemědělská organizace požádá, smlouvy o dodávce na dva nebo více roků. Návrh smlouvy o dodávce je odběratel povinen předložit dodavateli nejpozději do 31. října roku předcházejícího smluvnímu období. Dodavatel je povinen do 14 dnů se k návrhu smlouvy vyjádřit. Roční objem dodávky se ve smlouvě člení na dodávky v jednotlivých týdnech.

(2) Dodavatel je povinen upřesnit odběrateli den dodávky nejméně 7 dní předem. Pokud z jakýchkoli důvodů nebyl termín dodávky dodržen, je organizace, která nedodržení zavinila, povinna neprodleně, nejpozději do 3 dnů po uplynulém termínu projednat náhradní termíny dodávky.

(3) Penále za včas neodebranou a nedodanou užitkovou drůbež činí 10 % z ceny neodebrané, popřípadě nedodané drůbeže.

Odpovědnost za vady

§ 108

(1) Vady chovných a užitkových zvířat, které nejsou zřejmé při odběru od dodavatele, musí být reklamovány do 15 dnů od splnění dodávky, jde-li o mladá zvířata, a do 42 dnů od splnění dodávky, jde-li o starší zvířata, drůbež a selata onemocnělá sípavkou, jinak právo z odpovědnosti za vady zaniká. Při mezikrajských a meziokresních přesunech se tato záruční doba prodlužuje o dobu trvání přepravy.

(2) Za mladá zvířata se považují:

a) selata,

b) běhouni, chovné a užitkové prasničky do 50 kg živé hmotnosti,

c) skot do 100 kg živé hmotnosti nebo ve stáří do dvou měsíců,

d) hříbata ve stáří do půl roku,

e) jehňata ve stáří do 8 měsíců.

(3) Jestliže v záruční době zvířata onemocní, je odběratel povinen zajistit provedení veterinární prohlídky a jejich ošetření. Hrozí-li nebezpečí úhynu do doby, než se dostaví veterinární lékař, je odběratel povinen nechat zvířata porazit a prokázat totožnost poraženého zvířete. Na požádání dodavatele je odběratel povinen zajistit na jatkách předložení kůže z poraženého zvířete, u selat, běhounů a chovných prasniček prohlídku půlek k odsouhlasení čísla zvířete.

(4) Pokud počet slepiček z celkové dodávky tříděných kuřat bude nižší než činí záruka sexování, musí být tato vada reklamována ve lhůtě do 77 dnů stáří kuřat. Jinak práva z odpovědnosti za tuto vadu zanikají.

§ 109

(1) Jestliže byla při dodávkách plemenic zaručena březost a prokáže-li se veterinárním potvrzením nižší stupeň březosti, případně jalovost, je odběratel oprávněn požadovat na dodavateli přiměřenou slevu.

(2) Na dodávky a přesun chovných a užitkových zvířat se vztahují veterinární předpisy. 37)

(3) Nedohodnou-li se organizace o jakosti dodávaných chovných nebo užitkových zvířat, vyžádá si veterinární lékař před vydáním závazného rozhodnutí o jakosti podle § 17 odst. 1 písm. b) písemné stanovisko územně příslušného státního plemenářského podniku.

§ 110

Násadová vejce

(1) Jakost násadových vajec se posuzuje podle ČSN 46 6409 - Násadová vejce.

(2) Násadová vejce je odběratel povinen odebrat v termínech určených ve smlouvě, které však nesmějí být delší než je povolená doba skladování, stanovená v normě uvedené v odstavci 1.

ODDÍL PÁTÝ

Zvláštní ustanovení o lhůtách pro prověřování dodávek některých zemědělských výrobků plněných uskladněním

§ 111

Odběratel je povinen do 72 hodin prověřit množství a jakost dodávek těchto zemědělských výrobků plněných uskladněním (§ 13 odst. 3 až 5)

a) rostlinné výrobky (vyjma brambor konzumních raných a těch druhů ovoce, zeleniny, lesních plodů a hub, které podléhají rychlé zkáze),

b) osivo a sadba,

c) kůže, slepičí vejce konzumní, ovčí vlna, včelí med, včelí vosk a ostatní výrobky z chovu včel a násadová vejce.

ČÁST ČTVRTÁ

Zvláštní podmínky dodávky zemědělských potřeb

§ 112

Osivo a sadba

(1) Pro osivo a sadbu dodávané jako zemědělské potřeby zemědělským nebo jiným organizacím platí obdobně ustanovení § 50 a 51, § 59 odst. 2, § 60 odst. 1, § 61 odst. 1, § 62 a 63 a dále ustanovení dalších odstavců.

(2) Vady zjištěné při odběru je odběratel povinen reklamovat

a) u sadby brambor ještě v den odběru,

b) u ostatních výrobků nejpozději do 48 hodin po odběru,

jinak práva z odpovědnosti za vady zanikají. Pro postup po obdržení reklamace platí obdobně ustanovení § 60 odst. 3 až 5.

(3) Dodavatel je povinen vydat odběrateli na každou dodávku osiva a sadby (s výjimkou dodávek osiva zeleniny a květin a měsíčního jahodníku ve spotřebitelském balení nebo v barevných sáčcích a školkařských výpěstků v maloobchodním prodeji) dodací list, ve kterém uvede:

a) označení odběratele,

b) jméno a adresu dodavatele,

c) množství,

d) druh, odrůdu, stupeň množení, třídu jakosti a u mořeného osiva použité mořidlo,

e) číslo uznávacího listu, popřípadě povolení (u dodávky sadby, podléhající posklizňovým zkouškám a u sadby chmele číslo osvědčení o přehlídce porostu),

f) u druhů, u nichž je součástí uznávání též zjišťování hmotnosti 1 000 semen, i hmotnost 1 000 semen, čistotu a klíčivost osiva, popřípadě hmotnost osiva s miliónem klíčivých semen - pokud tyto údaje nebudou odběrateli písemně zvláště oznámeny,

g) u osiva kukuřice I. třídy jakosti též výsledek chladového testu,

h) číslo skladované partie.

(4) Dodavatel je povinen vydat dodací list i při dodávce osiva a sadby z otevřeného obalu. U osiva a sadby zeleniny a květin při dodávce za hotové se dodací list vydává jen na vyžádání odběratele. V dodacím listu musí být uvedeno

a) množství,

b) druh, odrůda, stupeň množení a třída jakosti,

c) číslo skladované partie.

(5) Dodávka sadby brambor od nákupní organizace zemědělské organizaci z partie podléhající posklizňovým zkouškám může být uskutečněna bez uznávacího listu na základě osvědčení o třetí přehlídce porostu. Pokud bude sadba na základě výsledku posklizňových zkoušek sestupněna nebo neuznána a odběratel odmítne si ji ponechat, zajistí dodavatel na svůj náklad přesun dodávky sadby a zaplatí odběrateli i případné náklady za skladování.

(6) Dodavatel osiva a sadby odpovídá za pravost druhu a s výjimkou obchodního osiva a sadby i za pravost odrůdy a za jejich předepsanou jakost, jakož i za to, že na ně byl vydán uznávací list, u obchodního osiva a sadby povolení.

(7) Vady dále uvedené a nezjistitelné ještě v době převzetí jsou povinni reklamovat

a) odběratel, jemuž dodala sadbu jiná než zemědělská organizace, u vad způsobených plísní bramborovou do 25 dnů, u vad způsobených namrznutím hlíz do 7 dnů od splnění dodávky,

b) zemědělská organizace, která odebrala sadbu, u vad způsobených plísní bramborovou do 21 dnů, u vad způsobených namrznutím hlíz do 4 dnů od splnění dodávky,

jinak práva z odpovědnosti za tyto vady zanikají.

§ 113

Chovná a užitková zvířata

(1) Pro chovná a užitková zvířata dodávaná jako zemědělské potřeby zemědělským nebo jiným organizacím platí obdobně ustanovení § 103 až 105, § 106 odst. 1 až 3 a odst. 5 až 7, § 107 až 109 a dále ustanovení dalších odstavců.

(2) Odběratel je povinen odebrat selata nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy mu byla nabídnuta k odběru.

