Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 119/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o změnách Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluvy o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci

Částka 23/1976
Platnost od 13.10.1976
Účinnost od 13.02.1976
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

119.

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 17. září 1976

o Protokolu o změnách Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluvy o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci


Dne 21. června 1974 byl v Sofii podepsán Protokol o změnách Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluvy o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci.

President republiky Protokol ratifikoval a ratifikační listina byla uložena u vlády Svazu sovětských socialistických republik, depozitáře Protokolu, dne 24. února 1975.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 2 dnem 13. února 1976.


Český překlad Protokolu se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.


PROTOKOL

o změnách Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluvy o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci

Vlády Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Kubánské republiky, Mongolské lidové republiky, Polské lidové republiky, Rumunské socialistické republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Československé socialistické republiky,

přihlížejíce k usnesením XVI., XVII. a XXVIII. Zasedání RVHP týkajícím se změn Statutu RVHP a Úmluvy o právní způsobilosti, výsadách a imunitách RVHP,

majíce na zřeteli ustanovení čl. XVI Statutu RVHP a čl. VI Úmluvy o právní způsobilosti, výsadách a imunitách RVHP,

dohodly se takto:

Článek 1

Provést změny Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluvy o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci, které byly podepsány 14. prosince 1959 a vstoupily v platnost 13. dubna 1960, ve znění příloh 1 a 2 k tomuto Protokolu.

Článek 2

Protokol bude ratifikován státy, které jej podepsaly, a vstoupí v platnost dnem, kdy všechny státy, které tento Protokol podepsaly, uloží u depozitáře ratifikační listiny, o čemž depozitář uvědomí tyto státy. Přitom se má na zřeteli, že Kubánská republika a Mongolská lidová republika současně ratifikují Statut RVHP a Úmluvu o právní způsobilosti, výsadách a imunitách RVHP se změnami učiněnými podle čl. 1 tohoto Protokolu.

Článek 3

Jakmile Protokol vstoupí v platnost, bude depozitářem registrován v souladu s čl. 102 Charty Organizace spojených národů.

Článek 4

Protokol byl sepsán v jednom vyhotovení v ruském jazyce. Protokol bude dán do úschovy vládě Svazu sovětských socialistických republik, která bude depozitářem tohoto Protokolu.

Vláda SSSR rozešle ověřené kopie Protokolu vládám ostatních členských států RVHP, které podepsaly tento Protokol, a bude rovněž zpravovat tyto vlády a sekretáře Rady o uložení ratifikačních listin do úschovy u vlády SSSR.

Dáno v Sofii dne 21. června 1974.

PŘÍLOHA 1

Změny

Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci

1. V čl. I bod 1 se za slovy „sjednocováním a koordinací úsilí členských států Rady“ vloží slova „k dalšímu prohlubování a zdokonalování spolupráce a rozvoji socialistické ekonomické integrace“; za slovy „k nepřetržitému růstu produktivity práce“ se vloží slova „k postupnému sbližování a vyrovnávání úrovně ekonomického rozvoje,“.

2. Čl. I bod 2 odstavec druhý bude znít takto:

„Hospodářská a vědeckotechnická spolupráce členských států Rady se uskutečňuje v souladu se zásadami socialistického internacionalismu, na základě respektování státní svrchovanosti, nezávislosti a národních zájmů, nezasahování do vnitřních záležitostí států, úplné rovnoprávnosti, vzájemných výhod a soudružské vzájemné pomoci.“

3. V čl. II bod 2 se vypustí slovo „evropské“.

4. V čl. II bod 4 d) se slova „doporučení přijatá v Radě“ nahradí slovy „doporučení orgánů Rady, která přijaly“.

5. Čl. III bod 1 bude znít takto:

1. V souladu s cíli a zásadami uvedenými v článku I tohoto Statutu Rada vzájemné hospodářské pomoci:

a) organizuje všestrannou hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci členských států Rady k nejracionálnějšímu využívání jejich přírodních zdrojů a k urychlení rozvoje výrobních sil a napomáhá rozvoji socialistické ekonomické integrace;

b) napomáhá zdokonalování mezinárodní socialistické dělby práce koordinací plánů rozvoje národního hospodářství, specializací a kooperací výroby členských států Rady;

c) činí opatření ke zkoumání ekonomických a vědeckotechnických problémů, o které mají členské státy Rady zájem;

d) napomáhá členským státům Rady při rozpracování, dohodnutí a provádění společných opatření

k rozvoji průmyslu a zemědělství členských států Rady;

k rozvoji dopravy s cílem prvořadě zajistit vzrůstající přepravu vývozních, dovozních a tranzitních nákladů členských států Rady;

k nejefektivnějšímu využívání základních investic vynakládaných členskými státy Rady na rozvoj těžebních a zpracovatelských odvětví průmyslu, jakož i výstavbu nejdůležitějších objektů zajímajících dva nebo více států;

k rozvoji výměny zboží a služeb mezi členskými státy Rady i mezi nimi a jinými státy;

k výměně vědeckotechnických poznatků a pokrokových výrobních zkušeností;

e) vyvíjí další činnost nezbytnou k dosažení cílů Rady“.

