Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 121/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Senegalskou republikou

Částka 23/1976
Platnost od 13.10.1976
Účinnost od 25.06.1976
Zrušeno k 15.09.1999 (348/1999 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

121

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 7. září 1976

o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Senegalskou republikou

Dne 26. února 1975 byla v Dakaru podepsána Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Senegalskou republikou. Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku 10 dnem 25. června 1976.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.

Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.

OBCHODNÍ DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Senegalskou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Senegalské republiky,

vedeny přáním rozšířit, utužit a usnadnit obchodní styky mezi oběma zeměmi na základě rovnosti a vzájemných výhod,

dohodly se takto:

Článek 1

Každá smluvní strana poskytne příznivé zacházení se zbožím pocházejícím z území druhé smluvní strany, v souladu se zněním čl. 1 Všeobecné dohody o obchodu a clech (GATT).

Toto zacházení se nevztahuje:

a) na výhody, které jedna ze smluvních stran poskytla nebo poskytne sousedním zemím v zájmu usnadnění pohraničního styku;

b) na výhody vyplývající z celní unie nebo mnohostranného preferenčního ujednání v obchodní nebo hospodářské oblasti, které byly nebo budou sjednány jednou ze smluvních stran.

Článek 2

V zájmu usnadnění vzájemné výměny zboží obě smluvní strany budou vydávat v rámci zákonů a předpisů v obou zemích dovozní a vývozní licence na zboží uvedené v listinách "A" a "B" přiložených k této dohodě, které nemají limitativní charakter. Zboží musí být původem z oblasti obou zemí.

Článek 3

Kontrakty, vztahující se na dodávky zboží a na poskytování služeb v rámci této dohody, budou uzavírány mezi organizacemi zahraničního obchodu jakožto nezávislými právnickými osobami oprávněnými podle československých předpisů provozovat zahraniční obchod v Československé socialistické republice na jedné straně a organizacemi a fyzickými nebo právnickými osobami oprávněnými podle senegalských zákonů provádět obchod v Senegalské republice na druhé straně.

Článek 4

Obě smluvní strany osvobodí od celních poplatků a jiných dávek vzorky zboží všeho druhu pocházející z území druhé smluvní strany, a to za podmínky, že tyto vzorky budou sloužit pouze k získání příslušných objednávek na zboží těmito vzorky nabízené a že nebudou samy určeny k prodeji, a dále za podmínky, že tyto vzorky budou odpovídat vnitřním celním předpisům.

Dále budou osvobozeny od celních poplatků a jiných vývozních a dovozních dávek katalogy, ceníky, prospekty a propagační materiály pro obchod a turistiku.

Článek 5

Každá smluvní strana udělí druhé smluvní straně dočasně dovozní povolení na:

a) modely a vzorky zboží;

b) předměty určené k provádění zkoušek a výzkumů;

c) předměty určené pro výstavy, soutěže, veletrhy, atd....;

d) drobné nářadí určené k montážním pracím;

e) předměty dovezené v rámci ustanovení týkajících se vědeckotechnické spolupráce;

f) filmy propagující obchod a turistiku;

g) kontejnery na dovážené či vyvážené zboží.

Článek 6

Obě smluvní strany si na svých územích všemožně vzájemně usnadní průvoz zboží druhé smluvní strany.

Článek 7

Platby za zboží dodávané podle této dohody, jakož i ostatní platby v souladu se zákony a platebními předpisy platnými v Československé socialistické republice a v Senegalské republice, budou prováděny ve volně směnitelné měně.

Článek 8

Smíšená komise, složená z představitelů obou smluvních stran, bude pověřena dohlížet na provádění této dohody a případně provádět změny nebo doplňky přiložených listin zboží. Tato komise bude moci navrhovat taková opatření, která umožní rozšíření vzájemné výměny zboží. Komise se sejde na žádost jedné nebo druhé smluvní strany v co nejkratší lhůtě, střídavě v Praze a v Dakaru.

Článek 9

Smluvní strany uskuteční na žádost jedné ze smluvních stran vzájemné konzultace za účelem přijetí opatření k rozvoji hospodářské spolupráce a obchodních styků a vyřešení otázek vyplývajících z provádění této dohody.

Článek 10

V souladu s ústavními předpisy obou smluvních stran podléhá tato dohoda schválení oběma vládami.

Vstoupí v platnost po vzájemné výměně schvalovacích nót.

Dohoda bude platná po dobu jednoho roku a bude mlčky prodlužována z roku na rok, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví tři měsíce před skončením příslušného roku.

Článek 11

Po skončení platnosti této Dohody budou její ustanovení platit i nadále pro všechny kontrakty uzavřené v době její platnosti a nenaplněné ke dni skončení její platnosti.

Sepsáno v Dakaru dne 26. února 1975 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za vládu Senegalské republiky:

Assane Seck v. r.

LISTINA "A"

Československé zboží pro vývoz do Senegalské republiky

1. Obráběcí stroje

2. Dieselmotory a dieselagregáty

3. Svářecí soupravy

4. Elektrické přístroje a elektromotory

5. Rypadla

6. Kladkostroje

7. Míchačky betonu

8. Pásové dopravníky

9. Silniční válce

10. Vodní čerpadla všech druhů

11. Kompresory

12. Jízdní kola všech druhů a náhradní díly

13. Automobily a náhradní díly

14. Traktory, zemědělské a průmyslové stroje

15. Elektrická zařízení na mazání automobilů, nákladních aut, motocyklů, jízdních kol atd.

16. Různé technické výrobky z gumy, kůže, kovu a umělých hmot

17. Akumulátorové skříně

18. Vany smaltované, litinové, zinkové všech druhů

19. Mačety, větruvzdorné lampy, pouzdra kapesních svítidel, nářadí pro řemeslnické dílny, zemědělské nářadí, nožířské zboží atd.

