Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 12/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o unifikaci požadavků na vypracování a podávání přihlášek vynálezů

Částka 2/1976
Platnost od 23.02.1976
Účinnost od 02.10.1975
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

12

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 5. ledna 1976

o Dohodě o unifikaci požadavků na vypracování a podávání přihlášek vynálezů


Dne 5. července 1975 byla v Lipsku podepsána Dohoda o unifikaci požadavků na vypracování a podávání přihlášek vynálezů. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 dnem 2. října 1975.


Český překlad Dohody a Instrukce k ní se vyhlašují současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o unifikaci požadavků na vypracování a podávání přihlášek vynálezů

Vlády Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Republiky Kuba, Mongolské lidové republiky, Polské lidové republiky, Rumunské socialistické republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Československé socialistické republiky, vedeny přáním

- ulehčit a zjednodušit vypracování a vzájemné podávání přihlášek vynálezů, jakož i

- přispět k unifikaci požadavků na vypracování a podávání přihlášek vynálezů a ke sblížení národních zákonodárství v oblasti vynálezů,

rozhodly se uzavřít tuto Dohodu.

Článek 1

Tato Dohoda stanoví požadavky na vypracování a podávání přihlášek vynálezů, podávaných za účelem získání právní ochrany ve státech, které jsou smluvními státy této Dohody (dále jen "smluvní státy").

Článek 2

1. Přihláška vynálezu k získání právní ochrany (dále jen "přihláška"):

a) bude se podávat v souladu s požadavky, stanovenými touto Dohodou a Instrukcí k používání této Dohody (dále jen "Instrukce"), která bude současně s podpisem této Dohody společně schválena vedoucími úřadů pro vynálezectví států, které podepsaly tuto Dohodu a nabude platnosti současně s touto Dohodou;

b) nebude se zamítat v důsledku nedodržení jiných požadavků na vypracování a podávání přihlášek, pokud bude vyhovovat požadavkům stanoveným touto Dohodou a Instrukcí.

2. Smluvní státy nebudou klást v rozsahu stanoveném touto Dohodou jiné požadavky než ty, které vyplývají z této Dohody. Mohou se však vzdát splnění některých z těchto požadavků.

Článek 3

1. Přihláška podávaná v souladu s touto Dohodou musí obsahovat:

a) žádost o poskytnutí právní ochrany,

b) popis vynálezu,

c) definici vynálezu,

d) výkresy, jestliže jsou nezbytné k pochopení vynálezu,

e) anotaci popisu vynálezu,

f) prohlášení o autorství (potvrzení o tvůrčí účasti) a doklad, jímž se stvrzuje převod práv přihlašovatele v případě, že přihlašovatel není autorem vynálezu a s výjimkou případů uvedených v bodu 4 tohoto článku,

g) žádost o přiznání priority, jestliže přihlašovatel takovou prioritu uplatňuje,

h) doklad o jmenování zástupce, jestliže přihlašovatel jedná prostřednictvím zástupce a jestliže národní zákonodárství smluvního státu, do kterého se podává přihláška, vyžaduje předložení takového dokladu,

ch) údaje o předběžných výsledcích průzkumu, pokud se týká novosti a technicko-ekonomické efektivnosti, jestliže jsou přihlašovateli k dispozici,

i) doklad o deponování kmene mikroorganismů v oficiálně uznané sbírce, jestliže se přihláška týká kmene mikroorganismů.

2. Podrobná ustanovení týkající se jednotlivých částí přihlášky, uvedených v bodu 1 tohoto článku, jsou stanovena v Instrukci.

3. Smluvní státy mají právo vybírat poplatky za podání přihlášek, jestliže to stanoví jejich národní zákonodárství, a to ve výši stanovené tímto zákonodárstvím.

4. Smluvní státy nebudou požadovat předložení dokladu, kterým se stvrzuje převod práva (bod 1 písm. f tohoto článku), pokud jde o přihlášky podávané jménem státních, družstevních a společenských socialistických podniků a organizací, které na základě příslušných národních zákonů nabyly práva k vynálezům.