6. Čl. III bod 2 bude znít takto:

„Rada vzájemné hospodářské pomoci ve shodě s tímto Statutem

a) je oprávněna činit svými orgány, působícími v mezích své příslušnosti, doporučení a rozhodnutí;

b) může sjednávat mezinárodní dohody s členskými státy Rady, s jinými státy a s mezinárodními organizacemi.“

7. V čl. IV bod 2 se za slova „Není-li v rozhodnutích stanoveno jinak“ vloží slova „nebo nevyplývá-li něco jiného z jejich povahy“.

8. Čl. V bod 1 bude znít takto:

1. K výkonu své působnosti a svých oprávnění podle čl. III tohoto Statutu má Rada vzájemné hospodářské pomoci tyto hlavní orgány:

Zasedání Rady,

Výkonný výbor Rady,

výbory Rady,

stálé komise Rady,

sekretariát Rady.“

9. Čl. VI body 3 a 5 budou znít takto:

3. Řádná Zasedání Rady se konají nejméně jedenkrát do roka, a to postupně v hlavních městech členských států Rady; předsedá jim vedoucí delegace toho státu, na jehož území se Zasedání koná.“

5. Zasedání Rady

a) projednává:

základní otázky hospodářské a vědeckotechnické spolupráce a určuje hlavní směry činnosti Rady;

zprávu Výkonného výboru o činnosti Rady;

b) vykonává jiné funkce, které se ukáží nezbytnými k dosažení cílů Rady.“

10. Čl. VII bude znít takto:

„Výkonný výbor Rady

1. Výkonný výbor Rady vzájemné hospodářské pomoci se skládá z představitelů všech členských států Rady na úrovni náměstků předsedů vlád; každý stát má ve Výkonném výboru jednoho představitele.
Výkonný výbor je hlavním výkonným orgánem Rady.

2. Výkonný výbor koná svá zasedání zpravidla jednou za čtvrtletí.

3. Výkonný výbor je oprávněn v mezích své příslušnosti činit doporučení a rozhodnutí ve shodě s tímto Statutem. Výkonný výbor může předkládat Zasedání Rady návrhy k projednání.

4. Výkonný výbor

a) řídí veškeré práce spojené s realizací úkolů Rady v souladu s usneseními Zasedání Rady, soustavně sleduje, jak členské státy Rady plní závazky vyplývající z jimi přijatých doporučení orgánů Rady;

b) řídí práce na koordinaci plánů rozvoje národního hospodářství, specializaci a kooperaci výroby členských států Rady a organizuje rozpracování základních směrů racionální dělby práce v nejdůležitějších oborech výroby těchto států;

c) projednává návrhy členských států Rady a příslušných orgánů Rady, týkající se otázek hospodářské a vědeckotechnické spolupráce, analyzuje stav této spolupráce a vypracovává opatření k jejímu dalšímu rozvoji;

d) vypracovává hlavní směry a opatření k rozvoji výměny zboží a výměny služeb mezi členskými státy Rady, vědeckotechnické spolupráce mezi členskými státy Rady;

e) řídí práci výborů, stálých komisí, sekretariátu Rady, jakož i jiných příslušných orgánů Rady a určuje hlavní otázky a směry jejich činnosti;

f) schvaluje:

personální stav sekretariátu Rady, rozpočet Rady a zprávu sekretariátu o plnění rozpočtu,

statuty výborů, stálých komisí a sekretariátu Rady, jakož i jiných orgánů Rady;

g) zřizuje orgány pro kontrolu finančního hospodaření sekretariátu Rady;

h) vykonává jiné funkce vyplývající z tohoto Statutu a z doporučení a rozhodnutí Zasedání Rady.