(3) Při dodávce selat a běhounů z mezikrajských nebo meziokresních přesunů železnicí nebo dopravními prostředky dodavatele je odběratel oprávněn uplatnit vůči dodavateli hmotnostní úbytky, pokud překračují přípustné procento povolené v technické normě.

§ 114

Násadová vejce

Pro násadová vejce dodávaná jako zemědělské potřeby zemědělským nebo jiným organizacím platí obdobně ustanovení § 110.

Hnojiva

§ 115

(1) Dodavatel uzavírá s odběratelem roční smlouvy o dodávce hnojiv; dodávky hnojiv dusíkatých, fosforečných a draselných se sjednávají v hmotnosti čistých živin. Dodávky vápenatých, humusových a jiných hnojiv se sjednávají v hmotnosti výrobku. Ve smlouvě se uvede orientačně členění dodávek na jednotlivá čtvrtletí a sortiment.

(2) Zpřesnění čtvrtletních (měsíčních) dodávek hnojiv, včetně sortimentní skladby na příslušné čtvrtletí dohodnou organizace vždy 30 dnů před jeho začátkem.

§ 116

Dodavatel je povinen odběrateli oznámit nejpozději s fakturou

a) u hnojiv dusíkatých, fosforečných a draselných obsah čistých živin v procentech,

b) zda dodávaná hnojiva odpovídají platné technické normě,

c) zlepšené nebo zhoršené jakostní znaky a způsob jejich zúčtování podle cenových předpisů.

§ 117

Reklamace vad dovážených hnojiv

(1) Není-li dohodnuto ve smlouvě jinak, je příjemce traťových dodávek hnojiv, které dodavatel zajišťuje z dovozu, povinen reklamovat u dodavatele v těchto lhůtách:

a) vady hnojiv, které jsou zřejmé již při odběru od předávající organizace, do 3 dnů od příchodu výrobků do místa určení,

b) vady hnojiv ze socialistických států, zjistitelné pouze předepsaným nebo dohodnutým chemickým nebo technickým rozborem, nejpozději do 5 týdnů, z ostatních zemí do 10 dnů od příchodu výrobků do místa určení,

c) ostatní vady hnojiv do 4 měsíců od příchodu výrobků do místa určení.

(2) Jestliže příjemce nereklamoval ve lhůtách stanovených v odstavci 1, jeho práva z odpovědnosti za vady zanikají.

Chemické a biologické přípravky na ochranu rostlin

§ 118

(1) Na dodávky herbicidních přípravků se uzavírají roční smlouvy o dodávce v sortimentní skladbě a v členění na čtvrtletí.

(2) Návrh hospodářské smlouvy na dodávky fungicidních, insekticidních a ostatních přípravků předkládá odběratel dodavateli v průběhu roku podle pokynů odborné rostlinolékařské služby.

§ 119

(1) Dodavatel odpovídá za přípravky po dobu, která je stanovena od data výroby a vyznačena na obalu nebo na dodacím listě, nejméně však po dobu 2 měsíců od splnění dodávky.

(2) Jestliže záruční doba přesáhne dobu účinnosti stanovenou výrobcem, může být přípravek dodán jen se souhlasem Kontrolního ústavu republiky.

§ 120

(1) Přepravní skříně a ohradové palety musí být odběratelem vyprázdněny ihned po obdržení výrobků.

(2) Pro vracení sudů, konví a hoboků platí zvláštní předpisy. 38)

§ 121

(1) Ve smlouvě se zavazuje dodat v dohodnutých lhůtách

a) dodavatel odběrateli krmné směsi,

b) odběratel dodavateli druh a množství obilovin a luštěnin nebo jiných vlastních krmiv (dále jen "suroviny").

Rozsah dodávek krmných směsí a surovin k jejich výrobě se určuje podle zvláštních předpisů. Suroviny se nakupují za podmínek stanovených v části třetí oddílu prvém této vyhlášky a ČSN 46 7006 - Společná ustanovení pro krmné směsi.

(2) Dojde-li k prodlení odběratele s dodávkou surovin, je dodavatel povinen oznámit odběrateli zastavení dodávek krmných směsí nejméně 10 dnů před smluvenou dodací lhůtou a současně podat zprávu o tom nadřízenému orgánu státního hospodářského řízení zemědělství.

(3) Nároky zemědělských organizací na dodávky krmiv bez dodávky surovin stanoví zvláštní předpisy o hospodaření s krmivy centrálního fondu krmiv.

§ 122

(1) Krmiva se zhoršenými jakostními znaky proti technickým normám mohou být dodávána výjimečně, a to pouze se souhlasem odběratele. Totéž platí, povolí-li veterinární lékař dodat krmiva se zhoršenými zdravotními znaky. Dodavatel je povinen sdělit odběrateli zhoršené znaky dodávky.

(2) Pokud kontrolní ústav republiky zjistí u výrobce nebo dodavatele, že krmivo nemá jakost odpovídající technické normě, je dodavatel povinen poskytnout slevu z ceny vadné partie.

(3) Jestliže odběratel při podezření na vadu jakosti nebo při zjištění vady dodaného krmiva o to požádá, je dodavatel povinen dodat náhradní dodávku krmiva tak, aby nebyla ohrožena řádná výživa zvířat. Zemědělská organizace je povinna učinit všechna opatření, aby zabránila vzniku škody zkrmováním podezřelého krmiva. Nezajistí-li dodavatel náhradní dodávku krmiva včas, nemůže se zprostit odpovědnosti za škodu, které nemohla zemědělská organizace zabránit.

(4) Pokud došlo k onemocnění nebo k úhynu zvířat a je podezření, že důvodem byla dodávka vadného krmiva, je odběratel povinen požádat příslušného veterinárního lékaře o vyšetření postižených zvířat, popřípadě o pitvu a laboratorní vyšetření uhynulých zvířat a současně o této situaci vyrozumět dodavatele.

§ 123

Dodané množství krmiv, jakož i množství surovin na výrobu krmných směsí se smí odchylovat od množství sjednaného ve smlouvě pro jednotlivé měsíce o + - 5 % při zachování celoročního množství.

§ 124

(1) Tekutá krmiva se dodávají v nádobách odběratele, není-li jiné dohody.

(2) Dodavatel je povinen převzít zpět použitelné tkané a polyetylénové pytle od krmiv za podmínek stanovených zvláštními předpisy. 39)

(3) Odběratel je povinen ohlásit dodavateli ihned výskyt nákazy zvířat. Byla-li v provozovnách odběratele zjištěna slintavka, nakažlivé zmetání, mor prasat, obrna prasat, sípavka prasat, salmonela a svrab, nesmějí být dodávky uskutečňovány v jutových pytlích. Obaly, které přišly do provozoven odběratele, kde se vyskytla nákaza, nesmějí být vráceny a odběratel je povinen je zničit. Dodavatel vyfakturuje tyto obaly odběrateli podle zvláštních předpisů. 39)

(4) Bezobalová přeprava krmiv se provádí na základě předchozí dohody mezi dodavatelem a odběratelem; součástí této dohody je též dohoda o nosnosti přepravníků. Dodavatel s odběratelem současně dohodnou způsob kontroly dodávaného množství. Na žádost jedné strany je druhá strana povinna zúčastnit se odběru vzorku při vyprazdňování dopravního prostředku.

§ 125

(1) Dodací lhůta pro dodávky krmiv a surovin podle jednotlivých druhů se stanoví v roční smlouvě s rozdělením na jednotlivá čtvrtletí. Organizace dohodnou nejpozději 30 dní před začátkem každého čtvrtletí rozsah dodávek v jednotlivých měsících tohoto čtvrtletí. Změny v druzích požadované odběratelem si mohou organizace smluvit jen se souhlasem okresní (krajské) zemědělské správy, popřípadě jiného nadřízeného orgánu.

(2) Dodavatel dohodne s odběratelem před začátkem dodávkového měsíce harmonogram dodávek krmiv během měsíce podle jednotlivých druhů. Nesplnění dodávek podle harmonogramu v průběhu měsíce nepodléhá majetkovým sankcím, pokud se strany ve smlouvě nedohodly jinak. Tím není vyloučena odpovědnost za náhradu škody vzniklou tím, že dodávky nebyly uskutečněny podle harmonogramu.