5. Doklady uvedené v bodě 1 tohoto článku se vypracovávají v jazyce toho smluvního státu, do kterého se přihláška podává, pokud nestanoví jinak národní zákonodárství nebo mezinárodní dohody, jimiž je vázán stát, ze kterého se přihláška podává, a stát, do kterého se přihláška podává.

Článek 4

1. Přihláška se musí týkat pouze jednoho vynálezu.

2. Spojení dvou nebo více vynálezů v jedné přihlášce je přípustné v případě, že tyto náležejí k různým kategoriím (látka, způsob, zařízení), jestliže slouží jednotnému cíli a k datu podání přihlášky mohou být použity pouze společně.

3. Spojení dvou nebo více vynálezů v jedné přihlášce, které neodpovídají požadavku bodu 2 tohoto článku, je přípustné, jestliže toto spojení odpovídá požadavkům národního zákonodárství státu, do kterého se podává přihláška, nebo požadavkům mezinárodní dohody, jíž je vázán stát, ze kterého se přihláška podává, a stát, do kterého se tato přihláška podává.

Článek 5

V případě uplatňování priority úřad pro vynálezectví smluvního státu, ve kterém se žádá o poskytnutí ochrany, je oprávněn požadovat, aby přihlašovatel v tříměsíční lhůtě předložil doklady stvrzující právo na tuto prioritu.

Článek 6

1. V době podání musí přihláška obsahovat minimálně ty doklady, které jsou uvedeny v písm. "a" - "e" a "g" bodu 1 článku 3 této Dohody. Ostatní doklady uvedené v článku 3 musí být předloženy ve lhůtě dvou měsíců ode dne podání přihlášky.

2. V případě, kdy doklady uvedené v bodu 1 tohoto článku nebudou předloženy při podání přihlášky nebo ve stanovené lhůtě, stejně jako v případě předložení uvedených dokladů, které nebyly vypracovány v souladu s požadavky této Dohody a Instrukce, vydá úřad pro vynálezectví smluvního státu, ve kterém je požadována ochrana, rozhodnutí, které je v souladu s národním zákonodárstvím.

Článek 7

Tato Dohoda je otevřena k podpisu na základě zmocnění vlád států uvedených v preambuli této Dohody do 5. října 1975.

Článek 8

Tato Dohoda nabývá platnosti 90. den buď ode dne podpisu třemi státy bez výhrady její další ratifikace, schválení nebo přijetí, anebo ode dne, kdy depozitář obdrží doklad o ratifikaci, schválení nebo přijetí Dohody od třetího státu, přičemž do tohoto počtu tří států se zahrnují též státy, které podepsaly Dohodu bez výhrad.

Pro státy, které předají depozitáři doklad o ratifikaci, schválení nebo přijetí této Dohody po nabytí platnosti, vstupuje Dohoda v platnost za 90 dnů ode dne, kdy depozitář tento doklad obdrží.

Funkci depozitáře této Dohody bude vykonávat Sekretariát Rady vzájemné hospodářské pomoci.

Článek 9

K této Dohodě mohou po nabytí její platnosti přistoupit se souhlasem smluvních států další státy, a to tak, že předají depozitáři doklady o přístupu.

Pro přistupující státy nabývá Dohoda platnosti po uplynutí 90 dnů ode dne, kdy depozitář obdržel poslední oznámení o souhlasu s přístupem.

Článek 10

Tato Dohoda se uzavírá na dobu 5 let ode dne nabytí její platnosti. Po uplynutí této lhůty se platnost Dohody automaticky prodlužuje vždy na dalších pět let. Kterýkoliv smluvní stát může vypovědět Dohodu 6 měsíců před uplynutím řádné doby její platnosti, a to písemným vyrozuměním depozitáře.

V případě ukončení platnosti této Dohody budou její ustanovení platit, pokud jde o požadavky na vypracování a podávání přihlášek vynálezů, které byly podány v době platnosti této Dohody.

Článek 11

1. Tato Dohoda může být změněna pouze se souhlasem všech smluvních států. Návrhy na změny může předložit kterýkoliv smluvní stát. Tyto návrhy se předkládají depozitáři.