5. Výkonný výbor může zřizovat takové orgány, jaké shledá nezbytné k výkonu svých funkcí.

6. Výkonný výbor stanoví svůj jednací řád.“

11. Do Statutu Rady se vloží čl. VIII tohoto znění:

„Článek VIII

Výbory Rady

1. Výbory Rady zřizuje Zasedání Rady k zajištění komplexního projednávání a mnohostranného řešení nejdůležitějších problémů spolupráce členských států Rady v oblasti ekonomiky, vědy a techniky.
Výbory Rady vykonávají funkce stanovené jejich statuty, jakož i jiné funkce vyplývající z doporučení a rozhodnutí Zasedání Rady a Výkonného výboru Rady.

2. Výbory Rady se skládají z vedoucích funkcionářů, příslušných orgánů členských států Rady, každý stát má ve výboru jednoho zástupce.

3. Výbory Rady jsou oprávněny v mezích své příslušnosti:

a) činit doporučení a rozhodnutí ve shodě s tímto Statutem;

b) předkládat návrhy k projednání Zasedání Rady a Výkonného výboru Rady;

c) zřizovat pracovní orgány pro přípravu na jednání výboru a k dohodnutí jednotlivých otázek vztahujících se k působnosti výborů a rovněž svolávat vědeckotechnické konference a jiné porady;

d) vyžadovat si materiály, názory a návrhy od stálých komisí a jiných příslušných orgánů Rady k otázkám spojeným s jejich činností.

4. Výbory Rady předkládají každoročně Výkonnému výboru zprávy o vykonané práci.

5. Výbory Rady stanoví své jednací řády.“

12. Čl. VIII-XVII dosavadního Statutu Rady se označí jako čl. IX-XVIII.

13. Název čl. VIII 1) bude znít „Stálé komise Rady“.

14. Ustanovení čl. VIII bod 1 druhý odstavec se vypouští.

15. Čl. VIII bod 2 bude znít takto:

2. Stálé komise se skládají z delegací, které jmenují členské státy Rady.“

16. Čl. VIII bod 3 bude znít takto:

3. Stálé komise jsou oprávněny v mezích své příslušnosti

a) činit doporučení a rozhodnutí ve shodě s tímto Statutem;

b) předkládat Zasedání Rady a Výkonnému výboru návrhy k projednání a rovněž podávat na vyžádání nebo z vlastní iniciativy jiným příslušným orgánům Rady materiály, názory a návrhy;

c) zřizovat pracovní orgány pro přípravu projednávání v komisích a k dohodnutí jednotlivých otázek spadajících do působnosti komisí a také svolávat vědeckotechnické konference a jiné porady."

17. Prvý odstavec bodu 4 čl. VIII se přenese jako druhý odstavec do bodu 1 téhož článku v tomto znění:

„Stálé komise vypracovávají opatření a připravují návrhy k uskutečňování uvedené spolupráce, včetně přípravy příslušných mnohostranných dohod; vykonávají také jiné funkce vyplývající z tohoto Statutu a z doporučení a rozhodnutí Zasedání Rady, Výkonného výboru a výborů Rady.“

18. Druhý odstavec čl. VIII bodu 4 se ponechává jako bod 4 téhož článku.

19. Čl. VIII body 5, 6 a 7 se vypustí; bod 8 tohoto článku se označí jako bod 5.

20. Název čl. IX bude znít „Sekretariát Rady“.

21. Čl. IX bod 1 odstavec druhý bude znít takto:

„Sekretáře Rady jmenuje Zasedání Rady, jeho náměstky Výkonný výbor Rady.

Sekretář Rady a jeho náměstkové řídí práci sekretariátu Rady. Personál sekretariátu se sestavuje z občanů členských států Rady podle Statutu sekretariátu Rady.“

22. Čl. IX bod 2 bude znít takto:

2. Sekretariát Rady:

a) organizuje přípravu a napomáhá v průběhu zasedání orgánů Rady a porad, prováděných v rámci Rady, vypracovává materiály nebo pomáhá při přípravě materiálů pro zasedání orgánů Rady v souladu s plány práce těchto orgánů a plní funkci sekretariátu ostatních orgánů Rady;

b) sestavuje ekonomické přehledy a uskutečňuje ekonomické studie na základě materiálů členských států Rady; vypracovává a zveřejňuje informační a jiné materiály o otázkách hospodářské a vědeckotechnické spolupráce členských států Rady a též vypracovává i jiné přehledy a studie;

c) vypracovává návrhy k jednotlivým otázkám práce Rady za účelem jejich projednání v příslušných orgánech Rady;

d) vypracovává nebo spolupůsobí při vypracování návrhů mnohostranných dohod o hospodářské a vědeckotechnické spolupráci podle doporučení a rozhodnutí orgánů Rady;

e) organizuje a provádí evidenci plnění doporučení a rozhodnutí orgánů Rady, a vypracovává příslušné návrhy k jejich projednání;

f) vyvíjí další činnost vyplývající z tohoto Statutu, z doporučení a rozhodnutí Rady, jakož i ze Statutu sekretariátu Rady.“

23. Název čl. X bude znít: „Vztahy Rady k jiným zemím“.

24. Čl. X prvý odstavec se doplní slovy: „nebo s nimi uskutečňuje spolupráci v jiných formách“.