(3) Dodavatel s odběratelem dohodnou ve smlouvě, zda stanovení rozsahu dodávek pro jednotlivé provozy odběratele v kratších než měsíčních lhůtách se uskutečňuje odvolávkou podle § 188 hosp. zák.

§ 126

(1) Dodavatel odpovídá za jakost krmiv až do konce záruční doby stanovené technickými normami, nejméně však 3 týdny od splnění dodávky.

(2) Krmiva s prošlými záručními lhůtami stanovenými technickými normami mohou být dodávána pouze se souhlasem odběratele.

Průmyslové výrobky pro provoz a údržbu

§ 127

Průmyslovými výrobky pro provoz a údržbu, které dodávají podniky trustu Zemědělské zásobování a nákup Praha a podniky trustu Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, Bratislava (dále jen "průmyslové výrobky") zemědělským organizacím, jsou výrobky, které jsou uvedeny v seznamech, které vydávají orgány hospodářského řízení a jsou zveřejňovány ve Věstnících ministerstev zemědělství a výživy republik (dále jen "seznam").

§ 128

(1) Návrh hospodářské smlouvy předkládají zemědělské organizace

a) 45 dnů před počátkem roku, v němž má být uskutečněna dodávka průmyslových výrobků, jejichž cena převyšuje 30 000 Kčs nebo které dodavatel zajišťuje z dovozu,

b) ve lhůtách, které jsou u příslušných výrobků v seznamu uvedeny.

(2) Dodávky průmyslových výrobků, u nichž je to v seznamu uvedeno, se sjednávají ve smlouvách uzavíraných podle ustanovení § 9 odst. 1 až 5.

§ 129

Dodavatel je povinen vyjádřit se k návrhu hospodářské smlouvy uzavírané

a) na dodávky průmyslových výrobků, které dodavatel zajišťuje z dovozu, do 3 měsíců od obdržení návrhu smlouvy,

b) na dodávky ostatních průmyslových výrobků, pro které platí ustanovení § 128 odst. 1, do 1 měsíce po obdržení návrhu.

§ 130

(1) Před odevzdáním strojů a zařízení ze skladu dodavatele je dodavatel povinen seznámit odběratele s funkcí, seřizováním, obsluhou a údržbou předávaného výrobku.

(2) Dodavatel je povinen při předání stroje odběrateli předat řádně vyplněný záruční list a technickou dokumentaci v českém nebo slovenském jazyce, která musí obsahovat zejména technické podmínky, návod a předpisy k obsluze, pokyny k provádění údržby, oprav a skladování, katalog náhradních dílů a základní vybavení stroje.

§ 131

U výrobků, jejichž vlastnosti nejsou stanoveny technickou normou nebo nejsou obvyklé, stanoví se tyto vlastnosti dohodou ve smlouvě nebo vzorkem, který je dodavatel povinen předložit odběrateli před uzavřením hospodářské smlouvy a uschovat jej po dobu, po kterou trvá odpovědnost za vady.

§ 132

(1) Záruční doba u strojů a zařízení činí - pokud není určeno jinak - 6 měsíců od uvedení výrobku do provozu, nejdéle však 12 měsíců od splnění dodávky.

(2) Pokud pro průmyslový výrobek nebo na jeho část je v technické normě, technických podmínkách, dohodnutých záručních podmínkách nebo ve smlouvě stanovena kratší doba životnosti (použivatelnosti), než činí záruční doba, odpovídá dodavatel za to, že výrobek (jeho část) bude mít stanovené vlastnosti jen po dobu životnosti (použivatelnosti).

(3) U průmyslových výrobků, na nichž byla provedena repase, dohodnou organizace rozsah a dobu záruky; nesmí však tím být dotčena záruka stanovená v odstavci 1.

(4) Požadoval-li odběratel určitou konstrukci, způsob provedení nebo uspořádání objednaných výrobků na základě jím dodané technické dokumentace, neodpovídá dodavatel za vady, jejichž příčiny tkví v konstrukci nebo uspořádání požadovaném technickou dokumentací odběratele. Jestliže dodavatel upozorní odběratele na nesprávnost technické dokumentace odběratele, je odběratel povinen dát neprodleně nové příkazy.

(5) Dojde-li ke zpoždění při uvedení stroje nebo zařízení do provozu z důvodů na straně dodavatele, zejména proto, že dodavatel neposkytl výkresy, směrnice o používání a jiné údaje nebo služby, ač k tomu byl povinen, prodlužuje se doba odpovědnosti o dobu, po kterou toto zpoždění trvalo.

(6) Dodavatel neodpovídá za zhoršení vlastností průmyslového výrobku nebo za poškození, které bylo způsobeno obvyklým opotřebením nebo jde-li o části výrobku, jejichž účelem je, aby zabránily zničení nebo poškození průmyslového výrobku tím, že se při přílišném namáhání zničí.

(7) Jestliže

a) průmyslový výrobek byl uveden do provozu bez účasti dodavatele, byla-li jeho účast dohodnuta,

b) průmyslového výrobku se nepoužívá stanoveným nebo obvyklým způsobem,

c) o průmyslový výrobek nebylo řádně pečováno, zejména o jeho uskladnění, údržbu a obsluhu; vyžaduje-li výrobek zvláštní způsob skladování, obsluhy nebo údržby, je dodavatel povinen na to odběratele před splněním dodávky upozornit,

d) na průmyslovém výrobku byly provedeny odběratelem nebo někým jiným změny nebo opravy - s výjimkou oprav nutných k udržení provozu,

má se za to, že zhoršení vlastností průmyslového výrobku nebo poškození způsobil odběratel. To neplatí v případě, že dodavatel neupozornil odběratele na zvláštní způsob skladování nebo údržby podle písmene c).

(8) Je-li záruční oprava prováděna u odběratele, je odběratel povinen dát dodavateli k použití na jeho náklad své zařízení a technické pomůcky, elektrickou a jinou energii, pomocné pracovní síly apod., v rámci svých plánovaných úkolů. Není-li oprava prováděna u odběratele, je odběratel povinen zaslat vadný průmyslový výrobek (jeho součást) k provedení záruční opravy na náklad dodavatele na místo určené dodavatelem. Vyměněné vadné součástky, popřípadě i vyměněný vadný průmyslový výrobek náleží dodavateli.

(9) Dohodnou-li organizace prodloužení záruční doby nebo poskytnutí delší záruky, uvedou v dohodě zejména dobu, o kterou se záruka prodlužuje, a pro tuto prodlouženou část záruky určí

a) podmínky, za nichž vzniká povinnost dodavatele ze záruky,

b) způsob oznámení záručního případu,

c) obsah a rozsah dodavatelových povinností v záručním případě včetně nejdelší lhůty k provedení záruční opravy nebo výměny,

d) povinnosti odběratele v době trvání záruky a ustanovení o zániku záruky před uplynutím záruční doby.

(10) U nestandardních průmyslových výrobků s neodstranitelnou vadou nemůže odběratel požadovat zrušení smlouvy (§ 201 odst. 1 hosp. zák.) plní-li výrobek smluvenou funkci.

(11) Žádá-li odběratel odstranění vady, má dodavatel právo stanovit, zda bude provedena oprava nebo výměna vadného průmyslového výrobku.

§ 133

(1) Dodavatel je povinen zajistit u každého typu dodávaného stroje technické služby (záruční prohlídky a záruční opravy). Dodavatel zajistí u tuzemských výrobků provádění základních záručních úkonů přímo u zemědělských organizací.

(2) Dodavatel je povinen po dobu jednoho roku od uvedení stroje nebo zařízení do provozu bezplatně poskytnout odběrateli technické konzultace o správném využití dodaného strojírenského výrobku, není však povinen vysílat své pracovníky na místo určené odběratelem na své náklady. V této době má dodavatel právo seznamovat se u odběratele s výkonem dodaných výrobků a vyžádat si o nich od odběratele posudek.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahuje na dodávky, které dodavatel zajišťuje z dovozu, pro něž platí zvlášť sjednané podmínky.

§ 134

(1) Do vnějšího obalu dodávky musí být vložen balicí list nebo průpis dodacího listu s uvedením obsahu zásilky. Není-li výrobek dodáván v obalu, musí být balicí list připojen k průvodnímu dokladu. Obaly a výrobky musí být označeny smluvenými přepravními znaky.