2. Instrukce může být změněna pouze se souhlasem vedoucích úřadů pro vynálezectví všech smluvních států.

Článek 12

Depozitář této Dohody provede registraci této Dohody u sekretariátu Organizace spojených národů v souladu s její Chartou.

Článek 13

Depozitář zasílá ověřené kopie této Dohody všem smluvním státům, vyrozumí je o datu, kdy Dohoda vstoupila v platnost, o obdržených oznámeních, o ratifikaci, schválení nebo přijetí Dohody, o přístupu k Dohodě, o výpovědích Dohody a také o všech jiných oznámeních, jež obdržel.

Sjednáno v Lipsku 5. července 1975 v jednom výtisku v ruském jazyce.

INSTRUKCE

k Dohodě o unifikaci požadavků na vypracování a podávání přihlášek vynálezů

Pravidlo 1

Tato Instrukce určuje požadavky na vypracování a podávání přihlášek vynálezů, které jsou uvedeny v článku 3 Dohody.

Pravidlo 2

Žádost o poskytnutí právní ochrany musí obsahovat:

a) žádost o poskytnutí ochrany (s uvedením druhu požadovaného ochranného dokumentu);

b) název vynálezu (stručný, přesný název vynálezu, vyjadřující předmět a obor, do kterého vynález spadá);

c) údaje o přihlašovateli: příjmení, jméno, jméno po otci (název organizace), trvalé bydliště (místo pobytu), plnou adresu a státní příslušnost;

d) údaje o autorovi vynálezu: příjmení, jméno, jméno po otci, povolání, adresu a státní příslušnost, jestliže přihlašovatel není autorem;

e) odvolávku na zdůvodnění podání přihlášky vynálezu a získání ochrany, jestliže přihlašovatel není autorem vynálezu;

f) uvedení přihlášky základního vynálezu nebo ochranného dokumentu na základní vynález, jedná-li se o závislý vynález;

g) uvedení skutečnosti, zda vynález byl vytvořen v rámci plnění pracovního úkolu či nikoliv. Jestliže vynález byl vytvořen v rámci plnění pracovního úkolu, je třeba uvést název a adresu organizace, ve které byl vynález vytvořen;

h) uvedení skutečnosti, zda se jedná o vynález vytvořený při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce. Jestliže vynález je společným vynálezem, pak je třeba v žádosti uvést všechny organizace (státy), kterým náleží právo na tento společný vynález;

ch) příjmení, jméno, jméno po otci (název organizace) a adresu zástupce přihlašovatele (má-li přihlašovatel zástupce);

i) podpis přihlašovatele nebo jeho zástupce;

j) seznam přiložených dokladů.

Pravidlo 3

Popis vynálezu musí mít tuto strukturu:

a) název vynálezu a třídu mezinárodního třídění vynálezů, do které vynález spadá podle názoru přihlašovatele. Název vynálezu musí být v plném souladu s názvem uvedeným v žádosti:

b) obor, do kterého vynález spadá, a údaje o objektech, ve kterých je možné nebo účelné vynález použít;

c) charakteristika známých technických řešení s uvedením jejich nedostatků, které vynález odstraňuje; vyšší účinek dosahovaný využitím vynálezu ve srovnání se známými řešeními; zde je třeba uvést zdroje informací, ve kterých je obsažen popis známých technických řešení;

d) výklad podstaty vynálezu má začínat uvedením problému, který vynález řeší.

Popis vynálezu, který je charakterizován v definici, musí být vypracován tak podrobně, aby bylo možno seznat podstatu vynálezu a jeho provedení.

V případě, že vynález je zobrazen na výkresech, uvádí se seznam jednotlivých vyobrazení s krátkým objasněním každého obrazce jednotlivě.

V souladu s charakterem vynálezu musí jeho popis odpovídat následujícím požadavkům:

- zařízení musí být popsáno ve statickém stavu. Po tomto popisu zařízení ve statickém stavu je nutné popsat toto zařízení v činnosti;

- popis způsobu musí obsahovat výčet operací, uvedení posloupnosti a režimů (teplota, tlak, atp.) při uskutečňování těchto operací;

- popis látky musí obsahovat její charakteristiku s výčtem složek (složení látky), a dále musí být uvedeny rozsahy v procentuálních poměrech složek (od ... - do ...) jak jsou v látce obsaženy.