25. Čl. X druhý odstavec bude znít takto:

„Podmínky, za nichž se mohou státy, které nejsou členy Rady, účastnit práce orgánů Rady nebo spolupracovat s Radou v jiných formách, určuje Rada podle ujednání s těmito státy, o čemž s nimi zpravidla uzavře dohodu.“

26. Čl. XI bude znít takto:

„Styky rady s mezinárodními organizacemi

Rada vzájemné hospodářské pomoci může navazovat a udržovat styky s orgány OSN a s odbornými a jinými mezinárodními organizacemi.

Povahu a formu těchto styků určuje Rada podle ujednání s příslušnými orgány OSN a mezinárodními organizacemi, zejména tak, že s nimi uzavírá dohody.“

27. Čl. XII bude znít takto:

„Finanční věci

1. Všechny příjmy a výdaje Rady se stanoví v rozpočtu Rady. Členské státy Rady hradí náklady související s vydržováním sekretariátu a s financováním jeho činnosti, jakož i jiné náklady Rady v souladu s jejím rozpočtem. Výši podílových příspěvků členských států do rozpočtu Rady stanoví Zasedání Rady.

2. Sekretariát Rady předkládá výkonnému výboru Rady návrh rozpočtu Rady na každý kalendářní rok a zprávu o plnění rozpočtu.
Revize finančního hospodaření sekretariátu Rady se provádí každoročně.

3. Náklady na pobyt účastníků zasedání orgánů Rady, jakož i porad, prováděných v rámci Rady, hradí stát, který zástupce na tyto schůze a porady vysílá.

4. Náklady spojené s poskytnutím budov a jiných technických prostředků potřebných pro zasedání a porady uvedené v bodě 3 tohoto článku hradí stát, kde se tato zasedání a porady konají, s výjimkou případů, kdy se tato zasedání a porady konají v místnostech Rady.“

28. Čl. XIII bod 5 bude znít takto:

5. Představitelé států ve Výkonném výboru Rady jsou současně stálými představiteli svých států v Radě. Stálý představitel státu v Radě má v místě sídla sekretariátu Rady náměstka a potřebný počet poradců a dalších pracovníků.“

29. V čl. XV bod 4 se za slova „nabývá Statut platnosti“ vloží slova „prozatímně dnem, kdy se Zasedání Rady usnese o přijetí tohoto státu za člena Rady a s konečnou platností ...“.

PŘÍLOHA 2

Změny

Úmluvy o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci

1. Čl. IV bod 2 bude znít takto:

2. Stálí představitelé států v Radě a jejich náměstkové požívají kromě výsad a imunit uvedených v bodě 1 tohoto článku též výsad a imunit, které členský stát poskytuje diplomatickým zástupcům.“

2. Čl. IV bod 5 bude znít takto:

5. Zástupci ve smyslu bodu 1 tohoto článku se rozumějí stálí představitelé států v Radě, jejich náměstkové, vedoucí delegací, jejich členové a sekretáři a poradci a experti.“

3. Čl. V bod 1 bude znít takto:

1. Výkonný výbor Rady vzájemné hospodářské pomoci stanoví na návrh sekretáře Rady kategorie funkcionářů, na které se vztahují ustanovení tohoto článku. Jména těchto funkcionářů sděluje sekretář Rady pravidelně členským státům Rady.“

4. Čl. V bod 4 poslední věta bude znít takto:

„Pokud jde o sekretáře Rady a jeho náměstky, přísluší právo vzdát se imunity Výkonnému výboru Rady.“

5. V čl. VI bod 4 se slova „nabývá tato Úmluva platnosti“ nahradí slovy: „a prohlásí svůj souhlas s přístupem k této Úmluvě, nabývá tato Úmluva platnosti prozatímně dnem, kdy se Zasedání Rady usnese o přijetí tohoto státu za člena Rady, a s konečnou platností ...“.

Poznámky pod čarou

1) Zde i v dalším je použito číslování podle dosavadního Statutu Rady.

Přesunout nahoru