(2) U průmyslových výrobků, které je třeba zajistit proti pohybu v nákladních vagónech, hradí odběratel náklady spojené s jejich upevněním a zajištěním proti mechanickému poškození za přepravy, pokud nejsou zahrnuty v ceně.

§ 135

(1) Zjistí-li odběratel při dodávkách předávaných veřejným dopravcem, nesrovnalosti v množství, zřejmou porušenost nebo neúplnost dodávky či okolnosti tomu nasvědčující, je povinen požádat dopravce o sepsání zápisu podle příslušných přepravních předpisů.

(2) Odběratel si zajišťuje záruční opravy dodaných strojů a zařízení u organizací, které jsou pro tento účel uvedeny v záručním listě.

ČÁST PÁTÁ

Přeprava zemědělských výrobků a potřeb po silnici

§ 136

(1) Vnější přepravou zemědělských výrobků se rozumí přeprava těchto výrobků určených k dodávce a začínající v provozovně zemědělské organizace, v níž jsou výrobky připraveny k naložení a která je přístupná - pokud v dalších ustanoveních není stanoveno nebo ve smlouvě dohodnuto jinak - i pro nákladní automobily velké nosnosti.

(2) Pokud to vyžaduje způsob provedení přepravy nebo druh použitých dopravních prostředků, jsou zemědělské organizace povinny vytvářet ve svých provozovnách nutné podmínky pro urychlenou a mechanizovanou manipulaci přepravovaných výrobků jako rampy, zpevněné vozovky pro návěsovou dopravu, zásobníky, osvětlení, elektrické přípojky pro mechanizovanou nakládku apod.

(3) Vnější přepravu zemědělských výrobků včetně kampaňové přepravy organizují, popřípadě smluvně zajišťují odběratelé. K provedení této přepravy využívají

a) vlastních dopravních prostředků,

b) dopravních prostředků zemědělských organizací,

c) dopravních prostředků oprávněných dopravců,

d) dopravních prostředků závodové dopravy jiných organizací smluvně zabezpečených prostřednictvím krajských dopravních středisek.

(4) Vnitřní přepravou zemědělských výrobků se rozumí přeprava těchto výrobků zajišťovaná zemědělskou organizací uvnitř jejího provozu, popřípadě uvnitř kooperačního sdružení.

(5) Zemědělská organizace zajišťuje k zabezpečení plynulé sklizně při mechanizovaných sklizňových linkách vnitřní i vnější přepravu. K tomu využívá

a) vlastních dopravních prostředků,

b) dopravních prostředků ostatních zemědělských organizací po předchozím projednání s okresní, popřípadě krajskou zemědělskou správou,

c) dopravních prostředků oprávněných dopravců,

d) dopravních prostředků závodové dopravy a jiných organizací po projednání s krajským dopravním střediskem.

Při přepravě podle písmene b), c) a d) je zemědělská organizace povinna sjednat s příslušnou organizací ve smlouvě všechny podmínky vnitřní i vnější přepravy.

(6) Rozsah přepravy okopanin podle odstavce 3 písm. c) a odstavce 5 písm. c) se projednává podle zvláštních předpisů. 40)

(7) Zvláštní předpisy stanoví, ve kterých případech je třeba k přepravě provedené jinými zemědělskými organizacemi nebo závodovou dopravou jiné organizace povolení orgánu státní správy. 41)

§ 137

(1) Rozsah a podmínky vnější přepravy prováděné podle § 136 odst. 3 písm. b) dohodne odběratel se zemědělskou organizací ve smlouvě o dodávce zemědělských výrobků. Rozsah vnější přepravy zpřesňují zemědělské organizace v dohodě s odběrateli, zejména pro kampaňovou přepravu. Rozsah a podmínky vnější přepravy podle § 136 odst. 5 je zemědělská organizace povinna předem s nákupní organizací projednat.

(2) V období kampaňové přepravy jsou zemědělské organizace povinny poskytnout odběrateli k provedení vnější přepravy zemědělských výrobků veškerou kapacitu nákladních automobilů a traktorů s vleky schopnými silniční dopravy, pokud jich není nutno použít pro zajištění nezbytných výkonů v zemědělské výrobě.

(3) Zemědělská organizace provádí vnější přepravu zemědělských výrobků na náklad odběratele. Náklady se uhradí podle tarifu nákladní automobilové dopravy pro vnitrostátní přepravu.

§ 138

(1) Provede-li zemědělská organizace přepravu zemědělských výrobků za odběratele vlastním dopravním prostředkem, je odběratel povinen zajistit vykládku na svůj náklad.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na přepravu cukrovky prováděnou zemědělskou organizací.

§ 139

Zemědělská organizace je povinna připravit zemědělské výrobky určené k dodávce a zajistit jejich nakládku s výjimkou jatečných, chovných a užitkových zvířat, vajec, drůbeže a mléka do připraveného dopravního prostředku bez urovnání. U vajec, drůbeže a mléka provádí nakládku odběratel. Jatečná, chovná a užitková zvířata je zemědělská organizace povinna vystavit na rampu k nakládce.

§ 140

(1) Pokud jsou zemědělské výrobky podle dohody s odběratelem připraveny k převzetí odběratelem mimo obvod zemědělské organizace, uhradí odběratel zemědělské organizaci náklady přepravy za tuto větší vzdálenost podle tarifu nákladní automobilové dopravy pro vnitrostátní přepravu.

(2) Přepravu chovných a užitkových zvířat na trhy (svodná místa) zajišťuje na svůj náklad zemědělská organizace, z trhu (svodného místa) odběratel.

§ 141

(1) Přepravu cukrovky nebo čekanky na složiště cukrovaru nebo sušárny čekanky (dále jen "složiště") zajišťuje zemědělská organizace pokud toto místo není od provozovny zemědělské organizace vzdáleno více než 6 km.

(2) Je-li vzdálenost složiště od provozovny zemědělské organizace větší než 6 km, zajišťuje vnější přepravu odběratel. Organizace se mohou dohodnout ve smlouvě, že tuto přepravu bude provádět zemědělská organizace; není-li takto přeprava dohodnuta, je zemědělská organizace oprávněna zřizovat na veškeré množství cukrovky nebo čekanky určené k dodávce, ve svém obvodu vlastní skládku. Místo vlastní skládky musí být dohodnuto nejpozději při sjednávání denního plánu odvozu.

(3) Odběratel je povinen za přepravu podle odstavce 1 a přepravu podle odstavce 2 věty druhé nahradit náklady podle § 137 odst. 3. Zemědělská organizace je povinna přepravovanou (dodávanou) cukrovku nebo čekanku složit na složišti bez urovnání na místo určené odběratelem, a to do úrovně podlahy vozu.

(4) Přepravu cukrovky nebo čekanky na vlastní skládku zajišťuje zemědělská organizace na vlastní náklad. Zemědělská organizace je povinna urovnat cukrovku na vlastní skládce nejméně do výše dvou metrů; náklady s tím spojené je odběratel povinen hradit zemědělské organizaci podle cenových předpisů.

(5) Odvoz cukrovky nebo čekanky z vlastní skládky zemědělské organizace na složiště zajišťuje odběratel. Nakládku cukrovky nebo čekanky na dopravní prostředek odběratele obstarává zemědělská organizace za úhradu podle cenových předpisů.

(6) Odvoz cukrovky nebo čekanky z vlastní skládky zemědělské organizace provádí odběratel podle předem dohodnutého denního plánu odvozu, ve kterém se stanoví konečný termín odvozu, v němž musí být odvoz cukrovky nebo čekanky ukončen. Denní plán odvozu musí odběratel projednat s dodavatelem nejpozději do 31. srpna, a to tak, aby byl odvoz uskutečňován postupně a aby zemědělské organizaci nevznikaly skladováním zbytečné ztráty. Organizace jsou povinny vzájemně přistoupit na změny dohodnutého denního plánu odvozu, které jsou vyvolány nezaviněnými nebo nepředvídanými překážkami.