20. Zámky z kovu

21. Thermosky a náhradní díly

22. Petrolejové vařiče a sporáky

23. Žehličky na dřevěné uhlí a příslušenství

24. Hliníkové a nerez příbory

25. Elektroinstalační materiál

26. Hasicí přístroje všech druhů

27. Sanitní vybavení ze smaltované litiny

28. Pneumatiky a vzdušnice pro jízdní kola, motocykly, automobily, autobusy, tahače, nákladní auta

29. Mechanické zařízení pekáren, řeznictví a cukrářství atd.

30. Radiopřijímače

31. Laboratorní a lékařské přístroje

32. Tiskařské stroje

33. Kancelářské stroje

34. Elektroměry, plynoměry a vodoměry

35. Stroje pro tabákový průmysl

36. Šicí stroje

37. Fotografické přístroje a kamery, brýle

38. Budíky

39. Telekomunikační a telefonní zařízení

40. Kuličková ložiska

41. Stroje textilní, obuvnický a kožedělný průmysl

42. Betonářská ocel

43. Tyčová a profilová ocel

44. Ocelové trubky

45. Hřebíky

46. Řetězy pro doly a zemědělskou výrobu

47. Vruty do dřeva

48. Ocelový drát na výrobu hřebíků

49. Kovové sítě proti hmyzu

50. Výrobky a deriváty minerálních olejů

51. Farmaceutické výrobky

52. Insekticidy a herbicidy

53. Laky

54. Kosmetické výrobky

55. Brusné výrobky

56. Sloučeniny sody

57. Dekorativní a užitkový porcelán

58. Elektrotechnický porcelán, izolátory atd.

59. Zdravotnická keramika

60. Žáruvzdorné výrobky

61. Papír a výrobky z papíru (kromě vyráběných v Senegalu)

62. Hudební nástroje

63. Nábytek

64. Cukr 1)

65. Chmel, slad

66. Mléko a mléčné výrobky 1)

67. Textil vlněný a umělohedvábný

68. Koberce

69. Konfekční oděvy

70. Kapesníky, šátky

71. Podkolenky, ponožky, rukavice

72. Stuhy a textilní galanterie

73. Technické tkaniny

74. Výrobky z umělé kůže

75. Výrobky stávkové a pletené

76. Potřeby krejčovské, ševcovské, sedlářské a čalounické 1)

77. Školní a kancelářské potřeby

78. Kožené zboží, kufry a deštníky

79. Různé umělecké výrobky, hračky

80. Různé sportovní a rybářské náčiní

81. Hygienické výrobky z pryže a gumová podlahová krytina

82. Umělá pryž

83. Různá obuv

84. Skleněné kuchyňské výrobky 1)

85. Křišťálové sklo

86. Skleněné a křišťálové lustry

87. Laboratorní a technické sklo

88. Vosk

89. Skleněné cihly, láhve

90. Skleněná a kovová bižuterie 1)

91. Gramopřístroje a gramodesky

92. Knihy

93. Fotomateriál

94. Lovecké zbraně a munice

95. Letadla zemědělská, sportovní, pro zdravotní službu, aerotaxi

LISTINA "B"

zboží pro vývoz ze Senegalské republiky do Československé socialistické republiky

1. Ryby čerstvé, mražené, konzervované, uzené, solené

2. Drobné ptactvo

3. Živá zvířata

4. Čerstvé jižní ovoce

5. Podzemnice olejná

6. Jiná olejnatá rostlinná semena

7. Podzemnicový olej (surový a rafinovaný)

8. Podzemnicové pokrutiny

9. Palmový olej

10. Jiné rostlinné oleje

11. Arabská guma

12. Ovocná marmeláda

13. Zelenina čerstvá a konzervovaná

14. Jiné zeleninové výrobky

15. Ovocné šťávy

16. Konzervy

17. Kukuřičné zrno

18. Krmivo pro dobytek a drůbež

19. Jiné krmivo pro zvířata

20. Titan a zirkon

21. Naftové výrobky

22. Farmaceutické výrobky

23. Hnojiva složená a míchaná

24. Hnojiva jednoduchá a směsi

25. Tekutiny a prášky proti hmyzu

26. Fosfátová hnojiva

27. Ostatní hnojiva

28. Barvy a laky

29. Kůže a kožky (hovězí, ovčí, kozí)

30. Bavlníkový olej

31. Ostatní rukodělné výrobky

32. Ručně vyráběná drobná kožená galanterie

33. Obuvnické potřeby

34. Filigrány

35. Dřevěné umělecké předměty

36. Tkaniny

37. Košíkářské zboží

38. Hrnčířské zboží

39. Automobily

40. Ostatní zboží

41. Vlnitý plech

42. Vlnitý plech "ONDELITH"

43. Ploché stropní desky

44. Kovové sudy

45. Soudky

46. Ostatní plechové obaly

47. Jiné různé výrobky

48. Maso (mražené nebo konzervované)

49. Korýši

50. Ořechy a mandle

51. Včelí vosk

52. Bavlna odzrněná

53. Tkaniny z potištěné bavlny

54. Barvené bavlněné vlákno

55. Oděvy (košile, obleky, blazery)

56. Jutové a sisalové pytle

57. Obuv

58. Železný šrot

Poznámky pod čarou

1) V rámci senegalských platných předpisů.

Přesunout nahoru