Nutno rovněž uvést fyzikální stav a vlastnosti těchto složek v jejich počátečním stavu, jakož i důkazy o složení a vlastnostech získané látky;

e) příklady uskutečnění vynálezu. Je nutno uvést podle názoru žadatele tu nejúčelnější formu uskutečnění vynálezu, zvláštní možnosti jeho využití a popis jeho specifických předností. Počet a druh příkladů musí být volen tak, aby dostatečně zachycovaly celý rozsah vynálezu;

f) jestliže z popisu nebo charakteru vynálezu neplyne, jakým způsobem může být vynálezu využito v průmyslu, pak je nutno tento způsob uvést zvlášť.

Doporučuje se dodržovat v popisu vynálezu pořadí výše uvedených bodů, jakož i to, aby každá část popisu byla opatřena příslušným záhlavím.

Pravidlo 4

1. Definice vynálezu (dále jen "definice") musí začínat názvem vynálezu, který je uveden v žádosti a popisu, a má být plně založena na popisu vynálezu.

2. Definice se může skládat z jednoho bodu nebo z bodů několika a musí vyhovovat těmto požadavkům:

a) všechny body definice musí obsahovat předvýznakovou a význakovou část, které jsou mezi sebou spojeny větou "vyznačující se tím, že ...";

b) předvýznaková část prvého (hlavního) bodu definice musí obsahovat název vynálezu a jeho známé znaky, společné s nejbližším předchozím technickým řešením;

c) jestliže vynález nemá znaky společné s předchozím řešením, potom v předvýznakové části je uveden pouze název vynálezu;

d) vedlejší body definice rozvíjejí souhrn znaků uvedených ve význakové části hlavního bodu, přímo anebo nepřímo, a to rozvíjením předcházejících vedlejších bodů;

e) předvýznaková část vedlejších bodů obsahuje pouze název vynálezu v plném nebo zkráceném znění;

f) v případech, kdy přihláška obsahuje několik vynálezů, týkajících se různých kategorií (látka, způsob, zařízení), uvádějí se význaky těchto vynálezů v hlavních bodech definice;

g) hlavní body jednotlivých vynálezů se uvádějí v pořadí, odpovídajícím názvu vynálezu; vedlejší body definice jednotlivých vynálezů se uvádějí v závislosti, odpovídající každému vynálezu;

h) body definice se číslují v posloupnosti arabskými číslicemi;

ch) definice nesmí obsahovat odkazy na popis nebo výkresy s výjimkou těch případů, kdy je to nezbytné a vyplývá to z charakteru vynálezu;

i) jestliže přihláška obsahuje výkres, potom v definici po uvedení jednotlivých nových znaků mohou být uvedeny vztahové značky, týkající se jednotlivých součástí zobrazených na výkresu, odpovídající uvedeným znakům, jestliže to přispěje ke snadnějšímu porozumění definice; vztahové značky v případě jejich použití je vhodné uvádět v závorkách.

Pravidlo 5

1. Výkresy nesmějí obsahovat jakékoliv nadpisy, vysvětlivky apod. Za účelem snadnějšího pochopení zobrazeného předmětu se připouštějí krátké vysvětlivky, např. "voda", "pára", "otevřeno", "zavřeno", "řez A - B". Elektrická zapojení, bloková schémata nebo technologická schémata mohou obsahovat několik krátkých klíčových slov, nezbytných pro porozumění.

2. Výkresy se provádějí trvanlivými černými čarami, stejně silnými a zřetelnými, bez vykreslování.

3. Řezy se znázorňují šikmým šrafováním, provedeným tak, aby nevadilo jasnému čtení vztahových značek a hlavních čar.

4. Měřítko výkresů a přesnost jejich grafického provedení musí být takové, aby při fotografování se zmenšením délkových rozměrů do dvou třetin bylo možno snadno rozlišovat všechny detaily.

Ve výjimečných případech, kdy je nutné mít představu o rozměrech znázorněných předmětů, uvádí se na výkresech grafické měřítko.

5. Všechny číslice, písmena a vynášecí čáry na výkresech musí být jednoduché a zřetelné. Číslice a písmena nesmějí být v závorkách, zakroužkována a v uvozovkách.

6. Každý prvek jakéhokoliv předmětu je vyhotoven v příslušném poměru s ostatními prvky tohoto předmětu, s výjimkou těch případů, kdy rozdílný poměr je nezbytný pro zřetelnější vyobrazení předmětu.

7. Výška číslic a písmen musí být alespoň 3,2 mm.

8. Na jednom listu výkresu může být několik předmětů. Jestliže předměty znázorněné na dvou nebo více listech představují jednotný předmět, mají být uspořádány tak, aby nechyběla žádná část předmětů zobrazených na různých listech.

9. Jednotlivé předměty na výkresech jsou pořadově očíslovány arabskými číslicemi, nezávisle na označení listů.

10. Vztahové značky, které nejsou uvedeny v popisu, nesmí být uvedeny na výkresech a naopak.

11. Stejným detailům musí odpovídat stejné vztahové značky v celé přihlášce.

12. V případech, že výkresy obsahují velký počet vztahových značek, doporučuje se přikládat k přihlášce samostatný list s uvedením seznamu všech detailů, které jsou označeny těmito značkami.

Pravidlo 6

1. Anotace slouží pouze pro účely technických informací a musí obsahovat:

a) název vynálezu;

b) obor, kterého se vynález týká;

c) technický problém, který vynález řeší;

d) stručný výklad podstaty vynálezu, jak je obsažen v popisu, definici, jakož i v materiálech, které vynález zobrazují;

e) možné obory, ve kterých může být vynálezu využito;

f) v případech vynálezů, týkajících se chemie, je-li to nutné, chemický vzorec, který ze všech uvedených vzorců obsažených v přihlášce nejlépe charakterizuje vynález;

g) odvolávku na číslo předmětu, který nejlépe ze všech vyobrazení připojených k přihlášce charakterizuje vynález.

2. Anotace musí být jasná. Doporučuje se, aby neobsahovala více než 150 slov. Anotace nesmí obsahovat závěry, týkající se předností nebo hodnoty vynálezu.

Pravidlo 7

Žádost o poskytnutí priority na základě dříve podané přihlášky nebo na základě vystavování vynálezu na výstavě (pokud zákonodárství zúčastněného státu, v němž se přihláška podává, uznává prioritu založenou na vystavování vynálezů na výstavě) musí obsahovat v závislosti na tom, na čem je tato priorita založena, datum přihlášky a stát, do kterého byla podána, dále i číslo přihlášky (je-li známo k datu podání přihlášky), název výstavy, místo a stát, jakož i datum vystavování vynálezu na této výstavě. Číslo přihlášky může být oznámeno později podle požadavku úřadu pro vynálezectví smluvního státu, do něhož je přihláška podávána.

Pravidlo 8

1. Všechny části přihlášky musí být provedeny tak, aby je bylo možno bezprostředně reprodukovat fotograficky, elektrostaticky, ofsetovým způsobem nebo mikrofilmem v neomezeném množství kopií.

2. Listy přihlášky nesmějí být pomačkané, roztržené nebo přeložené. Může být použita pouze jedna strana listu.

3. Každý list může být použit pouze na výšku (tj. kratší strany musí být nahoře a dole).

4. Všechny části přihlášky musí být napsány na pevném, bílém, hladkém, neprůsvitném, nelesklém papíru.

5. Každá část přihlášky (žádost, popis, definice, výkresy, anotace) musí začínat na samostatném listu.

6. Všechny listy přihlášky musí být spojeny takovým způsobem, aby je bylo možno snadno prohlížet, jakož i rozpojit za účelem reprodukce a znovu spojit.