(7) Jestliže odběratel nedodržuje smluvený denní plán odvozu, je povinen za každý den a 100 kg neodvezené cukrovky nebo čekanky zaplatit penále ve výši 1 Kčs. Totéž penále je povinna zaplatit zemědělská organizace, jestliže dohodnuté množství na příslušný den nebylo k odvozu připraveno.

§ 142

Přepravu dodávek tabáku nefermentovaného do provozovny odběratele (§ 41 odst. 5) uvedené ve smlouvě provádí podle předem dohodnutého svozního plánu dodavatel za úhradu nákladů podle § 137 odst. 3.

§ 143

Přepravu dodávek léčivých rostlin do nejbližší provozovny odběratele provádí dodavatel. Náklady přepravy uhradí dodavateli odběratel.

§ 144

U dodávek mléka musí být místo odběru komunikačně přístupné vozidlům o nosnosti 8 tun. Použití vozidel o vyšší nosnosti musí být dohodnuto ve smlouvě o dodávce mléka. Ve specializovaných velkochovech dojnic s denní produkcí nad 8 tisíc litrů mléka musí dodavatel zajistit sjízdnost vozovky pro vozidla minimálně o nosnosti potřebné k jednorázovému odvozu celodenní dodávky mléka. Nesplní-li zemědělská organizace tyto podmínky nebo prokáže-li odběratel ztížené provozní poměry ve smyslu platného tarifu, 42) uhradí dodavatel odběrateli vyšší náklady za ztížené provozní poměry podle uvedeného tarifu. V horských oblastech podmínky svozu a použití vozidel přiměřené nosnosti dohodnou organizace ve smlouvě.

§ 145

Drobné dodávky zemědělských výrobků

(1) Drobnými dodávkami zemědělských výrobků - s výjimkou léčivých rostlin - pro účely přepravy podle této vyhlášky jsou dodávky výrobků do hmotnosti 100 kg. Přepravu těchto dodávek do nejbližší provozovny odběratele provádí dodavatel. Náklady přepravy uhradí dodavateli odběratel (§ 151).

(2) Pro přepravu zvířat určených k nutné porážce platí ustanovení § 71.

Přeprava zemědělských potřeb

§ 146

(1) Přepravu zemědělských potřeb, u nichž je stanovena dopravní parita franko zemědělská organizace, zajišťuje dodavatel. Tato přeprava končí v provozovně zemědělské organizace nebo na jiném dohodnutém místě v obvodu zemědělské organizace, které je přístupné i nákladním automobilům velké nosnosti a speciálním nákladním automobilům. Vykládku zemědělských potřeb zajišťuje zemědělská organizace.

(2) Dodavatel je povinen při přepravě vlastními dopravními prostředky oznámit zemědělské organizaci přibližnou hodinu uskutečnění dodávky. Zpráva musí být podána tak, aby došla odběrateli před příchodem dopravního prostředku. Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, nemůže požadovat od zemědělské organizace provedení vykládky neprodleně, ani účtovat náhradu stání vozidla - s výjimkou náhrady za dobu potřebnou k vykládce vozidla.

(3) Zemědělské potřeby v množství odpovídajícím celovagónovým zásilkám se dodávají zpravidla jako traťové dodávky. V těchto případech vykládku z vagónu a odvoz ze železniční stanice na místo určení zajišťuje zemědělská organizace na svůj náklad.

§ 147

(1) Přepravu zemědělských potřeb, u nichž je stanovena dopravní parita franko sklad dodavatele, zajišťuje zemědělská organizace. Nakládku zemědělských potřeb bez urovnání zajišťuje dodavatel.

(2) Zemědělská organizace odebírá zemědělské potřeby z nejbližšího specializovaného skladu v okrese, který musí být uveden ve smlouvě. Ve smlouvě může být dohodnuto místo i mimo okres, pokud je přepravní vzdálenost pro zemědělskou organizaci výhodnější. Pokud zemědělská organizace odebere na žádost dodavatele zemědělské potřeby z jiného vzdálenějšího místa, než je uvedeno ve smlouvě, je dodavatel povinen uhradit zemědělské organizaci náhradu dovozného za rozdíl vzdálenosti podle platných tarifů.

§ 148

Ustanovení § 146 a 147 platí pro přepravu všech zemědělských potřeb, pokud není v části čtvrté stanoveno jinak.

§ 149

(1) Traťové dodávky sadby brambor zemědělským organizacím nejsou přípustné. Přepravu sadby brambor z nejbližší železniční stanice do zemědělské organizace zajišťuje zemědělská organizace na náklad dodavatele.

(2) Při dodávkách užitkových zvířat s výjimkou selat se organizace dohodnou o způsobu a úhradě přepravy. Výše nákladů přepravy u dodávek selat se účtuje zemědělské organizaci podle platných tarifů.

(3) Náhrada dovozného za dodávku zemědělských potřeb spojená s prováděním prací bude zahrnuta do celkové ceny poskytnutých prací.

Společná ustanovení o přepravě

§ 150

Organizace jsou povinny organizovat nakládku, přepravu a vykládku zemědělských výrobků a potřeb tak, aby nedocházelo ke zdržení vozidel. V období kampaňové přepravy dohodnou obě organizace harmonogram dodávek a způsob avizování. Dojde-li ke zdržení vozidel, je organizace, která zdržení vozidla zavinila, povinna zaplatit náhradu podle platných tarifů.

§ 151

(1) Provádí-li organizace přepravu, nakládku, vykládku a pomocné výkony, ke kterým není povinna, přísluší jí náhrada podle platných tarifů.

(2) Za výkony, které se opakují za přibližně stejných podmínek, mohou organizace po předchozí dohodě používat paušální náhrady. Přitom musí být dodrženy podmínky stanovené příslušnými tarify.

ČÁST ŠESTÁ

Dodávky jednotlivě hospodařících rolníků a jednotlivců sběračů

§ 152

(1) Dodávky zemědělských výrobků od jednotlivě hospodařících rolníků se uskutečňují na základě smluv, které tito rolníci uzavřou s nákupními organizacemi.

(2) Pro dodávky zemědělských výrobků od jednotlivě hospodařících rolníků platí obdobně ustanovení § 2 až 4, § 6 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 3, § 10, § 11 odst. 1, § 15 odst. 2 věta třetí a čtvrtá a odst. 4 a 5, § 16 odst. 1 a 2, § 17 a 19 a dále přiměřeně ustanovení části třetí.

(3) Pro dodávky od jednotlivců sběračů lesních plodů a hub a léčivých rostlin platí obdobně ustanovení § 2 až 4, § 15 odst. 2 věta třetí a čtvrtá a odst. 4 a 5, § 16 odst. 1 a 2, § 17, 19 a § 47 odst. 1 a § 49 odst. 1 a odst. 4 až 8.

(4) Dodávka zemědělských výrobků je plněna jejich odevzdáním nákupní organizaci v nákupním (sběrném) místě; u dodávky léčivých rostlin od jednotlivců sběračů též předáním veřejnému dopravci nebo poště k přepravě do místa určení.

(5) Nákupním (sběrným) místem pro dodávky od jednotlivě hospodařících rolníků je místo, které určí nákupní organizace po projednání s okresním národním výborem. Přepravu do nákupního (sběrného) místa provádí jednotlivě hospodařící rolníci na svůj náklad.

(6) Jestliže jednotlivě hospodařící rolník nemůže bez svého zavinění splnit závazek nebo došlo-li ke změně výměry půdy jím obhospodařované, upraví smluvní strany po projednání s místním národním výborem přiměřeně smluvní závazky.

(7) S jednotlivci sběrači lesních plodů, hub a léčivých rostlin se zpravidla smlouvy o dodávce výrobků neuzavírají.

(8) Nákupní organizace může v odůvodněných případech nakupovat zemědělské výrobky též od jednotlivě hospodařících rolníků i když s nimi smlouvu o dodávce neuzavřela.

§ 153

O dokladech o převzetí dodávky od jednotlivě hospodařících rolníků platí obdobně ustanovení § 18 odst. 1, odst. 2 věta druhá, odst. 3, odst. 5 písm. a) a b) a odst. 6 až 8. O dokladech o převzetí dodávky od jednotlivců sběračů lesních plodů a hub a léčivých rostlin platí obdobně ustanovení § 18 odst. 1, odst. 2 věta druhá, odst. 3, odst. 5 písm. a) a b), odst. 6 písm. a) a c) a odst. 8. Nákupní lístek je též podkladem pro proplacení dodávky. Obsahuje stejné náležitosti a platí pro něj stejné lhůty pro vystavení, odeslání, odevzdání a proplacení jako pro nákupní lístek na dodávky od zemědělských organizací. 43)

§ 154

(1) Jednotlivě hospodařící rolníci mohou dodat na plnění smluvního množství jatečných prasat vepřové půlky bez drobů a bez hlavy z domácích porážek. Započítávají se násobením hmotnosti půlky koeficientem 1,25. Náklady za přepravu jatečných zvířat určených k nutné porážce hradí nákupní organizace.

(2) Ovčí vlna se od jednotlivě hospodařících rolníků nakupuje v místech stanovených nákupní organizací po schválení okresním národním výborem a po projednání s veterinárním lékařem. Jednotlivě hospodařící rolníci dodávají ovčí vlnu ve vlastních obalech.

§ 155

Sdružené dodávky mléka

(1) Pro dodávky mléka od členů jednotného zemědělského družstva (dále jen "členů JZD") a jednotlivě hospodařících rolníků se zřizuje v obci pouze jedno sběrné místo, v němž odběratel přejímá mléko od jednotlivých dodavatelů a sdružuje je do jedné dodávky za celé sběrné místo (sdružené dodávky mléka). Odběratel je povinen vybavit sběrné místo zařízením pro odběr mléka a pro uchování jeho jakosti. Dodávky mléka od členů JZD a jednotlivě hospodařících rolníků se přejímají a skladují odděleně od dodávek zemědělské organizace.

(2) Odběratel mléka je povinen

a) při každé dodávce jednotlivého dodavatele mléka prověřit ve sběrném místě množství, stupeň kyselosti, teplotu dodávaného mléka a mléko smyslově posoudit,

b) při každém svozu mléka ze sběrného místa

1. prověřit množství, stupeň kyselosti a teplotu mléka a mléko smyslově posoudit podle průměru za celé sběrné místo,

2. odebrat vzorky na tučnost a jakostní znaky stanovené ČSN 46 6101 - Syrové kravské mléko - za celé sběrné místo (§ 88 odst. 1),

c) nejméně dvakrát do měsíce odebrat z celkové dodávky za sběrné místo vzorky mléka z ranního dojení pro zařazení do tříd jakosti podle znaků a podmínek uvedených v ČSN 46 6101 - Syrové kravské mléko a v § 90 odst. 1; odběr vzorků a hodnocení mléka podle těchto vzorků bude prováděno pouze v případech, bude-li mléko ranní a mléko večerní odděleně skladováno a vybavení sběrného místa zaručuje uchování jakosti mléka až do doby svozu,

d) nejméně dvakrát měsíčně prověřit stupeň mechanického znečištění mléka z celkové dodávky za sběrné místo; ve sběrných místech, v nichž se odebírají vzorky mléka podle písmene c), prověřuje se stupeň mechanického znečištění podle těchto vzorků,

e) nejméně dvakrát měsíčně odebrat ve sběrném místě vzorky na stanovení tučnosti mléka a jakostní znaky stanovené ČSN 46 6101 - Syrové kravské mléko - podle jednotlivých dodavatelů mléka.

(3) Sdružené dodávky mléka za kalendářní měsíc se vyúčtovávají a proplácejí do 15. dne následujícího měsíce.

(4) Dohodne-li se odběratel s jednotným zemědělským družstvem, případně s jinou socialistickou organizací, že obstará v obci za stanovenou odměnu sběr mléka od členů JZD a jednotlivě hospodařících rolníků a provede vyúčtování výplat za toto mléko, musí mít tato smlouva písemnou formu. Návrh smlouvy předkládá odběratel. Ve smlouvě se stanoví výše odměny za sběr a výplatu mléka a materiální podmínky (zapůjčení konví, vybavení sběrny, úhrada režie ve sběrně apod.), které odběratel poskytne jednotnému zemědělskému družstvu, případně jiné organizaci.

§ 156

Stanoví-li technická norma a cenové podmínky, že zemědělské výrobky mají být dodávány v obalech, zapůjčí odběratel bezplatně jednotlivě hospodařícímu rolníku potřebné množství obalů ve vyhovujícím technickém stavu, s výjimkou obalů na ovčí vlnu. Jednotlivě hospodařící rolník zajišťuje přepravu obalů na svůj náklad; není oprávněn použít zapůjčených obalů k jiným účelům a jepovinen zapůjčené obaly vrátit s poslední dodávkou. Jestliženevrátí zapůjčené obaly ani do 10 dnů od vyzvání, je odběratel povinen účtovat penále ve výši 50 % evidenční ceny nevrácených obalů. Povinnost poskytnuté obaly vrátit trvá však i po zaplacení penále. Nemůže-li jednotlivě hospodařící rolník obaly vrátit vůbec, je povinen kromě penále zaplatit jejich evidenční cenu; zpětnou přepravu obalů provádí na svůj náklad.


ČÁST SEDMÁ

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 157

(1) Organizace se nemohou ve smlouvě dohodnout odchylně od ustanovení této vyhlášky, pokud to její jednotlivá ustanovení výslovně nedovolují.

(2) Vyžadují-li to potřeby národního hospodářství, může ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky nebo ministerstvo zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky po projednání s federálním ministerstvem zemědělství a výživy a ostatními příslušnými orgány v jednotlivých odůvodněných případech a na omezenou dobu povolit výjimky z § 2 až 6, z ustanovení části druhé až šesté a z přílohy.

§ 158

Ustanoveními této vyhlášky se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem její účinnosti; vznik těchto právních vztahů i práva z nich vzniklá přede dnem její účinnosti se však řídí dosavadními předpisy.

§ 159

Zrušuje se:

a) vyhláška ministerstva zemědělství a výživy č. 55/1967 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb, ve znění vyhlášky federálního výboru pro zemědělství a výživu č. 122/1970 Sb. a vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 68/1973 Sb.,

b) výnos ministerstva zemědělství a výživy ze dne 30. 10. 1967 čj. VII/3-678/67 o odprodeji zlevněného cukru za dodávky cukrovky a čekanky (reg. v Ústředním věstníku č. 4/1968).

§ 160

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1977. Ustanovení § 30 vyhlášky uvedené v § 159 písm. a) a výnos uvedený v § 159 písm. b) se však zrušují s účinností ode dne vyhlášení.


Ministr:

Ing. Nágr v. r.

Poznámky pod čarou

1) Pro dodávky potravinářských výrobků vyráběných a dodávaných zemědělskými organizacemi platí vyhláška č. 129/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků, ve znění vyhlášky č. 11/1965 Sb., o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků, a vyhláška č. 130/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských výrobků dodávaných organizacím státního a družstevního maloobchodu.

2) Týká se i zemědělské výroby socialistických organizací, v jejichž předmětu činnosti není zemědělská výroba uvedena.

3) Zákon č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, a vyhláška č. 159/1975 Sb., o spolupráci v zemědělství a jejích formách.

4) § 91 zákona č. 122/1975 Sb. a vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 30/1966 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou, ve znění vyhlášky č. 17/1969 Sb.

5) Zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby, ve znění pozdějších předpisů.

6) Např. plemenná zvířata, rákos, květiny, hlemýždi.

7) Vyhláška č. 33/1975 Sb., o projednávání dodavatelsko- odběratelských vztahů v plánovacím procesu.

8) Charakter zemědělské organizace, specializované na výrobu určitého zemědělského výrobku, přiznává zemědělské organizaci okresní (krajská) zemědělská správa podle zákona č. 37/1972 Sb., o okresních a krajských zemědělských správách.

9) § 9 až 12 vyhlášky č. 33/1975 Sb.

10) § 5 vyhlášky č. 33/1975 Sb.

11) V případě, že nebyla uzavřena smlouva o přípravě dodávek, bude podkladem pro řešení sporů, pokud jde o předmět plnění a jeho množství, zpravidla výsledek projednávání dodavatelsko- odběratelských vztahů v plánovacím procesu podle vyhlášky č. 33/1975 Sb., popřípadě i stanovisko příslušného orgánu hospodářského řízení.