7. Listy musí být formátu A4 (297 mm × 210 mm).

8.

a) Nejmenší rozměry okrajů na listech obsahujících žádost, popis, definici a anotaci musí být následující:

horní okraj prvního listu, kromě žádosti - 80 mm;

horní okraj ostatních listů - 20 mm;

levý okraj - 25 mm;

pravý okraj - 20 mm;

spodní okraj každého listu - 20 mm.

b) Doporučené maximální vzdálenosti okrajů, uvedených v bodu a) musí být následující:

horní okraj prvního listu, kromě žádosti - 90 mm;

horní okraj ostatních listů - 40 mm;

levý okraj - 40 mm;

pravý okraj - 30 mm;

spodní okraj každého listu - 30 mm.

c) Na listech, které obsahují výkresy, použitý povrch nesmí přesahovat rozměry 262 mm × 170 mm. Tyto listy nesmějí mít rám, který rámuje využitý povrch nebo povrch určený k použití. Nejmenší rozměry okrajů musí být následující:

horní okraj - 25 mm;

levý okraj - 25 mm;

pravý okraj - 15 mm;

spodní okraj - 10 mm.

9. Okraje listů musí být čisté.

10. Všechny listy přihlášky musí být řádně očíslovány arabskými číslicemi.

11. Doporučuje se očíslovat každý pátý řádek popisu a definice. Čísla je třeba psát z levé strany listu, bezprostředně k textu.

12. Všechny části přihlášky se mohou podávat v jednom vyhotovení s výjimkou definice, popisu vynálezu, výkresů a anotace vynálezu, které se podávají ve třech vyhotoveních.

13.

a) Jednotky míry a váhy se přednostně vyjadřují v jednotkách mezinárodního systému, jestliže v tomto smyslu národní zákonodárství neuvádí zvláštní požadavky;

b) při označování teploty, energie, světla, zvuku a magnetismu, stejně jako při psaní matematických vzorců a elektrických jednotek se dodržují pravidla, přijatá v mezinárodní praxi; při psaní chemických vzorců je třeba používat obecně přijatých symbolů;

c) terminologie a označení musí být jednotné v celém textu přihlášky.

14. Výrazy, které jsou v rozporu se socialistickou morálkou a veřejným pořádkem, pohrdlivé výrazy vůči přednostem ochranných dokumentů třetích osob (jednoduchá srovnání se známým řešením sama o sobě nejsou považována za pohrdlivé výrazy) se nesmějí v přihlášce vyskytovat.

15.

a) Žádost, popis, definice a anotace musí být vyhotoveny na psacím stroji nebo tiskem. Pouze grafické symboly a písmena, matematické a chemické vzorce mohou být v případě nutnosti napsány ručně nebo vykresleny.

b) Na listech nesmí být gumováno, opravováno, nadepisováno a vsuvky. Výjimky se mohou připouštět ve zvláštních případech, jestliže obsah nevyvolává pochybnosti a neporušují se požadavky, kladené na kvalitní rozmnožení.

c) Text musí být napsán intervalem 1,5.

d) Text musí být nesmyvatelný, v černé barvě. Výška velkých písmen musí být alespoň 2,1 mm.

16.

a) Žádost, popis, definice a anotace nesmějí obsahovat výkresy.

b) Popis, definice a anotace mohou obsahovat chemické nebo matematické vzorce.

c) Popis a anotace mohou obsahovat tabulky. Definice může obsahovat tabulky jen v tom případě, jestliže je vyloučena možnost jejího výkladu v jiné formě.

Pravidlo 9

Údaje o předběžném výsledku průzkumu novosti a technicko-ekonomického účinku přihlašovaného technického řešení musí obsahovat:

a) seznam států a klasifikačních indexů, ve kterých byla rešerše provedena;

b) seznam čísel autorských osvědčení a patentů, tj. od kterého až do kterého čísla byla rešerše provedena;

c) seznam ostatních zdrojů informací;

d) uvedení oborů, ve kterých může být vynálezu využito;

e) zdůvodnění technicko-ekonomického anebo jiného kladného účinku dosahovaného využitím vynálezu;

f) výsledky zkoušek, jsou-li k dispozici.

Pravidlo 10

Prohlášení o autorství (potvrzení o tvůrčí účasti), doklad, jímž se stvrzuje převod práv, doklad o jmenování zástupce a též doklad o deponování kmene mikroorganismů se vypracovávají podle formy, určené každým smluvním státem, do kterého se přihláška podává.

Přesunout nahoru