12) § 91 zákona č. 122/1975 Sb.

13) § 5, 9 a 10 vyhlášky č. 123/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zemědělských výrobků, ve znění pozdějších předpisů.

14) Nákupní lístek s úhrnnou cenou jako doklad nahrazující fakturu upravuje vyhláška č.154/1975 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy.

15) § 19 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 154/1975 Sb.

16) § 19 vyhlášky č. 154/1975 Sb.

17) Např. nákup na dočasném skladu.

18) Vyhláška č. 11/1965 Sb.

19) § 19 vyhlášky č. 154/1975 Sb.

20) Viz ČSN 46 2520 - Zkoušení chmele.

21) Směrnice Federálního statistického úřadu ke státním statistickým výkazům za úsek nákupní ceny zemědělských výrobků č. 23/3 - Ceny - N.

22) § 20 vyhlášky č. 154/1975 Sb.

23) Zákon č. 61/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 62/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

24) To je množitel podle ČSN 46 0311 - Uznávání osiva a sadby.

25) To je pověřená organizace ve smyslu § 10 zákona č. 61/1964 Sb. a § 14 vyhlášky č. 62/1964 Sb.

26) Při plnění dodávkami přírodního osiva a sadby je odběratel povinen poskytnout splátku podle vyhlášky č. 154/1975 Sb.

27) Zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 62/1964, ve znění pozdějších předpisů.

28) ČSN 46 0610 - Zkoušení osiva, ČSN 46 0611 - Zkoušení sadby brambor a ČSN 46 0612 - Zkoušení cibulové sazečky, sadby česneku a sadby cibulovitých a hlíznatých rostlin.

29) Hospodaření s odpady po čištění upravují:
- směrnice ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o hospodaření s odpady po čištění zrnin a osiv a pro využití odpadů potravinářského průmyslu ze dne 23. 5. 1973 čj. 360/73-IV/2,
- pokyny ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky o hospodaření s odpady po čištění zrnin a osiv a pro využití odpadů potravinářského průmyslu ze dne 20. 10. 1973 čj. 9369/73 - OZ.

30) Vyhláška č. 154/1975 Sb.

31) ČSN 46 0311 - Uznávání osiva a sadby.

32) Zákon č. 66/1961 Sb., o veterinární péči, a vyhláška č. 154/1961 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči, ve znění vládního nařízení č. 128/1967 Sb., vyhlášky č. 156/1968 Sb. a vyhlášky č. 69/1964 Sb.

33) Čl. 58 ČSN 57 0530 - Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků.

34) ČSN 46 6222 - Tuzemská potná ovčia vlna.

35) Mateří kašička, voští, výtlačky, pyl, včelí žihadla apod.

36) Zákon České národní rady č. 86/1972 Sb., o plemenitbě hospodářských zvířat, a zákon Slovenské národní rady č. 110/1972 Sb., o plemenitbě hospodářských zvířat, vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. 78/1974 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o plemenitbě hospodářských zvířat, vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky č. 108/1974 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o plemenitbě hospodářských zvířat, a tržní řády.

37) Zákon č. 66/1961 Sb. a vyhláška č. 154/1961 Sb. ve znění vládního nařízení č. 128/1976 Sb., vyhlášky č. 156/1968 Sb. a vyhlášky č. 69/1974 Sb.

38) Vyhláška č. 119/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky chemického průmyslu, ve znění vyhlášky č. 11/1965 Sb. Lhůty pro vracení jsou uváděny na průvodním dokladu.

39) Vyhláška č. 11/1965 Sb.; na území Slovenské socialistické republiky též Věstník ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky č. 20/1973.

40) Vyhláška č. 33/1975 Sb.

41) § 15-17 vládního nařízení č. 36/1951 Sb., jímž se provádí zákon o úpravě podnikání v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

42) Tarif ČSAD TR 4/S.

43) Vyhláška č. 154/1975 Sb.


Příloha

Nákupní organizace zemědělských výrobků - § 5 odst. 1

Výrobek Nákupní organizace
1. Obiloviny včetně kukuřice v ČSR: - podniky trustu Zemědělské zásobování a nákup,
Praha (dále jen "podniky trustu ZZN Praha");
v SSR: - podniky trustu Poľnohospodárske zásobovanie
a nákup, Bratislava (dále jen "podniky trustu PZN,
Bratislava").
2. Luštěniny jedlé v ČSR:- podniky trustu ZZN, Praha,
- organizace Českého svazu spotřebních družstev, Praha
(dále jen "organizace ČSSD, Praha");
v SSR: - podniky trustu PZN, Bratislava,
- organizace Slovenského zväzu spotrebných družstiev,
Bratislava (dále jen "organizace SZSD Bratislava").
3. Luštěniny krmnév ČSR:- podniky trustu ZZN, Praha;
v SSR:- podniky trustu PZN, Bratislava.
4. Olejniny (s výjimkou máku)v ČSR:- podniky trustu ZZN, Praha;
v SSR:- podniky trustu PZN, Bratislava.
5. Mák v ČSR:- podniky trustu ZZN, Praha,
- organizace ČSSD, Praha;
v SSR:- podniky trustu PZN, Bratislava,
- organizace SZSD, Bratislava.
6. Brambory konzumní v ČSR:- podniky trustu ZZN, Praha,
- podniky trustu Obchod ovocem a zeleninou, Praha,
- závody oborového podniku Mrazírny, Praha
(dále jen "závody OP Mrazírny, Praha"),
- závody oborového podniku Škrobárny, Havlíčkův Brod,
- organizace ČSSD, Praha;
v SSR: - podniky trustu PZN, Bratislava,
- podniky trustu Obchod s ovocím a zeleninou, Bratislava,
- podniky trustu Liehovary a konzervárne, Bratislava
(dále jen "podniky trustu LIKO, Bratislava"),
- organizace SZSD, Bratislava.
7. Brambory průmyslové v ČSR:- závody oborového podniku Škrobárny, Havlíčkův Brod,
- podniky trustu ZZN, Praha;
v SSR:- podniky trustu LIKO, Bratislava,
- podniky trustu PZN, Bratislava.
8. Seno, sláma, úsušky pícnin
a píce pro výrobu úsušků
v ČSR:- podniky trustu ZZN, Praha;
v SSR:- podniky trustu PZN, Bratislava.
9. Cukrovka v ČSR: - podniky trustu Cukrovarnický průmysl, Praha;
v SSR:- podniky trustu Cukor-cukrovinky, Bratislava.
10. Čekanka v ČSR:- podniky trustu Tukový průmysl, Praha;
v SSR:- podniky trustu Cukor-cukrovinky, Bratislava.
11. Stonky lnu a stonky konopí v ČSR:- závody národního podniku Českomoravský len, Humpolec;
v SSR:- podniky trustu Slovakotex, Trenčín.
12. Chmelv ČSR: - oborový podnik Chmelařství, Žatec;
v SSR:- oborový podnik Chmelařství, Žatec.
13. Plody kořeninové v ČSR: - podniky trustu Konzervárny a papriky lihovary, Praha
(dále jen "podniky trustu KOLI, Praha");
v SSR:- podniky trustu LIKO, Bratislava.
14. Tabákv ČSR:- závody oborového podniku Československý tabákový
průmysl, Kutná Hora;
v SSR:- závody oborového podniku Československý tabakový
priemysel, Bratislava.
15. Sláma čiroku metlového v ČSR: - organizace Českého svazu výrobních družstev,
Praha;
v SSR:- organizace Slovenského zväzu výrobných družstiev,
Bratislava.
16. Prázdné makovicev ČSR:- podniky trustu ZZN, Praha,
- Léčivé rostliny, národní podnik, Zbraslav,
- organizace ČSSD, Praha;
v SSR: - podniky trustu PZN, Bratislava,
- Slovakofarma, národný podnik, Hlohovec,
- organizace SZSD, Bratislava.
17. Zelenina a ovocev ČSR:- podniky trustu Obchod ovocem a zeleninou, Praha,
- podniky trustu KOLI, Praha,
- závody OP Mrazírny, Praha,
- organizace ČSSD, Praha,
- společné zemědělské podniky, jen pro vlastní zpracování;
v SSR:- podniky trustu Obchod s ovocím a zeleninou, Bratislava,
- podniky trustu LIKO, Bratislava,
- podniky trustu Cukor-cukrovinky, Bratislava,
- organizace SZSD, Bratislava,
- Agrokomplex Nitra, jen pro vlastní zpracování,
- společné zemědělské podniky, jen pro vlastní zpracování.
18. Moštové hrozny v ČSR:- vinařské závody trustu Pivovary révy vinné a sladovny, Praha,
- podniky trustu KOLI, Praha,
- Družstevní vinné sklepy, Hodonín,
- společné zemědělské podniky, podle zvláštního pověření;
v SSR:- závody oborového podniku Vinárske závody, Bratislava,
- podniky trustu LIKO, Bratislava.
19. Lesní plody v ČSR: - organizace ČSSD, Praha,
- závody podniků Středočeské, Jihočeské, Západočeské,
Severočeské, Východočeské, Jihomoravské a Severomoravské
státní lesy (dále jen "závody podniků Státní lesy"),
- závody OP Mrazírny, Praha,
- podniky trustu Obchod ovocem a zeleninou, Praha,
- podniky trustu KOLI, Praha;
v SSR:- organizace SZSD, Bratislava,
- závody podniků Západoslovenské, Stredoslovenské
a Východoslovenské štátne lesy (dále jen "závody podniků
Štátne lesy"),
- podniky trustu LIKO, Bratislava.
20. Houby v ČSR: - organizace ČSSD, Praha,
- podniky trustu KOLI, Praha,
- závody oborového podniku Sempra, Praha,
- závody OP Mrazírny, Praha,
- závody podniků Státní lesy;
v SSR:- organizace SZSD, Bratislava,
- závody podniků Štátne lesy,
- podniky trustu LIKO, Bratislava.
21. Kořenív ČSR:- podniky trustu Obchod ovocem a zeleninou, Praha,
- podniky trustu KOLI, Praha,
- organizace ČSSD, Praha;
v SSR:- podniky trustu Obchod s ovocím a zeleninou, Bratislava,
- organizace SZSD, Bratislava.
22. Léčivé rostliny v ČSR:- Léčivé rostliny, národní podnik, Zbraslav;
v SSR:- Slovakofarma, národný podnik, Hlohovec.
23. Jatečný skot, jatečná prasata, jatečná telata v ČSR: - podniky trustu Masný průmysl, Praha,
v SSR:- podniky trustu Mäsový priemysel, Bratislava.
24. Jatečné ovce a jehňata v ČSR: - podniky trustu Masný průmysl, Praha,
- organizace ČSSD, Praha;
v SSR: - podniky trustu Mäsový priemysel, Bratislava,
- organizace MOVIS, Holič,
- organizace SZSD, Bratislava.
25. Jatečné kozyv ČSR:- podniky trustu Masný průmysl, Praha,
- organizace ČSSD, Praha;
v SSR: - podniky trustu Mäsový priemysel, Bratislava.
26. Jatečné koně a jatečná hříbata v ČSR:- podniky trustu Masný průmysl, Praha;
v SSR: - podniky trustu Mäsový priemysel, Bratislava.
27. Jatečná drůbež v ČSR:- podniky trustu Drůbežářský průmysl, Praha,
- závody oborového podniku Státní rybářství, České
Budějovice (dále jen "závody OP Státní rybářství,
České Budějovice");
v SSR: - podniky trustu Hydinársky priemysel, Bratislava.
28. Zvěřina v ČSR: - podniky trustu Drůbežářský průmysl, Praha,
- organizace ČSSD, Praha,
- hospodářská zařízení Českého mysliveckého svazu;
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel, Bratislava,
- organizace SZSD, Bratislava.
29. Živá zvěřv ČSR: - hospodářská zařízení Českého mysliveckého svazu, Praha,
- závody podniků Státní lesy;
v SSR: - hospodářská zařízení Slovenského poľovníckeho
zväzu, Bratislava,
- závody podniků Štátne lesy.
30. Jateční králíci v ČSR: - podniky trustu Drůbežářský průmysl, Praha,
- organizace ČSSD, Praha;
v SSR: - podniky trustu Hydinársky priemysel, Bratislava,
- Spoločný družstevný hydinársky podnik BRANKO, Nitra,
- organizace SZSD, Bratislava.
31. Ryby, rybí násady, plůdek, jikry a raci v ČSR:- závody OP Státní rybářství, České Budějovice,
- organizace ČSSD, Praha;
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel, Bratislava,
- hospodářská zařízení Slovenského zväzu rybárov, Žilina,
- organizace SZSD, Bratislava.
32. Kůžev ČSR:- oborový podnik KARA, Trutnov,
- Zverimex, Praha,
kůže z farmářsky chovaných králíků, dále kůže
z divokých kožišinových zvířat, jehnětiny a skopovice
od svých členů,
- krajské podniky Sběrné suroviny,
kůže z farmářsky chovaných domácích králíků, kůže
z divokých kožišinových zvířat, jehnětiny a skopovice
od jednotlivě hospodařících rolníků;
v SSR:- oborový podnik KARA, Trutnov,
- organizace Chovprodukt, Galanta a Slovmink, Matúškovo,
kůže z farmářsky chovaných kožišinových zvířat
(tj . norků, lišek, pesců a nutrií) od svých členů - jednotlivě
hospodařících rolníků,
- krajské podniky Zberné suroviny,
kůže z farmářsky chovaných
domácích králíků, kůže z divokých kožišinových zvířat,
jehnětiny a skopovice od jednotlivě hospodařících rolníků.
33. Mléko (smetana)v ČSR: - podniky trustu Mlékárenský průmysl, Praha;
v SSR: - podniky trustu Mliekárenský priemysel, Bratislava,
- Potravinársky kombinát, národný podnik, Trebišov.
34. Ovčí hrudkový sýr, míchaný
hrudkový sýr a ovčí mléko
v ČSR: - podniky trustu Mliekárenský priemysel, Bratislava;
v SSR:- podniky trustu Mliekárenský priemysel, Bratislava.
35. Slepičí vejce v ČSR:- podniky trustu Drůbežářský konzumní průmysl, Praha;
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel, Bratislava.
36. Ovčí vlnav ČSR: - podniky trustu ZZN, Praha;
v SSR:- podniky trustu PZN, Bratislava.
37. Včelí med, včelí vosk a ostatní
výrobky z chovu včel
v ČSR: - organizace ČSSD, Praha;
v SSR: - organizace SZSD, Bratislava.
38. Chovný a užitkový skot, prasata, ovcev ČSR:- podniky trustu Státní plemenářské podniky, Praha;
v SSR: - podniky trustu Štátne plemenárske podniky, Bratislava.
39. Chovná drůbežv ČSR: - podniky trustu Drůbežářský průmysl, Praha,
- závody OP Státní rybářství, České Budějovice;
v SSR: - podniky trustu Hydinársky priemysel, Bratislava.
40. Užitková drůbežv ČSR:- podniky trustu Drůbežářský průmysl, Praha,
- závody OP Státní rybářství, České Budějovice;
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel, Bratislava,
- Spoločný družstevný hydinársky podnik BRANKO, Nitra,
- Spoločný družstevný liahárenský podnik , Nitra.
41. Užitková hříbata v ČSR:- podniky trustu Státní plemenářské podniky Praha;
v SSR:- podniky trustu Štátne plemenárske podniky, Bratislava.
42. Užitkoví koněv ČSR:- podniky trustu Státní plemenářské podniky, Praha;
v SSR:- podniky trustu Štátne plemenárske podniky, Bratislava.
43. Selata a běhouni v ČSR:- podniky trustu Státní plemenářské podniky, Praha,
- závody oborového podniku Velkovýkrmny, Praha;
v SSR:- podniky trustu Štátne plemenárske podniky Bratislava,
- závody oborového podniku Veľkovýkrmne, Palárikovo.
44. Násadová vejcev ČSR:- podniky trustu Drůbežářský průmysl, Praha;
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel, Bratislava.
45. Osivo, sadba a školkařské výpěstkyv ČSR i v SSR organizace pověřené podle zvláštních předpisů. 44)

44) Zákon č. 61/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 62/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru